دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله مهندسی پزشکی با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله مهندسی پزشکی با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 12
ردیف عنوان نوع
1 ارزیابی مقاومتِ دریچه در دریچه های آئورت تقسیم بندی شده با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
تنگی دریچه آئورت با افزایش فشار بطن چپ وافت فشار دریچه ائورت همراه است . پزشکان بصورت مرتب از سونوگرافی داپلر بمنظور تخمین میزان شدت تنگی دریچه آئورت با براورد این افت فشار از سرعت جریان خون استفاده میکنند . با این حال ، این روش افت فشار تقریبی را براورد میکند ، و قادر به اندازه گیری فشار نسبی دیستال ریکاوری روی دریچه نیست . از انجا که افت فشار به جریان وابسته است ، بنابراین ارزیابی تاثیر چشمگیر تنگی روی بیمارانِ مبتلا به جریان پایین ،شیب غلظتی پایین بسیار دشوار است . پیشرفتهای اخیر در تکنیک های تقسیم بندی خاصِ بیماران ، انها را قادر به شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) از طریق دریچه ائورت میکند. در این مطالعه یک چارچوب شبیه سازی شده ارایه شده و از آن برای انالیز داده های مربوط به 18 بیمار استفاده شد . بطن و دریچه با استفاده از داده های بدست امده از تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری چهار بعدی مجددا بازسازی شدند . حرکت بطن با استفاده از تصاویر پزشکی استخراج شد و بعنوان مدلی برای انقباض بطن و جریان خون متناظر به آن از طریق دریچه مورد استفاده قرار گرفت . ساده سازی چارچوب با تعریفِ دو مدل ساده سازی CFD انجام شد : مدل ساده وابسته به زمان و مدل حالت پایدار . ساده سازی مدل به دلایل چندی انجام شد بویژه در مورد افت فشار که بالاتر از 10 mmHg (میلیمتر جیوه) بود . علاوه بر این ، ما شاخص مقاومت دریچه را برای تعیین نتایج شبیه سازی پیشنهاد میکنیم . این شاخص را با معیارهای تعیین شده برای تصمیم گیری بالینی مورد مقایسه قرار دادیم ، برای مثال سرعت جریان خون و منطقه دریچه . مشخص شد که معیارهای اندازه گیری سرعت به تنهایی نمیتوانند میزان تنگی دریچه را منعکس نمیکنند . اینکار نشان میدهد که ترکیب داده های تصویر برداری چهار بعدی و CFD پتانسیلی برای بهبود معیارهای فیزیولوژیکی مربوط به اندازه گیری شدت تنگی دریچه ائورت خواهند بود .
واژگان کلیدی: تنگی دریچه آئورت | بیماری دریچه قلب | همودینامیک / دینامیک جریان خون | دینامیک سیالات محاسباتی | خاصِ بیمار .
مقاله ترجمه شده
2 واکنش بدن به پوشش تیتانیومی جدید در مقایسه با پلی¬اتراترکتون: ارزیابی سطوح داخلی و محیطی یک ایمپلنت
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
پیش زمینه: افزایش رشد استخوان از بیرون و رشد از داخل در قطعات جوش خوردگی درون بدنی از جنس پلی-اتر اترکتون (PEEK) پتانسیل بهبود نتایج بالینی را دارد. هدف: این مقاله به ارزیابی واکنش آزمایشگاهی ارتقای رشد استخوان جدید و تحرک استخوان با نانومتالن (NM) در مقایسه با PEEK در محل کشت اسفنجی با منافذ خالی می پردازد.
طراحی پژوهش: این یک پژوهش تصادفی کنترل شده بر روی حیوانات است.
روش ها: ایمپلنت ها و بودجه ی این پژوهش توسط SeaSpine (معادل 60000 دلار آمریکا) تأمین شد. پیچ-های استوانه ای با دو منفذ از جنس PEEK با لایه ی زیرمیکرون از جنس تیتانیوم تهیه شدند. پوشش تیتانیوم بر روی کل ایمپلنت قرار گرفت (گروه 1)، در مواردی هم تنها منافذ را پوشاندیم (گروه 2). ایمپلنت-های پلی اتراترکتون فاقد پوشش به عنوان نمونه های شاهد عمل می کنند (گروه 3). ایمپلنت ها در بخش اسفنجی استخوان ران دیستال یا استخوان درشت نی پروگزیمال 8 گوسفند بالغ جای گرفتند و هیچگونه مواد پیوندی بر روی منافذ استفاده نشد.رشد استخوان از بیرون بر روی سطح ایمپلنت و رشد به داخل منافذ طی 4 و 8 هفته پس از عمل جراحی با توموگرافی میکروکامپیوتری (CT) و بافت شناسی فاقد کلسیم زدایی ارزیابی شد.
نتایج: منافذ در ایمپلنت ها در گروه PEEK بطور قابل ملاحظه ای در 4 و 8 هفته خالی بودند. در مقابل، تشکیل استخوان جدید درون منافذ در نمونه های پوشیده شده با NM حتی بدون قرار دادن ماده ی پیوندی بر روی محل شکستگی، ثبت شد. رشد استخوان به درون منفذ در امتداد لایه ی تیتانیوم بود. منافذ دارای پوشش تیتانیومی رتبه ی کیفی میکرو CT استخوانی به مراتب بهتری در مقایسه با PEEK داشتند، متوسط نمره ی پوشش استخوانی گروه 1 (NM)، 1.62±0.89 ، گروه 2 (NM تنها برای منافذ) 1.62±0.77 و گروه 3 (PEEK) برابر با 0.43±0.51 در 4 هفته بود (p<0.01)، برای 8 هفته نیز به ترتیب این نمرات را داریم: 1.79±1.19، 1.98±1.18 و 0.69±0.87 (p<0.05). مقدار استخوان در منافذ (رشد از داخل) با استفاده از داده های حجم سنجی حاصل از میکرو CT کمی سازی شده و بیانگر افزایش کلی حجم استخوان درون منافذ با بکارگیری پوشش تیتانیومی در مقایسه با PEEK است. بافت-شناسی نشان می دهد استخوان های جدید در امتداد سطح تیتانیوم در منافذ ایجاد می شوند. سطح رابط PEEK، بافت رشته ای غیرواکنش پذیر معمولی درون منافذ در هفته ی چهارم و تماس کانونی با استخوان بر روی سطح خارجی در هفته های 4 و 8 را نشان می دهد.
نتیجه گیری: میکرو CT و بافت شناسی بیانگر رشد استخوان از بیرون بر روی سطوح پوشیده شده با NM است که در آن، استخوان تشکیل شده ی جدید در امتداد سطوح پوشیده شده با تیتانیوم نازک ایجاد می شود. سطوح پلی اتراترکتون، بافت رشته ای غیرواکنش پذیر در سطوح رابط را که پیشتر در سناریوهای پیش بالینی گزارش شده بود را نشان می دهد.
کلیدواژه ها: مدل حیوانی | رشد استخوان از بیرون | بافت شناسی | PEEK | گوسفند | جوش ستون فقرات | پوشش تیتانیوم
مقاله ترجمه شده
3 واکنش بدن به پوشش تیتانیومی جدید در مقایسه با پلی اتراترکتون: ارزیابی سطوح داخلی و محیطی یک ایمپلنت
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
پیش زمینه: افزایش رشد استخوان از بیرون و رشد از داخل در قطعات جوش خوردگی درون بدنی از جنس پلی اتر-اترکتون (PEEK) پتانسیل بهبود نتایج بالینی را دارد. هدف: این مقاله به ارزیابی واکنش آزمایشگاهی ارتقای رشد استخوان جدید و تحرک استخوان با نانومتالن (NM) در مقایسه با PEEK در محل کشت اسفنجی با منافذ خالی می پردازد.
طراحی پژوهش: این یک پژوهش تصادفی کنترل شده بر روی حیوانات است.
روش ها: ایمپلنت ها و بودجه ی این پژوهش توسط SeaSpine (معادل 60000 دلار آمریکا) تأمین شد. پیچ های استوانه ای با دو منفذ از جنس PEEK با لایه ی زیرمیکرون از جنس تیتانیوم تهیه شدند. پوشش تیتانیوم بر روی کل ایمپلنت قرار گرفت (گروه 1)، در مواردی هم تنها منافذ را پوشاندیم (گروه 2). ایمپلنت های پلی-اتراترکتون فاقد پوشش به عنوان نمونه های شاهد عمل می کنند (گروه 3). ایمپلنت ها در بخش اسفنجی استخوان ران دیستال یا استخوان درشت نی پروگزیمال 8 گوسفند بالغ جای گرفتند و هیچگونه مواد پیوندی بر روی منافذ استفاده نشد.رشد استخوان از بیرون بر روی سطح ایمپلنت و رشد به داخل منافذ طی 4 و 8 هفته پس از عمل جراحی با توموگرافی میکروکامپیوتری (CT) و بافت شناسی فاقد کلسیم زدایی ارزیابی شد.
نتایج: منافذ در ایمپلنت ها در گروه PEEK بطور قابل ملاحظه ای در 4 و 8 هفته خالی بودند. در مقابل، تشکیل استخوان جدید درون منافذ در نمونه های پوشیده شده با NM حتی بدون قرار دادن ماده ی پیوندی بر روی محل شکستگی، ثبت شد. رشد استخوان به درون منفذ در امتداد لایه ی تیتانیوم بود. منافذ دارای پوشش تیتانیومی رتبه ی کیفی میکرو CT استخوانی به مراتب بهتری در مقایسه با PEEK داشتند، متوسط نمره ی پوشش استخوانی گروه 1 (NM)، 1.62±0.89 ، گروه 2 (NM تنها برای منافذ) 1.62±0.77 و گروه 3 (PEEK) برابر با 0.43±0.51 در 4 هفته بود (p<0.01)، برای 8 هفته نیز به ترتیب این نمرات را داریم: 1.79±1.19، 1.98±1.18 و 0.69±0.87 (p<0.05). مقدار استخوان در منافذ (رشد از داخل) با استفاده از داده های حجم سنجی حاصل از میکرو CT کمی سازی شده و بیانگر افزایش کلی حجم استخوان درون منافذ با بکارگیری پوشش تیتانیومی در مقایسه با PEEK است. بافت شناسی نشان می دهد استخوان های جدید در امتداد سطح تیتانیوم در منافذ ایجاد می شوند. سطح رابط PEEK، بافت رشته ای غیرواکنش پذیر معمولی درون منافذ در هفته ی چهارم و تماس کانونی با استخوان بر روی سطح خارجی در هفته های 4 و 8 را نشان می-دهد.
نتیجه گیری: میکرو CT و بافت شناسی بیانگر رشد استخوان از بیرون بر روی سطوح پوشیده شده با NM است که در آن، استخوان تشکیل شده ی جدید در امتداد سطوح پوشیده شده با تیتانیوم نازک ایجاد می شود. سطوح پلی اتراترکتون، بافت رشته ای غیرواکنش پذیر در سطوح رابط را که پیشتر در سناریوهای پیش بالینی گزارش شده بود را نشان می دهد.
کلیدواژه ها: مدل حیوانی | رشد استخوان از بیرون | بافت شناسی | PEEK | گوسفند | جوش ستون فقرات | پوشش تیتانیوم
مقاله ترجمه شده
4 دوام پلی اتراترکتون متخلخل (PEEK) و قطعات جوشی داخل بدنی PEEK پوشانده شده با تیتانیوم تحت فشار
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
پیش زمینه: به تازگی اصلاحات مختلف سطحی، اغلب شامل متخلخل نمودن با زبرسازی سطوح برای ارتقای خاصیت استئوبلاست کنندگی قطعات جوشی داخل بدن پیشنهاد شده است. اما این ویژگی های توپوگرافی می توانند در برابر اسیب دیدگی تحت فشارهای بالینی، آسیب پذیر باشند. با وجود اثر منفی احتمالی آسیب سطحی بر پیامدهای بالینی، استانداردهای فعلی انجام آزمایش نمی توانند شرایط بارگذاری تحت فشار بالینی مرتبط را تکرار کنند.
هدف: هدف از این پژوهش مقایسه ی دوان تحت فشار قطعات جوشی داخل بدنی گردنی از جنس PEEK صاف با دو قطعه از جنس PEEK با سطح اصلاح شده است که یا ساختار متخلخل و یا پوشش تیتانیومی با اسپری پلاسما دارند.
طراحی پژوهش / شرایط: از یک روش تست بیومکانیکی جدید برای شبیه سازی شرایط بارگذاری تحت فشار بالینی مرتبط طی عمل جراحی جوش داخل بدنی گردنی استفاده شد.
روش ها: سه قطعه ی جوشی داخل بدنی گردنی در این پژوهش استفاده شدند: PEEK صاف، PEEK با پوشش تیتانیومی و اسپری پلاسما، و PEEK متخلخل (n=6). با تبعیت از کینل و همکاران، قطعات بین دو بلوک پلی اورتان که مهره های ستون فقرات تحت پیش بار ثابت 200 نیوتونی را شبیه سازی می کردند، قرار گرفتند. نوک خلفی قطعه در بخش ورودی بین بلوک های پلی اورتان قرار گرفت و یک وزنه ی 1 پوندی هدایت شده بر روی وجه جلویی با حداکثر سرعت 2.6 متر بر ثانیه فشار وارد نمود تا معرف نیروی ضربه ای چکش جراحی باشد. ضربه ها تا زمانیکه قطعه بطور کامل آسیب ببیند تکرار شدند. دوام PEEK متخلخل با استفاده از توموگرافی میکروکامپیوتری (μCT) قبل و بعد از عمل ارزیابی شد. پوشش تیتانیومی قبل و بعد از عمل با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی اشعه ی X پراکندگی انرژی ارزیابی شد. تغییرات وارد بر زبری سطحی قطعات صاف و دارای پوش تیتانیوم نیز ارزیابی شد.
نتایج: قطعات PEEK متخلخل و PEEK صاف، حداقل علائم آسیب دیدگی سطحی را از خود نشان دادند، در حالیکه قطعات دارای پوشش تیتانیوم شاهد افت قابل ملاحظه ی پوشش قابل مشاهده بودند. کمی سازی تغییرشکل PEEK متخلخل نشان می دهد که ساختار متخلخل پس از قرارگیری تحت فشار که برای رشد استخوان از داخل موجود خواهد بود، سطح تخلخل بالای خود (65%) را حفظ می کند و تغییرات حداقلی در عمق و اندازه ی خلل و فرج ایجاد می شود. تحلیل SEM و میکروسکوپ اشعه X پراکندگی انرژی برای قطعات دارای پوشش تیتانیوم، افت قابل ملاحظه ی پوشش تیتانیومی پس از قرارگیری تحت فشار را نشان داد که همراه با کاهش زبری سطح روی داد. PEEK صاف حداقل علائم آسیب دیدگی با استفاده از SEM را دارد، اما کاهش در زبری سطح را نیز از خود نشان می دهد.
نتیجه گیری: اگرچه اصلاحات اخیر بر روی قطعات جوش داخل بدن برای استئوبلاست کنندگی مفیدند، اما ممکن است در معرض آسیب قرار گرفته و طی قرارگیری تحت فشار دچار خرابی شوند. این مقاله دریافت که قطعات PEEK متخلخل حداقل آسیب را حین فشار گردنی شبیه سازی شده می بینند، در حالیکه قطعات PEEK با پوشش تیتانیومی بخش قابل توجهی از پوشش خود را از دست می دهند.
کلیدواژه ها: ساییدگی | لایه لایه شدن | وارد آمدن فشار | قطعه ی جوشی داخل بدن | PEEK متخلخل | پوشش تیتانیوم | دوام
مقاله ترجمه شده
5 پویایی شبکه های بزرگ fMRI : تجزیه و تحلیل فعالیت مغز برای ساخت مدل های بهتر از کارکرد مغز
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
نوسانات مداوم فعالیت مغز اندازه گیری شده با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI) ، پنجره جدیدی به سوی اصول سازمانی عملکرد مغز باز می کند . پیشرفت در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها، بر استخراج عناصر تشکیل دهنده پویایی زمانی از لحاظ الگوهای فعالیت یا اتصال متمرکز شده است. در نتیجه، حالت های مغز را می توان تعریف کرد و سپس آنها را با استفاده از ویژگی های زمانی و مدل های محاسباتی تجزیه و تحلیل کرد تا تعاملات ظریف بین شبکه های عملکردی مغز بدست آید . این پیشرفت های جدید روش شناختی اجازه می دهند که ساختار فضایی-زمانی غنی از اجزای کارکردی دی کانستراکت شود تا اینکه به صورت شبکه های پویا در حالت استراحت در آیند که در دراز مدت با استفاده از معیارهای متداول اتصال عملکردی به یک شکل واحد درآمده اند. برنامه های کاربردی این روش های نو ظهور نشان می دهند که تغییر ارتباطات عملکردی در واقع با استفاده از سازماندهی مجدد و پیچیده تعاملات شبکه ای انجام می شود و به این ترتیب، مشاهدات ارزشمندی برای ساخت مدل های بهترعملکرد مغز و اختلال عملکرد آن فراهم می کند. در اینجا، ما خلاصه ای از پیشرفت های اخیر در این زمینه جالب، را به همراه یافته ها و دیدگاه های اصلی در مورد تحقیقات آینده ارائه می دهیم.
مقاله ترجمه شده
6 عملکرد استئوبلاست کنندگی پلی اتراترکتون اصلاح شده با پوشش تیتانیوم دی اکسید در بدن موجود زنده با استفاده از آبکاری یون قوسی برای کاربردهای ایمپلنت ستون فقرات
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
پلی اتراترکتون (PEEK) که عملکرد بیومکانیکی مشابه استخوان اسفنجی انسان دارد، بطور گسترده به عنوان ماده ی ایمپلنت ستون فقرات استفاده می شود. این به لحاظ زیستی بی اثر بوده و خواص سطحی آبگریز آن موجب استئوبلاست کنندگی ضعیف می شود. این مقاله یک روش اصلاحی جدید یعنی آبکاری یون قوسی (AIP) را مورد استفاده قرار می دهد که پوشش هایی از جنش تیتانیوم دی اکسید (TiO2) با قابلیت استئوبلاست بالا بر روی زیربستر PEEK فراهم می آورد. این PEEK دارای پوشش TiO2 (TiO2/PEEK) درون استخوان ران خرگوش های نر سفید نیوزیلند کاشته شد تا عملکرد آن درون بدن موجود زنده با آزمون درون کشی و مشاهدات بافت شناسی ارزیابی شود. نتایج تحلیلی نشان می دهد که AIP می تواند پوشش های TiO2 را بر روی زیربسترهای PEEK گلوله مانند به عنوان مواد ایمپلنت ایجاد کند. پس از ایمپلنت گذاری طولانی مدت در خرگوش ها، هیچ علائمی از التهاب مشاهده نشد. از مشاهدات بافت-شناسی تشخیص دادیم که استخوان ایجادشده ی جدید عمدتاً از ایمپلنت TiO2/PEEK ایجاد شده است. استحکام برشی سطح واسط استخوان/ایمپلنت با افزایش دوره ی زمانی ایمپلنت گذاری افزایش می یابد. مهم تر از همه اینکه، عملکرد پیوند استخوانی ایمپلنت TiO2/PEEK در مقایسه با PEEK بدون پوشش، بهتر است. پوشش های TiO2-روتیل به استئوبلاست کنندگی بهتری در مقایسه با پوشش های TiO2-آناتاز دست یافت. در نتیجه، AIP-TiO2 می تواند به عنوان روش اصلاح سطحی جدیدی برای PEEK در قفس های جوش داخل بدنی ستون فقرات عمل کند.
مقاله ترجمه شده
7 طراحی و پیاده سازی ادغام تصاویر پزشکی براساس تبدیل کانتورلت غیر نمونه ای مجزا
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
تکنیک ادغام تصویر پزشکی به ترکیب منبع تصاویر MRI و CT اسکن بر اساس تبدیل کانتورلت غیر نمونه ای مجزا و قانون ادغام سطح پیکسل می انجامد. NSCT ( تبدیل کنترولت غیر نمونه ای مجزا) بر اساس ادغام و تلفیق شامل حداکثر انرژی گابور و حداکثر ضریب انتخاب گابور می شود که با فرکانس پایین و فرکانس بالا به مهار اطلاعات پس زمینه ای و افزایش اطلاعات از مناطق مورد نظر به تشخیص تصویر می پردازد. این تصویر در پالایشگاه در جزئیات درشت و در بهترین جزئیات با تفکیکات و جهت گیری های مختلف تجزیه می شود. همه ی گروهای فرعی با قانون ادغام سطح پیکسل با دقت بیشتری ادغام می شوند. هدف از ادغام تصویر بدست اوردن اطلاعات مفید مکمل از CT/MRI و تصاویر چند خصوصیتی است. با این روش می توانیم اطلاعات تکمیلی و رضایت بخش انتروپی ، بهترین ضریب همبستگی ، PSNR (بالاترین سیگنال نویز) و به میزان کمتری MSE (تطبیق متوسط خطا ) را بدست اوریم.
کلمات کلیدی: تصاویر پزشکی فیوژن | تصاویر مولتی | NSCT | قوانین فیوژن.
مقاله ترجمه شده
8 رویکرد عملی برای تخمین نیروی تماسی زانو بر اساس وضعیت فرد (روش مختص فرد)
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
نیروهایی که به زانو فشار وارد می کنند می توانند سهمی در نابودی غضروف آن داشته باشند. مدلهای اسکلتی عضلانی، تشخیص نیروهای درونی وارده به زانو را ممکن می سازد. اما صحت آنها اغلب ممکن نیست چرا که داده های تجربی نیروهای وارده بر مفصل زانو محدود است. جدید ترین داده های در دسترس که فشار نیروهای وارده بر زانو را از طریق یک انداره گیری مستقیم با استفاده از جایگزینی کامل زانو را گزارش می دهد، یک فرصت خاص را برای ارزیابی صحت مدلها فراهم می کند. مطالعات قبلی اهمیت مختص فرد بودن (subject specificity) را در افزایش صحت تشخیص مدلها برجسته کرده است. اگرچه این روش ها ممکن است خارج از چارچوب پژوهش، غیر واقعی به نظر آیند. بنابراین هدف از این کار ما تشخیص یک رویکرد عملی برای پیش بینی دقیق نیروی تماسی زانو در محل اتصال به ساق پا بود. ۴ روش برای پیش بینی نیروهای تماسی زانو با هم مقایسه شده اند: ۱) بهینه سازی آماری استاندارد، ۲) وزن دهی یکسان هماهنگی عضلات، ۳) وزن دهی مختص فرد به هماهنگی عضلات، و ۴) تنظیم استحکام مختص فرد. آزمون های راه رفتن برای سه موضوع با جایگزینی زانوی آماده برای ارزیابی صحت پیش بینی مدلها استفاده شد. پیش بینی هایی که از وزن دهی مختص فرد برای هماهنگی عضلات استفاده می کنند، بهترین هماهنگی را با داده های تجربی به دست می دهند. اگرچه این روش برای داده های درون-بدنی جهت کالیبراسیون فاکتور وزن دهی مورد نیاز بود. با درنظر گرفتن استحکام خاص فرد پیش بینی های مدلهای پیشرفته با بهینه سازی آماری استاندارد، با خطای پیک نیروی تماسی زانوی کمتر از نصف وزن بدن برای تمام افراد مقایسه شد. به طور کلی، ترکیب ارزیابی های بالینی از استحکام عضلات با ابزار استاندارد در دسترس در پکیج نرم افزار OpenSim، مانند حرکات معکوس و بهینه سازی آماری، به نظر می رسد که روشی عملی برای پیش بینی نیروهای تماسی با مفاصل است که در کاربردهای مختلفی می تواند به کار گرفته شود.
کلمات کلیدی: آرتروز | زانو | مدلسازی | نیروی تماسی
مقاله ترجمه شده
9 یک میکروفون میکرو-الکترومکانیکی برای کاربردهای وسایل کمک شنوایی (سمعک)
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
گوش انسان سیگنال های صدا را از محیط دریافت می کند و آن ها را به حوزه الکتریکی تبدیل کرده و به مغز منتقل می کند. با توجه به شيوع اختلالات شنوايي و ضرورت استفاده از سمعک، اين مقاله بر روي طراحي ميكروفون ها به منظور کاشتن (ایمپلنت) در داخل گوش تمرکز کرده است. طراحی در نظر گرفته شده برای این کاربرد، استفاده از تکنولوژی میکروالکترومکانیکی و مواد پیزوالکتریک است. بر اساس نقش مهم دیافراگم در ساختار میکروفون ها و به منظور دستیابی به حداکثر جابجایی در دیافراگم، مطالعات دقیق مختلفی از نظر شکل و بعد انجام شده است که در این مقاله ارائه شده اند. اشکال مورد بررسی برای انتخاب شکل دیافراگم بهینه عبارت از دایره، مربع و شش ضلعی است. در شبیه سازی و تحلیل انجام شده، چهار بعد در میکرومتر برای هر شکل انتخاب شده در نظر گرفته شده است. با توجه به پارامترهای کارایی (جابه جایی مرکز دیافراگم، فرکانس رزونانس اول) و نتایج شبیه سازی، عملکرد دیافراگم دایره ای با ابعاد 350 میکرومتر در مقایسه با موارد دیگر، برای کاربرد پزشکی میکروفون مطلوب است. تجزیه و تحلیل و شبیه سازی در نرم افزار COMSOL انجام شده است. فرایند ساخت دیافراگم پیشنهاد شده با استفاده از ریزماشین کاری حجمی و سطحی انجام شده است. علاوه بر این، AlN به عنوان ماده پیزوالکتریک در این ساختار مورد استفاده قرار گرفت.
مقاله ترجمه شده
10 نظارت بر وضعیت سلامتی با استفاده از هوای بازدمی با بینی الکترونیکی / ماشین بویایی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
در یک جامعه سالخورده ، مردم توجه خود را بیش از پیش به ارزیابیهای روزمره وضعیت سلامتی خود معطوف میکنند . انها علاوه بر اینکه وضعیت سلامتی خود را چک میکنند ، از ازمایشهای پزشکان نیز استفاده میکنند ، همچنین ابزار زیست پزشکی نیز در این راستا وجود دارد که قابلیت نظارت و نشان دادن وضعیت بهداشت و سلامت را نیز دارا میباشد . در این مقاله ، ما سیستم بینی الکترونیکی را پیشنهاد میدهیم که برای نشان دادن وضعیت سلامت افراد و تنفس آنها توسعه یافته است . متال – پورفیرین ها (MPs) / SWNT –COOH و پلیمر / SWNT-COOH از جمله سنسورهای نانوکامپوزیت هستند که بعنوان مجموعه ایی از سنسورهای گازی شیمیایی در کنارِ سیستم بینی الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرند . این مواد حساس نسبت به مولکولهای بوی موجود در هوای بازدمی حساس هستند . ابزار مورد استفاده توان کمتری نیاز دارند و میتوان در دمای اتاق نیز از آنها استفاده نمود . یک ازمایش مقدماتی روی گروه نمونه شامل بیماران مبتلا به سرطان و داوطلبان سالم انجام شد تا بتوان وضعیت سلامتی آنها را با هم مقایسه نمود . در این ازمایش مشخص شد که بینی الکترونیکی میتواند هوای بازدمی را تشخیص دهد و الگوی بوی هوای بازدم / بوی دهان را برای هر فرد نشان دهد . این دستگاه میتواند خطر ابتلا به بیماریهای عفونی و سایر بیماریها را کاهش دهد .
راهنمای موضوعی : تشخیص سرطان | بینی الکترونیکی | هوای بازدمی | سنسور گازی | PCA | ترکیبات آلی فرار (VOCs) .
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi