دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله حسابداری و حسابرسی با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله حسابداری و حسابرسی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 104
ردیف عنوان نوع
1 شاخص های نقش حسابرسان داخلی و حمایت آنان از حاکمیت خوب
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
هدف این پژوهش مطرح کردن شاخص هایی است که پیاده سازی مدل جدید برای حسابرسان داخلی در سازمان های دولتی و حمایت آنان از حاکمیت مطلوب عمومی را ارزیابی می کند. از طریق نظرسنجی، پرسشنامه و مصاحبه با منابع اطلاعاتی اصلی، داده های گردآوری شد. پاسخ دهندگان حسابرسان داخلی سازمان های دولتی مختلف بودند. داده ها با استفاده از روش تحليل كمي و كيفي تحليل شدند. حسابرسان داخلی در صورت حمایت شدن در قالب تعهد رهبری، می توانند به نقش های خود در مدل جدید عمل کنند. در حال حاضر، نقش غالب حسابرسان داخلی دولت به عنوان مراقب و ناظر است. هرچند که هنوز بهینه نیستند، اما نقش های مشاور و تسهیلگر نیز در حال اجرایی شدن هستند. متغیر کنترل بیشترین حمایت از حاکمیت مطلوب عمومی را دارد، در حالی که متغیر دانش حسابرسی کمترین حمایت را دارد. لازم است که دولت بر روی افزایش کمیت و قابلیت و توانایی حسابرسان داخلی از طریق آموزش، کمک رسانی و راهنمایی های فنی متمرکز شود.
موضوعات: کسب و کار | مدیریت و حسابداری | حسابداری | حاکمیت شرکتی
کلمات کلیدی: کنترل سخت | کنترل نرم | ناظر | مشاوران | تسهیلگران
مقاله ترجمه شده
2 رابطه بین قدرت مدیریتی و حقوق مدیرعامل
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
ما بررسی می کنیم که هیئت مدیره های دوستانه (موافق، صمیمی، همگام) چطور ساختار قراردادهای بهینه پاداش را به نفع مدیرعامل های قدرتمند تنظیم می کنند. مطالعه ما نتایج غیرمنتظره ای به همراه دارد. اولاً، مدیران قدرتمند حقوق بالاتری دریافت می کنند و قراردادی با حساسیت بالاتر پرداخت بر اساس عملکرد (PPS) دارند اگر عملکرد شرکت پایین باشد، و بالعکس. بعلاوه، ما شرایطی را مشخص می کنیم که حقوق یا پرداختی مورد انتظار و PPS مورد انتظار هر دو در صورت وجود هیئت مدیره دوستانه، افزایش می یابند. دوماً، ما نشان می دهیم که هیئت مدیره های دوستانه، حقوق بالاتر، سهام بیشتر، اما گزینه های مالی کمتری در اختیار مدیرعامل ها قرار می دهند. سوماً، هیئت مدیره های دوستانه ای که قراردادهایی با PPS بالاتر تنظیم می کنند استفاده بیشتری از ارزیابی عملکرد نسبی (RPE) دارند. در کل، نتایج ما نشان می دهند که شاخص های بیشتر مورد استفاده در روشهای ضعیف (یا درست) تعیین پاداش، باید با دقت زیادی تفسیر شوند. ما با تعمیم مدل اولیه مان به دو مدل توسعه یافته، نشان می دهیم که مدیران قدرتمند، سرمایه گذاری نقدی کمی دارند اما مشوق کمی نیز برای مدیریت درآمدها دارند.
واژگان کلیدی: پاداش مدیرعامل | قرارداد بهینه | نظریه قدرت مدیریتی | حکمرانی شرکتی
مقاله ترجمه شده
3 انتشار چهارچوب حسابداری برای پارک های صنعتی در چین
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
چین بیشترین تعداد پارک های صنعتی را در جهان دارد. این پارکها نه تنها برای تسریع بخشیدن فرایند صنعتی کشور مهم و حیاتی بلکه برای دست یافتن به اهداف تغیرات آب و هوایی خود نیزمهم و حیاتی هستند. ایجاد فهرست انتشار CO2برای پارک صنعتی اولین مرحله در تحلیل الگوهای انتشار پارک و طراحی سیاست های کم کربن می باشد. به هرحال، بیشتر انتشار قبلی برای پارک های صنعتی با اتخاذ حوزه و روش شناسی مختلف محاسبه می شود که با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. این مطالعه روش شناسی و چارچوب خودسازگاری را برای پارک های صنعتی چین مبتنی بر داده سطح شرکت توسعه می دهد. ما هر دو حوزه انتشار 1 و2 را بررسی و فهرست ها را با 19 نوع انرژی و 39 بخش صنعتی ایجاد می کنیم که سازگار با فهرست های انتشار از سطح شهر، استانی و کشوری می باشد. چنین فهرست انتشار مبتنی بر بخش نه تنها قادرخواهد بود تا داده های حمایتی برای طراحی سیاستهای کنترل انرژی/انتشار ارائه دهد بلکه به دولت محلی/مرکزی جهت ارزیابی عملکرد کاهش انتشار پارک کمک می کند. سرانجام، مطالعه تجربی برای چهار پارک صنعتی برای تایید این روش اجرا می شود. علاوه براین، ما برنامه های پارک اکو-صنعتی را در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و همچنین ساختار حسابداری انتشاری آنها را بررسی می کنیم. متوجه شدیم که بیشتر پارک های صنعتی ژاپن انتشارهایی با حوزه 1،2 و 3 ارائه می دهند درحالیکه برای کره جنوبی، پارک ها اکثرا در انتشار حوزه 1 تمرکز می کنند. بحث اکو-صنعتی پارک های ژاپن و کره جنوبی اهمیت قابل توجهی برای ساخت پارک های کم – کربن چین دارد.
کلمات کلیدی: انتشار CO2 | پارک های صنعتی | تغییرات آب و هوا | چین
مقاله ترجمه شده
4 کیفیت حسابرسی و هم حرکتی بازده سهام: شواهدی از ویتنام
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مقاله با هدف بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و سطح هم حرکتی بازده سهام در بازار نوظهور ویتنام انجام شده است. این مطالعه تجربی براساس روش کمی و رویکرد قیاسی طراحی شده است. مجموعه داده های ترکیبی شامل 256 شرکت از صنایع مختلف با 1115 مشاهده سالانه در بورس اوراق بهادار شهر "هوشی مینه" در بازه زمانی سال های 2014 تا 2018 است. ما در این تحقیق با استفاده از همزمانی بازده سهام به عنوان متغییر وابسته و کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل، یک مدل رگرسیون اقتصادسنجی ایجاد کردیم. برخی از متغیرهای کنترلی نیز به مدل های رگرسیون اقتصادسنجی اضافه می شوند زیرا تاثیر این مدل ها بر همزمانی قیمت سهام در مطالعات پیشین به خوبی اثبات شده است. به منظور بهبود دقت ضرایب رگرسیون، در کنار حداقل مربعات معمولی، از مدل اثرات تصادفی و برای بهترشدن تحلیل آماری مجموعه داده های ترکیبی از مدل اثرات ثابت استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهند که کیفیت حسابرسی با همزمان سازی قیمت سهام رابطه مثبت دارد. این یافته حاکی از آن است که بازده سهام شرکت هایی که سطح کیفی حسابرسی در آنها بالاتر است هماهنگی بیشتری با بازار دارند. نتایج سایر متغیرهای کنترلی نیز از استدلال ما در مورد یافته های اصلی پشتیبانی می کند.
کلیدواژه ها: کیفیت حسابرسی | همزمانی بازده سهام | محیط اطلاعاتی | اطلاعات خاص شرکت | ویتنام
مقاله ترجمه شده
5 مروری بر عوامل تعیین‌کننده اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
عوامل تعیین‌کننده در اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری شامل عواملی هستند که بر تصمیم اتخاذ یا عدم استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری توسط سازمان‌هایی مانند منابع انسانی، حمایت مدیریتی بالا، پشتیبانی دولتی و غیره تاثیر می‌گذارند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل تعیین‌کننده اصلی اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری توسط شرکت‌ها و کارخانه ها در سراسر جهان است. همچنین مطالعه نشان داد که حمایت و تعهد مدیریتی، سهولت استفاده درک ‌شده، امید به عملکرد، در دسترس بودن منابع انسانی و حمایت دولت فاکتورهای مهمی هستند که بر اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری تاثیر می‌گذارند. کسانی که تحقیقات قبلی را در کشورهای مختلف انجام دادند توصیه کرده‌اند که مدیریت سازمان‌ها باید از اجرای سیستم اطلاعات حسابداری، موسسات آموزش عالی برای ایجاد فارغ التحصیلان واجد شرایط برای کارفرمایان و دولت برای حمایت از اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری با ایجاد انگیزه و اعطای دسترسی به مالی برای شرکت‌ها حمایت کند.
کلمات کلیدی: سیستم اطلاعات حسابداری | اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری | حمایت دولتی | سهولت استفاده درک ‌شده | عملکرد اجرایی
مقاله ترجمه شده
6 ایجاد اعتبار معرف در اطلاعات گزارش مالی با استفاده از ایمنی چندبخشی، تحلیل شبکه و یک بلاکچین
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
هدف این مقاله تولید یک طرحی برای یک سیستم اطلاعات حسابداری می باشد که اعتبار معرّف اطلاعات گزارش مالی را ارتقا بخشد. یکی از کارکردهای گزارش دهی مالی، یکپارچه سازی و گزارش داده های خصوصی هر نهاد می باشد. این مقاله نشان می دهد که تشخیص اینکه برخی از داده های خصوصی شرکت ازقبل با سایرین به اشتراک گذاشته می شود اجازه استفاده از روشهای ضمانتی چندبخشی برای فرآیندهای گزارش دهی و حسابرسی را می دهد. ما ادعا می کنیم که استفاده از هم رمزگذاری عمومی کددار و هم تحلیل شبکه اجازه شناسایی یک نهادی را که باید به عنوان یک مکانی روی یک شبکه مدلسازی شود می دهد. ما همچنین روشهای حسابداری حفظ داده ها را برای ایجاد تعادل بین دسترسی عمومی و خصوصی با استفاده از بلاکچین توسعه می دهیم. درکنار اینها، این سه ایده طراحی می تواند اعتبار معرّف سیستمهای گزارش دهی مالی را ارتقا بخشد چون از داده های مشترک حاصل از نهادهای مستقل، یک سیستم شفاف و ذخیره سازی تغییرناپذیر دارای دسترسی آزاد استفاده می کنند. معرّف بودن معتبر به این دلیل رتقا می یابد که اطلاعات حاصل از این سیستم می تواند توسط حسابرسان جهت پشتیبانی از عقیده حسابرسی آنها یا توسط ذی نفعانی که به اطلاعات قابل اعتمادی درباره آن نهاد نیاز دارند استفاده شود.
کلیدواژه ها: گزارش دهی مالی | حسابرسی | معرف بودن معتبر | ضمانت چندبخشی | نهاد | رمزگذاری عمومی کددار | بلاکچین | علم طراحی
مقاله ترجمه شده
7 عوامل تعیین کننده‌ی تأخیر در گزارش حسابرسی: یک متاآنالیز
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 34 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 47
هدف: هدف این مقاله، درک عوامل تعیین کننده‌ی تأخیر در گزارش حسابرسی می‌باشد که شامل تعداد روزهای بین پایان سال مالی شرکت تا تاریخ گزارش گزارش حسابرسی است و با ادغام ادبیات موجود همراه است. تأخیر گزارش حسابرسی، متغیری است که در بسیاری از مطالعات مورد نظر قرار گرفته است به این دلیل که از آن به عنوان یک شاخص برای وقوع مذاکرات مدیریت حسابرس-مشتری و بازده حسابرسی استفاده می‌شود و همچنین به این دلیل که گزارش حسابرسی با تأخیر زیاد موجب تأخیر در انتشار اطلاعات درآمد به بازار می‌شود
طراحی/روش شناسی/رویکرد: این مقاله برای بررسی پیش بینی‌های متداول شناسایی شده در تأخیر گزارش‌های حسابرسی و برای تعیین اینکه آیا تحقیقات پیشین یک تصویر متناقض از دلایل تأخیر گزارش حسابرسی ارائه می‌دهند از متاآنالیز استفاده می‌کند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تعدادی از متغیرهای مربوط به سودآوری مشتری و وضعیت مالی، پیچیدگی مشتری و اظهارنظرهای مشروط حسابرسی موجب افزایش تأخیر در گزارش حسابرسی می‌شوند. علاوه بر این زمانی که مشتریان خبرهای مثبت سودآوری خود را گزارش می‌دهند و همچنین هنگامی که حسابرس به مدت طولانی حفظ می‌شود و خدمات غیرحسابرسی را فراهم می‌کند میزان بازده گزارش حسابرسی بر اساس اندازه مشتری کاهش می‌یابد. چندین متغیر مانند موارد مربوط به حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مختلف حسابرس کمی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
اصالت/ارزش: این نتایج برای محققان برای انتخاب متغیرهای کنترل در مطالعات آتی مربوط به تأخیر در گزارش حسابرسی مفید خواهد بود و بینش‌هایی را در مورد عوامل کلیدی که به تأخیر در گزارش حسابرسی منجر می‌شود ارائه می‌دهد.
کلمات کلیدی: متاآنالیز | تأخیر در گزارش حسابرسی | تأخیر حسابرسی
مقاله ترجمه شده
8 یک چارچوب مفهومی برای تدریس حسابداری مدیریت
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
این مقاله یک چارچوب مفهومی برای آموزش مدیریت حسابداری ارایه می‌دهد. این چارچوب ریشه در تشخیص سازمان‌های مختلف از بازارها دارد و زمینه توسعه سریع " اقتصاد سازمانی " را ترسیم می‌کند. قیمتهای تسویه ی بازار, غیرقابل تقسیم, و رژیم حقوق مالکیت خصوصی سه جنبه‌ای هستند که به لحاظ تیوری می‌توانند معاملات بازار را توصیف کنند. این مقاله به عنوان پاسخ به فقدان نسبی این جنبه‌های معاملات بازار در درون سازمانها بحث می ‌کند. به طور خاص, رویه های مدیریت حسابداری می ‌تواند به عنوان ابزارهایی طبقه‌ بندی شوند که: در صورت عدم وجود قیمت ها، تقاضا و عرضه منابع را هماهنگ کنند؛ مصرف منابع را با توجه به تقسیم بندی در عملکرد هزینه اندازه گیری کرده; و کنترل منابع را هنگامی که مالکیت دارایی از کنترل آن خارج شده کنترل کند.
کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت | چارچوب مفهومی | اقتصاد سازمانی
مقاله ترجمه شده
9 روند کم هزینه در هزینه های حسابرسی و تاثیر آنها در کیفیت خدمات
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
بحران مالی سال 2008 محیط کسب و کار را تغییر داده است. تعداد شرکت های حسابرسی شده از زمان بحران به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و این منجر به کاهش هزینه های خدمات حسابرسی و در نتیجه رقابت شدید بین حسابرسان شده است. این کاهش هزینه های حسابرسی نگرانی بزرگی برای شرکت های حسابرسی به همراه آورده است زیرا ممکن است با افت کیفیت خدمات حسابرسی رابطه داشته باشد. چنین افتی در کیفیت در نهایت سبب افت پرستیژ شرکت های حسابرسی شده می شود و بنابراین منافع آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس کاربرد تجزیه و تحلیل تطبیقی کیفی فازی (fsQCA)، در این مقاله کیفیت خدمات حسابرسی با توجه به کاهش هزینه های حسابرسان مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل بررسی شده در مطالعه تجربی شامل هزینه های حسابرسی، هزینه های دیگر تغییر داده شده بوسیله حسابرس و همچنین شامل پاراگراف های توضیحی، نظرات واجد شرایط و تأکید بر موضوع در گزارش حسابرسی ب ود. EBITDA شرکت خدمات حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت خدمات انتخاب شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که با وجود کاهش هزینه های حسابرسی؛ کیفیت خدمات حسابرسی ثابت باقی مانده است ، که نشان می دهد EBITDA به طور مثبت رشد کرده و تحت تاثیر کاهش هزینه ها قرار نگرفته است.
کلمات کلیدی: کاهش هزینه حسابرسی | کیفیت حسابرسی | EBITDA
مقاله ترجمه شده
10 حسابداری مدیریت آب: چارچوبی برای اقدام شرکت
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
به دلیل نگرانی ها راجع به افزایش عدم قطعیت حول ذخایر آب و همچنین افزایش رقابت در تقاضا، اقدامات مربوط به آب برای کسب و کار و در کسب و کار در دهه 2010، رشد یافته است. چالش در اینجا عبارت است از چگونگی بهبود حسابداری با توجه به فقدان داده های تفصیلی موجود که شرکت ها می-توانند تصمیمات کسب و کار خود را در مورد امنیت آب، مازاد آب و فرصت های مدیریت آب بر آنها استوار سازند. حسابداری مدیریت آب شرکت، شاخه جدیدی در حسابداری مدیریت محیط زیست است که بمنظور حمایت از تصمیمات مدیریت شرکت و بهبود هر دو پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی کسب و کار مرتبط با آب طراحی شده است. این مقاله مشخص می نماید که اطلاعات حسابداری آب مربوطه برای تصمیم گیری، که بر گزارش دهی آب خارجی تمرکز می کنند، در ادبیات موجود و اقدامات مربوط به آب موجود نیستند. مقاله حاضر، براساس هر دو ادبیات و شکاف ها در اقدامات آب موجود، با ارائه یک مجموعه از مسائل تحقیقاتی خاص در چارچوب های حسابداری آب شرکت در کنار شیوه های کمک به مدیریت آتی آب توسط کسب و کارها، به نتیجه گیری می پردازد.
لغات کلیدی: حسابداری مدیریت آب | حسابداری آب شرکت | حسابداری مدیریت محیط زیست | اقدامات مدیریت آب | چارچوب.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi