دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله روانشناسی عمومی با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله روانشناسی عمومی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 69
ردیف عنوان نوع
1 عملکرد اجرایی، مهارت های تطبیقی، مشخصات عاطفی و رفتاری: مقایسه بین اختلال طیف اوتیسم و فنیل کتونوری
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
نظریه های تأثیرگذار پذیرفته اند که برخی از علائم اصلی اختلال طیف اوتیسم (ASD) ممکن است ناشی از کسری در عملکردهای اجرایی (EF) باشد. نقص EF همچنین یک علامت عصبی در افراد تحت درمان اولیه با فنیل کتونوری (PKU) محسوب می شود. اهداف این مطالعه: بررسی صحت وقایع و الگوهای اختلالات خاص EF در هر دو گروه بالینی بود تا همزیستی تغییرات EF با مشکلات سازگاری، رفتاری و عاطفی در هر شرایط بالینی را بررسی کند.
مواد و روش ها: ما EF ، مشخصات سازگار، رفتاری و عاطفی را در 21 شرکت کننده با ASD ارزیابی کردیم، 15 فرد مبتلا به PKU زودرس درمان شده، قابل مقایسه با سن و ضریب هوشی و 14 نفر از گروه کنترل، از نظر سن با گروههای بالینی قابل مقایسه هستند (دامنه سنی: 7 تا 14 سال).
یافته ها: شرکت کنندگان ASD و PKU دو مورد متفاوت ارائه دادند، اما الگوهای اختلال EF با هم همپوشانی دارند. در حالی که شرکت کنندگان در ASD فقط در انعطاف پذیری شناختی کسری خاص را نشان دادند، افراد PKU دارای اختلال گسترده تر در EF با عملکرد ضعیف تر در دو حوزه EF هسته ای (مهار، انعطاف پذیری شناختی) نسبت به گروه کنترل سالم بودند. مشخصات روانشناختی و سازگاری در شرکت کنندگان PKU معمولی بود، در حالی که شرکت کنندگان در ASD رفتاری (علائم بیرونی)، عاطفی (علائم درونی سازی) و اختلالات سازگاری (حوزه های عمومی، عملی، اجتماعی) را تجربه کردند.
نتیجه گیری: نتایج حاضر از نمایشی برای تفکیک نسبی مشخصات تطبیقی و عاطفی- رفتاری با توجه به مهارت های EF پشتیبانی می کند و نشان می دهد که اختلالات دیگر به فنوتیپ چند بعدی شرکت کنندگان در ASD کمک می کند.
کلید واژه ها: اختلال طیف اوتیسم | فنیل کتونوری | عملکرد اجرایی | رفتار سازشی | درونی و بیرونی کردن علائم
مقاله ترجمه شده
2 تعلق خاطر و شبکه های اجتماعی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
مقاله حاضر دو خط تحقیقی را پوشش می دهد که تعلق خاطر و شبکه های اجتماعی را به هم مرتبط می کند. یک نفر روی شبکه های تعلق خاطر تمرکز می کند (افرادی که نیازهای تعلق خاطر یک شخص را برآورده می کنند) و تفاوت های مربوط به ترکیب و سن و سال را در رابطه با این شبکه ها بررسی می کند. یکی دیگر تعلق خاطر را با تحلیل شبکه های اجتماعی ادغام می کند تا بررسی کند که چگونه تفاوت های فردی در تعلق خاطر بزرگسالان با مدیریت و ویژگی های شبکه های اجتماعی مثل تراکم، چندگانگی و مرکزیت مرتبط است. ما نشان می دهیم که شبکه های تعلق خاطر اکثر افراد کوچک و سلسله مراتبی است و یک شخص برای این تعلق خاطر عاملی اساسی می باشد (اغلب یک مادر یا شریک عشقی، بسته به سن). به علاوه، شیوه تعلق خاطر ویژگی ها و مدیریت شبکه را پیش بینی می کند به گونه ای که ناامنی با بسته نزدیکی، چندگانگی و مرکزیت کمتر و مدریت ضعیف تر (حفظ کمتر، فروپاشی بیشتر) همراه است.
مقاله ترجمه شده
3 حافظه برای رویدادهای مرحله ای: پشتیبانی از حافظه افراد مسن و جوان با دوربین حسی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
دو آزمایش به سنجش تاثیر پشتیبانی بازیابی فراهم شده توسط یک دوربین قابل پوشیدن، دوربین حسی، روی حافظه افراد مسن و افراد جوان، برای یک رویداد پیچیده مرحله ای اخیرا" تجربه شده پرداخته اند. در هر آزمایش، شرکت کننده ها یک سری وظایفی را در گروهها انجام دادند، و رویدادها 2 هفته بعد و پس از تماشای تصاویر دوربین حسی (شرایط آزمایشی) یا فکر کردن درباره رویداد (شرایط کنترلی) به یاد آورده شدند. وقتی که ضریب هوشی و میزان تحصیلات منطبق بودند، افراد جوان درمقایسه با افراد مسن جزئیات بیشتری را از رویداد به خاطر می آوردند که نشانگر وجود یک کمبود مربوط به سن و سال برای ارائه شرح حال نوین و جدید از خود می باشد. بازبینی تصاویر دوربین حسی تعداد جزئیات به یادآورده شده توسط افراد مسن و جوان را افزایش می داد و این تاثیر برای هردو گروه، مشابه هم بود. این نتایج بیانگر این است که حافظه می تواند با استفاده از دوربین حسی پشتیبانی شود، اما کمبود مربوط به سن و سال حذف نمی شود.
کلیدواژه ها: پیر شدن | حافظه زیستنامه ای | حافظه اتفاقی | واقعه نگاری| فناوری قابل پوشیدن
مقاله ترجمه شده
4 نوشیدن مشروب و کشیدن سیگار دربین نوجوانان: آیا تصویر بدن ایفای نقش می کند؟
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
نوجوانی یک موقعیت بحرانی برای توسعه شخصیت فیزیکی، روحی و اجتماعی یک فرد است که شامل تصویر بدن نیز می شود. تحقیقات قبلی، تصویر ضعیف بدن و استعمال مواد در نوجوانان را به هم مرتبط کرده است اما تحقیقات فعلی روی تفاوت های جنسیتی در این روابط باهم تعارض دارند. مطالعه حاضر رابطه بین تصویر بدن و استعمال مواد در پسران و دختران نوجوان را با استفاده از داده های حاصل از پروژه استعمال مواد جوانان ایالت اورگون و با تمرکز روی استعمال الکل وتنباکو بررسی خواهد کرد. نتایج رگراسیون منطقی بیانگر این بود که دخترانی که رضایت پایین تری از تصویر بدن گزارش کرده اند بیشتر به نوشیدن مشروب و سیگار کشیدن مشغول بوده اند درحالیکه این رابطه برای پسران قابل توجه نبود. دلالت ها برای تحقیقات عملی و آتی مورد بحث قرار می گیرند.
کلیدواژه ها: تصویر بدن | استعمال مواد | نوجوانی | توسعه جوانان
مقاله ترجمه شده
5 ازدواج، خانواده و سبک های زندگی مختلف
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
بزرگسالی اساساً زمانیست برای مشخص کردن سبک های زندگی و توسعه روابط. در این میان، اکثر بزرگسالان در نهایت خانه والدین شان را ترک می کنند، رابطه عشقی بلندمدت ایجاد می کنند، یک خانواده تشکیل می دهند و خانه جدیدی ایجاد می کنند.
مقاله ترجمه شده
6 اختلالات عصبی راه رفتن در دوران کودکی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
تعداد بیشماری از بیماری های عصبی وجود دارد که ممکن است بصورت اختلالات راه رفتن در دوران کودکی ظاهر شود. شم بالینی و تجربه در تشخیص این اختلالات بسیار مفید هستند، برخی از اصول اساسی ِارزیابی و تشخیص، برای تعیین پدیده شناسی و دوره زمانی ، محلی سازی عصب شناسی مفید هستند. در این مقاله ما بر برخی از شایع ترین اختلالات حرکتی ناشی از طرز قرار گرفتن بدن (از جمله اسپاستیسیت و دیستونی یا همان بدقوامی ماهیچه)، حرکات وارده (از جمله کوریا و میوکلونوس) و اختلالات کنترل نرون های حرکتی (از جمله اختلالات عصبی-عضلانی و آتاکسی) تمرکز داریم. شماری از مطالعات موردی برای تشریح مفاهیم واقعی صورت گرفته است.
کلمات کلیدی: آتاکسی | کوریا | دیستونی | اختلالات راه رفتن در دوران کودکی | میوکلونوس | اسپاستیسیت
مقاله ترجمه شده
7 یک مدل ترکیبی برای یادگیری از شکست ها
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
در این مقاله ما استفاده از ترکیب تکنیک هایی را مطرح می کنیم که ابزارهای مکمل در تحلیل تصمیم برای یادگیری از شکست ها محسوب می شوند و دلیل پشت شکست یا خطای سیستم ها را نشان می دهند. ما قابلیت کاربرد این ابزارها را از طریق یک بررسی موردی هوانوردی اثبات می کنیم، جایی که گزارش بررسی یک سانحه از هیئت بررسی سانحه وزارت حمل و نقل و ارتباطات بوتسوآنا دریافت می شود و به عنوان مبنای کاربرد این مدل به کار می رود. این گزارش شامل همه اطلاعات واقعی مورد نیاز برای انجام بررسی با استفاده از ترکیب ابزارهای FTA، RBD، AHP، HoQ و DMG می باشد. ما گام هایی را بحث می کنیم که در بکارگیری ابزارها در فرآیند یادگیری از شکست یا خطا باید دنبال شوند. همچنین اهمیت چنین ابزارهایی در بررسی سوانح با نشان دادن اهمیت اولویت بندی گزینه های موجود نشان داده می شود تا اهمیت هر کدام در بررسی سانحه مورد نظر مشخص گردد. اکثر تحقیقات موجود در یادگیری از شکست عمدتا روی فاکتورهای سببی مستقیم خود خطا یا خرابی تمرکز دارند. در اینجا ما یک روش کل نگر را برای یادگیری از شکست مطرح می کنیم که روی دلایل مستقیم و غیرمستقیم خرابی و خطا تمرکز دارد و از ابزارهای مهندسی قابل اطمینان، ابزارهای تصمیم گیری چندمعیاری و خانه کیفیت استفاده می شود.
مقاله ترجمه شده
8 نسبت تعصب خصمانه در کودکان و نوجوانان: یک بررسی ادبی سیستماتیک در مورد تأثیر نوع و جنسیت پرخاشگری
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
نسبت قصد خصمانه در رابطه با توسعه و حفظ رفتار پرخاشگرانه در کودکان طی بیش از سی سال مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. در این زمان، عواملی از قبیل زیرگونه ها در عملکرد (واکنش پذیر در برابر کنشگرا) و شکل (رابطه‌ای در برابر جسم) پرخاشگری و همچنین تعدیل کننده هایی از پرخاشگری، مانند جنسیت، در افزایش جزئیات در رابطه با نسبت قصد مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. مقاله حاضر مقالات مربوط به قصد خصمانه و رفتار پرخاشگرانه در کودکان و نوجوانان را مورد بررسی قرار می‌دهد که در زیر در نظر گرفتن زیرمجموعه و تاثیر جنسیت مورد توجه قرار می‌گیرد. نتایج ۲۷ مقاله تحقیقاتی تجربی نشان می‌دهد که تعصبات نسبت به قصد خصمانه (۱) به طور پیوسته به واکنش انفعالی نسبت به پرخاشگری واکنشی مرتبط هستند (۲) نشان می‌دهند که شواهدی برای مسیرهای جداگانه بین پرخاشگری رابطه‌ای و فیزیکی و تعصب مربوطه، و (۳) با پرخاشگری در هر دو جنس مرتبط هستند، بدون هیچ تفاوت جنسیتی روشن در قدرت ارتباطی. مفاهیم برای آموزش شناختی برای کاهش گرایش نسبت به رفتار پرخاشگری در دوران کودکی و دیدگاه حوزه‌های تحقیقاتی دیگر در این زمینه بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرند.
کلید واژه ها: تعصب و متعصب خصمانه | پرخاشگری واکنشی | پرخاشگری کنشی | پرخاشگری ارتباطی | پرخاشگری فیزیکی
مقاله ترجمه شده
9 تعریف تفکر انتقادی : آموزش دانش آموزان بمنظور فکر کردن شبیه دانشمندان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
از دورانِ آموزش ابتدایی تا زمانِ آموزش بعد از دوره متوسطه ، تفکر انتقادی (CT) تمرکز عمیقی روی شایستگی های کلیدی دارد (برای مثال ، دی انجلو و همکارانش ، 2009، وزارت آموزش و پرورش کالیفرنیا ، 2014، تحصیلات در البرتا ، 2015،نهاد ارزشیابی و گزارش برنامه درسی استرالیا ، و ، n.d) . متاسفانه ، تعریف CT بسیار گسترده شده است به نحوی که میتواند شامل هر چیز و هر فردی شود (برای مثال ، هاتچر ،2000، جانسون و هامبلی ،2015) . با توجه به مبحث فوکو ، انتقاد و تعریف خود از CT بسمت تعریف ارایه شده توسط لاوسون سوق داده میشود (1999) یعنی ،توانایی ارزیابی ادعاها با استفاده از علم روان شناختی (فوکو ،1984) ، عبارت تفکر انتقادی به محدوده وسیعی از مهارتها و توانایی ها اشاره دارد . ما چنین پیشنهاد میکنیم که مربیان باید به روشنی CT را تعریف کنند ، و علاوه بر آموزش CT ، تمرکز بسیاری روی آموزش دانش آموزان داشته باشند تا بتوانند به انها یاد دهند تا شبیه دانشمندان فکر کنند . تفکر علمی در واقع توانایی ایجاد ، سنجش و ارزیابی ادعاها ، داده ها و نظریه ها است (برای مثال ، بالاک و همکاران ،2009، کوربر و همکاران ،2015) . بسادگی میتوان بیان نمود ، اصول اساسی تفکر علمی ابزاری برای دانش اموزان فراهم میسازند تا بتوانند بین اطلاعات خوب و بد تمایز قایل شوند . دانش اموزان به اطلاعات نامحدودی دسترسی دارندو مهارت درک اینکه کدام از این اطلاعات نادرست است و کدام بر مبنای ادعاهای علمی ثابت شده است امری بسیار مهم و ضروری است (اسمیت ،2011)، و این مهارتها الزاما شامل انچه در تفکر انتقادی مطرح میشود نمیشوند (رایت ،2001) .
کليدواژگان: تفكر علمي | تفکر انتقادی | منابع آموزشی | شک و تردید | سیاست آموزشی
مقاله ترجمه شده
10 ویژگی های شخصیتی HEXACO ، هوش فرهنگی و تطابق دانش آموزان (دانشجویان) بین المللی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
تطابق میان فرهنگی چالشی است که گروه های مهاجر در سرتاسر جهان با آن مواجه هستند.. اگرچه وابستگی های بین پنج ویژگی بزرگ شخصیتی و تنظیم (تطابق) میان فرهنگی به خوبی مشخص (تثبیت) شده ، در مورد شش عامل شخصیتی و تنظیم مدل HEXACO شناخت کمتری وجود دارد. علاوه بر این، تحقیقات اخیر در نظر گرفته است که (آیا) ممکن است تفاوت های فردی در هوش فرهنگی (CQ) جایگزین رفتارهای شخصیتی برای پیش بینی تنظیم شود. مطالعه ی حاضر ویژگی های شخصیتی HEXACO و چهار جنبه از هوش فرهنگی به عنوان پیش بینی تنظیم (تطابق) میان فرهنگی را برای یک نمونه 355 نفری از دانش آموزان (دانشجویان) بین المللی که در دانشگاه ایالت متحده تحصیل می کنند را بررسی می کند. مجموعه ای از تجزیه و تحلیل رگرسیون (برگشت) سلسه مراتبی نشان داده است که چندین جنبه از جنبه های هوش فرهنگی واریانس افزایشی در تنظیم میان فرهنگی دانش آموزان و بالاتر از ویژگی های HEXACO را در میان همه ی ابعاد تنظیم پیش بینی می کند. در مقابل ، برخی ویژگی های HEXACO واریانس افزایشی در تعامل دانش آموزان و تنظیم مربوط به مدرسه بالاتر از هوش فرهنگی را پیش بینی می کند. شناختن هوش فرهنگی و انگیزه هوش فرهنگی اعتبار معیار سازگار با درستی برای پیش بینی همه ی جنبه های تنظیم را نشان داده است. علاوه بر این ، برونگرایی مربوط به تنظیم تعامل و وجدان مربوط به تنظیم مربوط به مدرسه و بالاتر از حالت دانش آموزان در جنبه های هوش فرهنگی بود. به جای توجه به هوش فرهنگی و ویژگی های شخصیتی در درگیری ، محققان باید این مشخصات (ویژگی ها) را به عنوان مکمل در عین حال متمایز پیش بینی تنظیم (تطابق) میان فرهنگی در نظر بگیرند.
کلمات کلیدی: شخصیتی | HEXACO | هوش فرهنگی | تنظیم میان فرهنگی | دانش آموزان بین المللی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi