دانلود و نمایش مقالات مرتبط با خواص مکانیکی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - خواص مکانیکی

تعداد مقالات یافته شده: 24
ردیف عنوان نوع
1 خواص مکانیکی و دوام بلند مدت پلاستیک پلی سولفون بازیابی شده
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
در بازیابی پلاستیک های پلی سولفون، صرفه جویی خوبی در انرژی و حفاظت از محیط زیست قابل توجهی دیده می شود. این مقاله با ویژگی های مکانیکی و ماندگاری و دوام بلند – مدت پلاستکی های دست نخورده و بازیابی شده پلی سولفون که از ضایعات غیربافتی پلاستیک های پلی سولفون جمع آوری شده اند ارتباط دارد، بررسی مکانیکی آزمایش کشش و آزمایش تاثیر ایزود برای بررسی تاثیر فرآوری چرخه ای روی عملکرد پلاستیک های پلی سولفون انجام می شوند. دوام بلند – مدت پلاستیک های دست نخورده و پلی سولفون برمبنای انطباق زمان – دما و با استفاده از یک تحلیل مکانیکی دینامیک (DMA) مطالعه می شود. پایداری حرارتی ازطریق انرژی فعالسازی پیرولیتیک محاسبه شده توسط روش سنتیکی تبدیلی ایزو و با استفاده از یک تحلیل حرارتی – گرانشی (TGA) بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که پلاستیک های بازیابی شده پلی سولفون خواص کششی مشابه و درعین حال استحکام ضربه ای پایین تری را نسبت به پلاستیک های پلی سولفون دست نخورده نشان می دهند. دوام بلند – مدت و پایداری حرارتی پلاستیک های دست نخورده نسبت به پلاستیک های بازیابی شده بهتر است و با افزایش زمان فرآوری چرخه ای کاهش می یابد، که به ترکیب کردن ناخالصی ها و تجزیه ساختار مولکولی در فرآیند بازیابی نسبت داده می شود.
مقاله ترجمه شده
2 Influence of the grade on the variability of the mechanical properties of polypropylene waste
تاثیر درجه روی تغییرپذیری خواص مکانیکی زباله های پلی پروپلین-2018
The prior properties of recycled polypropylene depend on the origin of waste deposits and its chemical constituents. To obtain specific properties with a predefine melt flow index of polypropylene, the suppliers of polymer introduce additives and fillers. However, the addition of additives and/or fillers can modify strongly the mechanical behaviour of recycled polypropylene. To understand the impact of the additives and fillers on the quasi-static mechanical behaviour, we consider, in this study, three different recycled polypropylenes with three different melt flow index obtained from different waste deposits. The chemical constituents of the additives and filler contents of the recycled polypropylenes are determined through thermo-physico-chemical analysis. Tensile and bending tests performed at different strain rates allow identifying the mechanical properties such as the elastic modulus, the yield stress, the maximum stress, and the failure mechanisms. The results obtained are compared with non-recycled polypropylene and with few researches to explain the combined effect of additives. Finally, a post-mortem analysis of the samples was carried out to make the link between the obtained mechanical properties and microstructure.
keywords: Recycled polypropylene | Grade | strain rate effect | Additive effect | Mechanical property
مقاله انگلیسی
3 تأثیرات ذرات نانوسیلیکا و الیاف با توزیع تصادفی بر سرعت پالس مافوق صوت و خواص مکانیکی ماسه سمنته شده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
از الیاف با توزیع تصادفی و سیمان می‌توان برای اهداف مختلفی استفاده کرد. با این حال، هیچ توجهی به کاربرد الیاف با توزیع تصادفی و سیمان در سرعت موج زلزله در خاک ماسه‌ای و رابطه بین سرعت موج زلزله و مقاومت فشاری محصورنشده نشده است. هم چنین، پیش تر نیز هیچ گزارشی در مورد کاربرد ذرات نانوسیلیکا به عنوان ماده اصلاح کننده‌ای برای خاک ماسه‌ای سمنته شده و مسلح با الیاف ارائه نشده است. در این تحقیق، مجموعه آزمایش‌های فشار محصورنشده و 144 آزمایش سرعت پالس مافوق صوت برای بررسی اثرات الیاف پلی وینیل الکل (PVA) و ذرات نانوسیلیکا بر خصوصیات مکانیکی خاک ماسه‌ای سمنته شده انجام گرفته است. افزون براین، خواص ریزساختاری ماسه سمنته شده حاوی نانوذرات با بهره گیری از میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ نیروی اتمی و آزمایش پراش اشعه ایکس بررسی شده است. در پایان، آزمایش پالس مافوق صوت برای نمونه‌ها انجام شد تا مقاومت فشاری محصورنشده ماسه سمنته شده مسلح به الیاف و حاوی نانوسیلیکا تخمین زده شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بکارگیری الیاف با توزیع تصادفی سبب افزایش ظرفیت جذب انرژی می‌شود. افزون براین، مدول ارتجاعی سکانتی یک نمونه با افزایش درصد الیاف کاهش یافت. براساس این نتایج، رابطه‌ای (همبستگی) بین سرعت پالس مافوق صوت و مقاومت فشاری محصورنشده در سنین مختلف پیشنهاد گردید.
کلیدواژه‌ها: سیمان | نانوسیلیکا | مقاومت فشاری محصورنشده | الیاف | سرعت پالس مافوق صوت
مقاله ترجمه شده
4 خصوصیات ریز بافت(ساختمان کوچک)خاک شنی تثبیت شده با سیمان با استفاده از نانوسیلیکا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
یک برنامه(طرح) آزمایشی برای بررسی تأثیر نانوسلیکا بر ریزساختار و ویژگی های مکانیکی خاک ماسه ای سیمانی انجام شده است. عامل سیمان شامل سیمان پرتلند نوع II است. محتوای سیمان 6 درصد از وزن خاك شنی است. نانوسیلیکا با درصدهای 0٪، 4٪، 8٪ و 12٪ به وزن سیمان اضافه شد. نمونه های استوانه ای با تراکم نسبی 80 درصد و حجم آب مطلوب تهیه شده و برای مدت 7 روز، 28 روز و 90 روز نگهداری می شوند. خصوصیات ریزبافت های مخلوط شن و ماسه سیمان - نانوسایلیک پس از 90 روز، با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM) و تست های انکسار اشعه ایکس (XRD)مورد بررسی قرار گرفت. تأثير زمان عمل آوردن و مراقبت، بر خواص ريزساختار نمونه هاي خاك شن و ماسه با 0٪ و 8٪ نانوسيليك با استفاده از آزمون SEM مورد بررسي قرار گرفته است. تست فشرده سازی نامحدود (برای تمام دوره های عمل آوری) و آزمایش فشردگی نیز انجام شد. نتایج آزمون های SEM و AFM نشان داد که نانوسیلیک،از طریق ایجاد سازه ای یکنواخت تر باعث افزایش خلوص خاک شنی شده است. آزمایش XRD نشان داد که افزودن نانوسلیکا در خاک سیمان باعث افزایش شدت هیدرات کلسیم هیدرات CSH می شود و شدت پیک هیدروکسید کلسیم (CH) را کاهش می دهد.نتایج نشان داد که افزودن درصد مطلوب نانوسیلیس به خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان خواص مکانیکی و ریزساختاری آن را افزایش می دهد.
مقاله ترجمه شده
5 Development of a machine vision system for determination of mechanical properties of onions
توسعه یک سیستم بینایی ماشین برای تعیین خواص مکانیکی پیاز-2017
In this research, a machine vision system was developed to measure the contact area and dimensions of agricultural samples in mechanical properties testing. Two probes were made of aluminum and round glass panes. The Universal Testing Machine was equipped with these probes. One camera was positioned inside the probe to monitor the contact area between probe and samples. Other camera was located out- side of probe to measure dimension of samples during the test. Onions were selected as study products and those mechanical properties were measured using this machine vision system. Also, to verify the results of this system, the mechanical properties were calculated using conventional methods. The effects of onion cultivars (red and yellow), loading direction (polar and equatorial) and loading speed (15 and 25 mm/min) on the size of contact area, the stress and strain, elasticity modulus and Poisson’s ratio were examined. The results showed that there was no any statistically significant differences between conven- tional method and our presented method at 99% confidence level. Therefore, a machine vision system can be replaced with conventional method. It was possible to assimilate the shape of contact area to a near perfect circle. The effect of loading direction on Poisson’s ratio and the loading speed on stress and elas- ticity modulus were significant. Red onions under polar loading with speed 15 mm/min had maximum Poisson’s ratio, stress and modulus of elasticity. The stress was obtained as 0.281 ± 0.044 MPa. The values of elasticity modulus were obtained as 2.56 ± 1.4 and 2.77 ± 1.8 MPa for yellow and red onions, respec- tively. The Poisson’s ratio along x and y axis were obtained as 0.393 ± 0.05 and 0.375 ± 0.07, respectively. Polar loading samples were easy to deform laterally compared to equatorial loading samples. The contact area, stress and Poisson’s ratio increased with increasing deformation while the modulus of elasticity decreased.© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords:Contact area | Image analysis | Machine vision | Modulus of elasticity | Onion | Poisson’s ratio
مقاله انگلیسی
6 رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت های آلومینیوم تقویت شده با گرافن
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
در این مقاله، شبیه سازی های دینامیک مولکولی (MD) نانوکامپوزیت گرافن-الومینیوم (GS-Al) انجام شده است. خواص مکانیکی نانوکامپوزیت با به اعمال بارگذاری تک محوری در یک انتهای حجم عنصر معرف (RVE) و ثابت بودن انتهای دیگر بررسی شده است. برهمکنش های بین اتم های آلومینیم با استفاده از پتانسیلهای روش جاسازی اتم(EAM) مدل گردید که در آن پتانسیل بین مولکولی تطبیقی واکنش تجربی پیوند سفارشی (AIREBO) برای برهمکنش میان اتم های کربن استفاده شد و این پتانسیلهای جفتی با پتانسیل لنارد جونز (LJ) همراه می شوند. نتیجه نشان داد که اختلاط GN در ماتریکس آلومینیوم می تواند مدول یانگ نانوکامپوزیت را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. نانوکامپوزیت حاوی 6.7 درصد حجمی GS، در جهت طولی و عرضی به ترتیب مدول یانگ 143.8 و 116.8 گیگا پاسکال را نشان می دهند که 82.8٪ و 46.5٪ بالاتر از آلومینیم خالص است. نتایج شبیه سازی های دینامیک مولکولی نیز با نتایج تحلیلی به دست آمده از مدل نیمه تجربی Halphin-Tsai (H-T) و قوانین اختلاط (ROM) مقایسه شده است.
کليدواژگان: ديناميك مولكولي (MD) | گرافین | نانوکامپوزیت ها | ویژگی های مکانیکی
مقاله ترجمه شده
7 تأثیرات نرخ گرمایشی و تقویت کننده فلزی روی ریز ساختار و خواص مکانیکی گرادیان نفوذ در خود مواد ابزار کامپوزیتی سرمتی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
گرادیان نفوذ در خود مواد کامپوزیت سرمتی با مقادیر متفاوت از چسب فلزی نیکل ، به نسبت جرمی در ترکیب (کبالت + نیکل ) به منظور بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت ها بررسی شد و همچنین تأثیرات نرخ گرمایشی روی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت ها مورد بررسی قرار گرفت . به منظور عملکرد مطلوب و رسیدن به خواص مکانیکی مورد نظر ، نرخ گرمایشی 30 درجه سانتی گراد بر دقیقه معین شد . و مشخص شد که با افزایش میزان نیکل درمتال بایندر، استحکام کششی افزایش و سختی کاهش می یابد در حالی که افزایش مقدار کبالت باعث ضخیم شدن فاز کناری شده که این امر منجر به کاهش استحکام خمشی مواد کامپوزیتی می شود . با اعمال یک مقدار مناسب از پوشش فلزی نیکل یک شیب نفوذ در خود مطلوب و یک خواص مکانیکی خوب بدست می آید . بهترین خواص مکانیکی در کامپوزیت ها وقتی بدست می آید که چسب فلزی در سطح دارای 6 درصد و درلایه مرکز دارای 12 درصد وزن نیکل باشد . در این حالت استحکام خمشی ، سختی مرکز و سختی سطح به ترتیب 1488±190 Mpa (مگاپاسکال )، 20.96±0.3 Gpa ، 25.12±0.48 Gpa خواهد بود .
کلمات کلیدی: ریزساختار | خواص مکانیکی | نرخ گرمایش | چسب های فلزی | کامپوزیت گرادیان
مقاله ترجمه شده
8 تأثیر نانو آهک بر آبپوشی، مقاومت مکانیکی، و جمع شدگی خودبخودی بتن فوق العاده کارآمد
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
تأثیر نانو آهک / نانو CaCo_3 (NC) بر خواص بتن فوق¬العاده کارآمد (UHPC) که در شرایط دمایی استاندارد عمل¬آوری شده بود، بطور تجربی مورد بررسی قرار گرفت. NC در نسبت¬های 1، 2 و 3% به عنوان جایگزین جزئی برای سیمان استفاده شد. افزودن NC واکنش¬های آبپوشی UHPC را تسریع نمود، که این ناشی از اثر هسته¬ای شدن است. به لحاظ خواص مکانیکی، یک مقدار آستانه¬ی محتوای NC به نحوی یافت شد که با افزایش NC و نزدیک شدن به محتوای آستانه، مقاومت¬های فشاری و خمشی و نسبت مقاومت خمشی به فشاری افزایش پیدا کردند و سپس با افزایش محتوای NC و عبور از مقدار آستانه، کاهش یافتند. در مقابل، جایگزینی سیمان با NC مومسانی را کاهش داده و میزان جمع¬شدگی خودبخودی UHPC را افزایش داد. در عین حال که NC روند آبپوشی سیمان را سرعت می¬بخشد، به عنوان ماده¬ی مؤثر پرکننده نیز عمل می¬کند، و این افزایش خواص مکانیکی و متراکم¬تر شدن ریزساختارها را در مقایسه با مخلوط UHPC شاهد در پی دارد. بنابراین با استفاده از NC، می¬توان UPHC را با کاستن از عامل سیمانی آن و دستیابی به خواص ارتقایافته¬ی مهندسی، به شیوه¬ای که به میزان بیشتری دوستدار محیط زیست باشد، تولید نمود.
کلمات کلیدی: بتن فوق العاده کارآمد (UHPC) | نانو | نانو آهک / نانو CaCo_3 | آبپوشی | جمع شدگی خودبخودی | ریزساختار
مقاله ترجمه شده
9 فراموادهای دارای شبکة لانه‌ زنبوری سلسله مراتبی با خواص مقاومتی و مکانیکی بهبودیافته
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
پیشرفت‌های اخیر در صنایع دفاعی، هوافضا و انرژی تقاضای عظیم مواد چندکارکردی را، که سبک‌وزن، دارای ظرفیت باربری و مقاومت حرارتی‌اند، پدید آورده است. متامتریال‌هایی که معماری‌شان بصورت مصنوعی مهندسی شده است می‌توان برای تهیه ترکیب موثری از این خواص بکار گرفت. در این مقاله، از گروهی از متامتریال‌های دارای معماری سلسله مراتبی گزارش می‌دهیم که با جایگزینی جداره‌های سلولی لانه زنبورهای منظم با شبکه‌های شش‌وجهی، کاگومه و مثلثی ساخته می‌شوند. مطالعات عددی و تحلیلی ما نشان می‌دهند که ورود سلسله مراتب ساختاری لانه زنبوری‌های منظم سبب بهبود مقاومت گرمایی و ناهمسانگردی حرارتی می‌شود. این خواص حرارتی با تعدیل دو پارامتر هندسی لانه زنبوری‌های سلسله مراتبی کنترل می‌شوند. همچنین، پیش‌بینی خواهیم کرد که لانه زنبوری‌های سلسله مراتبی که دارای شبکه‌های کاگومه و مثلثی‌اند خواص مکانیکی بهتری دارند. تحلیل ما از این حقیقت پرده بر می‌دارد که کاهش یکپارچه حرارت و ظرفیت باربری لانه زنبوری‌های سلسله مراتبی به خاطر ورود سلسله مراتب ساختاری است. متامتریال‌های سلسله مراتبی که در اینجا ارائه می‌شوند فرصت‌های تازه‌ای برای طراحی چندکارکردی فراهم می‌آورند که برای مصارف مختلف مهندسی فرصت‌های نوید بخشی محسوب می‌شوند.
کليدواژگان: متامواد | سلسله مراتبی | لانه زنبوری | هدایت گرما | ناهنجاری حرارتی | چند منظوره
مقاله ترجمه شده
10 یک مطالعه آزمایشی روی عملکرد رنگی بازیافت مواد ساختمانی سبز
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
مفهوم ساختمان سبز در طراحی ، ساخت و بهره برداری از پروژه های ساختمانی ادغام انواع استراتژی هاست. استفاده از مواد و مصالح ساختمانی سبز نشان دهنده ی استراتژی مهم در طراحی و ساخت و ساز ساختمان است. بازیافت مصالح ساختمانی سبز مصالح دیگری را تولید می کند یعنی زباله یا مواد دور ریختنی منجر به تولید مصالح جدید می شود. در تایوان تخته گچ به طور گسترده ای در صنعت ساختمانی ، دیوار و سقف ها با توجه به خواص مکانیکی و حرارتی بسیار خوب برای استقامت در برابر اتش استفاده می شوند. در این مطالعه، 6 مصالح دور ریختنی که در زندگی روزمره از انها استفاده می کنیم با پودر گچ و الکروئیک مخلوط کنیم و با حرارت دادن انها را به ترموکرومیک تبدیل می کنیم. ماؤول های ازمایشی A,B,C,D و مخلوطی از پودر الیکروئیک با ویژگی های مختلف بود. این یافته ها نشان داد که گروه C بالاترین تغییر RGB را داشته است. تغییرات این شش مصالح شامل تراشه چوب <76% ، روزنامه <78% ، بتون <75.6% برگ های روی زمین <66.6% ، پودر اهن (براده اهن) <59.2% و گل و لای <50.9% بود. در نتیجه اجرهای الکروئیک را می توان در دیوارهای داخلی و خارجی با انواع مختلف مصالح ساختمانی استفاده کرد. در نتیجه ساختمان دارای رنگ های مختلف در دما و در زمان های مختلف با اثر گذاری روی متغیرها اعمال می شود. با توجه به این چشم انداز ، ساختمان و طراحان داخلی می توانند از خلاقیت های هنر کلاژ پیوسته استفاده کنند.
کلیدواژه ها: مواد ساختمانی سبز | آلوکرویک | مواد زائد | هنر موزائیک
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی