دانلود و نمایش مقالات مرتبط با خودشیفتگی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - خودشیفتگی

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 The moderating role of CEO narcissism on the relationship between uncertainty avoidance and CSR
نقش وساطتی خودشیفتگی CEO روی رابطه بین اجتناب از عدم قطعیت و CSR-2018
With the ever-increasing growth in the number of US multinational restaurant firms, the need for a better understanding of CSR initiatives enacted in those countries is actively gaining in importance. A firms CSR is influenced by the cultural context of a given society and, according to the upper echelons theory, the characteristics of its corporate executives. However, there was no empirical evidence on the moderating role of CEO narcissism, a common CEO characteristic in many cases, on the national culture-CSR relationship. This study finds that a firm with more properties in high-UA societies has less involvement in CSR and that CEO narcissism positively moderates the relationship. The results provide a meaningful empirical addition to the upper echelons literature by demonstrating how CEO traits can serve as a boundary condition in examining the impact of uncertainty avoidance, as a contextual factor, on CSR, as an organizational outcome, in the restaurant industry.
keywords: Uncertainty Avoidance |Narcissism |Chief Executive Officer |Corporate Social Responsibility |Restaurant Industry
مقاله انگلیسی
2 A study of the relationship between narcissism, extraversion, drive for entertainment, and narcissistic behavior on social networking sites
بررسی رابطه بین خودشیفتگی ، برون گرا، درایو برای سرگرمی و رفتار غیراخلاقی در سایت های شبکه های اجتماعی-2017
As social networking sites are gaining popularity, the rise in narcissistic culture on theses sites are also documented. Literature suggests users personality traits may be important factors leading people to engage in narcissistic behaviors. Using a national sample of Chinese adults, this study investigated the relationship between narcissism, extraversion, drive for entertainment and narcissistic behaviors on a Chinese social networking site, Wechat Moment. We also examined whether demographic variables and online time played a role in that dynamic. Results revealed that narcissism predicted exhibitionistic behaviors on Wechat Moment, ratings of ones profile picture and using an image of oneself as profile picture over and above extraversion and drive for entertainment controlling for online time and de mographic variables. Contrary to our hypothesis, narcissism did not predict higher frequency of Wechat Moment posting over and above drive for entertainment and extraversion. Different sub-factors of narcissism also contributed differently to the variance of narcissistic behavior on SNS.
Keywords: Social networking site | Wechat moment | Narcissism | Extraversion | Drive for entertainment | Narcissistic behavior
مقاله انگلیسی
3 آیا هیلاری متقلب و دونالد خودشیفته است؟ یک تحلیل HEXACO از شخصیت و وجهه‌‌ی عمومی کاندیدهای ریاست جمهوری
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
کمپین انتخاباتی سال 2016 امریکا شاهد یک نمایش منفی غیرمنتظره از هر دو کاندید ریاست جمهوری بود (یعنی کلینتون و ترامپ) و هم چنین مردم امریکا شاهد پشتیبانی هیجان انگیز از یکی از این دو کاندید بوده‌اند. رتبه بندی و امتیاز درست کاری و تایید کمتر از 50% درصدی در کل کمپین انتخاباتی نشان می دهد که مردم نسبت به هیچ یک از این کاندیدها دید مثبتی ندارند. در این کمپین خلق و خو و شخصیت کاندیدها در آن بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد، ما در این تحقیق به بررسی شخصیت عمومی این دو کاندید پرداختیم. ده کارشناس روانشناسی در زمینه‌ی HEXACO ،گزارش های ناظری HEXACO-PI را برای کلینتون و دونالد ترامپ و بر مبنای شخصیت‌ عمومی انها تکمیل کردند. امتیازها به مقادیر هنجار شده(نرم) برای گزارش های ناظران HEXACO تبدیل شدند. کلینتون امتیاز پایینی بر روی H, E و نوع‌دوستی کسب کرد که بر روی X و A نرمال و بر روی Eبسیار کم و بر روی C و O پایین بود و بر روی X امتیاز بالایی کسب کرده بود.از طرف دیگر، ترامپ امتیاز بسیار پایینی بر روی H، A و نوع‌دوستی، امتیاز بسیار پایین بر روی E و امتیاز پایین بر روی C و O کسب کرد. امتیازات مربوط به ویژگی و جوانب شخصیتی نشان دهنده‌ی ویژگی های مشخصی هستند که باعث بالا بردن و یا کاهش امتیاز کاندیدها می شوند، پژوهش های قبلی ثابت کرده‌اند که خودشیفتگی، جامعه‌ستیزی و ماکیاول‌گرایی (سه‌گانه‌ی تاریک شخصیت) با درست کاری-تواضع پایین تر، تهییج پذیری، دلپذیر بودن و با وجدان بودن مرتبط هستند. امتیاز کلینتون بر روی دو مورد اول پایین بود، در حالیکه امتیاز ترامپ بر روی تمامی ویژگی های شخصیتی بسیار پایین تا فوق العاده پایین، خیلی پایین بود.
کلیدواژگان: HEXACO | شخصیت | درست‌کاری-تواضع | هیلاری کلینتون | دونالد ترامپ | کاندیدهای ریاست جمهوری
مقاله ترجمه شده
4 مثلث تاریک و تمایل به آزار جنسی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
تحقیقات اخیر در مورد آزار جنسی، روی اهمیت تفاوت های فردی در تمایل به ارتکاب چنین رفتارهایی تاکید دارند. مطالعات کنونی این یافته ها را با بررسی ارتباطات بین سه گانه یا مثلث تاریک ویژگی های شخصیتی (یعنی خودشیفتگی، روان آزاری و ماکیاولیسم) و تمایل به آزار جنسی تعمیم می دهند. مطالعه 1 (تعداد= 642 فرد اسرائیلی) مشخص می کند که ویژگیهای شخصیتی مثلث تاریک دارای ارتباطات مثبت منحصربه فردی با تمایل به آزار جنسی است. نتایج مشابهی برای مطالعه 2 (تعداد= 1909 فرد اسرائیلی) بدست می آید که نشان می دهد هر یک از ویژگیهای مثلث تاریک دارای ارتباط مثبت منحصربه فردی با تمایل به ارتکاب آزار جنسی اند. بعلاوه، مطالعه 2 تفاوت در ارتباطاتی را نشان می دهد که ویژگیهای مثلث تاریک با احتمال برداشت شده از برآوردهای مرتبط با اهدافی دارد که قربانیان یا مرتکبنی آزار جنسی بیان می کنند. بحث روی کارکردهای این نتایج برای درک روابط بین ویژگیهای شخصیتی مثلث تاریک و آزار جنسی تمرکز دارد.
واژگان کلیدی: مثلث تاریک | خودشیفتگی | روان آزاری | ماکیاولیسم | آزار جنسی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی