دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت بازاریابی با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت بازاریابی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 141
ردیف عنوان نوع
1 نگاهی به خلاقیت: سوگیری های خلاقیت و تاثیرات متفاوت آنها بر عکس العمل هی مشتری در بازاریابی (نا)همزمان
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
چالش بازاریابی محتوی دیجیتالی ایجاد پیام های معنادار در لحظات معنادار است. بدین منظور، برندها اغلب پیام های رسانه اجتماعی را با لحظات موضوعی تنظیم می کنند که بازاریابی همزمان نام دارد. هدف بازاریابی همزمان ایجاد پیوند معنادار و توسعه خلاقیت آمیز در فشار زمانی به خاطر ماهیت همزمان بوده که می تواند تاثیر منفی بر تازگی و نوآوری داشته باشد. این تنش را با بررسی خلاقیت بازاریابی همزمان در اینستاگرام و پیامدهای آن بررسی نمودیم. طبق تحلیل محتوی 516 پیام اینستاگرام، به سوگیری معنادار برای بازاریابی همزمان پرداختیم و معناداری به بهای تازگی و پیشه وری تمامی می شود. به هر حال یافته های تحلیل محتوی و آزمایش مازاد نشان داد فقط پیشه وری و تازگی و نه معناداری تاثیر مثبت بر واکنش مصرف کننده داشتند.
کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی | بازاریابی در زمان واقعی | خلاقیت | سوگیری های خلاقیت | صنعتگری | اصالت | معنی دار بودن
مقاله ترجمه شده
2 بازاریابی جاذبه ای دیجیتال: اندازه گیری عملکرد اقتصادی تجارت الکترونیکی خواروبار در اروپا و آمریکا
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
این تحقیق به بررسی رابطه هزینه-نتیجه اقدامات بازاریابی جاذبه ای مورد استفاده تجارت الکترونیکی خواروبار می پردازد. این تحلیل بر اساس به کارگیری مدل درفمن و استینر (1954) برای بودجه تبلیغات بهینه است که مولفین آن را با بازاریابی دیجیتال تطبیق می دهند و با تحلیل آماری تجاری تایید میکنند. با توجه به 29 شرکت عمده در شش کشور در افق زمانی شش سال، تحلیل ترکیبی تکنیک های بهینه سازی موتور جستجو و بازاریابی موتور جستجو هدف جذب کارکنان به صفحات وب شرکت ها را دنبال می کند. نتایج تایید می کند که تجارت الکترونیکی بازاریابی جاذبه ای دیجیتال را بهینه سازی می کند. تفاوت ها بسته به نوع فرمت و سطح کشور فرق دارند.
واژگان کلیدی: بازاریابی جاذبه ای | بازاریابی دیجیتال | تجارت الکترونیک | خرده فروشی | عملکرد اقتصادی | بهینه سازی سرمایه گذاری بازاریابی.
مقاله ترجمه شده
3 بازاریابی کارآفرینی موثر بر فیس بوک- مطالعه طولی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
رسانه های اجتماعی فرصت های بی شماری برای راهبردهای بازاریابی کارآفرینی فراهم می سازند که از قدرت جامعه استفاده می کنند به ویژه هنگامی که آنها با رویکردهای سنتی همانند تایید فرد معروف ترکیب شوند. دسترسی، تکرار و سرعت ارتباط در رسانه های اجتماعی مزیت ایده آل برای عوامل بازاریابی کارآفرینی فراهم می سازد. به هر حال میزان سرعت تغییر ممکن است تاثیرات بررسی ها در بازاریابی های کارآفرینی بر رسانه های اجتماعی را با تهدید مواجه سازد و آنها چندان پایدار واقع نشوند. با مدل سازی معادله ساختاری تاثیر بلند مدت تایید فرد معروف در فیس بوک را بر قصد خرید در بین 234 عضو فیس بوک در دو طراحی طولی آزمودیم. معتقدیم که واسطه این رابطه وجهه نام تجاری حامی و تمایز نام تجاری می باشد. این مطالعه ابتدا به بررسی تاثیرات بلند مدت بازاریابی کارآفرینی بر رسانه های اجتماعی می پردازد. اثرگذاری و مفاهیم یافته های خود را بر تحقیقات و فعالیت ها مطرح می کنیم.
واژگان کلیدی: بازاریابی کارآفرینی | رسانه های اجتماعی | بازاریابی جامعه محور | اعتبار تایید فرد معروف | بازاریابی تاثیرگذار | مطالعه طولی
مقاله ترجمه شده
4 نقش ارزش های مد نظر مشتریان در برندهای تفریحگاه جامع مقصد
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
هدف این مقاله بررسی روابط بین ویژگی های برندهای تفریحگاه های جامع و ارزش های مد نظر مشتریان و وفاداری رفتاری است. این مقاله طور ویژه بر مقاصد تفریحی جامعه نوپدید در جنوب شرق آسیا، مالزی می پردازد. مطالعات کیفی و کمیتی در زمینه مقاصد تفریحی جامعه نوپدید وجود دارد. در مطالعه 1، نظریه وسیله –هدف و تکنیک نردبانی برای استخراج زنجیره های انباشتی ارزش (از جمله ارزش های مربوط به برند تفریحگاه جامع) از بین 20 مصاحبه مفصل در مالزی به کار رفتند. در مطالعه 2، تاثیر ارزش چند بعدی مد نظر بر واکنش آنها به برند تفریحگاه جامع با استفاده از نظرسنجی داده های آنلاین بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ویژگی های اجتماعی، لذت جوئی و نوع دوستانه در نگرش مشتریان به ویژگی های مختلف برندهای تفریحگاه جامع نمایان است. این مطالعه مفاهیمی برای محققان، تامین کنندگان خدمات و سیاست گذاران در زمینه مدیریت و بازاریابی موفق مقصد در کشورهای در حال توسعه فراهم می کند.
واژگان کلیدی: ارزش مد نظر | ویژگی های برند | نظریه وسیله-هدف | تکنیک نردبانی | بازاریابی مقصد | مدیریت مقصد | تفریحگاه جامع | مالزی
مقاله ترجمه شده
5 تولید مشترک: رابطه عمده بین مسئولیت اجتماعی شرکت، اعتماد مشتری و وفاداری مشتری
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
در محیط متصل، دیجیتال و آشکارتر، مشتریان به طور روزافزون نام های تجاری را وادار می کنند تا فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی واقعی و فعالیت های تولید مشترک در پیش بگیرند. در حالی که مسئولیت اجتمای شرکت و تولید مشترک فرایندهای اجتماعی و گروهی اند، هنوز تحقیقات کمی به بررسی این مسئله پرداخته اند که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند تولید مشترک را بهبود بخشد. به علاوه، در حالی که تحقیقات قبلی به طور عمده تولید مشترک را به پیامدهای هیجانی ربط می دهند (همانند تعهد تاثیرگذار مشتری)، تحقیقت تجربی محدودی آن را به پیامدهای منطقی ( همانند اعتماد مشتری) و رفتاری (وفاداری مشتری) مربوط دانسته اند. جهت بررسی این کمبود ها در ادبیات، این مقاله به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری می پردازد، با توجه به اینکه نقش هایواسطه تولید مشترک و اعتماد مشتری را باید لحاظ نمود. آن همچنین به بررسی تاثیر تولید مشترک بر اعتماد مشتری می پردازد. داده های جمع آوری شده در اسپانیا در اواخر 2017 با استفاده از نظرسنجی آنلاین جمع آوری شدند و نمونه حاوی 1101 مشتری با نام های تجاری خدمات بیمه سلامت بود. مدل سازی معادله ساختاری برای آزمون روابط فرضی به طور همزمان به کار رفت. نتایج نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق تولید مشترک و اعتماد مشتری تاثیر می گذارد. به هر حال، تاثیر غیرمستقیم نسبت به هر دو قوی تر است بدین مفهوم که شامل سازی فعالیت های تولید مشترک و برقراری اعتماد مشتری می تواند فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت را راحت تر کند تا وفاداری مشتری را ارتقاء دهد. به علاوه، تولید مشترک تاثیر مستقیم بر اعتماد مشتری دارد.
واژگان کلیدی: تولید مشترک | مسئولیت اجتماعی شرکت | وفاداری مشتری.
مقاله ترجمه شده
6 چارچوبی برای تحقیقات بازاریابی دیجیتال: بررسی چهار عصر فرهنگی بازاریابی دیجیتال
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
رشته بازاریابی دیجیتال با گسستگی فزاینده مواجه شده است؛ تکثیر زمینه های فرعی مختلف تحقیق مانع از تجمع دانش می گردد. این گسستگی به نظر می رسد متکی به پیچیدگی ذاتی اینترنت بوده و حاصل 50 سال تکامل است. هدف ما فراهم سازی چارچوب یکپارچه برای تحقیقات در بازاریابی دیجیتالی برگرفته از تحلیل تاریخی اینترنت است. با استفاده از نظریه تمرین و نظریه موسساتی، نوع جدید کار موسساتی را طراحی می کنیم. این چارچوب را برای تحلیل منابع ثانویه تاریخی به کار می بریم. چهار گروه فرهنگی در اینترنت (سیستم های مشارکتی، سیستم هایبازار سنتی، سیستم های تولید مشترک و سیستم بازار تولید مصرف) یافته و به توصیف اصول پویا نحوه ایجاد سیستم ها با همگون سازی مجموعه فرهنگی موجود می پردازیم. با فراهم سازی چارچوب فرهنگی نظریه ای که اصول پویا ایجاد چهار مجموعه فرهنگی، به ادبیات بازاریابی دیجیتال می افزاییم. به علاوه، سه مسیر تکامل بالقوه نمای دیجیتال را مطرح می کنیم. چارچوب ما ممکن است به مدیران کمک کند تا از راهبرد دیجیتالی خود سر درآورند و در سیستم های اینترنت مختلف جستجو کنند.
کلمات کلیدی: بازاریابی دیجیتال | روش تاریخی | فرهنگ های دیجیتال | نظریه نهادی | تئوری تمرین | چارچوب فرهنگی | آینده نگر
مقاله ترجمه شده
7 آیا سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه ای برای تجارت بندری واقعاً ارزشمند است؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
پایانه های کانتینری به خاطر نیروهایی نظیر اتحادهای استراتژیک، خصوصی سازی، مناطق همپوشان و اپراتورهای پایانه جهانی، با رقابت شدید و محیطی دائماً در حال تغییر مواجه شده اند. برای توجیه هزینه های بالای سرمایه گذاری و بهره برداری و رسیدن به سودآوری، پایانه های کانتینری بایستی به حجم بار رضایت بخشی برسند. عملاً، سرمایه گذاریهای فیزیکی و همکاری میان بنادر راههای فعلی مبارزه بنادر به نیروهای جدید در بازار حمل و نقل کانتینری به حساب می آیند. به علاوه، یکی از عوامل مهم برای بندر جهت تضمین جریانات کافی، وفاداری مشتری می باشد. این مطالعه، تاثیرات تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر شاخص های عملکرد مالی و غیر مالی پایانه های کانتینری را بررسی می کند. داده های مورد نظر از 24 پایانه کانتینری واقع در ترکیه (134 پاسخ) جمع آوری و از طریق مدلسازی معادله ساختاری چند سطحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته های بدست آمده، نتیجه اصلی ما آن است که هرچه بندر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای را بیشتر پیاده کند، به همان نسبت کیفیت ارتباط با مشتری بالاتر است، که در ادامه ازآن به عنوان عملکرد ارتباط با مشتری، و متعاقباً عملکرد مالی نام برده می شود.
کلمات کلیدی: بازاریابی رابطه ای | بازاریابی خدمات بندر | ارتباط با مشتری بندر | عملکرد مالی بندر | عملکرد بندر
مقاله ترجمه شده
8 توسعه توانمندی ها و کارایی های بازاریابی تجارت الکترونیکی به منظور عملکرد ارتقاء یافته در فعالیت های صادراتی صنعتی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
این مقاله بر مبنای نظریه دیدگاه منابع محور بوده و به بررسی نظریه های عملکرد صادراتی تجارت الکترونیک می پردازد. به طور ویژه چارچوبی مطرح و آزموده می شود تا رابطه مندی عملکرد-کارایی و بازاریابی توانمندی ها/منابع تعیین گردد. برای بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر صادرات رویکرد روش شناختی دو مرحله ای اتخاذ گردید. نتایج 15 مصاحبه مفصل با صادرات کنندگان به کار رفت تا انواع توانمندی ها و منابع تجارت الکترونیک و تاثیر آنها بر عملکرد و کارایی بازاریابی صادراتی بررسی گردد. سپس این چارچوب به طور تجربی با استفاده از نمونه 340 صادر کننده آزموده شد. شواهد نشان می دهد که توانمندی های بازاریابی تجارت الکترونیک ویژه به طور مستقیم میزان توزیع و کارایی ارتباطاتی شرکت را ارتقا می دهند که در عوض منجر به عملکرد بازاریابی فعالیت صادراتی می گردند. در کل، این تحلیل از نیاز به شامل سازی ساختارهای تجارت الکترونیک در نظریه دیدگاه منابع محور در بازاریابی صادراتی پشتیبانی می کند. اثرگذاری های مدیریتی و نظری بحث شده و جهت گیری های تحقیقات آتی ارائه می شوند.
کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی | منابع و توانمندی ها | دیدگاه منابع محور | کارایی های بازاریابی | عملکرد صادراتی | صادرات صنعتی | فعالیت های صادراتی
مقاله ترجمه شده
9 راه‌حل‌های هوش مصنوعی برای بازاریابی دیجیتال
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
چکیده تکامل تدریجی تکنولوژی در سال‌های اخیر باعث حرکت رو به جلوی صنایع شده است. بازاریابی در سیر تکاملی خود به مرحله‌ای رسیده است که سازگاری با روندهای دیجیتالی ناگزیر است. اگرچه این به صورت فرآیندی تحمیلی بر بازاریاب‌ها به نظر می‌رسد اما در واقع، تمام برنامه‌ها و سیستم‌های خودکار که مبتنی بر هوش مصنوعی هستند تنها از پیچیدگی‌های متداول هدف‌ گذاری و فرآیندهای بومی‌سازی می‌کاهند. در بسیاری از موقعیت‌ها بسترهای مورد استفاده برای تبلیغات آنلاین حاوی الگوریتم‌هایی برای شناسایی بهترین برهمکنش‌ها هستند، در سایر موقعیت‌ها شرکت‌ها ابتکار عمل را برای توسعه و پیاده سازی ساختار‌های ویژه درونی بر عهده می‌گیرد. هدف محققان، توصیف وضعیت فعلی هوش مصنوعی در فرآیندهای بازاریابی و ارائه‌ی یک مدل متوالی چهار مرحله‌ای است که از راه‌حل هوشمند بازاریابی استفاده می‌کند که می‌تواند شفافیت وب سایت را از طریق کلمات کلیدی بهبود بخشد. کلمات کلیدی: هوش مصنوعی | بازاریابی هوشمند | شخصی‌سازی بازاریابی | ماشینی‌سازی فرآیند | یادگیری عمیق.
مقاله ترجمه شده
10 تاثیر رابطه شبه اجتماعی در وب مد روز بر ارزش مشتری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
با افزایش جهانی اقتصاد اینترنت، شرکت ها به طور روزافزون درگیر فرایندهای بازاریابی در سایت های شبکه اجتماعی می شوند. در این زمینه برای شرکت ها اهمیت دارد که از روابط شبه اجتماعی به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کنند. این تحقیق به بررسی نقشی روابط شبه اجتماعی به عنوان ابزار راهبردی می پردازد. مطالعه حاضر سعی دارد نشان دهد کدام ویژگی چهره های معروف تایید کننده در شبکه مد روز بر رابطه شبه اجتماعی تاثیر می گذارد. این مقاله همچنین بررسی می کند که چگونه ارزش برند تحت تاثیر رابطه شبه اجتماعی است. این مقاله همچنین به بررسی نقش واسطه عشق برند در رابطه بین ویژگی های چهره معروف تایید کننده شبکه مد روز و رابطه شبه اجتماعی می پردازد.یافته ها نشان می دهد که ویژگی های چهره معروف تایید کننده وب مد روز از جمله محبوبیت، شیک پوشی و صمیمت وی تاثیر مثبت بر رابطه شبه اجتماعی دارد. همچنین رابطه مثبت بین روابط شبه اجتماعی و ارزش مشتری یافت شد. روابط بین ویژگی های چهره معروف تایید کننده وب مد روز و رابطه شبه اجتماعی تحت تاثیر متفاوت عشق برند است.
واژگان کلیدی: نگرش چهره معروف تایید کننده در وب مد روز | رابطه شبه اجتماعی | ارزش مشتری | عشق برند | رسانه های اجتماعی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi