دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت صنعتی با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت صنعتی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 15
ردیف عنوان نوع
1 خواص مکانیکی و دوام بلند مدت پلاستیک پلی سولفون بازیابی شده
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
در بازیابی پلاستیک های پلی سولفون، صرفه جویی خوبی در انرژی و حفاظت از محیط زیست قابل توجهی دیده می شود. این مقاله با ویژگی های مکانیکی و ماندگاری و دوام بلند – مدت پلاستکی های دست نخورده و بازیابی شده پلی سولفون که از ضایعات غیربافتی پلاستیک های پلی سولفون جمع آوری شده اند ارتباط دارد، بررسی مکانیکی آزمایش کشش و آزمایش تاثیر ایزود برای بررسی تاثیر فرآوری چرخه ای روی عملکرد پلاستیک های پلی سولفون انجام می شوند. دوام بلند – مدت پلاستیک های دست نخورده و پلی سولفون برمبنای انطباق زمان – دما و با استفاده از یک تحلیل مکانیکی دینامیک (DMA) مطالعه می شود. پایداری حرارتی ازطریق انرژی فعالسازی پیرولیتیک محاسبه شده توسط روش سنتیکی تبدیلی ایزو و با استفاده از یک تحلیل حرارتی – گرانشی (TGA) بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که پلاستیک های بازیابی شده پلی سولفون خواص کششی مشابه و درعین حال استحکام ضربه ای پایین تری را نسبت به پلاستیک های پلی سولفون دست نخورده نشان می دهند. دوام بلند – مدت و پایداری حرارتی پلاستیک های دست نخورده نسبت به پلاستیک های بازیابی شده بهتر است و با افزایش زمان فرآوری چرخه ای کاهش می یابد، که به ترکیب کردن ناخالصی ها و تجزیه ساختار مولکولی در فرآیند بازیابی نسبت داده می شود.
مقاله ترجمه شده
2 تولید ضایعات و فاضلاب شهری در کمپ های پناهندگی اروپا: مورد لسووس، یونان
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
از سال 2015 جزیره لسووس (یونان) یک مکان ورودی کلیدی برای افرادی بوده است که به دنبال پناهندگی در اروپا هستند. این مقاله اطلاعاتی را درباره تولید ضایعات و فاضلاب جامد شهری در موریا و قارا تپه که مکان های پذیرش پناهنده ها هستند برای دوره زمانی بین می 216 تا آوریل 2017 ارائه می کند. برطبق نتایج به دست آمده، تولید سالانه ضایعات و فاضلاب شهری جامد در کمپ های پناهندگی به ترتیب برابر با 1464 تن و 95550 مترمکعب بوده است. با درنظر گرفتن میزان تولید انجام شده، میانگین سرانه روزانه تولید ضایعات جامد شهری به ازای هر پناهنده در هر روز برابر با 88/0 کیلوگرم بوده است که به صورت قابل توجهی پایین تر از میزان محاسبه شده برای جمعیت دائمی همین دوره زمانی می باشد (39/1 کیلوگرم به ازای هر ساکن در روز). تولید روزانه فاضلاب به ازای هر پناهنده در هر روز برابر با 54 لیتر بوده است درحالیکه مقدار متناظر با آن برای جمعیت دائمی برابر با 211 لیتر به ازای هر ساکن در هر روز می باشد. مقدار کل انتشار متان از تولید ضایعات و فاضلاب جامد شهری در کمپ های پناهندگی مطالعه شده برابر با 6/178 تن به ازای هر سال یا 5/35 کیلوگرم متان به ازای هر پناهنده در هر سال تخمین زده می شود. به منظور تضمین طراحی و عملکرد ماندگار این مکان ها، بررسی بیشتری برای شناسایی مشخصات ضایعات و فاضلاب جامد شهری تولید شده نیاز است.
مقاله ترجمه شده
3 مطالعه تجزیه حرارتی ضایعات لاستیک در یک رآکتور کوره ای گردان در یک محدوده گسترده ای از دمای تجزیه
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
تجزیه حرارتی ضایعات لاستیک های بدون فلز در یک رآکتور کوره ای گردان تحت اتمسفر نیتروژن مطالعه شده است. دمای تجزیه حرارتی در یک محدوده گسترده از 400 تا 1050 درجه سانتیگراد تغییر داده شده است تا تاثیر دما روی محصولات تجزیه بررسی شود. روغن حاصل از تجزیه درطی هر فرآیند تجزیه در زمان های مختلف تجزیه گزارش شد. پی برده شد که بالاترین بهره وری روغن تجزیه برابر با 44 درصد وزنی در دمای 550 درجه سانتیگراد بوده است. با این حال، با افزایش دمای فرآیند تجزیه، بهره گاز تولید شده افزایش می یابد درحالیکه بهره زغال تولید شده کاهش می یابد. به علاوه، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه به منظور تعیین گروهها و نوع پیوندهای کارکردی در دماهای مختلف انجام شد. تحلیل این طیف سنجی تبدیل فوریه نشانگر حضور برخی ترکیبات ناخواسته با عاملیت های سولفور و نیتروژن در روغن تجزیه بود. همچنین ویژگی های بیشترین روغن تولید شده تحلیل شد. داده های مربوط به تقطیر بیشترین روغن تجزیه آشکار کرد که به ترتیب 14، 4 و 36 درصد نفتای سبک (دمای بالاتر از 160 درجه سانتیگراد)، نفتای سنگین (160 تا 200 درجه سانتیگراد) و نفتای متوسط (200 تا 350 درجه سانتیگراد) وجود داشت و کسر VGO (در دمای زیر 350 درجه سانتیگراد) برابر با 46 درصد بود.
مقاله ترجمه شده
4 ارتعاش وابسته به تخلخل و پایداری دینامیکی نانوغشاهای گرادیانی ترکیبی با استفاده از نظریه گرادیان کرنش غیر محلی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
لرزش آزاد وابسته به تخلخل و پایداری دینامیکی نانوغشاهای هدفمند با توجه به نظریه گرادیان کرنش غیرمحلی بررسی شده است. ضرایب دو مقیاسی در نظر گرفته شده است که شامل اثرات غیر محلی بودن و گرادیان کرنش هستند. این نانوغشا تحت بارهای مکانیکی هیروترمال و هارمونیک در صفحه قرار گرفته اند. پراکندگی یکنواخت تخلخل ها بر اساس یک مدل قانون توانی برای مواد هدفمند محاسبه می شود. روش گالرکین برای به دست آوردن فرکانس های ارتعاش و همچنین مناطق پایداری استفاده می شود. می توان دید که مناطق پایداری و فرکانس های ارتعاش یک نانوغشای هدفمند به میزان قابل توجهی توسط پارامتر بار استاتیک، پارامتر بار دینامیک، تخلخل ها، تغییر رطوبت، تغییر دما و ضرایب گرادیان کرنش غیرمحلی زیرلایه الاستیک تحت تاثیر قرار می گیرند.
مقاله ترجمه شده
5 اثرات واردات تکنولوژی در جهت ارتقاء ساختار صنعت تکنولوژی پیشرفته در چین
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
با استفاده از فهرست داده ها از سال 2004 تا 2012 از پنج زیرمجموعهء صنعتی در صنعت تکنولوژی پیشرفته، و داده هایی از سه منطقه اقتصادی چین، از روش تحلیل عاملی برای اندازه گیری درجه ای از ارتقاء ساختار صنعت تکنولوژی پیشرفته استفاده می کنیم. معرفی شرایط متقاطع در متغیرهای ساختگی صنعتی و منطقه ای برای تجزیه و تحلیل اثرات مختلفِ واردات تکنولوژی ، سرمایه گذاری در بخش صنعت تکنولوژی پیشرفته R & D و مناطقی از شرق، میانه و غرب را بهمراه داشت. تجزیه و تحلیل تجربی نشان می دهد که تجهیزات پزشکی و تولید ابزار بسیار تاثیرگذار بوده اند، اما تجهیزات الکترونیکی و ارتباطات، حمل و نقل هوایی فضاپیمای تاثیر کمی را بدنبال داشته اند. این منطقه: به طور قابل توجهی منجر به ارتقاء ساختار صنعت تکنولوژی پیشرفته می شود، در حالی که اثرات کمی در مناطق شرقی و غربی را از خود بجا می گذارد.
کلمات کلیدی: واردات تکنولوژی | ورودی سرمایه R & D | ارتقاء ساختار صنعت تکنولوژی پیشرفته | نوآوری اقلیمی | نوآوری منطقه ای.
مقاله ترجمه شده
6 فرآیند طراحی برای مدیریت تغییرات در تولید: به سوی فرآیند مدیریتی تغییرات تولید
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
مدیریت کارآمد و موثر تغییرات در تولید به منزله یک عامل کلیدی موفق برای شرکت های صنعتی در جهان بسیار پویا بشمار می رود. با وجود اهمیت مسلم آن، مدیریت تغییرات از تولید به عنوان یک رشته اختصاص داده شده از تحقیقات که به ندرت بر علم مهندسی تمرکز داشته، یاد می کنند. با این حال، زمینه های دیگری از پژوهش، از جمله مهندسی مدیریت تغییر (ECM) و یا برنامه ریزی مستمر کارخانه ، بررسی موضوعات مشابه (ECM) در دامنه های مختلف (توسعه محصول) یا دارای همان جسم از مشاهده (تولید / کارخانه) بر روش های مختلف (برنامه ریزی کارخانه) تمرکز کرده اند. بر اساس گستره ای از منابع موجود در این زمینه، فرایند اختصاص داده شده برای مدیریت تغییرات در تولید، فرایند MCM را طراحی کرده است. مطابق با رهنمودهای موجود طی طراحیِ روش تحقیق (DRM)، مجموع 42 فرآیند و ملزماتِ فرایند مربوطه، برای طراحی فرایند MCM تحلیل شدند. علاوه بر بیشتر تحلیل های موجود در مراحل فرایند، مقاله در رویکرد اعتبار و نتایج و همچنین عامل به دست آمده برای تحقیق بیشتر در زمینهء مدیریت تغییرات تولید (MCM) شرح و تفصیل گشت.
کلید واژه ها: مدیریت تغییرات تولید | مهندسی مدیریت تغییر | برنامه ریزی کارخانه | فرایند مرجع
مقاله ترجمه شده
7 مطالعه ای بر روی کاهش آلایندگی فنول ها در آب نقاط مختلف نمونه گیری در نزدیکی روخانه پاتالگانگا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
ترکیبات فنولی حضور خود در بدنه های آبی را به عنوان نتیجه ای از فعالیتهای صنعتی نشان داده است که توسط دیگر اغتشاشات طبیعی درحال تولید شدن هستند. بررسی حاضر با مطالعه تاثیرات آبشویی چنین ترکیباتی و نیز کاهش آلایندگی آنها با استفاده از یک سری کربن های به دست آمده از طبیعت که توسط ZnCl2 در آزمایشگاه فعالسازی شده اند سروکار دارد. همه نمونه های آبی برای تعیین محتوای فنولی توسط روش آتی پیرین 4 آمینه تحلیل شده و توسط روش برم دار کردن تایید شدند. این بررسی نتیجه داد که محتوای فنولی در نمونه ها از حداقل ppm 01/0 تا ppm 65/79 متغیر هستند که طبق اعلام سازمان سلامت جهانی بسیار بالاتر از سطح مجاز ppm 2/0 برای تری کلروفنول های 2، 4، 6 و ppm 04/0 برای دی کلروفنول های 2، 4 می باشد. تری کلروفنول های 2، 4، 6 و دی کلروفنول های 2، 4 دو مورد از محتمل ترین ترکیبات فنولی برای اتفاق افتادن در آب آشامیدنی هستند. افزایش مقادیر محتوای فنولی در نمونه های ساولا و جاتادا به تاثیر آبشویی مواد حاصل از صنعت کشت و ساخت و حشره کشی می باشد که در نزدیکی این دهکده ها واقع شده اند. کاهش آلایندگی محتوای فنولی ازطریق آماده سازی کربن های حاصل از مانگیفرا ایندیکا، ساراکا اوسوکا، سیدیم گواجاوا و نیز کربن تجاری انجام شد که در آزمایشگاه با استفاده از ZnCl2 فعالسازی شده اند. هر یک از کربن های طبیعی نشانگر یک ظرفیت متمایز برای کاهش محتوای فنولی بودند.
کلیدواژه ها: روش آنتی پیرین 4 آمینه | روش برم دار کردن | مانگیفرا ایندیکا | ساراکا اوسوکا | سیدیم گواجاوا | کربن تجاری
مقاله ترجمه شده
8 کاربرد کنترل فرآيند آمارى (SPC) در صنعت توليد در يک کشور در حال توسعه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
اين تحقيق بر مطالعه ابزار کنترل فرآيند آمارى در سيستم هاى توليدى با گسترش هدف ارتقا آن ها براى بهبود کيفيت و اثربخشى هزينه متمرکز شده است.اين نشان دهنده تلاشى است که براى مقابله با کمبود مقاله در زمينه پياده سازى SPCصورت مى گيرد.با تاکيد بر تشخيص اوليه و پيشگيرى از مشکلات ،SPC نشان داد که داراى مزيت متمايزى بر روش هاى کيفيت مانند بازرسى محصول نهايى است.نياز به بررسى ابزارهاى اندازه گيرى و دستگاه ها وجود داشت و تعيين نياز براى برخى تعمير و نگهدارى ها يا کارهاى تعميراتى اساسى که بر روى دستگاه هاى معيوب انجام شده،نمى تواند محصولاتى با کيفيت خوب ايجاد نمايد.نياز براى اپراتورها وجود دار که تحت آموزش قرار گيرند،اسناد جديدى ايجاد شده و اقداماتى براى آينده مورد موافقت و تاييد قرار گيرد.يک سيستم بررسى پيشرفت و نظارت بر نتيجه با برترى بالايى که به نتايج مالى داده شده ،اجرايى شد.
کلمات کليدى:کنترل فرآینداماری | کنترل کيفيت | بازرسى | انطباق | رقابت | TQM
مقاله ترجمه شده
9 ارزيابى تعيين معيار تشکيل و زمان بندی/برنامه ریزی نگهداری در صنايع خودرو در پاکستان
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
پيشرفت در تکنولوژى و محيط تکنولوژيکى بزرگتر،ايده حفظ از ضرر را دچار تغيير کرده است که براى سوددهى عنصر تجارت توليد ضرورى و لازم است.اين در حال حاضر براى کمپانى ها مهم بوده تا بهترين شيوه را در زمينه نگهداری به همراه ديگر رشته هاى صنعتى اتخاذ کرده و نه تنها موقعيت رقابتى خود را بهبود بخشند بلکه از عملکرد پايدار و مولد منابع اطمينان حاصل نمايند.به منشور ايجاد بهبود سريع ،کمپانى ها بايد شيوه هاى نگهدارى خود را از منظر خارجى مورد بررسى قرار دهند.به همين دليل فلسفه معيار استفاده شده است تا به طور مداوم فرآيندهاى تجارت را در جستجوى بهترين شيوه اندازه گيرى و مقايسه کرده تا در زمانى که تاييد گردد ممکن است به عملکرد بهترى منجر گردد.اين مقاله يک بررسى تعيين معيار شيوه هاى نگهداری صنايع خودرو در پاکستان را انجام داده است.اهميت بالاى رشد اقتصادی و دامنه اى پيشرو توليد در مقياس بزرگ در پاکستان ،عوامل فعال انتخاب بخش خودرو براى اين مطالعه بودن.تشکيل و برنامه ریزی /زمان بندی فعاليت هاى نگهداری بخش هاى اصلى ارزيابى شده در اين پژوهش بودند و نتايج از طريق روش پر کردن پرسشنامه جمع آورى شد.نتايج به دست آمده براى صنايع مختلف نه تنها با يکديگر مقايسه شدند بلکه با معيارهاى سطح جهانى مورد مقايسه قرار گرفتند.بخش هايى که در آن کمپانى ها هدايت شده و با عدم موفقيت همراه بود،برجسته شده اند تا اين اطمينان را ايجاد نمايد که کمپانى ها مى توانند عملکرد خود را از نظر پايدارى و بهره ورى بهبود بخشند.
کلمات کليدى: تشکيل نگهداری | برنامه ريزى/برنامه ریزی نگهداری | معيار | بخش خودرو
مقاله ترجمه شده
10 نهادهایی برای همکاری در خوشه های صنعتی: طرحی از مدل مدیریت عملکرد و تغییر
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مقاله مدل مدیریت عملکرد و تغییر را برای نهادهایی برای همکاری (IFCS) در گروه های صنعتی در جهت کمک به آنها را پیشنهاد کرد، در حالی که برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اقدامات مشترک نیز شامل آنها می شد. طرح اجرای سه مرحله ای و ابزار خود ارزیابی که به IFC در جهت انطباق آن با مدل ارائه شده کمک میکند را معرفی کرد. ابزار خود ارزیابی در سه دستهء مختلف از IFCS برزیل استفاده شد. مشخص شد که IFCS در صورت بروزِ مشکلات عمده در طراحی و اجرای عملکرد برای ارزیابی نتایج و اثرات اقدامات مشترک تحقیق نموده است. با این حال، IFCS در شناسایی زیرساخت های محلی و ایجاد برنامه های استراتژیکیِ رسمی موفق بوده است.
واژه های کلیدی: خوشه های صنعتی | مدیریت عملکرد | شبکه های مشارکتی | موسسات (نهادها) برای همکاری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی