دانلود و نمایش مقالات مرتبط با خاکستر بادی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - خاکستر بادی

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 تاثیر خاکستر بادیFA) ) بر روی مقاومت فشاری و میکرو ویژگی های ملات سیمان منیزیم پتاسیم فسفات MKPC))
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
اگر چه واکنش خاکستربادی(FA) ، درسیستم های سیمان منیزیم پتاسیم فسفات (MKPC) ، هنوزنامشخص است ، اما از آن به عنوان پرکننده ، در طرح ملاتهای بر پایه MKPC-FA یاد میشود. در این مقاله، FA در ملات MKPC به دو روش طراحی مختلف ، (بصورت بی اثر یا واکنش پذیر) ، در نظر گرفته میشود . در هر حالت ، عملکرد و کارایی جدید، مقاومت فشاری و میکرو ویژگی های ملات FA / MKPC، بطورسیستماتیک مورد بررسی قرارمیگیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که روش طراحی که در آن FA به عنوان واکنش پذیروارد عمل شده است ، منجربه کارایی بهتر سیستم وباعث مطلوبتر شدن ریزساختارها ومقاومت مکانیکی بیشترمیشود. اگرچه آنالیز SEM ، برخی واکنشهای مربوط به ذرات FA در ملات MKPC را نشان میدهد ، اما ، جزئیات مربوط به محصولات واکنش ثانویه ، بوسیله آنالیز XRD یا TGA ، مستقیما قابل تشخیص نیست. بعلاوه ، این مقاله بر اهمیت دو نسبت، R Magnesia : FA ,KDP درطرح بهینه مواد بر اساس MKPC-FA ، تاکید دارد.
مقاله ترجمه شده
2 مطالعات آزمایشگاهی راجع به سرعت پالس مافوق صوت روسازی بتنی غلتکی دارای خاکستر بادی و ماسه شکسته
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
این مقاله نتایج آزمایش‌های سرعت پالس مافوق صوت (UPV) تحقیق آزمایشگاهی که بر روی مصالح سازنده روسازی بتنی غلتکی (RCCP) شامل خاکستر بادی رده F به عنوان افزودنی معدنی انجام شده است ارائه می‌کند. ماسه رودخانه، ماسه شکسته و ترکیب ماسه شکسته و ماسه رودخانه به عنوان مصالح ریزدانه در این تحقیق بکار گرفته شدند. سه نوع مخلوط بتن غلتکی حاوی خاکستر بادی با استفاده از سه نوع ریزدانه آماده و با عناوین سری A (ماسه رودخانه)، سری B (ماسه شکسته) و سری C (ترکیب ماسه رودخانه و ماسه شکسته) نامگذاری شدند. در هر سری، درصد خاکستر بادی جای سیمان بین صفر تا 60 درصد متغیر بود. در هر سری و برای هر سن متفاوت عمل آوری (3، 7، 28 و 90 روز)، 42 نمونه قالب ریزی و برای مقاومت فشاری و UPV آزمایش گردید. نتایج UPV روسازی بتنی غلتکی خاکستردار (FRCCP) در کلیه سنین 3 تا 90 روز در کلیه مخلوط‌ها مقادیر کمتری در مقایسه با نمونه شاهد (بدون خاکستر بادی) داشت. با این حال، شاهد این امر نیز بودیم که مخلوط‌های سری B و C خاکستردار نتایج UPC، مقاومت فشاری و مدول ارتجاعی دینامیکی‌شان در قیاس با سری A محتوی خاکستر بادی بهتر بود. روابط بین مقاومت فشاری FRCCP و UPV و مدول ارتجاعی دینامیکی برای کلیه سری مخلوط‌ها ارائه شد. معادله تجربی جدیدی نیز جهت تعیین مدول ارتجاعی دینامیکی FRCCP پیشنهاد گردید.
کلیدواژه‌ها: مقاومت فشاری | مدول ارتجاعی دینامیکی | خاکستر بادی | روسازی بتنی غلتکی | سرعت پالس مافوق صوت
مقاله ترجمه شده
3 تأثیر تثبیت با خاکستر بادی بر تقلیل مدول سختی رس‌های متورم شونده
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
خاک‌های متورم شونده به دلیل نوسانات رطوبت دچار تغییر حجم زیادی می‌شوند وآسیب شدیدی به سازه‌های سبک وزن وارد می‌کنند. در این تحقیق، تلاش می‌کنیم تا خاک‌های متورم شونده را برای ارتقای خواص تورمی، سختی و میرایی شان با خاکستر بادی رده c تثبیت کنیم. درصد خاکستر بادی بین 5 تا 20 درصد وزن خشک خاک متغیر بود. جهت تعیین خواص دینامیکی ازجمله مدول برشی (G) و نسبت میرایی (D) و هم چنین ضریب پوآسون (v) خاک‌های متورم شونده اصلاح نشده و اصلاح شده با خاکستر بادی سری آزمایش‌های ستون تشدید یک سر گیردار انجام گردید. پیش از آزمایش، نمونه‌ها در اتاقی مرطوب به مدت 1، 7 و 28 روز برای عمل آوری نگهداری شدند. شاهد بودیم که مدول برشی خاک رس متورم شونده افزایش و نسبت میرایی نظیرش با افزایش درصد خاکستر بادی کاهش یافته است. زمان عمل آوری در عمل تأثیر ناچیزی بر مدول برشی و نسبت میرایی نرمال شده نمونه‌های اصلاح شده دارد. در این تحقیق، برای منحنی‌های کران بالا و پائین تقلیل مدول برشی نرمال شده رس‌های تثبیت شده معادله‌ای تعمیم یافته پیشنهاد می‌گردد. هم چنین، یک روش طراحی اقتصادی براساس خواص دینامیکی ارتقایافته خاک رس برای دستگاه ارتعاش عمودی پیشنهاد خواهد شد.
کلیدواژه‌های مولف: خاک‌های متورم شونده | خاکستر بادی | مدول برشی | نسبت میرایی | مدت عمل آوری | آزمایش ستون تشدید
مقاله ترجمه شده
4 جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
این مقاله جذب آب سطحی در بتن خودمتراکم (SCC) حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا را با استفاده از آزمایش جذب سطحی نشان می دهد. سیمان پرتلند معمولی تا حدی با ترکیب های مختلف خاکستر بادی و فوم سیلیکا جایگزین شد. نتایج آزمایش نشان می دهد که وجود خاکستر بادی و فوم سیلیکا جذب آب سطحی در بتن SCC را در نسبت آب به سیمان (مواد سیمانی) 0.38 کاهش می دهد. زمانی که تنها خاکستر بادی برای جایگزینی جزئی از سیمان پرتلند معمولی استفاده می شود، کاهش بیشتری در جذب سطحی در زمانی که مقدار خاکستر بادی بیش از 20% است حاصل می شود. اثر کاربرد ترکیبی خاکستر بادی و فوم سیلیکا بر کاهش جذب آب و جذب آب سطحی نسبت به استفاده ی تنها از خاکستر بادی بسیار بیشتر است. افزون براین، ملاحظه می شود که افزایش نسبت خاکستر و فوم سبب کاهش بیشتر جذب آب می شود. افزودن خاکستر بادی و فوم سیلیکا بطور کلی سبب افزایش مقاومت 28 روزه ی مکعبی می شود. با این حال، هیچ همبستگی ای بین مقاومت فشاری و جذب سطحی در SCC حاصل نشد.
کلیدواژه ها: جذب آب | جذب سطحی | بتن خودمتراکم | خاکستر بادی | فوم سیلیکا | مقاومت فشاری
مقاله ترجمه شده
5 مطالعات آزمایشگاهی راجع به سرعت پالس مافوق صوت روسازی بتنی غلتکی دارای خاکستر بادی و ماسه شکسته
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
این مقاله نتایج آزمایش‌های سرعت پالس مافوق صوت (UPV) تحقیق آزمایشگاهی که بر روی مصالح سازنده روسازی بتنی غلتکی (RCCP) شامل خاکستر بادی رده F به عنوان افزودنی معدنی انجام شده است ارائه می‌کند. ماسه رودخانه، ماسه شکسته و ترکیب ماسه شکسته و ماسه رودخانه به عنوان مصالح ریزدانه در این تحقیق بکار گرفته شدند. سه نوع مخلوط بتن غلتکی حاوی خاکستر بادی با استفاده از سه نوع ریزدانه آماده و با عناوین سری A (ماسه رودخانه)، سری B (ماسه شکسته) و سری C (ترکیب ماسه رودخانه و ماسه شکسته) نامگذاری شدند. در هر سری، درصد خاکستر بادی جای سیمان بین صفر تا 60 درصد متغیر بود. در هر سری و برای هر سن متفاوت عمل آوری (3، 7، 28 و 90 روز)، 42 نمونه قالب ریزی و برای مقاومت فشاری و UPV آزمایش گردید. نتایج UPV روسازی بتنی غلتکی خاکستردار (FRCCP) در کلیه سنین 3 تا 90 روز در کلیه مخلوط‌ها مقادیر کمتری در مقایسه با نمونه شاهد (بدون خاکستر بادی) داشت. با این حال، شاهد این امر نیز بودیم که مخلوط‌های سری B و C خاکستردار نتایج UPC، مقاومت فشاری و مدول ارتجاعی دینامیکی‌شان در قیاس با سری A محتوی خاکستر بادی بهتر بود. روابط بین مقاومت فشاری FRCCP و UPV و مدول ارتجاعی دینامیکی برای کلیه سری مخلوط‌ها ارائه شد. معادله تجربی جدیدی نیز جهت تعیین مدول ارتجاعی دینامیکی FRCCP پیشنهاد گردید.
کلیدواژه‌ها: مقاومت فشاری | مدول ارتجاعی دینامیکی | خاکستر بادی | روسازی بتنی غلتکی | سرعت پالس مافوق صوت
مقاله ترجمه شده
6 مقاومت آسیب رطوبتی آسفالت گرم مخلوط ساخته شده با ضایعات صنعت کاغذ به عنوان پرکننده
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 28 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
برخی از ضایعات خاص صنعت کاغذ پتانسیل بالایی برای بازیافت دارند. در این تحقیق، امکان استفاده از پسماند مشروب سبز و زیست توده خاکستر بادی از صنعت کاغذ، به عنوان پرکننده در آسفالت گرم مخلوط (HMA) برای ساخت و ساز جاده ای مورد تحلیل قرار گرفت. به خصوص، مقاومت در برابر آسیب رطوبتی (به عنوان مثال، حساسیت به آب) از یک AC 22 base B50/70 G با استفاده از آزمون استحکام کششی غیر مستقیم در محتوای مطلوب آسفالت مخلوط مارشال مطالعه شده است. مهم ترین خواص پرکنندگی برای مطالعه مقاومت در برابر آب تعیین شده اند: محتوای آب پرکننده، توزیع اندازه دانه با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل پراکندگی نور، مورفولوژی با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، ترکیب شیمیایی و مینرالی با استفاده از فلورسانس اشعه ایکس (XRF) و تکنیک های پراش اشعه ایکس (XRD) ، محتوای زیان آور خاکی با استفاده از آزمون متیلن بلو و اثر سفت شدن پرکننده در بتن با تعیین دمای نرم شدن و درجه نفوذ قیر طبیعی حلقه و گلوله (R & B). علاوه بر این، روش بطری رولی(Rolling Bottle) و آزمون آب جوش (Boiling Water) برای تجزیه و تحلیل اوراق دانه های آسفالت انجام شده است. از یک پرکنندۀ کنترلی (به عنوان مثال، سنگ آهک پرکنندۀ تجاری) برای مقایسه نتایج استفاده شد. همچنین خواص مکانیکی (سختی و مقاومت در برابر تغییر شکل دائم) مخلوط مورد مطالعه قرار گرفت. در نتیجه، می توان نتیجه گرفت که پسماندها مقاومت ضعیفی در برابر آب دارند. علاوه بر این، خاکستر بادی در برابر آب برای HMA مقاومت ناکافی دارد.
کلیدواژه ها: ضایعات صنعت کاغذ | پسماند | زیست توده خاکستر بادی | پرکننده | آسفالت گرم مخلوط| مقاومت آب.
مقاله ترجمه شده
7 مقاومت کششی مخلوط های دوتایی سیمان خودتراکمی حاوی خاکستر بادی کم حجم و نانوذرات TiO_2
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 49
در مقاله¬ی پیش¬رو، مقاومت کششی همراه با خواص رئولوژیکی، حرارتی، انتقالی و ریزساختاری سیمان¬های خودتراکمی (SCC) حاوی خاکستر بادی کم حجم (FA) و نانوذرات TiO_2 مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه، سیمان پرتلند با مقادیر کم خاکستر بادی جایگزین شده و خواص نمونه¬های SCC اندازه¬گیری شد. مشخص شد که افزودن خاکستر بادی به میزان 5، 10 و 15% وزنی می¬تواند خواص رئولوژیکی، مکانیکی و دوام بتن را در عمر بالاتر بتن بهبود بخشد. نانوذرات TiO_2 با اندازه¬ی متوسط 20 نانومتر بصورت جزئی به بتن افزوده شدند. نانوذرات TiO_2 به عنوان جایگزین جزئی سیمان تا سقف 4 درصد وزنی، می¬تواند تشکیل ژل C–S–H را در نتیجه¬ی افزایش مقدار بلور Ca(OH)2 در عمر کم آبپوشی تسریع نموده و از این رو استحکام کششی نمونه¬های بتون را افزایش دهد. افزایش محتوای نانوذرات TiO_2 به بیش از 4 درصد وزنی، استحکام کششی را به دلیل کاهش محتوای بلوری Ca(OH)2 موردنیاز برای تشکیل ژل C–S–H کاهش می¬دهد. نانوذرات TiO_2 می¬تواند ساختار متخلخل بتون را بهبود بخشد و منافذ توزیع¬شده را به منافذ بی¬ضرر یا کم¬ضرر تغییر دهد. ریزساختارهای مخلوط¬های مختلف بتن نیز از طریق اسکن با میکروسکوپ الکترونی (SEM) و پراش اشعه¬ی ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفتند.
کلمات کلیدی: کامپوزیت های ماتریس- سرامیک (CMC ها) | نانوساختارها | خواص رئولوژیکی | میکروسکوپ الکترونی | بتن خودتراکمی (SCC)
مقاله ترجمه شده
8 استفاده از آب لجنی که درکارخانه بتن آماده تولید می گردد در بتن هایی که حاوی مواد افزودنی یا مواد افزودنی کمکی هستند
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
در این پژوهش،ما امکان استفاده از آب لجن که در تهیه بتن آماده ایجاد میگردد به عنوان آب مصرفی در ترکیبات خاکستر بادی و یا یک نوع از مواد افزودنی که مبنی بر میعانات سولفونات نفتالین فورمالئید به منظور خمیری کردن بتن به آن افزوده می گردد مورد بررسی قرارداده ایم(SNF).خواص فیزیکی و شیمیایی آب لجن و لجن خشک و بی آب مورد بررسی قرار گرفت.خمیر سیمان با آب لجن که حاوی مقادیر مختلفی از مواد جامد بود(0.5،2.5،5،7.5،10،12.5 و 15%)برای برآورد مقدار مطلوب از آن مخلوط شد.افزایش مقادیر مواد جامد بیش از 5-6 درصد منجر به کاهش مقاومت فشاری و کوتاه شدن زمان سفت شدن سیمان می گردد.مخلوط بتن با استفاده از آب لجن آلود که حاوی 5 تا 6%مواد جامد است ساایی از بتن ساخته شد.نمونه های بتنی با توجه به مقدار آب مورد نیاز،مدت زمان سفت شدن ،فرونشست،تاب فشردگی ،نفوذپذیری،و مقاومت در برابر تماس با عوامل اسیدی مورد ارزیابی قرار گرفتند.به کار بردن آب لجن آلود در مخلوط بتن منجر به کاهش اثرات خاکستر بادی و مواد نرم کننده شد.آب لجن آلودکه حاوی مواد جامد کمتر از 6 درصد می باشد برای تولید بتن با استحکام و مقاومت قابل قبول مناسب می باشد.
کلمات کلیدی: آب لجن آلود | بتن | افزودنی ها | مخلوط | استحکام | قابلیت کارکرد | دوام
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi