دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت برند با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت برند با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 24
ردیف عنوان نوع
1 وانمود نکنید که دوست من بودید ! هنگامیکه یک سبک ارتباطی غیر رسمی برند در رسانه های اجتماعی نتیجه معکوس می دهد
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
رسانه های اجتماعی در حال حاضر در زمینه ارتباطات بازرایابی یک پلتفورم ضروری هستند و حجم تعاملات مصرف کننده-برند در این پپلتفورم ها در حال افزایش است. با این حال ، هنوز معلوم نیست که چگونه برند ها باید با مصرف کنندگان ارتباط برقرار کنند ضمن اینکه اعتماد آنها را نیز باید بدست بیاورند. یک تصمیم اساسی در این زمینه، انتخاب سبک ارتباطی است ، به طور خاص ، چه سبک ارتباطی غیر رسمی و چه سبک ارتباطی رسمی باید بر مبنای ارتباطات رسانه های اجتماعی اتخاذ شوند. در این مقاله ، ما بررسی می کنیم که چگونه اتخاذ سبک ارتباطی غیر رسمی در مقابل سبک ارتباطی رسمی بر اعتماد به برند تاثیر می گذارد و نشان می دهیم که استفاده از یک سبک غیر رسمی می تواند هم تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی بر اعتماد به برند داشته باشد و این به این بستگی دارند که مصرف کنندگان با برند اشنایی دارند یا اشنایی ندارند. ما نشان دادیم که این اثر پذیری به این دلیل رخ می دهد که مصرف کنندگان انتظار دارند که برند ها با هنجارهای اجتماعی منطبق باشند ؛ استفاده از یک سبک ارتباطی غیر رسمی برای برند های آشنا بسیار مناسب است و برای برند های نااشنا مناسب نیست.
کلمات کلیدی: رسانه های اجتماعی | سبک ارتباطی | غیر رسمی | آشنایی با برند | اعتماد به برند | روابط برند-مصرف کننده
مقاله ترجمه شده
2 عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B: از دیدگاه یک بازار نو ظهور
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
وفاداری به برند یک ابزار مهم در زمینه اندازه گیری موفقیت برند در بازار های B2B ( بین شرکت ها ) است، لذا محرک های وفاداری به برند در بازار های B2B نسبت به عرصه های دیگر کاملا متفاوت است. درحالیکه فرانشیز جهانی به عنوان یک سبک ورود عمده به بازار های نوظهور پذیرفته شده است تحقیقات محدودی نیز وجود دارد که بر محرک های وفاداری به برند فرانشیز در بازار های نوظهور متمرکز هستند. این پژوهش یک مدل ناهمسان شناختی را از عوامل تعیین کننده وفاداری به برند فرانشیز در بازار های نو ظهور را مورد بررسی قرار داده است. فرضیه ها نیز بر مبنای دیدگاه های فرانشیز ها و با استفاده از داده های نظر سنجی از فرانشیز ها در کشور هند مورد آزمایش و تست قرار گرفته اند. پاسخ دهنگان با استفاده از نمونه گیری تصادفی بر مبنای موقعیت جغرافیایی و نوع صنعت انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که شایستگی درک شده فرانشیزور و سطح به اشتراک گذاری اطلاعات نقشی کلیدی و تاثیر گذار بر وابستگی عاطفی به نام تجاری و ارزش ارتباط درک شده ایفا می کنند که به نوبه خود باعث ارتقا وفاداری به برند می شود. مفاهیم نظری و عملی و همچنین مسیر های تحقیقاتی آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: وفاداری برند B2B | وابستگی عاطفی به نام تجاری | شایستگی فرانشیزور | سطح به اشتراک گذاری اطلاعات | ارزش ارتباط | بازار های نو ظهور
مقاله ترجمه شده
3 نحوه برخورد مشتریان با اعتبار تایید کننده، نشان تجاری و قصد خرید درمورد صنعت هواپیمایی تایید شده توسط افراد مشهور
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
شرکتهای هواپیمایی برای دستیابی به محصولات متمایز، میلیون ها دلار را سالانه صرف تایید گرفتن از افراد مشهور می کنند تا قراردادهای نشان تجاری آنها را پشت نویسی و تایید کنند، به عنوان منشأ تاثیراتی که نقشی مهم در ارتباطات تشویقی ایفا می کنند. برمبنای نظریه منشأ اعتبار و نظریه تمایز محصول، این مطالعه رابطه علّیتی بین اعتبار تایید کننده، نحوه برخورد با نشان تجاری، اعتبار نشان تجاری و قصد خرید خدمات مسافرتی هوایی تولید شده توسط شرکتهای هواپیمایی را بررسی می کند و از یک راهبرد تایید افراد مشهور استفاده می کند. درضمن، اعتبار تایید کننده به عنوان سازه درجه دوم مدل پیشنهادی بررسی شد. نتایج نشان می دهند که روابط مثبتی بین همه سازه های فرضیه سازی شده وجود دارد. بنابراین علاوه بر داشتن افراد مشهور مطلوب برای تایید یک تبلیغات مشتری – محور، اعتبار افراد مشهور نیز در ارتقای نگرش به نشان تجاری، اعتبار نشان تجاری و قصد خرید مهم است.
کلیدواژه ها: تایید افراد مشهور | اعتبار منشأ | تمایز محصول | نشان تجاری | قصد | شرکت هواپیمایی
مقاله ترجمه شده
4 دلبستگی به برند و محصول در یک محیط صنعتی: آثار بر وفادارای به برند
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 46
نقش دلبستگی به عنوان محرکی در وفاداری به برند صنعتی به صورت گسترده ای در سطح درون سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است، در حالی که هیچ مطالعه ای بر روی دلبستگی خریداران صنعتی به به برندها و محصولات صنعتی وجود ندارد. این مطالعه، با پژوهش یک موقعیت تجربی که در آن خریداران تجربه ی اول شخص از استفاده ی محصولات را دارا هستند، وجود دلبستگی برند و دلبستگی محصول در یک محیط صنعتی را نشان می دهد، و تاثیر آن بر وفادارای به برند را بر اساس نتایج حاصل از یک پژوهش متشکل از 317 صاحب-راننده ی ماشین سنگین ، را مورد آزمایش قرار می دهد. یافته ها حاکی از آن است در حالی که دلبستگی به برند به صورت مستقیم و مثبت بر وفاداری به برند تاثیر می گذارد، دلبستگی محصول به صورت غیر مستقیم از طریق آثار واسطه ای دلبستگی به محصول، منجر به وفاداری به برند می شود. به هرحال، متوجه شدیم که محصول به صورت غیر جایگزینی محرک مستقیم وفاداری به برند می باشد. پژوهش حاضر همچنین آزمایش هایی را جهت اندازه گیری رابطه ی میان ساخت های دلبستگی برند و دلبستگی محصول ارائه می دهد. این پژوهش چندین مفهوم مدیریتی و نظری دارد که نشان می دهد که توجه کردن به معانی عاطفی برندهاو محصولات صنعتی امری ضروری است .
کلمات کلیدی: دلبستگی برند | دلبستگی محصول | وفاداری برند | اپراتورهای مالک | وسایل نقلیه خصوصی
مقاله ترجمه شده
5 اهمیت هویت نام تجاری شرکت های بزرگ در مدیریت کسب و کار: کاربرد آن در بخش بانکی انگلستان
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
مدیریت هویت نام تجاری شرکت یک موضوع کلیدی برای هر سازمان است. بر این اساس، مطالعه آن یک زمینه پژوهشی با منافع بزرگ است. این مقاله به دنبال گسترش درک درستی از این فعالیت استراتژیک و اثرات آن است. به طور خاص، این مقاله به بررسی مفهوم هویت نام تجاری شرکت از دیدگاه کارکنان در بخش بانکی مالی انگلستان و تجزیه و تحلیل ارتباط بین مدیریت هویت نام تجاری و نگرش و رفتار کارکنان می پردازد. نتایج نشان می دهد که سازمان ها باید توجه ویژه ای به مدیریت هویت نام تجاری شرکت های بزرگ، با توجه به تاثیر آن بر تعهد کارکنان نسبت به سازمان و همچنین عملکرد نام تجاری و رضایت آنها داشته باشند.
کلمات کلیدی: هویت نام تجاری شرکت | تعهد | عملکرد | رضایت | بانکداری
مقاله ترجمه شده
6 برندها در آموزش عالی چالش ها و استراتژی های بالقوه
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
این مطالعه به بررسی چالش های برندسازی دانشگاهی و ویژگی هایی می پردازد که برندسازی دانشگاهی را از لحاظ مسائل فرهنگی، مفاهیم و چارچوب های برندسازی و معماری برند ها از برند سازی تجاری متفاوت می سازد. ادبیات مربوط به برندسازی در بخش دانشگاه در قالب مصاحبه های اکتشافی با 55 مدرس دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، تفاوت بین برندسازی دانشگاهی و تجاری و همچنین فرهنگ، مفاهیم برند و معماری برند را توضیح می دهند. این مطالعه در دانشگاه های انگلیس انجام شده، اما مسائل مشابه در بسیاری از کشورهای دیگر نشان می دهد که نتایج در سطح بین المللی قابل تعمیم است. به طور کلی، یافته های ارائه شده در این تحقیق نقش ارزشمندی در درک ما از پیچیدگی برندسازی آموزش عالی ایفا می کنند.
مقاله ترجمه شده
7 تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند) در صفحات فیس بوک رستوران ها : حداکثر کردن مزایا مصرف کننده و مشارکت فعال
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
فیس بوک به طور گسترده به عنوان یک ابزار معاصر محبوب در بازاریابی شناخته شده است. یک شرکت با استفاده از یک صفحه هوا دار فیس بوک می تواند به موفقیت برسد و با ارائه مزایای خاص به اعضای که در صفحه بوک آنها پسندیده شده ارتباط مثبت مشتری ( مصرف کننده ) با نام تجاری را حفظ نماید. هدف از این مطالعه بررسی ارتباطات ما بین چهار جزء منافع ( منافع عملکردی، منافع اجتماعی، منافع اجتماعی- روانی، منافع اعتقادی و منافع مالی ) که توسط اعضای طرف دار تعهد دار فیس بوک حاصل شده و همچنین مشارکت اجتماعی اجزاء در تعهد و اعتماد کردن به برند تجاری می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تسهیل داده ها نشان داد زمانی که اعضای طرف دار از نظر منافع اجتماعی- روانی و اعتقادی در صفحات حاصل از ارتباطات تامین شدند آنها به بازدید صفحات فیس بوک رستوان بیشتر علاقه نشان می دهند. از آنجا که اعضا می توانند در تفسیرهای طرف دار فیس بوک رستوران مشارکت کنند و موجب توسعه دادن اعتماد و تعهد قوی نسبت به مارک می شوند به خاطر همین این مطالعه با بررسی فیس بوک به عنوان یک ابزار بازاریابی پایه و اساس عملی برای استفاده در تحقیقات آینده فراهم نموده و همچین نشاندهنده استراتژی مدیریت برند تجاری در جوامع آنلاین امروزی است.
کلمات کلیدی: فیس بوک | مارک رستوران | مزیت | مشارکت جامعه | اعتماد برند | تعهد به برند
مقاله ترجمه شده
8 بررسی ویژگیهای برندهای با ارزش ارضی (نمونه ی مورد مطالعه: شامپاین فرانسه)
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
در حالیکه بیشتر برندها متعلق به مؤسسات اقتصادی فردی می باشند، بعضی از برندها اشتراکی هستند و در یک منطقه ی خاص بنا شده اند. این مقاله براساس یک تحقیق کیفی انجام شده است و ویژگی های برندهای ارضی را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این مطالعه نوشیدنی فرانسوی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از یک سری داده های اولیه و مطالعات گذشته در ابتدا ماهیت برند مورد ارزیابی قرار می گیرد (فراگیر بودن وپیشرفت و توسعه ی سریع آن) سپس شرایط اولیه ی لازم برای داشتن یک برند ارضی با ارزش تجزیه و تحلیل خواهد شد. موارد پیشنهادی این مطالعه شامل: نوع خاص مدیریت برند، همکاری با میل و رضایت، تبلیغات مرتبط با تاریخچه و سنت یک منطقه می باشد. در این مطالعه کالاهایی در نظر گرفته شده اند که مختص یک ناحیه خاص می باشند ولی در سایر مقالات ارائه شده محصولات تولیدی بصورت کلی مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه همچنین دیدگاههایی را برای فروشندگان برندهای ارضی فراهم می کند تا از موفقیت خود هم در فروشگاههای جهانی وهم منطقه ای مطمئن شوند. کلمات کلیدی: بازاریابی مکانی، نام تجاری ارضی، شامپاین
مقاله ترجمه شده
9 بررسی رابطه بین شیوه های منابع انسانی و ترک کار کارمندان در شرکت های دارای چند شعبه (برند): نقش نام های تجاری
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
با استفاده از تحقیقات کیفی تجسسی در مدل های شرکت های دارای چند برند ، این مقاله به بررسی نقشی که تصاویر واحدها با برند در ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) و ترک خدمت داخلی و خارجی کارمندان بازی می کند، پرداخت. نتایج ما نشان می دهد که وجود تصاویر نامتوازن و جذاب متفاوت واحدها با برند ممکن است اثربخشی اقدامات مدیریت منابع انسانی شرکت ها را در نگه داشتن میزان خروج کارمندان داخلی و خارجی تضعیف و یا حذف کند.این به این دلیل است که ممکن است کارمندان علاقه مند به انتقال به جذاب ترین برندها و یا، اگر این کار ممکن نباشد، ترک شرکت باشند. این مقاله به بحث در مورد استفاده از شیوه های مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دارای چند برند ، به ویژه در صنایعی که در آن هم برند و هم محصول دارای محتوای بسیار نمادین هستند کمک می کند. بر اساس نتیجه گیری های ما، توصیه می کنیم که واحدهای تجاری با اعتبار کمتر جذابیت پایین خود را با شیوه های برند واحد HRM خاص برای جذب و حفظ کارکنان خود جبران کنند. در مورد مفاهیم نظری و پیامدهای سیاسی از یافته ها، بحث خواهیم نمود. کلمات کلیدی: شرکت های دارای چند برند، شیوه های مدیریت منابع انسانی تصاویر، سطح شرکت و نام تجاری (برند)، ترک کارمندان
مقاله ترجمه شده
10 تأثیر تعدیل کننده ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بر وفاداری برند
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
در محیط پویای کسب و کار امروز موفقیت یک شرکت اغلب به توانایی اش در ایجاد وفاداری برند بستگی دارد. درحالیکه تحقیقات بسیاری در زمینه وفاداری برند و سابقه اش وجود دارد، تحقیقات کمی برای آزمودن اینکه چگونه ارتباط میان این سوابق و وفاداری برند بوسیله تفاوتهای مشتری در ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک تعدیل می شود. فهم این موضوع مهم است با اینحال همچنانکه مصرف کنندگان در ارزش بالای سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک انتخاب های برند متفاوتی نسبت به مصرف کنندگان در ارزش پایین سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک داشته اند. ما این تئوری را مطرح و آزمایش می کنیم که تفاوت های مشتری در ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک،تأثیر تعدیل کننده ای بر رابطه میان ارزش ادراک شده، کیفیت ادراک شده، اعتماد برند و وفاداری برند دارد. ننایج نشان می دهد که تفاوت های مشتری در ارزش بالای سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بطور قابل توجهی نسیت به یک برند کانونی وفادارتر است، مخصوصا" زمانیکه اعتماد برند و کیفیت ادراک شده بطور نسبی در سطوح پایین قرار دارند. کلمات کلیدی: وفاداری به برند، ارزش جمع سطح فردی، ارزش درک شده، اعتماد به برند، کیفیت درک شده، چین
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi