دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت بازرگانی::صفحه 8
تبریک 1399
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت بازرگانی

تعداد مقالات یافته شده: 258
ردیف عنوان نوع
71 سرمایه گذاران پریشان و مدیریت در آمد
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 37 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
در این مطالعه، ما به آزمایش این قضیه می پردازیم که چگونه پریشانی سرمایه گذار، مدیریت در آمد را تحت تاثیر قرار می دهد. ما از مقیاس شرکت- سطح ( firm-level ) پریشانی سرمایه گذار استفاده می کنیم، این مقیاس، در زمانی که سرمایه گذاران سازمانی توجه خود را به سمت بخش های غیر مرتبط با نمونه کار ها معطوف می کنند، به ذخیره ی زمان می پردازد. سرمایه گذاران پریشان به طور موقت شدت نظارت خود را از دست داده و مدیران می توانند از مزایای موجود استفاده کنند. یافته ی اصلی ما این است، زمانی که سهامداران پریشان می شوند، مدیران با مدیریت درآمد ها به وسیله ی دستکاری حساب ها و فعالیت های واقعی بیشتر درگیر می شوند. به دلیل ماهیت خارجی مقیاس پریشانی سرمایه گذار، استدلال ما این است که این ارتباط بیان کننده ی علت است. ما بعد ها بیان خواهیم کرد که وجود نیروی های نظارتی دیگر همانند پوشش تحلیلگر و قدرت نفوذ، اثر پریشانی سرمایه گذار بر مدیریت درآمد را کاهش می دهد .
کلمات کلیدی : سرمایه گذاران پریشان | مدیریت درآمد | تعهدات | مدیریت درآمد واقعی
مقاله ترجمه شده
72 بررسی اجرای معیارها و شاخص های سراسری اروپا برای مدیریت پایدار جنگلی – یک تحلیل SWOT
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
از شروع سال 1990،‌ مفهوم معیارها و شاخص ها به عنوان یک چارچوبی برای بررسی مدیریت پایدار جنگلی به سرعت توجه ها را به خود جلب کرده است. چندین فرآیند و ابتکار در زمینه توسعه معیارها و شاخص ها به عنوان ابزاری برای تعریف مدیریت پایدار جنگلی و سنجش پیشرفت آن،‌ وجود داشته است. در اروپا،‌ یک سری معیارها و شاخص هایی در سال 1998 توسط اروپای جنگلی،‌ اولین همایش اجرایی در زمینه حفاظت از جنگلها در اروپا ایجاد شدند. با این حال‌، تا به امروز،‌ اطلاعات ناکافی درمورد اینکه چگونه معیارها و شاخص های سیاسی سراسر اروپا مورد استفاده بوده است و اثر واقعی آنها چه چیزی بوده است،‌ در دسترس قرار گرفته است. یک مطالعه اخیر (پروژه معیارها و شاخص ها – مدیریت پایدار جنگلی) که توسط موسسه جنگلی اروپا انجام شده است،‌ اولین تلاش برای جمع آوری اطلاعات درمورد اجرای معیارها و شاخص های سیاسی سراسر اروپا در 46 استان امضا کننده فرآیند اروپای جنگلی می باشد. این تحقیق، به تحلیل این موضوع پرداخته است که چگونه و تاچه حد، معیارها و شاخص های سیاسی سراسر اروپا در سطح کشورهای سراسر اروپا استفاده شده است و چالش ها و شکاف های موجود در اجرای آن را بررسی کرده و فرصت های بهبود بیشتر را مورد کنکاش قرار داده است. با این حال،‌ نیاز به یک اولویت دهی و یک تحقیق ویژه تر درباره عوامل اثرگذار در اجرای معیارها و شاخص های سیاسی سراسر اروپا به منظور شناسایی پایه های مهم برای استفاده بیشتر و نواحی دارای اولویت برای عملکرد،‌ وجود دارد. بنابراین، با توجه به یافته های مطالعه موسسه جنگلی اروپا، هدف اصلی این مقاله، تحلیل عوامل SWOT (نقاط قوت (S) - نقاط ضعف (W) - فرصت ها (O) – تهدیدها (T)) برای معیارها و شاخص های سیاسی سراسر اروپا به منظور تعیین و اولویت دهی محدودیت های مهم و امکانات آتی استفاده از آنها و اجرای آنها، می باشد. نتایج نشان می دهند که به منظور درنظر گرفتن معیارها و شاخص های سیاسی سراسر اروپا به عنوان یک ابزار قدرتمند برای ترویج مدیریت پایدار جنگلی،‌ هم در سطح کشوری و هم در سطح زیر کشوری و هم در سطح سراسر اروپا،‌ تعدادی از عوامل (مثل در دسترس بودن و کیفیت داده ها، ارتباطات تقاطعی، اعتبار سنجی مفهومی، اهداف واضح،‌ ساختار ظرفیت) که بر اجرای شاخص ها اثر می گذارند نیازمند تحقیق و عمل بیشتری از سوی سیاست گذاران و دست اندرکاران مربوطه می باشد.
کلیدواژه ها: تحلیل SWOT | معیارها و شاخص ها | مدیریت پایدار جنگلی |‌ اروپا
مقاله ترجمه شده
73 بخش تاریک ایزو 14001: رفتار محیطی نمادین
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
برخی از تحقیقات علمی درباره 14001 ISO بر روی تحلیل منافع استفاده از آن تمرکز کرده اند. با این حال، این استاندارد بین المللی برخی انتقادات نیز دریافت کرده است به ویژه در مورد استفاده از 14001 ISO وقتی که با بهبودهای قابل توجهی در عملکرد محیطی همراه نباشد. این مطالعه رابطه بین رفتار محیطی نمادین و استفاده از 14001 ISO را تحلیل می کند. به همین منظور، این تحقیق از رگراسیون منطقی دوتایی برای تحلیل یک نمونه بین المللی شامل 1961 شرکت ساخت و تولید که هر یک بیش از 50 نفر را استخدام کرده اند، استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که هرچه عملکرد محیطی نمادین شرکت بالاتر باشد، احتمال استفاده از 14001 ISO بیشتر خواهد بود.
کلیدواژه ها: رفتار محیطی نمادین | ایزو 14001 | عملکرد محیطی | رگراسیون منطقی دوتایی
مقاله ترجمه شده
74 تحقیق کیفی اروپایی : به کارگیری تنوع و احتیاط
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
هدف از ارائه این مقاله روشن ساختن تفاوت تحقیقات کیفی مدیریتی در اتحادیه اروپا به منظور تجلیل از پیشرفت های صورت گرفته در این زمینه و این اتحادیه می باشد. به منظور تشخیص نقاط قوتی که از این تفاوت ها و روش های آن صورت می گیرد محققان کیفی نگر را بر آن شده اند تا به صورت فزاینده ای توجه و تلاش خود را بر روی این موضوعات بیستر نمایند..واضح است که محققان کیفی نگر بایستی فرصت بیشتری به منظور رسیدگی به این اهداف در مدتی که در حال همگن سازی تجربیات مختلف و گزارشات مربوط به مدیریت کیفی هستند داشته باشند (السیور 2016)
کلمات کلیدی : کیفیت | کاوش کیفی | شناخت | طبقه بندی
مقاله ترجمه شده
75 دنیای تجارت جهانی در سالهای 1965 تا 2015: دیدگاههای درباره پنجاهمین شماره سالانه مجله تجارت جهانی: معرفی شماره ویژه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
حوزه تجارت بین المللی از سال 1965 به صورت قابل ملاحظه ای تکامل داشته است و مجله تجارت بین المللی همراه با آن تکامل یافته است. در پنجاهمین شماره سالیانه ویژه این مجله، پژوهشگران درباره تغییر زمینه ها، محیط ها و پدیده تجارت بی نالمللی و چگونگی منعکس شدن این تغییرات در منابع علمی، به بحث پرداخته اند. در این مقاله مقدماتی، ما این سهیم بودن ها را خلاصه کرده و ترکیب می کنیم و همچنین دیدگاه شخصی خودمان را درباره مجله، این حوزه و تعاملات بین این دو ارائه می کنیم.
مقاله ترجمه شده
76 بررسی تفاوت میان حاکمیت های شرکتی کوچک و بزرگ سازمان های فناوری اطلاعات
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 56
هدف حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات (CGIT) به حداکثر رساندن سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات برای رسیدن به اهداف تجاری و دستیابی به ارزش است. با این وجود، شواهد تجربی اندکی در مورد نگرش سازمان نسبت به CGIT و استفاده از آن به منظور رسیدن به چنین ارزشی یا سیاست ها، شیوه ها، چارچوب ها و روش های مرتبط با آن در دسترس است. این مطالعه به بررسی دیدگاه مدیران اجرایی و اطلاعاتی سازمان های کوچک و بزرگ، بخصوص استرالیا در زمینه ی حاکمیت فناوری اطلاعات می پردازد. ما دیدگاه های آنها را در زمینه درک ارتباط، رهبران با نفوذ، چالش ها و مزایای درک شده استفاده از CGIT مورد بررسی قرار دادیم. صرف نظر از اندازه سازمانی، یافته های ما اساسا مزایا، تاثیرات و چالش های مشابهی را نشان می دهد. علاوه بر این، در کنار اهمیت گسترده اثبات شده هماهنگی استراتژیک تجارت و فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک به عنوان مهمترین عامل تأثیر گذار در تصمیم گیری در مورد پذیرش CGIT و به عنوان یک ظریفیت کلیدی برای ارائه عملکرد بهبود یافته سازمانی و ارزش مبتنی بر منابع شناخته شده است. به همین ترتیب، این مطالعه دانش جدیدی را برای ارزیابی ارزش تجارت از طریق مدیریت IT فراهم می کند.
واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی تکنولوژی اطلاعات (CGIT) | ارزش IT | نظریه مبتنی بر منابع (RBV) | همگرایی | مدیریت ریسک | پیمایش
مقاله ترجمه شده
77 چالش ها برای پژوهش های تجارت علمی در آمریکای لاتین
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
دولت ها R&D (تحقیق و توسعه) را به عنوان یک راه اساسی برای ایجاد نوآوری در تجارت در نظر دارند،رقابت های بین المللی شرکت های داخلی را افزایش می دهد،به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی دست یافته و رفاه اجتماعی شهروندان را افزایش می دهد.شواهد تجربی نشان می دهد که در منطقه آمریکای لاتین،سرمایه گذاری R&D نسبتا کم است که تا حد زیادی به بودجه عمومی بستگی داشته و به شدت در پژوهش های دانشگاهی با کاربردهای تجارت محدود شده ای،متمرکز شده است.شواهد تجربی نشان دهنده ی عدم وجود ارتباط در منطقه بین آن هایی که علم را ایجاد کرده(دانشگاه) و آن هایی که از آن علم استفاده می کنند(شاغلان در تجارت)،است.این مقاله استدلال می کند که مدارس تجارت در منطقه دارای نقشی هستند تا این خلا را توسط انجام پژوهش های بیشتری با کاربردهای تجارت در دنیای واقعی و نیز با ترویج کارآفرینی نوآورانه در دانش آموزان مدرسه تجارت،پرنمایند.
کلمات کلیدی: تحقیق و توسعه | مدارس تجارت آمریکای لاتین | کار آفرینی | مدیریت تجارت | پژوهش تجارت
مقاله ترجمه شده
78 چارچوبی برای بررسی هزینه های افراد معلول و افراد کم تحرک برای شرکتهای هواپیمایی اروپا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
در سالهای اخیر، شرکتهای هواپیمایی خدمات متوع تری را ارائه کرده اند، و افزایش تعداد افراد ناتوان و افراد کم تحرک، به ویژه با با سالخوردگی، چاقی و نیازهای پزشکی، همراه شده است. افزایش احتمالی افراد ناتوان و کم تحرک در آینده، اثر روبه رشدی بر روی شرکت های هواپیمایی و هزینه ها و فرصت های واقعی آن خواهد داشت که منابع و داده های اندکی درباره آن وجود دارد. بنابراین هدف این مقاله شناسایی عوامل کلیدی کارکردی استاندارد (SKFs) است که شرکت های هواپیمایی با استفاده از آنها می توانند هزینه های خودشان را درباره افراد ناتوان و کم تحرک، حسابرسی کنند و این عوامل کلیدی می توانند توسط دیگر بخشهای ذینفع مثل دولت، به هنگام بررسی سیساست های هواپیمایی مربوطه، مورد استفاده قرار گیرند. این عوامل کلیدی به 9 ناحیه به نامهای انتقال افراد ناتوان و کم تحرک؛ کمک به تحرک؛ هزینه های تاخیر/انحراف مسیرهواپیما؛ هزینه های آموزش کارکنان؛ سلامتی کارکنان؛ ایمنی و رفاه؛ هزینه های اسباب و لواز و تجهیزات هواپیما؛ هزینه های فرودگاه؛ هزینه های تراکنش؛ و هزینه های فرصت، مربوط می شود. برای دستیابی به داده های مربوط به این عوامل کلیدی، تحقیق بیشتر نیاز است.
کلید واژه ها: شرکت هواپیمایی | افراد ناتوان | افراد کم تحرک | هزینه ها
مقاله ترجمه شده
79 سیستم های خدمات تولید پایدار- از ایجاد محتوا تا شرح یک مدل تجارت برای یک سیستم به اشتراک گذاری دوچرخه در برلین
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
به منظور توسعه یک مدل تجارت متمایل به پایداری،جنبه های پایدار باید در حال حاضر در مراحل برنامه ریزی زمانی که استراتژی ها،ایده،فرصت ها و محتواها شناسایی و ایجاد شده اند، باید در نظر گرفته شود.باید درنظر گرفته شود.با این حال،فقدان روش هایی برای کمک به ایجاد مدل های تجارت پایدار دیده می شود.برای مقابله با این چالش،روشی به نام طرح های پیشنهادی تنظیم سیستم خدمات تولید(PSS) به منظور حمایت از کمپانی ها برای ایجاد مدل های تجارت جهت عملکرد فروش به جای ویژگی های تولید توسعه یافته است.از طریق استفاده از این روش به همراه تکنیک برنامه ریزی سناریو،محتوای تولید به مدل تجارت سیستم خدمات تولیدی تبدیل شده است.برای این منظور،تیم هایی چند منظوره مسئول ایجاد محتوای به کار برده شده در روش هستند تا مدل تجارت را برای Pedelec (چرخه الکتریکی پدال) قرار داده شده در سیستم به اشتراک گذاری توسعه یافته و توسعه آینده شهر برلین در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی:پایداری | مدل های تجارت | سیستم های خدمات تولید | سناریو
مقاله ترجمه شده
80 شناسایی زمینه های تجارت جدید و مسیرهای توسعه با استفاده از تناقضات
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
پیش بینی تغییرات در محیط،شناسایی گرایش های مربوطه و به دست آوردن نتایج بالقوه از کارهای اصلی روند پیش بینی است.نتایج خاصل از چنین غربالگری محیطی می تواند برای کشف/بهره برداری در زمینه تجارت جدید تفسیر گردد.از آن جایی که رو ش سیستماتیکی در دسترس نیست،رویکرد سیستماتیکی که TRIZ شناخته شده است برای روندهای پیش بینی تایید شد.گرایش ها در محیط یک کمپانی که معمولا چندین بخش از بازار را پوشش می دهد و توسط تکنولوژی های جدید مشخص شده است،به عنوان زمینه های تجارت جدید تعریف شده است.مسیر توسعه،عملکرد یا موقعیت های تمرکز بر اجزایی ویژه در زمینه تجارت را مشخص می کند. به علت ترکیب نقاط شروع مختلف دو روش مبتنی بر TRIZ،روش های extrapolative (برون یاب) و retropolative (برون یاب معکوس) توسعه یافته اند.رویکرد برون یاب زمینه های تجارت جدید شامل ترکیبی از روش های TRIZ و پیش بینی است که در به دست آوردن آنچه مه مورد نیاز است کمک می کند.تعامل بین نیاز ها آنالیز شده است و تناقضات فرموله شده اند.غلبه بر تناقضات در زمینه های تجارت آینده گرا،گنجانده شده است.این روش با روش های برون یاب معکوس ترکیب شده است.برای به دست آوردن مسیرهای جدید توسعه،اساسا ممکن است از زمینه های تجارت موجود توسط اتخاذ ساختار روند آماده شده برای زمینه های تجارت شروع شود.احتمال دیگر این است که در موقعیت راه حل شروع شود.برای این گزینه،ابزارهای TRIZ استاندارد ترکیب شده است.توضیح اصلی در روند استراتژی توسعه یافته این است که زمینه های تجارت و مسیرهای توسعه جدید می توانند از طریق غلبه بر نیازهای متضاد شناخته شوند.
کلمات کلیدی:پیش بینی | زمینه تجارت جدید | مسیر توسعه | تناقضات نیازها | رویکرد برون یاب و برون یاب معکوس
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi