دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت بازرگانی با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت بازرگانی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 226
ردیف عنوان نوع
1 ارزش رسانه های اجتماعی برای نوآوری: یک چشم انداز قابل
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای رسانه های اجتماعی را برای نوآوری در سازمان به کار می گیرند، در حالی که تا کنون ادبیات فعلی راهنمایی های کمی برای توسعه کاربردهای استراتژیک از رسانه های اجتماعی ارائه داده است. این مطالعه با استفاده از یک رویکرد کیفی و نظریه سازی اقدام به ایجاد یک چارچوب مفهومی از توانایی ها می کند که به شرکت ها امکان می دهد از رسانه های اجتماعی در تمامی مراحل نوآوری سازمان بهره مند شوند. این چارچوب، برای حمایت از برنامه های کاربردی رسانه های اجتماعی برای نوآوری طراحی شده ، که سه ویژگی کلیدی و منابع مرتبط با آن را آشکار (شفاف سازی) می سازد: مدیران رسانه های اجتماعی که فعالیت های رسانه های اجتماعی را در سراسر فرآیندهای نوآوری، سازماندهی می کنند؛ مدیریت ارشد که پشتیبانی، توانمند سازی تیم و چرخه تست و یادگیری را تقویت می کنند؛ و فرآیندهای چابک که تصمیم گیری سریع و جریان دانش را در بین اعضای تیم ها تسهیل می کنند. این مقاله، تئوری قابلیت سازمانی مرتبط با نوآوری را غنی می کند و مدیرانی با توانایی پیاده سازی و اجرای استراتژی های شبکه های اجتماعی ایجاد می کند
کلمات کلیدی: رسانه های اجتماعی | فرآیند نوآوری | قابلیت ها | ایجاد ارزش
مقاله ترجمه شده
2 انواع مدل کسب و کار برای بازیافت مصرف کننده نهایی در چین
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 28 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
تلاش برای ساخت یک سیستم EPR برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) زائد در چین موجب ایجاد ناسازگاری غیر منتظره در عرصه نوآوری در مدل های کسب و کار برای بازیافت زباله های الکترونیکی مصرف کنندگان نهایی و سایر موارد قابل بازیافت در سال های اخیر شده است. این مطالعه با استفاده از تحقیقات عملیاتی برای ارزیابی عملکرد مدل های کسب و کار در حال ظهور برای بازیافت مصرف کننده نهایی در شهر های چین در سال های اخیر انجام شده است. ما سه دسته مدل های در حال ظهور را شناسایی کردیم: (1) برنامه های مبتنی بر جامعه که رفتارهای مربوط به ساماندهی زباله مصرف کنندگان را برای همه ی زباله های خانگی هدف قرار می دهند؛ (2) سیستم های لجستیکی معکوس با دستگاه های فروش اتوماتیک متصل به زنجیره های تجاری سنتی؛ 3) راه حل های اینترنتی ناب برای انجام معاملات بین مصرف کنندگان و بازیافت کنندگان. همه این مدل های کسب و کار ویژگی مشترک دارند که از فن آوری اینترنت استفاده می کنند، که به شدت در چین به عنوان "اینترنت +" توسط سیاست های دولتی و سرمایه سرمایه گذاری ترویج می شود. مدل های مختلف کسب و کار به عنوان پیوند بین شرکت و سطح سیستم و منعکس کننده امکانات متنوع برای تکامل آینده سیستم بازیافت در چین می باشد. ما یک چارچوب ارزیابی کیفی با پنج عنصر شامل راحتی برای مصرف کنندگان، قابلیت ردیابی برای تولید کنندگان، سود دهی برای بازیافت، چند منظوره بودن برای جمع آوری و قابلیت اطمینان برای مردم برای رسیدگی به ارزش های مختلف دنبال شده توسط نقش آفرینان مختلف درگیر در زنجیره بازیافت مطرح می کنیم. نتایج نشان می دهد که معضلات هر مدل کسب و میان تمام مولفه ها متعادل است و چالش دولت در ادغام طرح EPR با سیستم مدیریت زباله شهری را نشان می دهد.
کلمات کلیدی: بازیافت | مسئولیت تولید کننده (EPR) | مدل کسب و کار پایدار | اینترنت +| تجهیزات مربوط به زباله های الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) | زباله های الکترونیکی
مقاله ترجمه شده
3 تجزیه و تحلیل ANP و SWOT مبتنی بر تاپسیس (TOPSIS) فازی برای برنامه ریزی انرژی ترکیه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
برنامه ریزی انرژی شامل یک فرآیند دائمی از ارزیابی مجدد راهبردهای جایگزین انرژی می باشد. مقامات مسئول برنامه ریزی و مدیریت انرژی باید استراتژی های خود را با توجه به راه حل های جایگزین جدید و بهبود یافته بر اساس معیارهای پایداری تنظیم کنند. در این تحقیق، یک روش ترکیبی یکپارچه برای تحلیل بخش انرژی ترکیه با استفاده از تحلیل های نقطه قوتها ، ضعفها ، فرصتها و تهدیدها (SWOT) ،فرایند شبکه تحلیلی (ANP) و تکنیک فازی وزن برای روش عملکرد بر اساس مشابهت به راه حل ایده‌آل (تاپسیس) در تدوین و به طور کلی تجزیه و تحلیل جایگزین ها و اولویتهای استراتژی انرژی پیشنهاد می شود. روش شناسی پیشنهادی در این مطالعه، شناسایی معیارها و زیرمعیارهای مربوطه را با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT امکان پذیر می سازد. سپس، رویکرد ANP، که یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره محبوب (MCDM) است، برای تعیین وزنهای هر یک از عوامل و زیر عوامل SWOT استفاده می شود. در نهایت روش شناسی تاپسیس فازی برای اولویت بندی استراتژی های جایگزین انرژی به کار گرفته می شود. ما در مورد نتایج به دست آمده برای توسعه استراتژی های درازمدت جایگزین انرژی بحث می کنیم. نتایج نشان داد که تبدیل کردن کشور به یک قطب انرژی و یک ترمینال انرژی با استفاده موثر از موقعیت جغرافیایی و استراتژیک در داخل چارچوب همکاری منطقه ای مهمترین اولویت است. از سوی دیگر، به نظر می رسد استفاده از فناوری های انرژی هسته ای در استراتژی های تامین انرژی، کمترین اولویت مورد توجه را دارند.
کلید واژه ها: برنامه ریزی انرژی استراتژیک | انرژی جایگزین | انرژی قابل تجدید SWOT | MCDM | ANP | تاپسیس فازی
مقاله ترجمه شده
4 تاثیر استرس شغلی بر رضایتمندی شغلی کارکنان: مطالعه تجربی بانک های خصوصی پاکستان
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
کارکنان تقریبا در هر بخش کاری تحت تاثیر استرس هستند که در نهایت تاثیر منفی بر رضایتمندی شغلی آنها می گذارد. هدف این مقاله بررسی تاثیر استرس کارکنان بر رضایتمندی شغلی آنها در بانک های خصوصی مشغول به کار در پنجاب به ویژه در منطقه مولتان می باشد. این مقاله با استفاده از پرسشنامه ساختار یافته انجام شد. تعداد کل 185 پرسشنامه توزیع گردید که از بین آنها 162 مورد پاسخ داده و به ما برگردانده شدند. آزمون اعتبار برای بررسی اعتبار ابزار تحقیق به کار رفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مدل 17 انجام شد. تحلیل تناسب و تحلیل رگرسیون به عنوان تکنیک های آماری تحلیل داده هابه کار رفت. تاثیر محیط کار، پاداش های مالی، حجم کار، اقتدار در تصمیم گیری و رفتار مدیریت بر رضایتمندی شغلی بررسی گردید. نتیجه گرفته شد که رابطه منفی قوی بین محیط کار، پاداش های مالی، اقتدار در تصمیم گیری و رفتار مدیریت از رضایتمندی شغلی وجود دارد. به هر حال تاثیر مثبت حجم کار بر رضایتمندی شغلی نیز مشاهده گردید. این تاثیر همچنین با برخی مطالعات قبلی پشتیبانی و تایید شد.
واژگان کلیدی: استرس شغلی | رضایتمندی شغلی | بخش بانکداری خصوصی | محیط کاری | پاداش های مالی | اقتدار در تصمیم گیری | رفتار مدیریت | حجم کار در شغل
مقاله ترجمه شده
5 رقبت برسر کیفیت در تجارت شمال - جنوب
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
این مقاله سه حقیقت سنتی را درباره رقابت برسر کیفیت بین یک شرکت نوآور در یک کشور توسعه یافته و تولید کننده های مقلّد در کشورهای درحال توسعه را بررسی می کند. اولا" شرکت نوآور ممکن است در کشورهای دارای درآمد پایین به بازار ورود نکند، اما شرکتهای تقلید کننده محصولات عام تولید می کنند. در طرح دوم با تفاوت افقی در محصول، شرکت نوآور ممکن است محصول اصل را صادرات کند و با تولید کننده های محلی تقلید کننده همزیستی داشته باشد. در مورد تفاوت عمودی در محصول، این مقاله شرایطی را مشخص می کند که تحت این شرایط محصول شرکت نوآور ازنظر کیفیت در مدل کورنوت، عالی و سرآمد است. در مدل استاکلبرگ، کیفیت شرکت نوآور همیشه بالاتر از مدل کورنوت است. در طرح سوم، شرکت نوآور ممکن است در بلند مدت از کشور درحال توسعه خارج شود. بقای بلند مدت شرکت نوآور اساسا" بستگی به تمایل مشتریان برای خرید و هزینه تولید در کشورهای درحال توسعه دارد.
کلیدواژه ها: رقابت برسر کیفیت | شرکتهای تقلید کننده | تمایز افقی محصول
مقاله ترجمه شده
6 نقش جوانان در توسعه‌ی صنعت خلاق
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
در حال حاضر، نسل جوان در مجاورت فرایند فناورانه و فنی سریع، رشد پیدا کرده که باعث دسترسی حتمی و مستمر به اینترنت می‌شود. استفاده‌ی ماهرانه از این دسترسی اهمیت دارد و حساس شدن حوانان به فرهنگ، اثر زیادی روی توسعه‌ی صنعت خلاق دارد. هدف از این مقاله شناخت کاربرد کالاهای فرهنگی در میان حوانان است. این مقاله این فرض پژوهشی را مطرح کرد که افزایش آموزش جوانان در حوزه‌ی کاربرد کالاهای فرهنگی از طریق اینترنت باعث ساخت طبقه‌ای خلاق در آینده خواهد شد. توجه جوانان امروزی را باید به سمت فرصت‌های دسترسی به فرهنگ در اینترنت جلب کرد. آموزش جوانان در این حوزه باعث تشکیل طبقه‌ای خلاق و باهوش می‌شود. با این حال باید به خاطر بسپاریم که غنای محتوای وب باعث تسهیل دسترسی فرهنگی می‌شود ولی به طور همزمان می‌تواند باعث چند پارگی تجربه‌ی فرهنگی هم ‌شود.
کلید واژه‌ها: صنعت خلاق | مدیریت توسعه‌ی خلاق | طبقه خلاق
مقاله ترجمه شده
7 اداره شرکت و عملکرد مالی: نقش مالکیت و ساختار هیئت مدیره
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
این مطالعه به بررسی نحوه مدیریت شرکت و ساختار مالکیت مربوط به عملکرد مالی شرکت ها می پردازد. ما این رابطه را با استفاده از fsQCA تخمین زدیم. ما تجزیه و تحلیل خود را با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی و غیر خطی چندگانه مکمل ارتقا دادیم. داده های پنل مورد استفاده در این مطالعه، 1207 شرکت از 59 کشور در 19 بخش برای دوره 2013 تا 2015 بود. ابتدا ، تکنیک های تجربی متعددی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند موجب شد تا رویکرد وسیعتری به تحلیل تجربی عملکرد مالی ارائه دهند. دوم، این مطالعه به درک ما از نقش اداره و مالکیت شرکت ها در عملکرد مالی شرکت ها کمک می کند.
کلمات کلیدی: عملکرد شرکت | fsQCA | اداره شرکت
مقاله ترجمه شده
8 درک پیامدهای غرور و شرم : چگونه خود ارزیابی به تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کار کمک میکند
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 56
درک اینکه چگونه فعالیتهای اخلاقی مسئول و غیر مسئول عملکردهایی هستند که منجر به ایجاد احساس غرور و شرم میشود به ما کمک میکند تا در این مورد که چه چیزهایی تصمیم گیری اخلاقی را تحت تاثیر قرار میدهند چیزهای بیشتری بدانیم . این مطالعه بررسی میکند چگونه این هیجان خوداگاه با دو متغیری که نشان دهنده ی سایر جهت گیری های فردی است در تعامل است ، این جهت گیری ها از ارزشهای دیگر فرمان / هدایت بیرونی و دیدگاه گیری نشات میگیرند . با استفاده از یک طرح آزمایشی ، ما تاثیر متقابل انها روی تصمیم گیری اخلاقی مورد بررسی قرار میدهیم به نحوی که هم منجر به توسعه سازمانی میشوند و هم میتوانند آسیب های وارده را بهبود بخشند . با انجام این کار ، ما به بررسی ادبیات موجود میپردازیم و به شفاف سازی نکات دقیق بین خوداگاهی و احساسات اخلاقی میپردازیم و سپس به بررسی تاثیر غرور و شرم روی تصمیم گیری هیجانات اخلاقی خواهیم پرداخت .
کلمات کلیدی: احساسات خودآگاه | غرور| شرم | تصمیم گیری اخلاقی
مقاله ترجمه شده
9 ظرفیت جذب کننده و برون سپاری R&D
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
من عوامل موثر بر برون سپاری تحقیق و توسعه (R & D) ، یا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را از ارائه دهندگان خارجی تجزیه و تحلیل کردم و اساس کارم را برپایه ی دیدگاه مبتنی بر دانش از شرکت (KBV) و مفهوم ظرفیت جذب به منظور پیشنهاد جدایی بین مکانیسم هایی که ظرفیت بالقوه ای در جذب داشتند و شرکت را قادر به شناسایی و ادغام دانش برون سپاری R&D از مکانیسم ها و استفاده و تبدیل برون سپاری دانش R&D به نوآوری میکرد , قرار دادم. اول، پیشنهاد میکنم که شرکت هایی که با مشتریان خارجی و با تامین کنندگان خارجی در تماس هستند، ظرفیت جذب , توانایی درک دانش خارجی جدید و پیچیده که برای یکپارچه سازی آن با دانش داخلی شرکت ها مفید است , بهبود ببخشند، و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتری را در بخش برون سپاری R&D انجام دهند . دوم، من اینگونه استدلال میکنم که شرکت هایی که کارکنان ماهر بیشتری دارند وبیشتر بر R&D داخلی سرمایه گذاری میکنند و ظرفیت جذب بالاتری دارند و توانایی آنها برای استفاده و انتقال دانش خارجی بیشتر است , بیشتر در برون سپاری R&D سرمایه گذاری کنند . در نهایت، باید گفت که این روابط زمانی تضعیف میشوند که اینگونه از شرکت ها تابعه شرکت های چند ملیتی خارجی در کشور باشند، چرا که این شرکت ها می توانند ظرفیت جذب خود را با ادغام با دیگر شرکت های تابعه درکشور و ستاد چند ملیتی بهبود بخشند . من این استدلال ها را در یک نمونه از شرکت های تولیدی بررسی کردم و دریافتم که شرکت های وارد و صادر کننده , کارکنان خبره ای دارند و در نتیجه سرمایه گذاری Rand D داخلی بیشتری نیز دارند که شدیدا متمایل به سرمایه گذاری بیشتر در برون سپاری R&D میباشد.همچنین دریافتم که برای شرکت های تابعه شرکت های خارجی، تاثیر کارکنان ماهر و R & D داخلی در برون سپاری R&D کمتر از شرکت های داخلی است. این ایده ها توضیح نظریه محوری را از عوامل تعیین کننده ی برون سپاری R & D ارایه میکنند مفهوم ظرفیت جذب و دو بعد آن را اصلاح میکنند و بهبود میبخشند . کليدواژگان: برون سپاري R & D | صادرات | واردات | مهارت ها | تحقیق و توسعه داخلی
مقاله ترجمه شده
10 یک مدل برای انتقال بین المللی تولید: انعطاف پذیری عملیاتی چند ملیتی و الزامات در سطح کارخانه تولید
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
این مقاله، تئوری مکان را بررسی می کند تا یک مدل برای انتقال بین المللی تولید را مطرح کند. نتایج ، نقش عوامل داخلی و مناسب بودن رویکرد رفتاری تئوری مکان برای توضیح انتقال بین المللی تولید را برجسته می کند. از دیدگاه نظری، انعطاف پذیری عملیاتی شرکت های چند ملیتی برای انتقال منابع بین المللی، پیشنهاد می کند که دیدگاه جغرافیایی اقتصادی را به یک دیدگاه مدیریتی تبدیل کنیم. با شرکت های چند ملیتی توانمند و با توجه به اینکه زمینه هایی داخلی در تصمیم گیری تاثیر زیادی دارند، متغیرهای سطح کارخانه برای بهبود درک تحرک های تولید بین المللی اهمیت پیدا می کند.
کلمات کلیدی: مدل جا به جایی تولید بین المللی | تئوری مکان | شرکت های چند ملیتی | انعطاف پذیری عملیاتی | الزامات کارخانه تولید
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi