دانلود و نمایش مقالات مرتبط با جداسازی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - جداسازی

تعداد مقالات یافته شده: 43
ردیف عنوان نوع
1 بازیابی انتخابی کبالت از جریان های ثانویه پس از فرآوری باتری های NIMH با استفاده از سیانکس 301
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
کبالت به عنوان یک ماده خام اساسی برای اتحادیه اروپا تلقی می شود. از آنجاییکه تامین محدودی دارد تلاشهای قابل توجهی باید برای توسعه روشهای ماندگار جهت بازیافت کبالت از منابع جایگزین صورت گیرد. فرآوری هیدرومتالورژیکی باتری های مصرف شده NiMH یک جریان متمرکزی حاوی کبالت (8/11 گرم بر لیتر) و ناخالصی ها (3/2 گرم بر لیتر نیکل، 2/0 گرم بر لیتر آلومینیوم، 3/9 گرم بر لیتر منگنز و 6/4 گرم بر لیتر عناصر کمیاب زمین) در بستر اسید نیتریک تولید می کند. در این مطالعه، جداسازی انتخابی کبالت از سایر یونهای موجود بررسی شد. کبالت به صورت انتخابی از آلومینیوم، منگنز و عناصر کمیاب زمین با استفاده از یک مولار سیانکس 301 در کروسن جداسازی شد. از رفتار سنتیکی متفاوت درطی استخراج با سیانکس 301 برای جداسازی یونهای کبالت و نیکل به صورت انتخابی استفاده شد. آنتالپی محاسبه شده برای فرآیند استخراج کبالت برابر است با – 11.37 ± 0.5 kJ/ که بیانگر این است که استخراج کبالت در سیستم بررسی شده یک واکنش گرمازا می باشد. از تاثیر دما روی استخراج کبالت برای دستیابی به انتخابی بودن بهتر برای نیکل استفاده شد. کبالت ازطریق زدایش انتخابی با 4 مولار اسید کلریدریک در دمای محیط بازیافت شد. خلوص نهایی محصول زدایش برابر با 9/99 درصد بود.
مقاله ترجمه شده
2 چالش طبقه بندی نرم افزار مخرب در مایکروسافت
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
چالش طبقه بندی نرم افزار مخرب مایکروسافت در سال 2015 به همراه انتشار یک مجموعه داده با حجم تقریبی 0.5 ترابایت اعلام شد؛ که شامل جداسازی و کد بالا؛ بیش از 20K نمونه های مخرب است. به غیر از خدمتات در رقابت با دانشگاه ها، مجموعه داده ها یک معیار استاندارد برای تحقیق در مورد مدل سازی رفتار نرم افزار های مخرب است. تا به امروز، مجموعه داده ها در بیش از 50 مقاله پژوهشی ذکر شده است. در اینجا ما یک مقایسه سطح بالا از نشریات با توجه به مجموعه داده ارائه می دهیم. این مقایسه ساده یافتن مسیرهای تحقیق بالقوه در این زمینه و ارزیابی عملکرد آینده در مجموعه داده ها را ممکن کرده است.
مقاله ترجمه شده
3 One-fund separation in incomplete markets with two assets
جداسازی تک سرمایه ای در بازارهای غیرکامل با دو دارائی-2018
This paper provides a necessary and sufficient condition for one-fund separation to occur in incomplete-market economies where finitely many agents with distinct risk aversion and heterogeneous beliefs are allowed to trade two assets. The condition involves joint restrictions on risk aversion, beliefs and asset payoffs. Thus, such joint restrictions may be indispensable for fund separation in incomplete markets, which is in contrast with the preference-based and return-distribution-based approaches. When the condition for one-fund separation holds, agents could behave in equilibrium as if there were a single fund which delivers the aggregate asset payoffs in the economy. Otherwise, agents choose optimal shares in distinct proportions.
keywords: One-fund separation| Incomplete markets| Heterogeneous beliefs| Risk aversion
مقاله انگلیسی
4 تحقیق در مورد استراتژی توقف اطلاعات شبکه اجتماعی بر اساس ایزوله سازی موثر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
در شبکه اجتماعی، استراتژی انزوا به طور وسیع زمانی پذیرفته می شود که ویروس شایع شود. با این حال، مشکل ایزوله¬سازی نامعتبر اغلب در این استراتژی وجود دارد، و در این فرآیند، گره ها همیشه تحرک را حفظ می کنند. به منظور حل این مشکلات، مدل SIQR بهبود یافته است، برخی از پارامترهای جدیدی مانند نرخ ورود جدید، نرخ خروج مستقل و نرخ جداسازی نامعتبر معرفی شد و وجود و پایداری نقطه ی تعادل با استفاده از نظریه میدان متوسط شبکه پیچیده مورد مطالعه قرار گرفت. ارتباط بین نرخ انتقال و نرخ انزوای ویروس نشان داده شد. قابلیت اطمینان از طریق آزمایش ها تایید شد. نتایج تجربی نشان داد که انتشار ویروس دارای یک آستانه است و نرخ انزوا در این آستانه منفی است. هنگامی که این ویروس شایع شد، با توجه به رابطه بین عوامل تاثیر گذار و آستانه، اقدامات موثر مختلفی برای کنترل انتشار آن به حداقل محدوده انتخاب شود.
واژه های کلیدی: مدل SIQR بهبود یافته | نظریه ميدان متوسط | نقطه تعادل | اقدامات موثر
مقاله ترجمه شده
5 Automated UHPLC separation of 10 pharmaceutical compounds using software-modeling
جداسازی اتوماتیک UHPLC از 10 ترکیب دارویی با استفاده ازنرم افزار مدل سازی-2018
Humanmistakesarestilloneofthemainreasonsofunderlyingregulatoryaffairsthatinacompliancewith FDA’s Data Integrity and Analytical Quality by Design (AQbD) must be eliminated. To develop smooth, fast and robust methods that are free of human failures, a state-of-the-art automation was presented. For the scope of this study, a commercial software (DryLab) and a model mixture of 10 drugs were subjected to testing. Following AQbD-principles, the best available working point was selected and conformational experimental runs, i.e. the six worst cases of the conducted robustness calculation, were performed. Simulated results were found to be in excellent agreement with the experimental ones, proving the usefulness and effectiveness of an automated, software-assisted analytical method development.
Keywords: Automated resolution modeling ، In-silico method development ، Reduction of human error in (U)HPLC ، Data integrity ، Time efficiency ، DryLab
مقاله انگلیسی
6 Effective search for stable segregation configurations at grain boundaries with data-mining techniques
جستجوی موثر تنظیمات جداسازی پایدار در مرزهای دانه با تکنیک های داده کاوی-2018
Grain boundary segregation of dopants plays a crucial role in materials properties. To investigate the dopant segregation behavior at the grain boundary, an enormous number of combinations have to be considered in the segregation of multiple dopants at the complex grain boundary structures. Here, two data mining techniques, the random-forests regression and the genetic algorithm, were applied to determine stable segregation sites at grain boundaries efficiently. Using the random-forests method, a predictive model was constructed from 2% of the segregation configurations and it has been shown that this model could determine the stable segregation configurations. Furthermore, the genetic algorithm also successfully determined the most stable segregation configuration with great efficiency. We demonstrate that these approaches are quite effective to investigate the dopant segregation behaviors at grain boundaries.
Keywords: Grain-boundary ،Segregation ، Dopant ، Data mining ، Genetic algorithm ، Regression
مقاله انگلیسی
7 طراحی یک آنتن دو بانده چند ورودی و چند خروجی(MIMO) برای کاربرد گوشی هوشمند نسل پنجم(5G)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
یک آنتن دو بانده چند ورودی و چند خروجی(MIMO) برای مخابرات نسل پنجم(5G) در این مقاله ارائه شده است. آنتن پیشنهادی از چهار آنتن تشکیل می شود، که در باندهای فرکانسی 3300-3600 مگاهرتز و 4800-5000 مگاهرتز عمل می کند. آنتن طراحی شده در این مقاله از آنتن های قدیمی 5G متفاوت است، آنتن پیشنهادی در این مقاله بر لبه برد مداری سیستم عمد است و می تواند در گوشی های همراه به کار برده شود. بر اساس نتایج شبیه سازی، ضریب انعکاس ماژول، کمتر از -6 dB، و جداسازی بهتر از 12 dB بر حسب باند فرکانسی 3300-3600 مگاهرتز و 4800-5000 مگاهرتز است، این آنتن، نیازهای کاربردهای آتی 5G را برآورده می کند.
کلمات کلیدی: گوشی هوشمند | عملیات 5G | آنتن MIMO
مقاله ترجمه شده
8 Sustainability impacts of tidal river management: Towards a conceptual framework
اثرات توسعه پایدار از مدیریت رودخانه جزر و مدی: به سوی یک چارچوب مفهومی-2018
The Southwest Coastal people of Bangladesh have introduced Tidal River Management (TRM) as an en vironmentally acceptable water resource management practice based on their indigenous knowledge of water logging of low lying coastal land. TRM helps to address problems resulting from different anthropogenic and structural development activities, and it has been successful in helping coastal communities to adapt to climate change and rising sea level vulnerability by forming new land in Tidal Basins. Hence, it is essential to measure sustainability impacts of TRM from the environmental, socio-economic and institutional perspectives. Therefore, firstly, the study identifies sustainability indicators of TRM considering ecosystem services and secondly, de velops an inclusive conceptual framework to understand the important impacts of each indicator at various spatial and temporal scales. The conceptual framework is followed by the construction of a Sustainability Index of Tidal River Management (SITRM). It has advantages over the Ramsar Convention framework (2007) and the World Meteorological Organization (WMO) framework (2012) to measure water sustainability as it includes a sustainable model to project future vulnerability of the community, river and Tidal Basin, emphasizing on cli mate change issues. It also involves trade-offs analysis, livelihood analysis and SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analysis for a complete impact assessment to enable decision-makers to focus on those services most likely to be of risks and weaknesses or opportunities and strengths for the sustainability of TRM. Moreover, the framework is a useful guide for policymakers in identifying the sustainability impacts of TRM so that they can choose best coping strategies for coastal people to effectively deal with adverse effects of water-logging and undesired climatic events as well as environmental and socio-economic changes in coastal areas.
Keywords: Sustainability indicators ، Sustainability index ، Water management ، Climate change ، Sedimentation ، Water-logging
مقاله انگلیسی
9 بهبود پهنای باند آنتن شکافی دوقطبشی با استفاده از مدهای مشخصه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
در این مقاله، یک آنتن شکافی پهنای باند دو قطبشی ارائه شده است. آنتن پیشنهادی به روش سیستماتیک با استفاده از تئوری مد های مشخصه (TCM) برای دهانه(روزنه) های شکافی طراحی می شود. یک شکاف H شکل در صفحه زمین بی نهایت به عنوان ساختار اولیه برای طراحی بهینه سازی استفاده می شود. جریان های مشخصه مغناطیسی برای چهار مد اول شکاف مورد بررسی قرار می گیرند. برای افزایش دادن پهنای باند آنتن، ساختار آنتن شکافی بر اساس درک فیزیکی حاصل از تجزیه و تحلیل مودالی اصلاح می شود. علاوه بر این، دو جفت عنصر تزویج خازنی با تغذیه تفاضلی برای تحریک کردن دو مد اولیه شبکه تغذیه پهن باند یکپارچه ، ارائه می شود. یک نمونه اولیه آنتن در باند 2.4 گیگاهرتزی WLAN ساخته شده است. نتایج تجربی و شبیه سازی شده نشان می دهد که آنتن شکافی دو قطبشی پیشنهادی دارای پهنای باند وسیع و مشخصات تشعشعی شبیه به دو قطبی است. در مقایسه با آنتن شکافی H شکل ، پهنای باند آنتن پیشنهادی از 17٪ تا 46٪ افزایش یافته است. میزان جداسازی پورت اندازه گیری شده در کل باند فرکانسی تقریبا برابر با 26 dB است و سطح قطبش متقاطع (متعامد) بیشتر از 28 dB برای دو قطبش است.
کلمات کلیدی: حالت های مشخصه (سیستم مدیریت محتوا) | حالت های مغناطیسی | آنتن دو قطبی | شکاف H شکل | آنتن اسلات
مقاله ترجمه شده
10 آنتن تمام جهته، دوقطبشی و چندبانده برای کاربردهای 2G/3G/LTE
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
آنتنی تمام جهته، دوقطبشی و چندبانده برای مخابرات سیار 2G/3G/LTE در این مقاله ارائه شده است که از عنصر(المان) قطبش افقی (HP) و قطبش عمودی (VP) با تغذیه های جداگانه تشکیل می شود. عنصر VP از سه پچ تشعشعی چندضلعی با سه پایه با فاصله یکسان که به صفحه زمین متصل شده اند، تشکیل می شود. عنصر HP از سه ساختار حلقوی شکافی پهن باند تشکیل می شود که بالای عنصر VP قرار می گیرد. سه ساختار حلقه شکافی ، پوشش 360 درجه ای برای HP را ارائه داده و پهنای باند را نیز افزایش می دهند. نتایج شبیه سازی شده و اندازه گیری شده نشان می دهد که باندهای فرکانسی 1650-2900 مگاهرتز برای HP و 780-2700 مگاهرتز برای VP می تواند به دست آید. انعکاس VP ، بهره عنصر HP را حداقل 1 dBi بعد از نصب افزایش می دهد. بهره عنصر HP بیشتر از 3 dBi برای LTE، و بهره عنصر VP بیشتر از 5 dBi در باند LTE و 1.5 dBi در باند 2G است. جداسازی پورت بزرگتر از 30 dB و سطوح تغییر بهره کم نیز به دست می آید. آنتن پیشنهادی می تواند برای مخابرات سیار به کار برده شود.
کلمات کلیدی: آنتن تمام جهته، دوقطبشی | تاشو | آنتن تک قطبی | ساختار حلقه اسلات
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی