دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی با ترجمه فارسی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 55
ردیف عنوان نوع
1 رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور کارکنان رستوران- نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی سازمانی و تعامل کاری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
هدف: هدف این مطالعه پیشنهاد و آزمایش یک مدل واسطه ای متوالی است به نحوی که رهبری تحول گرا سبب ایجاد سرمایه اجتماعی سازمانی (OSC) می شود که به نوبه خود سبب ارتقاء رفتارهای مشتری محور از طریق تعامل کاری می گردد.
رویکرد روش طراحی: مدل مطالعه با استفاده از یک نمونه 229 موردی از کارکنان در 23 رستوران در بریتانیا مورد آزمایش قرار گرفته است. چندین منبع داده مورد استفاده قرار گرفته است به طوری که رهبری تحول گرا، OSC و تعامل کاری توسط کارکنان امتیازدهی شده است، در حالی که رفتارهای مشتری محور کارکنان توسط ناظران مورد امتیازدهی قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج حاصل از مدل سازی تعمیم یافته و چند سطحی ساختاری از مدل پیشنهادی حمایت می کند و آشکار کرده است که OSC و تعامل کاری به طور متوالی نقش واسطه ای بین رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور ایفا می کند.
ارزش اصالت: این مطالعه درخواست تحقیق درباره پیوند میان رهبری و رفتارهای مشتری محور و مکانیزم های بالقوه را از طریقی مورد بررسی قرار می دهد به طوری که این رابطه ممکن است رخ دهد.
کلید واژه ها: رهبری تحول گرا | رفتارهای مشتری محور | سرمایه اجتماعی سازمانی | تعامل کاری | رستوران ناهار خوری
مقاله ترجمه شده
2 معیار ارزیابی خدمات برای خلق مشترک یک اکوسیستم خدماتی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
فعالیت های خدماتی مبتنی بر زندگی انسان هستند و باید به عنوان سیستم پیچیده ای شامل تعاملات متقابل نقش آفرینان مختلف مورد توجه قرار گیرد. ارزش خدمات باید بر مبنای دیدگاه های مختلف از قبیل رضایت مشتری، رضایت کارکنان، سودآوری یا دیدگاه های ارزش اجتماعی ارزیابی شود. ما روش معیار ارزیابی خدماتی بر اساس مهندسی خدمات را ارائه می دهیم که بر مبنای آن ارائه دهندگان خدمات می توانند نقاط قوت و ضعف خود را از طریق مقایسه درون صنعتی و فرا صنعت یاد بگیرند. این مقاله در مورد چگونگی پشتیبانی از ارائه دهندگان خدمات برای تطبیق مجدد سیستم های خدمات پایدار با داده های واقعی، ارائه شده است.
کليدواژگان: مهندسي خدمات | معيار ارزيابي خدمات | ارزش
مقاله ترجمه شده
3 رابطه بین FDI ، محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال فناوری در بخش منابع: یک رویکرد اشتقاقی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
در صنایع مختلف ، شرکت های چند ملیتی نقش آفرینان اصلی هستند درحالیکه شرکت های محلی نقش کم اهمیت تری را ایفا می کنند. ما چنین صنعتی را در نظر گرفتیم و یک مدل را به صورتی توسعه دادیم که شرکت های چند ملیتی خارجی به صورت راهبردی در زمینه انتقال فناوری و رقابت برای محصولات در بازار اثر متقابلی بر یکدیگر داشته باشند. علاوه بر این ، ما پیامد های رفاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و مقیاس های سیاست گذاری FDIرا مشاهده کردیم. ما دریافتیم که هزینه انتقال تکنولوژی یک رویکرد منطقی را در زمینه چرایی اثرات مشابه FDI در کشور های کمتر توسعه یافته ارائه می دهد. ما همچنین دریافتیم که محدودیت های مالکیت خارجی ممکن است اثرات جانشینی جبری FDIرا کاهش دهد. با این حال ، اثر خالص این محدودیت ها بر رفاه کشورهای میزبان منفی خواهد بود. در نهایت ما دریافتیم که درصنایعی که سطح رقابت پایین است ( به عنوان مثال بخش منابع طبیعی) دولت ممکن است رفاه را بوسیله سرمایه گذاری مشترک در سهام شرکت های داخلی بهبود بخشد.
کلمات کلیدی: FDI | شرکت های چند ملیتی | انتقال تکنولوژی | اثرات جانشینی جبری FDI | سرمایه گذاری مشترک | بخش منابع طبیعی
مقاله ترجمه شده
4 سیاست ها و اقدامات مسئولیت اجتماعی منابع انسانی: اعتبارسنجی علمی و تخصصی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
این مقاله اندازه گیری و اعتبارسنجی سیاست های مسئولیت اجتماعی منابع انسانی را از نقطه نظرات علمی و تخصصی بررسی می کند. مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در سالهای اخیر در حوزه نظری پیشرفت بزرگی کرده است که نشانگر اهمیت آن در تمام دیدگاههای مختلف مثل نظریه سازمانی، دیدگاه ذی نفعی، نظریه مشروعیت و فرآیند ارزش مشترک می باشد. با این حال، از یک نقطه نظر تجربی، تحقیقات بیشتری برای فراهم کردن شاخص ها و شواهد جدید درمورد بررسی تاثیر سیاست های مسئولیت اجتماعی بر روی عملکرد کسب و کار مورد نیاز است. هدف این مقاله تعریف یک سری سیاست های مسئولیت اجتماعی منابع انسانی، نشان دادن اعتبار محتوای آنها ازطریق چندین روش، و بررسی و تحلیل وزن های نسبی آنها با کمک یک گروهی از کارشناسان علمی و یک پیش – آزمون تخصصی می باشد که در شرکتهای بزرگ اسپانیایی نتیجه گرفته شده است.
کلیدواژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکتی | مدیریت منابع انسانی | هیئت کارشناسان | سیاست های مسئولیت اجتماعی
مقاله ترجمه شده
5 مدیریت سرمایه انسانی و منابع انسانی به‌منظور دستیابی به یادگیری برابر: دیدگاه ساختاری
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
یادگیری سازمانی به اهمیت روزافزونی برای تجدید استراتژیک تبدیل‌شده است. سازمان‌های دوجانبه به‌ویژه در محیط فعلی موفق هستند به‌طوری‌که شرکت‌ها نیازمند اثربخشی و پذیرش تغییر هستند. این مطالعه با استفاده از رویکرد ساختاری درباره ماهیت دوگانگی بحث می‌کند و انواع سرمایه انسانی را شناسایی می‌کند که از انواع ویژه یادگیری و فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) مناسب با این عناصر سرمایه انسانی حمایت می‌کند. نتایج تفاوت‌های یادگیری میان واحدهای بازاریابی و تولید همانند فعالیت‌های مختلف HRM و جهت‌گیری‌های سرمایه انسانی را نمایان می‌کند. این مطالعه به این نکته اشاره می‌کند که سرمایه انسانی همانند واسطه‌ای میان فعالیت‌های HRM و یادگیری است. کلیدواژه‌ها: یادگیری دوجانبه | یادگیری سازمانی | سرمایه انسانی | فعالیت‌های HRM
مقاله ترجمه شده
6 مزایا و محدودیت های استفاده از متاآنالیز در تحقیقات مدیریت منابع انسانی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مقاله به معرفی موضوعی خاص با عنوان «استفاده از متاآنالیز برای پیشبرد پژوهش ها در مدیریت منابع انسانی» می پردازد. این پژوهش با معرفی متاآنالیز و با پرداختن به مزایا و محدودیت های استفاده از این روش در پژوهش مدیریت منابع انسانی آغاز می شود. به عنوان مثال، ما بحث کردیم که متا آنالیز یک ابزار با ارزش است، چراکه (الف) از رابطه ای موجود در این تعداد مطالعات نسبت به مطالعه واحد، برآورد بهتری فراهم می کند، (ب) برآوردها دقیق تر است زیرا مقدار داده و قدرت آماری را افزایش می دهد، (ج) امکان آزمایش فرضیه و تعصبات مرتبط با نشریات وجود دارد، و (د) به حل تناقضات در پژوهش و شناسایی پتانسیل بالقوه یا متغیرهای میانی کمک می کند. با این حال، ما تعدادی از محدودیت های این روش را نیز ذکر خواهیم کرد. مثلا، نتایج حاصل از متاآنالیز ممکن است محدود شود با (الف) انتخاب مجموعه ای ناقص از مطالعات، (ب) گنجاندن مطالعاتی که فاقد اعتبار داخلی، خارجی، طرح و نتیجه گیری آماری است، (ج) استفاده از مطالعات با حجم نمونه های کم، و (د) ناهماهنگی متدهای استفاده شده در مطالعات که ممکن است منجر به نتیجه گیری های اشتباه شود. در نهایت، مقاله یک بررسی مختصری از مطالعات موجود در این موضوع خاص ارائه خواهد داد.
کلید واژه ها: متاآنالیز | مزایا | محدودیت ها | مطالعات انتخابی | اعتبار | حجم کم از نمونه ها | استنتاج-های نامناسب
مقاله ترجمه شده
7 تاثیر مدیریت منابع انسانی بر روی رقابت شرکت های حمل و نقل
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
در این مقاله، تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابت شرکت های حمل و نقل بررسی می¬شود. طبق مقاله ادبی علمی، در مورد مدیریت منابع انسانی، مزیت رقابتی و مفاهیم رقابتی تجزیه و تحلیل، مدل های مدرن مدیریت منابع انسانی و نظریه های ارتباط بین شرکت ها و تخصیص منابع انسانی و رقابت ارزیابی می شود. این مقاله شرکت های بخش حمل و نقل لیتوانی را که در فرایندهای تحقیقاتی مدیریت منابع انسانی فعال هستند، توصیف خواهد کرد.
کلمات کلیدی: منابع انسانی | مدیریت استراتژیک | شرکت های حمل و نقل
مقاله ترجمه شده
8 مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز: ایجاد رابطه بین دو برنامه پدیدارشده
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) و مدیریت زنجیره تأمین سبز (GSCM)بترتیب موضوعات متداولی در حیطه مدیریت منابع انسانی (HRM) و مدیریت عملیات (OM) هستند. اگرچه دانشمندان در هر کدام از این زمینه ها بتدریج قوانین GSCM و GHRM را در ساخت سازمان های پایدار تر ترویج میکنند، با اینحال تاخیز زیادی در یکپارچه سازی این دو موضوع هم عصر بر اساس شکاف بزرگتری در یکپارچه سازی HRM و مدیریت زنجیره تأمین (SCM) وجود دارد. بنابراین هدف این مطالعه اینست که چارچوب یکپارچه تر و منسجم تری را برای روابط GHRM-GSCM پیشنهاد کند و برنامه تحقیقاتی را برای این یکپارچه سازی پیشنهاد کند. این مقاله پس از رسیدن به این اهداف، بر مفاهیم یکپارچه سازی GHRM-GSCM برای دانشمندان، مدیران و افراد حرفه ای در زمینه های پایداری سازمانی و زنجیره های کاملاً پایدار تأکید میکند.
کلیدواژه ها: مدیریت زنجیره تامین سبز | مدیریت منابع انسانی سبز | مدیریت زنجیره تامین | مدیریت منابع انسانی | مدیریت عملیات پایدار | مدیریت پایدار زنجیره تامین | پایداری سازمانی
مقاله ترجمه شده
9 روش جدید بهبود عملکرد صنعتی بر اساس مدیریت منابع انسانی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
در این مقاله به منظور بهبود عملکرد تعمیر و نگهداری ، ابزار تصمیم گیری برای فرایند مدیریت تعمیر و نگهداری در مطالعه موردی زندگی واقعی ارائه شده است. روش پیشنهادی براساس فرآیند تخصیص موثر و بهینه¬ی منابع انسانی است که با صلاحيت و در دسترس بودن آنها مشخص می¬شود. یک مدل شبیه سازی رویداد گسسته بر اساس روش بهینه سازی چند موضوعی پارتو معرفی شد. روش پیشنهادی در بازه زمانی مناسب ، راه حل های خوبی را پیدا می کند و دستاوردهای قابل توجهی از توسعه تا 20٪ عملکرد تعمیر و نگهداری فراهم می¬کند.
کلمات کلیدی: مشکل ارزیابی منابع انسانی | عملکرد | جایگرینی | روش ترکیبی.
مقاله ترجمه شده
10 مدیریت منابع انسانی در شرکت های تولیدی چینی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
هدف این مقاله، آنالیز و ارائه¬ی شیوه های رایج مدیریت منابع انسانی (HRM) در شرکت های تولیدی چینی است. این کار، مطالعه¬ی اولیه تحقیقاتی برای مقایسه مدیریت منابع انسانی شرکت های تولیدی چینی و چک اسلواکی است. پرسشنامه¬ای حاوی 58 سوال درباره جنبه های خاص مدیریت منابع انسانی مانند استخدام، ارزیابی عملکرد و پاداش، آموزش و توسعه، به منظور دستیابی به اطلاعات لازم طراحی شد. اطلاعات حاصل از 67 شرکت چینی مورد بررسی قرار گرفت. آمار توصیفی و آنالیز تغییرات به منظور دستیابی به عملکردی با سودمند ترین نتایج استفاده شد. نتایج نشان دهنده¬ی تفاوت های قابل توجهی در جنبه های مختلف مدیریت منابع انسانی براساس وسعت و مالکیت شرکت تحت نظارت بود. نتایج با بحث و درک پیامدهای اهمیت شیوه های مناسب اجرای تمام جنبه های مدیریت منابع انسانی در مجموعه کاربردی ادامه یافت.
کلید واژه ها : مدیریت منابع انسانی | شرکت تولیدی | چین | استخدام | پاداش | آموزش
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi