دانلود و نمایش مقالات مرتبط با حوادث ایمنی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - حوادث ایمنی

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 مدیریت بحران در ادارات دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت بحران در ادارات دولتی برای حوادث ایمنی ، در مرحله پیش از بحران ، بحران و پس از بحران انجام شده است. نمونه آماری از 177 شرکت کننده باتجربه در مدیریت بحران از دولت، سازمان های دولتی و نیروهای امنیتی/نظامی در یونان تشکیل شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ساختاری در مجموعه ای از مصاحبه های شخصی جمع آوری شدند. نتایج نشان می دهند که توانایی سرپرست و اعضاء تیم مدیریت بحران در اتخاذ تصمیمات صحیح، ارتباطات داخلی و خارجی و نوع بحران ها، عوامل مؤثر (پیش بینی کننده) در سه مرحله مدیریت بحران (پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران) در ادارات دولتی می باشند. مضامین مدیریتی عبارتند از نیاز به پیاده سازی تغییرات فرهنگی و ساختاری، توسعه توانایی سرپرست تیم مدیریت بحران در تصمیم گیری در شرایط اضطراری، تغییر کانال ها و رویه های ارتباطات رسمی داخلی و بازطراحی راهبرد ارتباطات خارجی به منظور خمدیریت مؤثر رویدادهای ایمنی روز در یک محیط پویا و غیرقابل پیش بینی.
کلمات کلیدی: حوادث ایمنی | ارتباطات | تصمیم گیری | مدیریت بحران | ادارات دولتی | رهبری.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi