دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله علوم اقتصادی با ترجمه فارسی::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - دانلود مقاله علوم اقتصادی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 32
ردیف عنوان نوع
1 الگوریتم چند جمله ای مدل انبارداری با تاخیر کامل در سفارش و تقاضای همبسته ایجاد شده توسط فروش تقاطعی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در یک مقاله چاپ شده در مجله بین المللی اقتصادهای تولید (مدل و الگوریتم اکتشاف مسئله تجدید تدارکات مشترک با ترتیب بندی کامل و تقاضای همبسته، ژنگ و همکاران، صحفات33 تا 41)، نویسنده ها یک مدل مسئله تجدید تدارکات مشترک با ترتیب بندی کامل و تقاضای همبسته ایجاد شده توسط فروش تقاطعی را پیشنهاد کرده اند. این مدل به کمینه کردن یک تابع باتوجه به چندگانگی های یک چرخه سفارش یک کالای مهم تبدیل شد و یک الگوریتم اکتشاف برای راه حل های تقریبا" بهینه تولید شد. در این مقاله، ما مسئله را بررسی مجدد می کنیم و ویژگی ریاضی این مدل را جهت تولید یک الگوریتم واقعی تحلیل می کنیم. این الگوریتم می تواند به بهینگی عمومی دست یابد و پیچیدگی چند جمله ای را نشان می دهد.
کلیدواژه ها: انبارداری | مسئله تجدید تداکرات مشترک | الگوریتم چند جمله ای | تاخیر کامل در سفارش | فروش تقاطعی
مقاله ترجمه شده
2 استفاده از مدیریت ارزشها برای حرکت دادن شرکتها به سمت چرخه اقتصاد
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
هسته اصلی فرصت ماندگاری ما بستگی به تصمیماتی دارد که ما می گیریم و هر تصمیم توسط ارزشهای هسته ای رهنمود می شود. این موضوعی مهم و اساسی است که ما به عنوان یک جامعه به سوی یک راه زندگی ماندگارتر درحال جابجایی هستیم اگر ما به بقای خود ارزش بدهیم و به منظور انجام این کار، ابزاری برای کمک به تسهیل این گذر تولید شده اند. ان مقاله بررسی می کند که آیا ارزشها در ابزار چرخه اقتصاد کنونی مدنظر هستند یا خیر و به دنبال تایید یافته های تئوریکی شرکتها می باشد. ارزشها می توانند به بررسی ترس های منطقی و احساسی کمک کنند و یک ابزار برای این کار باید عملی و مفید نیز باشد. برای انجام این کار، این مقاله نگاهی به ارزش و ارزشها می اندازد، منافع مدیریت ارزش را بررسی می کند و ابزار چرخه اقتصاد را تحلیل می کند. تحقیقات با استفاده از بحث روی شرکتها تقویت می شود. نتیجه گیری حاصل این است که این ابزار شامل ارزشها نمی شوند و ممکن است اثبات شود که برای شامل کردن مدیریت ارزش به هنگام طراحی چرخه اقتصاد و ابزار ماندگاری سودمند هستند. این کار به عنوان بخشی از پروژه اتحادیه اروپا روی چرخه اقتصاد به نام CIRC€UIT برای یکی از 15 مقام دکترای بررسی کننده بخشهای عملی این راهبرد ماندگاری انجام شد.
کلیدواژه ها: چرخه اقتصاد | ارزش | مدیریت | کسب و کار | نوآوری | ماندگاری
مقاله ترجمه شده
3 یک استراتژی حاوی-شایعه موثر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
شایعات کاذب منجر به زیان های بزرگ اقتصادی و یا بی ثباتی اجتماعی می¬شود. از این رو کاهش تاثیر شایعات فاجعه آور، اهمیت اساسی دارد. تمرکز این مقاله بروی چگونگی سرکوب شایعات کاذب با استفاده از حقیقت، است. اثربخشی و هزینه استراتژی حاوی شایعه به ترتیب بر اساس مجموعه ای از فرضیه های منطقی و مدل جدید ریسک اختلاط شایع - حقیقت به دست آمد. بر این اساس، مسئله اصلی به عنوان یک مسئله بهینه سازی محدود (مدل RC) مدل سازی شد که متغیر مستقل و تابع هدف آن ، به ترتیب استراتژی حاوی شایعه و کارآیی استراتژی حاوی شایعه می باشد. هدف از مسئله بهینه سازی، یافتن موثر ترین استراتژی حاوی شایعه محدود به بودجه حاوی شایعه است. برخی از استراتژی های حاوی شایعات بهینه با حل مدل RC مربوطه بدست آمد. تأثیر عوامل مختلف بر روی بیشترین اثربخشی هزینه در مدل RC، از طریق آزمایش های کامپیوتری مشخص شد. نتایج بدست آمده برای توسعه استراتژی¬های موثر شایعه، مناسب و آموزنده است.
کلید واژه ها: محدودیت شایعه | مدل توزیع اختلاط شایعات – حقیقت | اثربخشی | هزینه | بهینه سازی محدود
مقاله ترجمه شده
4 یادداشت فنی: حل مدلهای انبارداری توسط روش جبری
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
ما سوالِ باز مطرح شده توسط چانگ و همکاران (2005) را برای حل مدلهای انبارداری EOQ و EPQ بدون مراجعه به حساب دیفرانسیل مدنظر قرار می دهیم. لائو و همکاران (2016) و چیو و همکاران (2017) هردو این سوال باز را ازطریق معیار مشتق گیری برای وجود و منحصر به فرد بودن راه حل درونی مینیمم بسط داده اند اما از روشهای تحلیلی استفاده کرده اند که به حساب دیفرانسیل مربوط می شوند. به علاوه، مشتق گیری های آنها ناقص است و حاوی نتایج بحث برانگیزی می باشد. در این یادداشت، ما فقط از دیدگاه جبری برای سوال باز بسط یافته آنها استفاده می کنیم.
کلیدواژه ها: مدل انبارداری | سفارش اقتصادی | مقدار تولید | کمبود
مقاله ترجمه شده
5 ارزشیابی خدمات اکوسیستم برای بهبود حسابداری ملی: یک مطالعه آزمایشی از ماداگاسکار
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
مقاله کنونی یک روش اقتصادسنجی خرد را برای ارزشیابی اثر خدمات اکوسیستم در بخش های اقتصادی منتخب را ارائه می کند. در بافت سرمایه طبیعی و حسابداری اکوسیستم، ما یک پروتکل ارزشیابی چهارمرحله ای را ایجاد کرده ایم. این روش برای ارزشیابی آب شیرین در کوریدور جنگلی آنکنی هنی – زاهامنا (CAZ)، ماداگاسکار استفاده شده است – یک کشور همکار حسابداری ثروت و ارزشیابی خدمات اکوسیستم (WAVES). نتایج ما این تصور را تایید می کنند که درک ارزش آب در کاربردهای جایگزینش کلید تقویت بحث آگاهانه در مورد مدیریت آب و تخصیص در ناحیه CAZ است. همچنین، این مطالعه به روش کارآمدتر برای استخراج و ثبت خدمات اکوسیستم طبیعت کمک می کند که در نهایت به بهبود اقتصاد خواهد انجامید.
کلمات کلیدی: خدمات اکوسیستم | تابع تولید | ارزش بهره وری نهایی | خدمات سرمایه طبیعی و اکوسیستم | ارزش پولی حسابداری | مدیریت استفاده از زمین پایدار
مقاله ترجمه شده
6 نقش پیشرفت مالی در کاهش فقر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
مقاله ترجمه شده
7 نقش پیشرفت مالی در کاهش فقر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مقاله بررسی می کند که آیا توسعه مالی به کاهش فقر منجر می شود یا خیر. جدا کردن توسعه مالی به چهار دسته و استفاده از داده های جدید در دسترس در این مقاله مشخص می کند که هم عمق مالی و هم دسترسی فیزیکی بیشتر در کاهش نسبت افراد زیر خط فقر مفید است. با استفاده از روش های جایگزین بی ثباتی مالی، نتایج نیز یافته های موجود را به چالش کشید چرا که این رویکرد احتمال دارد بروز فقر را افزایش می دهد. علاوه بر این، نتایج حتی زمان کنترل پول تلفن خوب و قوی باقی می ماند و سهم ارزشمندی بیشتری را در زمینه گزارشات ارائه داد.
کلمات کلیدی: توسعه مالی | کاهش فقر | پول موبایل
مقاله ترجمه شده
8 امکان سنجی فنی و اقتصادی با استفاده از روش ساخت و ساز پایدار برای ساختمان های سبز در تهران
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
با افزایش فعالیت های انسانی و صنعتی، و در نتیجه گرم شدن کره زمین و آلودگی محیط زیست، که بسیاری از خطرات جدی برای سلامت، ایمنی و زندگی انسان مطرح می کنند، فعالیت های ساخت و ساز به سرعت در حال تغییر شکل زمین هستند، و صنعت ساخت و ساز نیمی از منابع فیزیکی جهان را مصرف می کند. بنابراین، با هدف ارتقاء جنبش سبز در صنعت ساخت و ساز، در این مطالعه، یک لیست از روش ساخت و ساز پایدار از نظر امکان سنجی برای استفاده در ساختمان های سبز در تهران بررسی شد. علاوه بر این، با توجه به اینکه ساختمان سازی به عنوان یک مطالعه موردی مطرح می شود ، امکان سنجی اقتصادی و منافع ساخت یک ساختمان سبز در تهران با استفاده از نرم افزار کامفار بیان شده است.
کلمات کلیدی: ساختمان های سبز | ساخت وساز پایدار | امکان سنجی فنی | امکان سنجی اقتصادی | تهران | روش های ساخت وسازی پایدار
مقاله ترجمه شده
9 مزایای صرفه جویی در هزینه به علت فناوری های پاک: طرح های انطباق آبی برای یک شرکت کاغذ سازی مکزیکی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
تامین محدود آب منطقه شهری مکزیکوسیتی به یک چالشی برای شرکتهای محلی تبدیل شده است. آبهای زیرزمینی منطقه به علت فشار بر روی تامین آب و به عنوان نتیجه ای از رشد در ساخت و تولید و نیز استفاده بی رویه از آب، به صورت بسته فهرست شده اند. منافع محیطی، اقتصادی و قانونی یک طرح تولید پاک مطالعه شده، تاحد زیادی دلگرم کننده بوده اند؛ اجرای فناوری های پاک، استخراج آب را تا بیش از 16 برابر کاهش می دهد. با اینکه سرمایه گذاری اولیه بالاست، اما نرخ داخلی نرخ برگشت تقریبا" 35% درهر سال می باشد که بر یک بازگشت سه ساله به سرمایه اولیه دلالت می کند. تحت این طرح، تجارت با مقررات محیطی که از مقادیر بزرگ استخراج آب و تخلیه آب زائد در آینده جلوگیری می کند، مطابقت دارد، بنابراین این منبع حیاتی را حفظ و نگهداری می کند. این تحقیق چیزی را که سیلوو و همکارانش (2009) بیان کرده اند که در ترکیب نهایی آلودگی یکپارچه و کنترل پیشگیری، اجازه رسیدن به سایر تنظیمات را می دهد و ابزار سیاست داوطلبانه که نتایج بررسی های سیستم مثل بررسی چرخه عمر را مدنظر قرار می دهند، می توانند به صورت بالقوه راه حل های کارآمد زیست محیطی تولید کنند، اثبات می کند. بنابراین، برای این صنعت، تولید پاک در مدت طولانی تری انجام می شود.
کلیدواژه ها: تحلیل هزینه – سود | تولید پاک | اقتصاد محیطی | جلوگیری از آلودگی آب
مقاله ترجمه شده
10 تأثیر فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برمنابع انسانی، به عنوان عامل تعیین توسعه پایدار
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
جامعه رومانی یک پویایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غیر قابل پیش بینی را به دلیل تغییرات سیاسی دیده است که در اواخر سال 90 صورت گرفت، سپس تا به امروز یک مسیر نقطه¬ای را با عناصر اخلال متعدد داشته است. با اضافه شدن اصلاح اروپایی و جهانی، تغییرات سیاست رومانیایی در پارادایم اقتصادی و اجتماعی گنجانده شد که باعث تغییرات عمده در تمام سیستم های مدیریت عمومی شد. بخش منابع انسانی، به چالش¬های محیط خارجی حساس است، این تغییرات، منبع فرصت¬ها درک می-شود، اما به همان اندازه به عنوان یک منبع تهدید نیز است – با تغییرات مداوم قوانین، شرایط اقتصادی، سیاست های جمعیتی، تغییرات اجتماعی و فناوری، و غیره - بخش منابع انسانی به شدت این تغییرات را احساس می¬کند. بنابراین، با اتخاذ استراتژی های انطباقی انعطاف پذیر، در دسترسی به فرصت ها و اجتناب از تهدیدات، نقش عمده بخش منابع انسانی بی عیب و کارآمدی مدیریت منابعشان است. با این حال، ساختار منابع انسانی باید واکنش کارکنان به عواقب ناشی از این تغییرات را علاوه بر تأثیر مثبت و یا منفی خارجی در نظر بگیرد. هدف اصلی توسعه پایدار، اجرای سیاست های در نظر گرفته شده برای بهینه سازی ظرفیت اداری و حرفه ای خدمات عمومی، به عنوان یک اقدام موثر حکومتی و سیاست های خوب عمومی بود. در دستیابی به آن، منابع انسانی مکان مهمی داشته و چالش های عمده ای برای هماهنگی این بخش، با نفوذ در هر موسسه دولتی، با محیط سرزنده متعلق به آن دارد. مطالعه ارائه شده در این مقاله مبتنی بر گروه متمرکز تحقیقاتی است که با استفاده از یک ماتریس مصاحبه برای نمونه¬های انتخاب شده، تجزیه و تحلیل و تفسیر پاسخ ها، بدنبال مشخص کردن تاثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی و توانایی سازمان برای انطباق با این تغییرات است.
کلمات کلیدی: منابع انسانی | توسعه پایدار | مدیریت
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی