دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مهندسی مکانیک با ترجمه فارسی::صفحه 3
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مهندسی مکانیک با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 59
ردیف عنوان نوع
21 اثرات دماها روی تکامل ریزساختار و خواص مکانیکی نوارهای کمپوزیت B4C-AA2024 مهیا شده توسط نورد پودر نیمه جامد
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
نورد پودر نیمه جامد (SSPR ) یک روش جدید برای آماده‌سازی نوارهای فلزی است که مزایای نورد پودر و شکل‌دهی نیمه جامد را ترکیب می‌کند. هم‌چنین، یک روش شکل‌دهی نهایی با بازده بالا و ذخیره کننده انرژی است. نوارهای کمپوزیت B4C-AA2024 با چگالی نسبی 0.75 تا 0.95 به وسیله SSPR آماده شدند. اثرات دماها روی ریزساختار، سختی برینل و استحکام کششی نوارهای کمپوزیت B4C-AA2024 تحلیل شدند. قوانین تکامل ریزساختار و فشرده‌سازی بررسی شدند. نتایج نشان دادند که بهترین نسبت مایع برای مهیاسازی نوار کمپوزیت B4C-AA2024 10% از 38% تا 60% است. وقتی که نسبت مایع کم‌تر از 20% باشد، فازهای مایع در پودرها به شکل استخرهای مذاب ایزوله خواهند بود. وقتی که نسبت مایع بیش‌تر از 20% باشد، فازهای مایع یک شبکه سیالی را تشکیل می‌دهند که دو به دو هم‌پوشانی دارند یا در منفذ‌های بین پودرها قرار می‌گیرند. فازهای مایع نقش مهمی را در شکل‌گیری ریزساختارها بازی می‌کنند. ذرات B4C می‌توانند از تولید ریزترک‌ها در طول فرآیند انجماد جلوگیری کنند.
کلمات کلیدی: نوار کامپوزیت | نورد پودر نیمه جامد | چگالش | تحول ریزساختار | ویژگی های مکانیکی
مقاله ترجمه شده
22 طراحی، ساخت و تست وینگلت (شهپر)
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
با توجه به پروژه (‏سازه‌های هوایی هوشمند)‏، یک لبه فرار فعال نوک بال در سناریوی کاربردی AS130 ایجاد شده .‌است طراح تمام مقیاس ساخته ‌شده و با موفقیت برای اثبات بلوغ چنین دستگاهی و تکنولوژی آن مورد آزمایش قرار گرفته است. این مقاله مروری بر جنبه‌های طراحی، ساخت، و تست ثابت کننده WATE دارد.
مقاله ترجمه شده
23 تئوری‌ الاستیسیته ریزقطبی: پیمایش معادلات همسانگرد خطی، نمادگذاری‌های معرّف و تحقیقات آزمایشگاهی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
این مقاله به مرور تئوری‌ الاستیسیته ریزقطبی همسانگرد خطی و شکل‌گیری آن اختصاص یافته است و محوریتش نمادگذاری مورد استفاده جهت نمایش مدول ارتجاعی ریزقطبی و کارهای آزمایشگاهی است که برای اندازه‌گیری آنها صورت گرفته‌اند. نمادگذاری، که نه تنها نمادهای انتخابی است بلکه روش‌هایی است که برای نمابش ثابت‌های ارتجاعی مواد دخیل در مدل بکار می‌روند، نقش مهمی در تئوری‌ الاستیسیته ریزقطبی، به ویژه در زمینه بررسی رابطه‌ی این تئوری‌ با تئوری‌‌های الاستیسیته کوپل-تنش و الاستیسیته کلاسیک ایفا می‌کند. در این مقاله دو دسته نمادگذاری بررسی می‌شود و در مورد پیامدهایشان بحث می‌شود که یکی دارای مدول‌های ترکیبی (کوپله) ارتجاعی کلاسیک و ریزقطبی و دیگری دارای مدول‌های ارتجاعی تفکیک شده کلاسیک و ریزقطبی است. در مورد ماهیت گمراه‌کننده دسته اول نیز بحث خواهد شد. تحقیقات آزمایشگاهی راجع به الاستیسیته ریزقطبی و ثابت‌های ماده نیز مرور خواهند شد که می‌توان در آنها متوجه ماهیت و محدودیت‌های مشکوک نتایج آزمایشگاهی مرتبط با تئوری‌ الاستیسیته ریزقطبی شد.
کلیدواژه‌ها: الاستیسیته ریزقطبی | محیط پیوسته کاسرات | نمادگذاری‌ها | مدول‌های ارتجاعی ریزقطبی | ساده‌سازی | تناقضات ظاهری
مقاله ترجمه شده
24 تحلیل تأثیر خودروهای دارای اضافه بار بر سن فرسودگی روسازی های انعطاف پذیر بر مبنای داده¬های توزین حین حرکت (WIM)
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
خودروهای دارای اضافه بار اثر قابل ملاحظه¬ای بر تنش و سن فرسودگی روسازی دارند. همانگونه که مطالعات مختلف نشان می¬دهد، زمانیکه کنترل ترافیک ضعیف باشد، این پدیده تشدید می¬شود. این مقاله نتایج پژوهشی شامل تحلیل داده¬های توزین حین حرکت حاصل از هشت ایستگاه و تحلیل فرسودگی روسازی آسفالت در اثر ترافیک ترکیبی را ارائه می¬دهد. توزیع بار محوری خودروها از جمله اثرات محورهای چندگانه نیز ارائه شده ¬است. بارهای محوری ترکیبی به تعداد معادل بارهای محوری 100 کیلو نیوتون استاندارد تبدیل شدند. ضریب هم¬ارزی با مدل رگرسیون بار وابسته به توزیع بار محوری و درصد خودروهای دارای اضافه بار را نیز ارائه نموده¬ایم. تحلیل اثر خودروهای دارای اضافه بار بر کاهش سن فرسودگی ساختار روسازی ارائه شده است. این تحلیل نشان داد که افزایش درصد خودروهای دارای اضافه بار از صفر به 20% می¬تواند سن فرسودگی روسازی آسفالت را تا 50% کاهش دهد.
کلیدواژه: خودروهای دارای اضافه بار | خودروهای دارای اضافه وزن | توزیع بار محوری | سن فرسودگی | معیار فرسودگی | ترک خوردگی در اثر فرسودگی | عامل بار محوری هم ارز | عامل هم ارزی بار | روسازی انعطاف پذیر.
مقاله ترجمه شده
25 اثرات هندسه نمونه و پاسخ مواد ناهمسانگرد بر روی ظرفیت کرنش کششی لوله های مارپیچی جوش داده شده دارای ترک
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
لوله های جوش داده شده مارپیچی در پروژه ها ی مربوط به طراحی بر اساس کرنش توجه خاصی را به خود جلب کرده اند. به هر حال، دانش های اساسی در باره عملکرد انها بر حسب ظرفیت کرنش کششی کم است. با کمک آنالیز عناصر محدود پارامتری؛ تاثیر زاویه تشکیل لوله، تفوق یافتن استحکام جوش ، و ناهمسانگردی مقاومت مصالح و ظرفیت کرنش کششی برای بخشهایی از لوله های در معرض فشار یا غیر در معرض فشار و صفحات عریض بررسی شد. جمع بندی به این ترتیب بود که زوایای تشکیل بزرگتر، وقتی با زوایای کوچکتر مقایسه شدند، ظرفیت کرنش بالاتر و حساسیت کمتری را نسبت به ناهمسانگردی نشان دادند. با نادیده گرفتن نا همسانگردی، در آنالیز عناصر محدود، آنالیز ممکن است ظرفیت کرنش را دست بالا تخمین بزند.
کلمات کلیدی: لوله جوش داده شده اسپیرال | ظرفیت کشش قابل انبساط | ناهمسانگردی مقاومت مصالح | مدل سازی المان محدود
مقاله ترجمه شده
26 روش بیومکانیکی برای بازسازی استخوان در داخل داربست
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
عواملی که به عملکرد مطلوب داربست منجر می گردند، به طور کامل مشخص نشده اند و به همین دلیل کارکرد داربست و عمل در داخل بدن انسان همچنان به صورت گسترده ای از طریق مطالعات آزمایشگاهی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در این کار، مدل محاسباتی به منظور تجزیه و تحلیل همزمان تجزیه بیولوژیکی داربست و بازسازی استخوان توسعه یافته است. داربست فرض را بر این وا داشته که ساختار متناوب ساخته شده توسط یک عامل حجیم با خواص تناوبی را بیان می سازد. برای نشان دادن حجم عاملی از یک مدل مناسب و مدل استخوانی، بازسازی بافت مکانیکی در آن صورت گرفته که هم ترکیب می شود و هم به پیش بینی بازسازی بافت در داخل داربست می پردازد. تکامل خواص الاستیکی و نفوذپذیری مؤثر رسانه های دوره ای توسط یک روش همگن مجانبی ارزیابی شده است. نتایج طی یک توافق خوب با دیگر داده های محاسباتی و آزمایشی صورت گرفته است، که در آن یافته های مربوطه در شرایط بارگذاری طبیعی (1 مگاپاسکال) با افزایش تخلخل داربست منجر به درصد بیشتری از استخوان ها خواهند شد، در حالیکه هنگام مقایسه داربست در محدوده مقادیر متخلخل 50٪، 65٪ و 80٪ با بار اعمال شده از 2 مگاپاسکال، یک استخوان برتر برای یکی از 65٪ بقیه پیش بینی شده بود. این نشان می دهد که برای مقادیر بالاتر ، تخلخل باید متعادل با عامل پایدار مکانیکی باشد. مدل محاسباتی یک ابزار مفید را در جهت ارائه بینش جدیدی در طراحی و کارکرد داربست توسعه داده است.
کلیدواژه ها: تخته بندی استخوان | بیو تجزیه | زخم استخوان | هم جنس سازی جانشینی استخوان
مقاله ترجمه شده
27 جریان ساکیادیس مایع ماکسول با توجه به میدان مغناطیسی و شرایط مرزی همرفتی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
در این مقاله ما به جریان مایع ماکسول ناشی از سطح تابشی تخت محرک مداوم با شرایط همرفتی اشاره کرده ایم. جریان تحت تاثیر میدان مغناطیسی عرضی غیر یکنواخت قرار دارد. سرعت و توزیع دمای به صورت عددی با رویکرد پرتابی محاسبه شده است. پاسخ‌ها به پارامترهای جالب مختلفی از جمله عدد دبورا محلی De، پارامتر میدان مغناطیسی M، عدد پرندتل Pr و عدد بیوت Bi، بستگی دارد. دریافتیم که تغییرات در سرعت با افزایش در عدد دبورا محلی De، غیر یکنواخت است. با این حال، دما یک تابع کاهشی از عدد دبورا De است. نویسندگان 2015. تمام محتوای مقاله، به جز موارد ذکر شده دیگر، تحت لیسانس مجوز Creative Commons Attribution 3.0 Unported قرار دارند.
مقاله ترجمه شده
28 تاثیر پارامترهای طراحی قالب روی رفتار تغییر شکل در اکستروژن برشی خالص
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
تاثیرات پارامترهای طراحی قالب از نظر نسبت قطر و طول ناحیه تغییر شکل بر روی توزیع موثر کرنش ، کسر پر شدگی ِ کانال خروجی قالب و بار پرسکاری در اکستروژن برشی خالص با استفاده از روش عناصر محدود مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌گیریهای پایداری ابعادی، بار پرسکاری و سختی، برای اعتبار‌سنجی پیش‌بینی‌های به دست امده از شبیه‌سازی مورد استفاده قرار گرفت. توافق قابل قبولی بین پیش‌بینیهای حاصل از شبیه سازی و نتایج تجربی مشاهده شد. مشخص شد که کرنش به صورت ناهمگن توزیع شده است بگونه‌ای که مقدار آن از بخشهای مرکزی به بخشهای کناری افزایش می‌یابد. کرنش موثر، ناهمگن بودن کرنش، کسر پر شده از کانال خروجی قالب و بار پرسکاری، با افزایشِ نسبتِ قطر افزایش پیدا میکند. علاوه بر این، قطعه‌ی کار، تحت بار پرسکاری پایین‌تر؛ با افزایش طول منطقه تغییر شکل، به صورت یکنواخت‌تری ( همگن) تغییر شکل داد. به هر حال، در ابتدا با افزایش طول ناحیه تغییر شکل تا 60 میلی‌متر، بخش پر شده کانال خروجی قالب، افزایش یافت و پس از آن کاهش پیدا کرد. پیشنهاد شده است که پارامترهای بهینه برای طراحی قالب که پوشش دهنده محدوده کرنش موثر قابل قبول ، یکنواختی( همگن بودن) کرنش و کسر پر شده کانال خروجی قالب و بارگذاری پرسکاری باشد، به ترتیب برای طول ناحیه تغییر شکل و نسبت قطر برابر با 60 mm و 2 باشند.
کلمات کلیدی: روش اجزای محدود | اکستروژن برشی خالص | توزیع کرنش | پر کردن کسری | بار فشار
مقاله ترجمه شده
29 تحلیل المان محدود فرآیند ایجاد سوراخ لبه‌دار با فرض‌های ناهمسان‌گرد مختلف
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
ایجاد سوراخ لبه‌دار که یک عملیات تولیدی در جهت ایجاد برجستگی یک‌دست (شبیه یقه) محیط سوراخی در یک صفحه فلزی است ، مورد بررسی قرار می‌گیرد . در این مقاله ، نمونه صفحه از جنس آلیاژ آلومینیوم سری 1000 با ضحامت 2 mm که به فراوانی در کاربردهای صنعتی به کار می‌رود مد نظر است . فرآیند به وسیله شبیه‌سازی‌های عددی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و با داده‌های تجربی مقایسه می‌شود . مدل‌های سه بُعدی الاستیک - پلاستیک المان محدود با استفاده از فرض‌های ناهمسان‌گرد (برای مثال همگرایی ، نرمال و ناهمسان‌گرایی عمودی) و بر اساس معیار تسلیم همگرا (von Mises) و معیار تسلیم ناهمسان‌گرد (Hill 1948) مورد استفاده قرار گرفتند . برای فرض ناهمسان‌گرایی عمودی ، دو روش برای محاسبه مقدار r به کار برده شدند (برای مثال اندازه‌گیری مستقیم کرنش‌ها و برازش بر منحنی تنش – کرنش) . آزمایشاتی برای تعیین دقت عددی فرض‌های مختلف ناهمسان‌گرد انجام شد . مشخص شد که مدل‌سازی انجام شده بر اساس فرض ناهمسان‌گردی عمودی و با r مشخص شده از طریق برازش منحنی تنش – کرنش ، با دقت بالایی نتایج آزمایش‌ها را پیش‌بینی می‌کند (برای مثال خطای گردی ، نازک‌سازی ، نیروی سوراخ کردن ، مقدار بحرانی تلرانس – ضخامت) . با این وجود ، مدلی عددی بر اساس فرض ناهمسان‌گرایی نرمال نیز می‌تواند برای پیش‌بینی دقیق پارامترهای شکل‌دهی مناسب باشد (برای مثال نیرو سوراخ کردن و مقدار بحرانی تلرانس – ضخامت) . در نتیجه ، استفاده از معیار تسلیم Hill 1948 می‌تواند منجر به نتایج دقیقی برای اکثر پارامترهای هندسی و شکل‌دهی و امکان طراحی دقیق بسیاری از قطعات با استفاده از فرآیند ایجاد سوراخ لبه‌دار شود .
کلمات کلیدی: شکل دهی ورق | حفره له دار | المانهای محدود | ناهمسانگردی پلاستیکی | خطای حلقوی
مقاله ترجمه شده
30 دنده مغناطیسی مدرن :بسوی چگالی گشتاور بیشتر
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
دنده های مغناطیسی ،جایگزینی امیدوار کننده برای گیرباکس های مکانیکی ،در دهه ی اخیر توجهات زیادی را معطوف خود کرده است.این مقاله توپولوژی مدرنی از دنده مغناطیسی شار-متراکم ارایه می دهد که به ما کمک می کند هم از شار محوری و هم از شار عمودی(transverse) استفاده کنیم.پارامترهای هندسی مهم با استفاده از یک تحلیل ترتیبی بهینه سازی شده است.تأیید عملکرد از طریق متد عنصرمتناهی سه بعدی انجام میگیرد و سپس نتایج با دنده های مغناطیسی موجود مقایسه می شود.نتایج نشان می دهد که با کاهش سیری مغناطیسی در مواد مغناطیس نرم و شار نشتی ،توپولوژی جدید توانسته است به چگالی گشتاور بالایی دست یابد.
کلمات کلیدی: شار محوری | شار تمرکز | تراکم گشتاور بالا | چرخ دنده مغناطیسی | شار عرضی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi