دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله آموزش و پرورش با ترجمه فارسی::صفحه 3
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله آموزش و پرورش با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 31
ردیف عنوان نوع
21 فعالیتهای ارزشیابی تکوینی: آیا آنها میتوانند این ریاضی را انجام دهند؟ راهنمای مرجع برای دبیرهای ریاضیات متوسطه
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 100 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 96
به عنوان یک معلم ریاضی دوران متوسطه ، من دریافتم که من از ارزیابیهای مشتق بارها در کلاسهای خودم برای اطلاع به دبیرانم استفاده کردم و بازخوردی را به دانش آموزانم ارائه نمودم. این راهنمای منبع ، دستورالعملی مفید برای معلمان خواهد بود ، و نه تنها در کلاس ریاضی . هدف اولیه ارائه فعالیتهای ارزیابی ریاضی تکوینی به دبیران ریاضی دبیرستان بوده و ایده هایی در مورد چگونگی استفاده از یکپارچه کردن آنها در تجربیات تدریس روزانه آنها است. هدف دوم ارائه فرصت بیان دانش دانش آموزان بوده و نشان دادن مهارتهای اندیشه بحرانی در یک فرمت ارزیابی جایگزین است.
مقاله ترجمه شده
22 اولویت‌های پژوهشی و تعهد شغلی کارکنان آموزشی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
هدف از این پژوهش، ارائه‌ی اولویت‌های پژوهشی کارکنان آموزشی و بررسی روابط بین تعهد شغلی و الویت‌های پژوهشی در دانشگاهیان است. نمونه متشکل از 130 فرد دانشگاهی از دانشگاه قهرمان مرعش امام سوتکو در ترکیه بود. رونامو در سال 2007، مدل کلی مفهوم عاملی را برای طراحی مقیاس اولویت‌های پژوهشی مورد استفاده قرار دادند. اولویت‌های پژوهشی متشکل از چهار جزء عبارتند از: کیفی، کمی، نظری و مشارکتی. تعهد شغلی توسط پرسشنامه‌ی تعهد سازمانی(OCQ) مودای واستیر اندازه‌گیری شد. مقیاس پنج نقطه‌ای کیلرت از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق برای پاسخ دهندگان ارائه شده است. برنامه‌ی SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ی پژوهشی بدست آمده از طریق پرسشنامه ها، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج و توصیه ها در مقاله، برای کسانی که در زمینه ی پژوهش و آموزش هستند جالب توجه می باشد.
کلمات کلیدی: تنظیمات پژوهش | تعهد شغلی | پرسشنامه تعهد سازمانی | SPSS | تحقیقات نظری | پژوهش مشارکتی | تحقیق کمی | تحقیق کیفی | پژوهش مخلوط
مقاله ترجمه شده
23 بررسی استفاده از کمربند ایمنی در میان رانندگانی از مقاطع مختلف آموزشی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
استفاده از کمربند ایمنی با توجه به سطح آموزش رانندگان مورد بررسی قرار گرفته است. نسخه هایی از یک پرسشنامه برای 1000 شرکت کننده در چهار سطح مختلفِ آموزشی پخش شد. عواملی مانند عادت استفاده از کمربند ایمنی، عواملی را محدود و داده های تصادفی را مورد بررسی قرار داد. داده ها با نرم افزار SPSS 15.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد. افزایش سطح آموزشی منجر به افزایش استفاده از کمربند ایمنی ، شمارِ پایین تصادفات و شدت تصادفات را در بر داشت. عوامل در استفاده از کمربند ایمنی، عدم عادت، ناراحتی و رانندگی با فاصله کوتاه بسیار محدود گشته بود. استفاده از علائم احتیاطی و افزایش راحتی می تواند استفاده از کمربند ایمنی را افزایش دهد. مدارس ابتدایی و دبیرستان استفاده از کمربند ایمنی را هدف عمدهء خود در آموزش طرح های ترافیکی تلقی نمودند.
کلید واژه ها: کمربند ایمنی | تغییرات آموزشی| تصادفات وسایل نقلیه موتوری | ایمنی در ترافیک
مقاله ترجمه شده
24 ارزیابی روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
طی قرن های گذشته، نقد هایی در رابطه با روش آموزش و یادگیری مطالعات اسلامی، خصوصا در رابطه با ناتوانی در واکنش موثر به چالش ها یی که با نیازهای کنونی در این جهان مدرن به ارمغان آورده شده ، انجام شده است . به عنوان دینی که توسط یک پنجم از جمعیت جهان پیروی میشود ، تدوین و بازسازی رویکرد و روش های مطالعات اسلامی به منظورحصول اطمینان از ارتباط مستمر خود و به عنوان پاسخ به خواسته های اعمال شده با جهانی شدن و ارائه شده توسط مدرنیته یک نیاز ضروری محسوب میشود . در اواخر دهه 1970 ، دانشمندان اسلامی با جدیت تمام این ناتوانی را مورد قرا دادند و انبوهی از طرح های عملیاتی را برای مقابله با این ضعف پیشنهاد کردند . این مقاله به بررسی عناوین مختلفی می پردازد که توسط دانشمندان اسلامی در این بحث قرار گرفته و راهکارهایی را به منظور بهبود روش تدریس و یادگیری مطالعات اسلامی نشان می دهد.
کلمات کلیدی: الدکواه | افکار انتقادی اسلامی | آموزش اسلامی | مطالعات اسلامی | مدرنتیته
مقاله ترجمه شده
25 توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
برنامه درسی اصلاح شده دوره دوم دبیرستان در استونی اظهار می دارد که دانش آموزان نیاز دارند برای گرفتن نقش فعال تر در هنگام توسعه دانش و شایستگی های خود در موسیقی، مورد حمایت قرار گیرند. هدف از مطالعه حاضر محک زدن یک روش یادگیری فعال طراحی شده برای حمایت از مهارت های گوش دادن به موسیقی می باشد. نمونه (55=n) شامل دانش آموزان کلاس یازدهم در یک مدرسه دولتی در استونی بود. دانش آموز مورد مطالعه، ده نمونه موسیقی از دوره کلاسیک را قبل و بعد از آزمون اجرا نمودند. نتایج به دست آمده در زمانی که فعالیت های یادگیری فعال در فرایند یادگیری مورد استفاده قرار گرفت، تغییرات مثبتی را در ارزیابی دانش آموزان از گوش دادن به موسیقی کلاسیک نشان داد.
واژه های کلیدی: یادگیری فعال | گوش دادن به موسیقی | دوره کلاسیک در تاریخ موسیقی | آموزش موسیقی | آموزش دوره متوسطه
مقاله ترجمه شده
26 بررسی رابطه تفکر خلاقانه برای خواندن و نوشتن
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
این مطلعه نشان می دهد که فعالیت گسترده در زمینه خواندن و نوشتن مرتبط با کارایی خلاقانه بالا است. به طور کلی 196 دانشجوی دانشگاه در این مطالعه توسط تکمیل کردن پرسش نامه و کاملا کردن آزمون خلاقانه شرکت کردند. پرسش نامه در مورد کل دوره های انجام شده در سال تحصیلی، کل ساعات صرف شده برای خواندن، کل ساعات صرف شده برای نوشتن و اطلاعات پیش زمینه ای جستجو می کرد. نتایج نشان می دهد که دانشجویانی که زمان بیشتری را صرف خواندن و نوشتن می کنند به صورت مشخصی دارای کارایی بهتری براساس آزمون خلاقیت هستند. این مطالعه در این زمینه بحث می کند که امتیازهای خلاقیت به صورت امتیازات خاص برای ارزیابی کردن هستند که به صورت مشخصی منطبق با دیدگاه های خواندن و نوشتن و مقدار زمان صرف شده برای خواندن و نوشتن است.
کلمات کلیدی: خلاقیت | تفکر خلاق | عملکرد خلاق | بسط | خواندن | نوشتن
مقاله ترجمه شده
27 چطور می توان یک مطالعه با روشهای ترکیبی انجام داد: روندهای اخیر در آثار تحقیقاتی سریعاً رو به رشد مائوریو لوئیز اسمال
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 33 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 67
مقاله کنونی به صورت انتخبای تعداد زیادی از مطالعات اخیر را بررسی می کند که با مبنای روشهای ترکیبی انجام شده اند. من با بحث در مورد یک سری کارها شروع می کنم که برای بهبود تحقیق با روش ترکسیبی در علوم اجتماعی انجام شده اند. سپس مطالعات تجربی را مرور کرده و مورد انتقاد قرار می دهم که در هر یک از دو رویکرد کلی نسبت به روشهای ترکیبی قرار می گیرند: مطالعات گردآوری داده های ترکیبی، که دو یا بیشتر از انواع داده ها را ترکیب می کنند؛ و مطالعات تحلیل داده های ترکیبی، که دو یا بیشتر راهکارای تحلیلی را ترکیب می کنند، داده های کیفی را با روشهای کمّی بررسی می کنند، یا داده های کمّی را با تکنیک های کیفی بررسی می کنند. من استدلال می کنم که هر چند تحقیق با روش ترکیبی به هیچ وجه جدید نیست، اما امروزه مطالعات تجربی روشهای مختلف را با تنوع بیشتر و در اکثر اوقات با نوآوری بیشتر با یکدیگر ترکیب می کنند. با این وجود، تنش های مهم روش تحلیلی احتمالا با واکنشی تر شدن تحققات، بیشتر آنها را تحت تاثیر قرار می دهند.
واژگان کلیدی: کیفیی در برابر کمّی | تحقیق چند روشی | طرح بندی تحقیق | روش تحلیل | مدلهای رسمی
مقاله ترجمه شده
28 مطالعه تجربی کاربر در مورد طراحی اسباب بازی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
تجربه متقابل و فعل و انفعالی که بچه ها در فرایند بازی کردن با اسباب بازی ها به دست می آورند براساس طراحی اسباب بازی می باشد. اما در حقیقت ما مطالعات کمی را براساس تجربه روابط متقابل بچه ها انجام داده ایم و این به دلیل این است که طراحی اسباب بازی با نیاز بچه ها جور نمی باشد. این مقاله دلایلی را برای چرایی دوست داشتن بچه ها برای بازی کردن با اسباب بازی ها را به عنوان نقطه شروع بیان می کند. بعد از انجام دادن برخی از مطالعات درباره تجربه روانشناسی من یک روش جدید را در مورد طراحی اسباب بازی خلاصه کردم.
مقاله ترجمه شده
29 ارتقاء نقش هنر در آموزش قبل از خدمت معلم ابتدایی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
این مطالعه اثر خدمات اولیه معلمان را نسبت به جهت گیری در مقابل هنرهای از پیش شکل گرفته به صورت هفته ای درون یک برنامه آموزشی معلم با یک سال تحصیل در دوره فوق لیسانس را نشان می دهد. شواهدی در ارتباط با محدودهای از داده های جمع آوری شده قبل، در طول و بعد ار هفته وجود دارد که برای استحکام خود تصویری شرکت کنندگان به عنوان افراد هنری کمک می کند که منجر به شناسایی شدن ارزش هنرها در تحصیل بچه ها می گردد و اطمینان در کار کردن را با حرفه برای آموزش دادن هنرها در روش انظباطی متقاطع را افزایش می دهد. درون یک آب و هوای پیچیده این مطالعه پیش خدمات معلمان را پیشنهاد می کند که برای چنین تجربه هایی برای غلبه کردن بر ترس از برنامه آموزشی ابداعی مورد نیاز می باشد.
کلمات کلیدی: هنر | اولیه | آموزش قبل از خدمت معلم | صلیب برنامه | نگرش معلم | مراکز فرهنگی
مقاله ترجمه شده
30 تعلیم بهتر در کلاس درس
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
یکی از موضوعات اصلی مورد بحث کارشناسان آموزشی پی بردن به ظرفیت یادگیری دانش پژوهان می باشد.محققان معتقدند که صلاحیت تنظیم برنامه های ما رابطه ی مستقیمی با دانش , تصمیمات , توانایی حل مسئله و مدیریت منابع ما در امور آموزشی دارد. سوال اساسی محققان این است ."خود تنظیمی چیست؟" و " یادگیری بهتر چیست؟" . در این مقاله ما ابتدا نگاهی بر مفاهیم مختلف تحقیقات روانشناختی آموزشی داریم. پس از آن در رابطه با استراتژی های روانشناختی که موجب پیشرفت برنامه ها می شود بحث خواهیم کرد و در ادامه تفاوت بین دانشجویانی که از استراتژی های فراشناختی در زبان مادری و زبان هدف استفاده و یا استفاده نمیکنند را ذکر خواهیم کرد.
کلمات کلیدی: فراشناخت | خود مقررات | زبان مادری | استراتژی خواندن فراشناختی | آموزش زبان.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi