دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت بازرگانی::صفحه 26
تبریک 1399
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت بازرگانی

تعداد مقالات یافته شده: 258
ردیف عنوان نوع
251 مدیریت تعارض در سازمان های ورزشی مالزی
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
این مقاله با استفاده از مدلی بوروکراتیک به عنوان چارچوب، منابع تعارض پیش روی سازمان های ورزشی مالزی را بررسی می کند. تمرکز قدرت، رسمیت بیش از حد، تفکیک سازمانی، وابستگی به منابع مشترک و تفاوت وجهه بین دپارتمان ها برخی از منابع تعارض شناسایی شده در این مقاله هستند. استراتژی های کاهش تعارض مخرب عبارتند از اصلاح ساختار سازمان های ورزشی، کاهش تعداد دپارتمان ها، پذیرش ساختاری که تمرکز زدایی و استفاده از انواع استراتژی های مشارکتی را تشویق می کند.
مقاله ترجمه شده
252 تأثیر اندازه شرکت در عملکرد نوآوری
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
این تحقیق، نتایج پژوهشی است که هدف آن ارزیابی تأثیر اندازه شرکت در عملکرد مدیریتی منابع بیرونی فناوری اطلاعات و تأثیرات متناظر این فعالیت ها در عملکرد نوآوری شرکت ها می باشد. این بررسی، بر مبنای داده های گرداوری شده از شرکت های صنعتی برزیل که نوآور می باشند، جمع آوری شده است. تحلیل روابط بین مدیریت منابع درونی اطلاعات فناوری و عملکرد، بر طبق به اندازه شرکت ها آشکار کرده است که گرچه این موارد محدود به تعداد کمی می باشد، چندین تفاوت آشکار در جنبه های مربوط به دسترسی به فناوری و انواع منابع بیرونی از اطلاعات فناوری وجود دارد که توسط شرکت ها بکار گرفته شده اند. چندین تفاوت بارز بین شرکت های کوچک و بزرگ در مورد چگونگی تأثیرگذاری سبک های مدیریتی بر عملکرد نوآوری نیز آشکار شده است.
کلمات کلیدی: شرکت | عملکرد نوآورانه | مدیریت | منابع خارجی | فناوری اطلاعات.
مقاله ترجمه شده
253 رضایت با بهبود خدمات : عدالت محوری و واکنش های عاطفی
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
این پژوهشی به بررسی ارتباط بین عدالت محوری، هیجانات، و رضایت در طی بهبود خدمات (SR) می پردازد. تحقیق کنونی مدلی را مطرح می کند که به تحلیل تاثیرات مستقیم عدالت بر روی رضایت به همراه تاثیر غیرمستقیم آن از طریق احساسات می پردازد. بررسی میدانی که درک مصرف کننده از شرایط بهبود خدمات (SR) در بخش تلفن همراه مد نظر قرار می دهد، این مدل را آزمایش می کند. این مقاله به بررسی تاثیرات نسبی ابعاد مربوط به عدالت محوری بر روی رضایت و احساسات ایجاد شده توسط بهبود خدمات (SR) می پردازد. نتایج نشان می دهد که هر سه بعد عدالت محوری رضایت را تحت تاثیر قرار می دهد، و عدالت رویه ای بیشتریت تاثیر نسبی را نشان داده و همچنین تنها بعدی می باشد که احساسات را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج همچنین نشان می دهد که هیجانات منفی می تواند به عنوان واسطه ای در مورد تاثیرات عدالت محوری بر روی رضایت با بهبود خدمات (SR) باشد.
کلمات کلیدی: نقص خدمات | بهبود خدمات | عدالت محوری | هیجانات | رضایت مشتری
مقاله ترجمه شده
254 استفاده از روش رویدادپژوهی در مورد یکی از ادغام های افقی در صنعت سنگ آهن
سال انتشار: 2007 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
هدف این مقاله بررسی آثار رقابتی و کارایی یکی از ادغام¬های بزرگ در صنعت سنگ آهن از طریق رویکرد رویدادپژوهشی است. این روش از تحلیل واکنش¬های بازار سهام بنگاه های در حال ادغام و نیز رقبای نزدیک آن¬ها در زمان اعلام ادغام استفاده می¬کند. روش رویدادپژوهشی امکان ارزیابی انگیزه¬های اصلی و نیز آثار رفاهی ادغام را فراهم می کند. نتایج رویدادپژوهی مربوط به اعلام ادغام شرکت¬های ریو تینتو و نورث ال¬تی¬دی نشان داد که بر اساس واکنش¬های بازار، انگیزه اصلی این ادغام فرضیه قدرت بازار یا کارایی بوده است. پس از اصلاح تحلیل و در نظر گرفتن اخبار مختلف منتشرشده درباره ادغام، نتایج کلی نشان داد که انگیزه¬ اصلی ادغام افزایش کارایی بوده است. بنابراین نتایج رویدادپژوهی نشان می¬دهد که می¬توان آثار رفاهی مثبت را انتظار داشت و تصمیم کمیسیون اروپا برای صدور مجوز ادغام تأیید می-شود.
دسته بندی JEL: L41، L22، Q34
کلیدواژه ها: سنگ آهن | ادغام افقی | رویدادپژوهی | آثار ضد رقابتی | آثار کارایی
مقاله ترجمه شده
255 استفاده از سرمایه برای رفاه و رهایش: راه حل¬های تجاری نیروی انسانی جدید به مسائل دیرین رفاهی- بهزیستی
سال انتشار: 2006 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 27 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
صاحبان کسب و کارهای تجاری، همکاری¬های تجاری و شرکت¬های مستقل از روش¬های مختلفی توسط نیروی انسانی جدید، بصورت بخشی از استراتژی ان¬ها در شناسایی و رفع تعدادی از مسائل موجود در داخل دولت بهزی¬گرای انگلیس بهره گرفته¬اند. کسب و کارهای تجاری حداقل به سه طریق برای استراتژی¬های رفاهی نیروی انسانی جدید مهم بوده¬اند. اول، نیروی انسانی جدید سعی داشته¬ است تا سیاست اجتماعی را بیشتر مطابق با نیازهای بخش منفعت زا، هماهنگ نماید، به این امید که به این طریق رقابت پذیری افزایش می¬یابد و به افزایش هزینه¬های رفاهی اتی کمک می¬کند. دوم، با افزایش ورود افراد و شرکت¬های تجاری به درون سیاست اجتماعی، دولت انتظار داشت تا ارائه خدمات را از دست عوامل بازدارنده ناکارای بخش عمومی نجات دهد. سوم، دولت به شرکت¬های خصوصی بعنوان منابع جدید سرمایه گذاری برای تشکیلات رفاهی توجه داشته است. به هرحال، این نوع تعبیه فرهنگ تجاری، افراد تجاری و شرکت¬های خصوصی به درون سیاست اجتماعی تعدادی از منافع حقیقی را به خدمات، کارکنان یا کاربران ان¬ها در پی داشته است. هدف از این مقاله، بررسی و ارزیابی استراتژی تعبیه کسب و کارهای تجاری نیروی انسانی جدید به درون سیاست اجتماعی به منظور افزایش کارایی و سودمندی خدمات رفاهی است.
کلمات کلیدی: نیروی سازمانی | بهسازی سیاسی | خدمات عمومی
مقاله ترجمه شده
256 مرحله ی معاملاتی سیستم های الکترونیک دولتی: تشخیص محل و اهمیت آن
سال انتشار: 2006 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
تمامی مدل های تکمیلی دولت الکترونیک، مرحله ی قراردادی را در راستای سیری برای تکمیل و یکپارچگی کلی سیستم ها مشخص می نماید. شواهد و مدارک این مطلب را بیان می دارند که میزان چشم گیر و قابل توجه شکست های پروژه در این مرحله رخ می دهد و بنابراین تلاش و کوشش برای دست یابی یک ابزارهای هماهنگ منسجم دست یابی به دولت با ناکامی روبه رو گردیده است. به طور واضح و روشن، تحقیق برای شناسایی و غلبه بر چالش های ارائه شده در این مرحله از مسائل بحرانی و مهم است. در این مقاله، مرحله ی معامله ای به طور واضح به صورت نقطه ای که در آن تکنولوژی آنلاین بصورت یک عامل پیرامونی و خارجی برای فعالیت نمایندگی از فعالیت باز می ایستد، ترسیم گردیده است. بنابراین، آن چالش سازمانی واقعی را نمایش می دهد و یک استراتژی تحقیقی مناسب برای حل و فصل و روشن نمودن مشکلاتی که در این مرحله بوجود آمده اند، بیان گردیده است.
واژگان کلیدی: دولت الکترونیک | مرحله ی معاملاتی | تحقیق | متدولوژی
مقاله ترجمه شده
257 مدل نظارت مؤثر گزارش کمیته مشاوره SRO ی سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار
سال انتشار: 2000 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (‘’IOSCO’’) SRO کمیته مشورتی ، پروژه جدیدی را در خصوص سودمندی خود-نظارتی را متعهد شد. Conseil des Marches Financiers و نهاد آتی ملی توافق نمود که هم زنجیره ی یک کمیته فرعی برای توسعه یک برگه رسمی است که قواعد کلی را برای خود نظارتی بیان کرده است و اینکه چرا خود نظارتی باید در چارچوبهای نظارتی قرار گیرد. کمیته ی فرعی شامل یک نمونه از سازمانهای خود نظارتی ، برحسب موقعیت جغرافیایی ، نوع بازار و نوع ساماندهی خود – نظارتی است. کمیته فرعی یک جلسه را در لندن برای بحث در مورد مواد موجود در برگه و برای تشریح موضوعات مهمی که بر مکانهای بازار گوناگون در همه جهان برخورد دارد برگزار نمود. کمیته فرعی همچنین مقدار زیادی از ماده های نوشته شده در مورد موضوع خود نظارتی را مرور کردند. برای بدست آوردن داده های بسیار تحلیلی در خصوص فعالیتهای اعضای کمیته مشاوره ای SRO ، یک پرسشنامه برای درخواست اطلاعات ویژه در خصوص فعالیتهای هر سازمان توزیع شد. پیوست ضمیمه A یک لیست از سازمانهایی است که برای توسعه این مقاله کمک کرده است. این مقاله در دیدارهای سالانه IOSCO در می 2000 نمایش داده شد. هدف از این مقاله دفاع از استفاده ، ارزشمندی و سودمندی خود نظارتی به عنوان بخشی از ساختار نظارتی کلی در صنعت خدمات مالی است.
مقاله ترجمه شده
258 مقاله تست
سال انتشار: 0 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 0
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi