دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت سازمانی با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت سازمانی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 34
ردیف عنوان نوع
1 سرمایه روانشناختی جمعی: ارتباط دهی رهبری مشترک، تعهد سازمانی و خلاقیت
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
مطالعه کنونی با استفاده از دیدگاه کلان تئوری تبادل اجتماعی، قصد دارد روابط بین رهبری مشترک، سرمایه روانشناختی جمعی، تعهد سازمانی و خلاقیت را در سطح جمعی در صنعت هتلداری تایوان بررسی نماید. ما از طرح بندی سه مرحله ای زمان تاخیر با سه هفته در هر مرحله از گردآوری داده ها استفاده می کنیم. داده ها از 52 هتل گردآوری شده و مجموعا 267 نفر برای تست فرضیه ها از طریق مدلسازی معادله ساختاری استفاده می شوند. ما دریافتیم که داده ها تطبیق خوبی با مدل فرضیه بندی شده دارند و سرمایه روانشناختی جمعی تا حدی عامل واسطه یا میانجی رابطه بین رهبری مشترک و تعهد سازمانی و خلاقیت است. از روی این نتایج، یک سری کارکردهای نظری و عملی ارائه می شوند. ما در مورد کارکردهای نظری و عملی یافته ها و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده استفاده می کنیم.
مقاله ترجمه شده
2 درک رابطه بین رضایت ارتباطی، عدالت مشاهده شده و رفتار سازمانی شهروندی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
این مطالعه کاربرد عدالت و مفاهیم رفتارهای سازمانی شهروندی و رضایت شغلی را جهت به دست آوردن اثرات بررسی نشده قبلی از طریق بررسی رابطه بین رضایت ارتباطی، عدالت مشاهده شده و رفتارهای سازمانی شهروندی در بین کارکنان چینی مورد بررسی قرار می دهد. ما پیش بینی می کنیم که عدالت مشاهده شده در رابطه بین رضایت ارتباطی و رفتارهای سازمانی شهروندی وساطت خواهد کرد. ما همچنین پیش بینی می کنیم که رضایت ارتباطی در رابطه بین عدالت مشاهده شده و رفتارهای سازمانی شهروندی وساطت خواهد کرد. از تحلیل های کمّی برای تحلیل این روابط استفاده شد. از روش FsQCA به عنوان یک روش اضافی برای بررسی اثر واسطه ای استفاده شد. نتایج نشان می دهند که رفتارهای سازمانی شهروندی از طریق رضایت ارتباطی و عدالت مشاهده شده تحت تاثیر قرار می گیرد. رضایت ارتباطی یک واسطه بین عدالت مشاهده شده و رفتارهای سازمانی شهروندی است. عدالت مشاهده شده یک واسطه بین رضایت ارتباطی و رفتارهای سازمانی شهروندی نیست. یافته ها نشانگر نیاز به ارتقای روشهای ارتباطی و خلق یک محیط کاری منصفانه به منظور ترغیب رفتارهای احتیاطی هستند. دلالت های عملی و تئوریکی به همراه محدودیت ها بحث می شوند.
کلیدواژه ها: رضایت ارتباطی | منابع انسانی | مشاهدات عدالت | ماکائو | رفتارهای سازمانی شهروندی
مقاله ترجمه شده
3 پایداری سازمانی و توسعه همه جانبه:برجسته از پژوهش کسب و کار و مدیریت بین المللی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
پایداری توجه بیشتری را از سوی محققان در زمینه کسب و کار به خود جلب کرده است، زیرا شرکت ها شروع به مسئولیت پذیری در قبال اثرات محیطی، اجتماعی و توسعه بیشتر کرده اند. در این بررسی، ما بر روی آخرین تحقیقی که مرتبط با پایداری در زمینه تجارت بین المللی و مدیریت (IM) منتشر شده تمرکز کرده و ارتباطات با توسعه فراگیر را در سه شیوه مورد بررسی قرار می دهیم.ابتدا، ما مفهوم پایداری یعنی آنچه که در حوزه شرکت ها مشاهده شده را ارائه می کنیم. دوم، ویژگی های کلیدی جدیدترین مطالعات پایداری منتشر شده در نشریات IM را ارزیابی کرده و درجه ای که این آثار در مورد اجزای مختلف توسعه فراگیر ترکیب و شرح داده اند را تحت تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. سوم، درباره نقش پژوهش IM در علم پایداری و پتانسیل کار میان رشته ای با دیگر زمینه های علمی بحث می کنیم.
مقاله ترجمه شده
4 نقش گرایش سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای ثبات
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
همانطور که مقررات برای ایجاد ثبات فشار می آورد ، سازمان ها نیز ممکن است تصمیم بگیرند سریع به گرایش استراتژیک شان برسند به جای اینکه به سمت بازده بیشتر و بیشتر حرکت کنند. طراحی و توسعه محصولات برای دستیابی به ثبات ، هسته مرکزی عملیات سازمان ها است و می تواند تغییرات قابل ملاحظه ای را در راستای ثبات در بلند مدت ایجاد کند. خود محصول و چگونگی درک کاربر نهایی در مورد محصول می تواند به صورت قابل توجهی این حرکت به سمت ثبات را برای سازمان تحت تاثیر قرار دهد. این تحقیق به صورت تجربی ارتباط بین گرایش سازمانی و ثبات ، صفات محصولات پایدار و تاثیر آن بر عملکرد در دو مکان جغرافیایی جداگانه با اقتصاد های مختلف ، را مورد بررسی قرار می دهد. ارزش این مقاله نه فقط در مفاهیم معتبر تجربی بر مبنای دیدگاه توسعه تجربی محصولات جدید آن است بلکه این مقاله یک بینش را در مورد ذهنیت فعلی در مورد ثبات ارائه می دهد.
کليدواژگان: محصولات پايدار | جهت گیری سازمانی | جهت گیری پایداری | ویژگی های محصول | کارایی | خط سه گانه
مقاله ترجمه شده
5 رهبران نیاز دارند که چه چیزی از فرهنگ سازمانی بدانند؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
عامل اصلی موفقیت یک سازمان ، فرهنگ آن سازمان است. فرهنگ سازمانی می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد و اثربخشی یک شرکت ، روحیه و بهره وری کارکنان و همچنین توانایی آنها برای جذب ، ایجاد انگیزه و حفظ استعداد افراد تاثیر قرار بگذارد. متاسفانه بسیاری از رهبران از اهمیت و میزان تاثیر فرهنگ سازمانی ناآگاه هستند و در اطلاعات گسترده و گاه متناقض در دسترس در مورد فرهنگ غرق شده اند و یا اطلاعات خوبی در مورد چگونگی ایجاد و حفظ موثر فرهنگ ندارند. این مقاله ، یافته های زیادی که رهبران نیاز دارند تا در مورد فرهنگ بدانند و همچنین آنچه را که آنها باید انجام دهند تا این زمینه را تقویت کنند را ارائه کرده است فرهنگ های موفق بهترین را برای افراد به ارمغان می آورد. به منظور ارتقا فرهنگ سازمانی ؛ به صحبت بیشتر در مورد فرهنگ و اهمیت آن نیاز است. به منظور دستیابی به بهترین نتایج ، ارتقا فرهنگ نیازمند رهبرانی است که آن را به عنوان یک وظیفه کلیدی و مهم برای خودشان در نظر بگیرند و همچنین کسانی که اهمیت هم راستایی استراتژی های سازمانی را با تصمیم گیری در زمینه ایده ال های فرهنگی درک کرده باشد
کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی | ایجاد فرهنگ | رهبری سازمانی | ارزش های سازمانی | تاثیر رهبری
مقاله ترجمه شده
6 ساختار سازمانی؛ هزینه های نمایندگی؛ و کیفیت تعهد
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 54
مطالعه ما به بررسی این می پردازد که آیا شرکت ساختار سازمانی با اندازه تعدادی از لایه های سرمایه گذاری ارتباط دهنده برای شرکت والدین و شرکت های تابع؛ دارای پایین ترین سطح با کیفیت درآمد رابطه منفی دارد، در حالی که ساختار سرمایه گذاری دارای هزینه های ا نمایندگی بلند است که با انحراف بالا بین حق رای و پول نقد حقوق جریان ما دریافت شده است که در شرکت هایی با انحراف زیاد، و عدم تقارن اطلاعات به وسیله تقاضای مورد نیاز تقسیم شده است و حجم معاملات سهام را با تعداد لایه های مورد نظر افزایش می دهد و کیفیت درآمد را کاهش می دهد، زیرا تعداد لایه ها افزایش می یابد. یافته های این تحقیق در شرکت های خانوادگی بیشتر از سایر شرکت ها است، حمایت از تئوری که در مورد سهام نمایندگی های بین سهامداران کنترلی و غیر کنترلی در شرکت های خانوادگی شدیدتر است. در تجزیه و تحلیل های اضافی، ما همچنین می بینیم که انحرافات بالا و زنجیره سرمایه گذاری طولانی، سلب مالکیت را افزایش می دهد که می تواند با دستکاری درآمدها تحت پوشش قرار گیرد.
کلمات کلیدی: لایه های هرمی | کیفیت درآمد | هزینه آژانس | شرکت خانوادگی
مقاله ترجمه شده
7 پذیرش گزارش دهی مالی مبتنی بر IFRS توسط کمیسیون اوراق بهادار (SEC) : یک بررسی برمبنای نظریه سازمانی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 61
در سال 2007 کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات (SEC) یک قانونگذاری تاریخی انجام داد که به ثبت نام کنندگان خارجی اجازه می داد تا گزارشات مالی مبتنی بر IFRS (کمیته بین المللی تفسیر گزارش های مالی) را بدون وفق دادن با اصول کلی و پذیرفته شده حسابداری آمریکا (GAAP) بایگانی کنند. با این تصمیم، SEC روش دراز مدت خود برای وفادار ماندن به یک سری استانداردهای حسابداری در آمریکا را تغییر داد. این تصمیم، موضع دو نهاد قبلا" قدرتمند را تقلیل می دهد: اصول کلی و پذیرفته شده حسابداری آمریکا (GAAP) و خود SEC. ما این تغییر مهم را که عموما" روی نظریه سازمانی ترسیم می شود بررسی می کنیم. ما چندین مدل را برای دستیابی به بینش هایی درباره نقش های احتمالی هم قانونگذار و هم قانون پذیر ترسیم شد، دلایلی برای وجود نوع خاصی از مکانزیم تغییر نموّی و نیز تاثیر سازمانهای قدرتمند بین المللی هم روی حقیقت تغییر وهم روی زمان بندی تغییر، مشاهده شد. سهم کلیدی این مقاله، توضیح دادن تغییر سازمانی نموّی ازطریق بررسی مکانیزمهای خاص تغییر باتوجه به پویایی چند - سطحی قوانین حسابداری می باشد. اولا" برهم کنش بین ایفای نقش کنندگان ملّی و بین المللی و ائتلاف آنها شکل دهنده چیزی است که یک مکانیزم تغییر قابل پذیرش می شود. دوما" لایه بندی مکانیزم، یعنی جاییکه قوانین جدیدی به قوانین موجود ضمیمه می شوند، نوعا" انتظار می رود که نهادهای موجود را بی ثبات کند، اما می تواند همچنین ترغیب به تغییر گسترده ازطریق لایه بندی قوانین فقط برای یک بخش خاص را کاهش دهد. نهایتا" راهبردهای به کار گرفته شده توسط شرکتهای بین المللی حسابداری جهت فرونشاندن یا ترویج تغییر سازمانی، جالب توجه هستند. ما به صورت ویژه ای روی نقش آنها در یکپارچه کردن یک ائتلاف بین المللی رقبای GAAP آمریکا و بنابراین تاثیرگذاری واضح زمان بندی این تغییر، تمرکز می کنیم. داده های تجربی مستند از اسناد معمول فراهم شده در پاسخ به تغییر پیشنهاد شده و نیز از اسناد نهایی قانونگذاری SEC و از مدارک مربوطه، استخراج شدند. ما اسناد رایج رسمی نوشته شده در پاسخ به قانون پیشنهادی سال 2007 را تحلیل کرده، آنها را با انتظارات مبتنی بر نظریه و در برخی موارد با مقامات دولتی قبلی مقایسه می کنیم. ما یافته های خود را دربرابر جابجایی های سطح متا در مکان هندسی قوانین و خصوصی سازی و بین المللی سازی تعیین استانداردها، تفسیرم می کنیم.
کلیدواژه ها: نظریه سازمانی | تغییر سازمانی | لایه بندی | IFRS | مقررات بین المللی
مقاله ترجمه شده
8 مسائل امنیتی در برنامه ریزی منابع سازمانی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
نرم افزار برنامه ریزی منابع شرکتی اگر به صورت موفقیت آمیز اجرا شود چندین منفعت دارد. این منفعت ها شامل ارتباطات بین سازمانی، دسترسی به داده های زمان واقعی، بهبود رابطه با مشتریان، پیش بینی آینده و غیره می باشد. این مقاله ارائه شده شامل کار پیشنهادی می باشد. مدل پیشنهادی سعی می کند تا مسائل امنیتی را که عموما" توسط اکثر سازمان ها نادیده گرفته می شود پوشش دهد. برخی از دلایل شناسایی شده عبارتند از هزینه، آگاهی و غیره.
عبارات شاخص – ERPBI | هوش تجاری | ERPBI | ناهمترازی.
مقاله ترجمه شده
9 نگاشت رابطه میان اقدامات مدیریت کیفیت، یادگیری سازمانی، فرهنگ‌سازمانی و عملکرد سازمانی در آموزش عالی: یک چارچوب پیشنهادی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
چالش در آموزش عالی و تشویق عملکرد عالی در رقابت جهانی و پیگیری روند آن موجب ارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالا می‌شود. برای اطمینان از برتری عملکرد، اقدامات مدیریت کیفیت به عنوان یکی از متغیرهایی که عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار داده، در نظر گرفته است. از طرفی، یادگیری سازمانی یک روش است که موجب تسهیل روند بهبود عملکرد سازمانی می¬شود. نتایج حاصل از عملکرد سازمانی بر اساس شرایط محیط، به ویژه فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین شاخص¬هایی است که توسط سازمان شرح داده می‌شود که انتخاب فرهنگ سازمانی به عنوان یک متغیر متوسط را تقویت می‌کند. با این حال، این مقاله برجسته¬ترین عملکرد سازمانی را از طریق یک چارچوب مفهومی ارائه شده در مؤسسات آموزش عالی در نظر گرفته است.
کلیدواژه‌ها: عملکرد سازمانی | اقدامات مدیریت کیفیت | یادگیری سازمانی | فرهنگ سازمانی | موسسه آموزش عالی
مقاله ترجمه شده
10 تعهد سازمانی، رضایت شغلی و نگرش نسبت به تغییر سازمانی: مطالعه در دولت محلی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
در اين پژوهش رابطه مستقيم و غيرمستقيم بين رضايت شغلي، تعهد سازماني و نگرش نسبت به تغييرات سازماني و ابعاد آن بررسي شده است. نتایج نشان داد که کارکنان در دپارتمان های مورد بررسی با نظارت و همکاران؛ رضایت بیشتری بدست می آورند ، در حالیکه آنها بر مبنای شرایط کاری و امنیت شغلی شان رضایت کمی بدست می آورند اما رضایت کمی بر مبنای پرداخت و ارتقاء کاری داشتند. نتایج بیشتر نشان داد که کارکنان بخش های تحقیقاتی با بخش های فعلی شان باقی مانده اند، زیرا آنها می خواستند همین کار را انجام دهند، یا به این دلیل که این کار را داشتند، و نه به این دلیل که احساس می کنند که باید این کار را انجام دهند.
کلمات کلیدی: رضایت شغلی | دولت محلی | تغییر سازمانی | تعهد سازمانی | امارات متحده عربی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی