دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله دندانپزشکی با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله دندانپزشکی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 تاثیر برنامه های آموزش بهداشت دهان و دندان بر اساس فناوری تابش پرتوهای فلوئوروسنت در نوجوانان ازبکستانی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
هدف: هدف از ان مطالعه پاسخ به این پرسش است که آیا برنامه های آموزش رعایت بهداشت دهان و دندان با استفاده از بررسی کمی تابش فلوئورسنت روی وضعیت بهداشت دهان و دندان نوجوانان چیست؟
مواد و روش ها: 100 نوجوان 14 تا 16 ساله مدرسه ای در شهر تاشکند در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. آن ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: 1- گروه کنترل (آموزش های سنتی) و 2- گروه آزمایش (آموزش بر مبنای تابش پرتو) به شرکت کنندگان حاضر در گروه آزمایش روش های برداشت پلاک های دندانی به کمک تابش امواج فلوئوروسنت اضافه بر روش های سنتی آموزش داده شد. میزان کل پلاک دندانی جمع شده روی دندان های تمامی شرکت کنندگانی که پرسش نامه مرتبط با وضعیت بهداشت دهان و دندان خود را پر کرده بودند در کنار نگرش و رفتار آن ها طی این 8 هفته مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: از لحاظ آماری پیشرفت قابل توجهی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در شاخص پلاک دندانی دیده شد. (45/0 و 07/0 p < 05/0)
نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که برنامه های آموزش رعایت بهداست دهان و دندان بر اساس استفاده از فناوری تابش امواج فلوئورسنت می تواند در پیشرغت وضعیت بهداشت دهان و دندان نوجوانان در ازبکستان بسیار مفید باشد.
عبارات کلیدی: فناوری امواج فلوئوروسنت | دستگاه انتشار امواج فلوئورسانس | آموزش بهداشت دهان و دندان | نوجوانان | بهداشت دهان
مقاله ترجمه شده
2 ایمنی و عملکرد بلوک استخوانی جدید دگرپیوندزنی کلاژنازه برای تقویت جانبی ستیغ آرکی برای ایمپلنت گذاری مرحله ای
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
اهداف: ارزیابی عملکرد و ایمنی جایگذاری پیوند بلوک استخوانی دگرپیوندزنی کلاژنازه (CXBB) برای تقویت جانبی استخوان در ستیغ آرکی پیش از قرار دادن ایمپلنت. مواد و روش ها: در بیماران دارای شکاف دندانی واحد یا چندگانه و از بین رفتن شدید افقی ردیف آرکی، یک روش تقویت ردیف با استفاده از CXBB تثبیت شده با پیچ کردن استئوسنتز به ستیغ استخوان آتروفیک انجام شد و با ذرات معدنی استخوان گاوی پروتئین زدایی شده (DBBM) و غشای کولاژن دو لایه ی محلی (NBCM) تکمیل شد. بیماران قبل و ظرف 24 ساعت پس از تقویت، با CBCT معاینه شدند. بیشت و شش هفته بعد از عمل، یک روش بازآیند برای ارزیابی عرض استخوان و دسترسی برای قرار دادن ایمپلنت کافی ارزیابی شد. نتایج: 15 بیمار، 28 CXBB دریافت نمودند و در 13 بیمار، روش بازآیند انجام شد. 11 بیمار (84.6%) حجم استخوانی کافی برای قرار دادن ایمپلنت بدون ترازیابی اضافی یا تقویت ثانویه ی استخوان داشتند. متوسط عرض ستیغ در خط مبنا، 2.83 میلی متر (انحراف معیار 0.57) و متوسط عرض ستیغ در بازآیند، 6.90 میلی متر (انحراف معیار 1.22) بود، و متوسط عرض ستیغ، 4.12 میلی متر (انحراف معیار 1.32) افزایش یافت. پارگی بافت نرم حین روند پیگیری در 5 مورد از 14 بیمار (35.7%) در نقاط زمانی مختلف اتفاق افتاد. به علاوه، شاهد شیوع بالای افتادن ایمپلنت جدید بودیم (30.8% [مبتنی بر بیمار]). نتایج: CXBB به بهره ی عرض ستیغ افقی قابل ملاحظه ای دست یافت و امکان قرار دادن ایمپلنت ثانویه در اکثر بیماران فراهم شد. با اینحال، وقوع پارگی بافت نرم می تواند تا حد زیادی بر نتایج درمان ایمپلنت بعدی تأثیر بگذارد.
کلیدواژه: تقویت ستیغ آرکی | درمان بالینی | ایمپلنت های دندانی | هتروگرافت (دگرپیوند) | ایمنی و عملکرد
مقاله ترجمه شده
3 کارآزمایی بالینی اکتشافی برای ارزیابی اثربخشی فرمولاسیون دندانپزشکی تجربی در تسکین حساسیت دندان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
اهداف: این مطالعه با هدف بررسی اینکه آیا اضافه کردن یک کوپلیمر هجده تایی / مالئیک انیدرید (O / MA) به یک ویتامین پتاسیم (KNO3) باعث می شود تا تحمل پتاسیم به دنتین را بهبود بخشد و اثربخشی آن در تسکین حساسیت دندان را افزایش دهد. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه تصادفی، شاهد نابینا، کنترل شده، موازی گروهی در 139 نفر از افراد سالم با دندانهای دارای حساسیت بالاتر از 2 بود. ارزيابي حساسيت دنداني به محرك هاي لمسي (Probe Yeaple) و تحريک تبخير (هوا) (مقياس حساسيت شيف، مقياس آنالوگ بصري [VAS]) در مرحله اول و پس از درمان 1، 2، 4 و 8 هفته دو بار در روز با آزمايش خمیردندان٪ KNO3 / 5٪ O / MA، خمیر دندان KNO3 (ترکیب کننده فعال)، خمیر دندان KNO3 / MA 3% (پلاسبو) و یک دندانپزشکی معمولی فلوراید (کنترل منفی) این مطالعه برای تعیین تفاوت های آماری معنی دار بین تداخلات انجام نشد. نتایج: در طول دوره درمان بهبود حساسیت به محرک هوای تبخیری برای همه محصولات و محرک های لمسی برای درمان های حاوی پتاسیم مشاهده شد، و بیشترین کاهش برای خمیر دندان های آزمایشگاهی (5٪ KNO3 / 3٪ O / MA) بود. کاهش در حساسیت مشاهده شده در مواد غذایی حاوی پودرهای حاوی پتاسیم نسبت به پودرهای دندانی و کنترل های منفی کنترل از نظر آماری معنی دار بود برای نمره حساسیت شیف و آستانه لمسی در تمام مراحل زمان و برای VAS در هفته های 4 و 8. خمیر دندان خمیری تجربی، در مقایسه با روش آرایش کنسانتره فعال، برای تمام اقدامات بالینی. درمان های درمانی به طور کلی تحمل شد. نتیجه گیری: این مطالعه شواهد بالینی اولیه نشان می دهد که افزودن یک امولسیون پلیمری باعث افزایش اثربخشی ضد حساسیت دندان های حاوی پتاسیم می شود.
مقاله ترجمه شده
4 دانش و نگرش آموزگاران مقطع ابتدایی در مورد ترومای دندان و مدیریت آن در شهر یزد
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
Statement of the Problem: School is one of the places with the greatest prevalence of occurrence of traumatic dental injuries. Purpose: The aim of this study was to assess the knowledge levels and attitudes of elementary school teachers towards dental trauma and its management. Materials and Method: In this cross-sectional study, 281 elementary school teach-ers were selected through cluster sampling to answer the prepared questionnaire. The data obtained from the questionnaires were analyzed in SPSS software by using ANOVA test and t-test. p Value<0.05 was considered to be significant. Results: The total knowledge and attitude were low and normal, respectively. No previous exposure to or close observation of a dental trauma was reported by 61.2% of teachers; while, 12.5% were trained on dental traumas first aid management. There was statistically significant relationship between the teacher’s knowledge and previous first aids training. Conclusion: The knowledge of schoolteachers on emergency management of dental trauma is poor. Therefore, it seems to be helpful to consider the management of den-tal injuries especially avulsed teeth as a part of teachers education.
مقاله ترجمه شده
5 پرتو مخروطی CT در تشخیص و برنامه ریزی جراحی کیست دنتی(دندانی)
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
تشخیص و برنامه ریزی قبل از عمل حیاتی و در حین اجرای ان مهم است. رادیولوژی پانورامیک یکی از معمول ترین روش های مورد استفاده در دندانپزشکی است که کمک زیادی را به تشخیص میکند. اگر چه این تکنیک ساختار سه بعدی اناتومی را در دو بعد فشرده می کند. و باعث روی هم افتادگی اجزا می شود. ما در این مطالعه یک مورد بیمار را معرفی میکنیم، که با تشخیس کیست دنتی پزیرش شده است. که دارای حجم زیادی هم هست. این کیست در فک پایین این شخص قرار دارد. جراحی برنامه ریزی می شود و بعد از مشاهده اطراف و مرز های ضایعه به وسیله Cone Beam Computed Tomography (CBCT) عمل جراحی اجرا می شود. ما جمع بندی کردیم که CBCT یک روش دقیق برای کمک به تشخیص است، این روش دقت بیشتری را برای برنامه ریزی عمل به ما می دهد چون به ما تصاویر سه بعدی می دهد و باعث نتیجه اثر بخش تر می شود.
مقاله ترجمه شده
6 آنژیواِدم وراثتی: مرگ پس از کشیدن دندان
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
آنژیوادم وراثتی (HAE) گروهی شامل سه بیماریِ غیررایج و بالقوه کشنده است که هر یک از آنها بصورت یک خصیصه ی دامیننتِ سوماتیک انتقال می یابد. یک تحریک کننده ی شناخته شده ی حمله ها، درمانِ دندان است، بطوریکه در مقالات منتشرشده، کشیدن دندان اغلب بعنوان یک تحریک کننده گزارش می شود. ممکن است که سمپتوم های کلینیکی تا چندین ساعت یا حتی چند روز پس از درمان دندان خود را نشان ندهند. ما مورد جدیدی در استرالیا را گزارش می کنیم که پس از کشیدن دندان، بدلیل HAE به مرگ انجامید، و درباره ی علائم و دیاگنوسیسِ آن در پس از مرگ بحث کرده، و بر نیازِ دندان پزشک به آگاهی از این بیماری تاکید می کنیم.
کلید واژه ها: کشیدن دندان | جراحی دندانه آلوئولار | دندان پزشکی قانونی | پاتولوژی قانونی | آنژیوادم ارثی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi