دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دانلود مقاله پزشکی 1 با ترجمه فارسی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - دانلود مقاله پزشکی 1 با ترجمه فارسی

تعداد مقالات یافته شده: 54
ردیف عنوان نوع
1 ارتباط عملکردی بازسازی اولیه ی قشر حرکتی پس از آسیب نخاعی چیست؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
نقشه های خروجی حرکتی قشر حرکتی اولیه ی مغز به صورت گسترده ای توسط یادگیری مهارت های حرکتی و آسیب های عصبی توزیع و اصلاح می شوند. عملکردهایی که این نقشه های پس از آسیب نخاعی از خود نشان می دهند بحث برانگیز هستند. علاوه بر این، الگوی بازسازی و اینکه آیا این نقشه ها از عملکردهای حرکتی در معرض خطر پشتیبانی می کنند یا خیر، هنوز به درستی درک نشده است. درک عمیق تر مکانیزم های پاتوفیزیولوژیک اختلال عمکرد حرکتی پس از ضایعه ی نخاعی برای توسعه و بهبود راهکارهای درمانی بسیار حائز اهمیت است. این مقاله سه هدف را دنبال می کند. اول اینکه پژوهش های موجود در رابطه با بازسازی و همزمان را با قشر حرکتی اولیه ی مغز پس از آسیب نخاعی را ترکیب می کند. دوم، بر روی مدارک موجود در رابطه با ادبیات مربوط به یادگیری مهارت حرکتی و آسیب مغزی کار می کند تا شکل و هرف نقشه های حرکتی را تفسیر کند. و سومین هدف توجه به پژوهش های موجود در رابطه با بازسازی مداخله گرانه ی قشر حرکتی اولیه ی مغز پس از آسیب نخاعی، می باشد. نتیجه گیری های ما در راستای کارهای بعدی می باشد و تاکید داشتیم که به پژوهش های چند بعدی نیاز است تا نقشه هایی با روش های تصویربرداری عصبی و محرک های غیرتهاجمی ایجاد شود که در نهایت درکی عمیق و جامع نسبت به تاثیرات آسیب نخاعی بر بازسازی در قشر حرکتی اولیه ی مغز به وجود آید.
کلید واژه ها: آسیب نخاعی | قشر حرکتی اولیه | نقشه موتور | پلاستیک | تراشه كورتيكاسپسنيك | سازماندهی مجدد قشر مغز
مقاله ترجمه شده
2 دسترس پذیری سیستم اطلاعات بهداشتی برای تصمیم گیری با رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد - مطالعه موردی: کرمانشاه، ایران
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) ، کاربرد موثر و مناسب، بهترین شواهد در تصمیم گیری بالینی برای مراقبت از بیمار است. اين مطالعه با هدف ارزيابی سيستم اطلاعات بهداشتی جهت تصميم گيری با روش EBM در بيمارستان آموزشی شهر کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی متخصصان و کارشناسان و همچنین پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. اعتبارسنجی محتویات پرسشنامه با هدف تکمیل پرسش های پرسشنامه، توسط متخصصان تایید شد. سپس قابلیت اطمینان پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان دسترسی به منابع اینترنتی در سطح مطلوب است. با توجه به متحصصین دانشگاهی (P = 0.021) اختلاف معنی داری حداقل بین یک گروه قابل دسترس سیستم اطلاعاتی بیمارستان اطلاعاتی EBM در دسترسی به داده های اینترنتی وجود دارد. رضایت از سیستم اطلاعات بیمارستانی در تهیه دارو مبتنی بر شواهد، از نظر دانش لازم اجرای آن بر اساس آموزش عالی، اختلاف آماری معنی داری حداقل در یک گروه نشان داد(001/0 P =). بیمارستان کرمانشاه از لحاظ دسترسی به منابع اینترنتی، دانش EBM و پیاده سازی آن شرایط مطلوبی دارد؛ این نشان می دهد که قابل دسترس بودن، بستر مناسب برای تصمیم گیری با رویکرد EBM است. با این حال، بهتر است دوره های آموزشی منظم برای آموزش پزشکان و پرستاران به منظور پیاده سازی عملی رویکرد EBM به کار گرفته شود.
کلید واژه ها: پزشکی مبتنی بر شواهد | سیستم اطلاعات بیمارستانی | تصمیم بالینی
مقاله ترجمه شده
3 انحراف معماری ژنتیکی در تکرار متوالی کوتاه ترجمه نشده در ژن ZMYM3 ویژه انسان 5 UTR در اسکیزوفرنی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
گسترش افتراقی تعدادی از تکرارهای کوتاه متوالی انسان در هسته پیش برنده اصلی و ناحیه‌ ترجمه نشده 5 ، این فرضیه را تقویت می‌کند که حداقل بعضی از این STRها مزیتی انتخابی را در تکامل انسان فراهم کنند. با بررسی کامل نقشه ژنتیکی رمزنگاری پروتئینی همه UTR های مبتنی بر پایگاه داده Ensembl (www.ensembl.org) ، گزارش کردیم که طولانی‌ترین STR در این بازه 32(GA) می‌باشد، که متعلق به ساختار روی-انگشتی نوع MYM است که شامل 3 ژن(ZMYM3) است.در این پژوهش، ما اثرات تکاملی این ناحیه را در فرآیند تکامل تحلیل کرده و توزیع ژنوتیپ و آلل در STR "استثنائاً طولانی" را با ترتیب‌گذاری مستقیم 486 مرد ایرانی ناخویشاوند شامل 196 مورد اسکیزوفرنی (SCZ) و 290 نفر به عنوان گروه کنترل آزمایش کردیم. دریافتیم که نسخه ZMYM3 شامل STR ، مختص انسان است(ENST00000373998.5). واریانس آلل قابل توجهی بین گروه کنترل و گروه مورد آزمایش مشاهده شد(آزمایش Levence برای برابری واریانس‌ها F=4.00, p<0.03) . علاوه بر این، شش آلل در بیماران اسکیزوفرنی مشاهده شد که در گروه کنترل شناسایی نشد(آلل های "مخصوص بیمار ") (میانه p دقیقاً 0.0003>). این آلل‌ها در دورترین انتهاهای کوتاه و بلند منحنی توزیع آلل‌ها بودند و 4% ژنوتیپ‌های گروه اسکیزوفرنی را تشکیل می‌دادند. در نهایت، انحراف در معماری ژنتیکی در STR ZMYM3 در اسکیزوفرنی را پیدا کردیم.علاوه بر این، توزیع زنگوله شکلی از آلل‌ها و انتخاب علیه آلل‌ها در دورترین نقاط انتهایی این STR پیدا کردیم. STR ZMYM3 نمونه اولیه‌ای است، دوره‌ای تکاملی که محدوده آلل‌ها در هر گونه خاص را مشخص می‌کند. دورترین آلل‌ها و ژنوتیپ‌های "مخصوص بیمار" ممکن است دیدگاه ما درباره تکامل تطبیقی و اختلالات پیچیده را تغییر دهد. ژن ZMYM3 "استثنائاً بلند " STR باید در اسکیزوفرنی و دیگر ویژگی‌ها /فنوتیپ ترتیب گذاری شوند.
کلید‌واژه‌ها : ZMYM3 | تکرار پشت سرهم کوتاه | اسکیزوفرنی | به طور استثنایی بلند | مخصوص بیمار
مقاله ترجمه شده
4 ارزیابی الگوریتم های فیلترینگ دیسپکل برای تقسیم شدن تومورهای سینه با استفاده از تصاویر اولتراسوند
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
در این مقاله، تصاویر اولتراسوند سینه با الگوریتم های مختلف فیلترینگ دیسپکل برای تجزیه و تحلیل اثر دیسپکل کردن بر تقسیم توده های خوشخیم و بدخیم سینه با استفاده از تصاویر اولتراسوند پیش پردازش می شود. الگوریتم های فیلترینگ دیسپکل به طور کلی به هشت دسته تقسیم می شوند، از جمله فیلترهای مبتنی بر آمار موضعی، فیلترهای فازی، فیلترهای فوریه، فیلترهای چند مقیاسی، فیلترهای تکراری غیر خطی، فیلترهای تنوع کلی، فیلترهای متوسط غیر موضعی و فیلترهای هیبریدی. کلُ 100 تصویر اولتراسوند سینه (40 خوش خیم و 60 بدخیم) با استفاده از 42 الگوریتم فیلتر کردن دیسپکل پردازش شدند. یک فیلتر دیسپکل شده، مناسب در نظر گرفته می شود اگر کناره ها و ویژگی ها / ساختارهای تصویر را حفظ کند. قابليت حفظ کناره ها برای يك فيلتر دیسپکل توسط معیار بتا (β) و قابليت حفظ ویژگی / ساختار با استفاده از شاخص كيفيت تصوير (IQI) اندازه گيري می شود. مشاهده شد که از 42 فیلتر، شش فیلتر به نام های لی سیگما، FI، FB، HFB، BayesShrink و DPAD تصاویر بالینی قابل قبول تری از لحاظ حفظ کناره و ویژگی / ساختار تولید کردند. ارزیابی کیفی این تصاویر بر اساس نمرات ارائه شده توسط رادیولوژیست با تجربه شرکت کننده، انجام شده است. سپس تصاویر پیش پردازش شده به یک ماژول تقسیم بندی برای تقسیم شدن تومورهای خوش خیم یا بدخیم با کمک تصاویر اولتراسوند، وارد شدند. ارزیابی عملکرد الگوریتم تقسیم بندی به صورت کمّی با استفاده از شاخص ژاکارت انجام شده است. نتایج هر دو ارزیابی کمّی و کیفی توسط رادیولوژیست نشان می دهد که الگوریتم فیلترینگ دسپیکل DPAD تصاویر بالینی قابل قبول تری را ارائه می دهد و منجر به تقسیم بهتر تومورهای خوش خیم و بدخیمِ حاصل از تصاویر اوتراسوند می شود.
مقاله ترجمه شده
5 الگوریتم های قطعه ایی عروق خونی – مروری بر روش ها ، پایگاه داده ها و معیارهای ارزیابی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 21 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 62
هدف : قطعه بندی عروق خونی یکی از موضوعات مورد علاقه در تحلیل تصویربرداری پزشکی است زیرا تحلیل عروق برای تشخیص ، برنامه ریزی برای درمان و انجام درمان ، ارزیابی پیامدهای کلینیکی در زمینه های مختلف ، مانند لارنگولوژی ، جراحی مغز و اعصاب و چشم پزشکی بسیار مهم و الزامیست . قطعه بندی بصورت خودکار و یا نیمه خودکار میتواند پزشکان را در انجام این وظایف حمایت کند . روشهای مختلف تصویر برداری که هم اکنون مورد استفاده قرار میگیرند و انتخاب مناسب الگوریتم قطعه بندی برای رویارویی با روشهای تصویربرداری مورد پذیرش حایز اهمیت هستند (برای مثال ، رزولوشن ، صدا و تباین عروقی) . هدف : هدف از این مطالعه بررسی الگوریتم های قطعه بندی عروق خونی در حال حاضر است . در میان الگوریتمها و رویکردهایِ مد نظر ، ما عمیقا به بررسی جدیدترین قطعه بندی عروق خونی پرداخته ایم که شامل موارد زیر است : یادگیری ماشین ، مدل فرم پذیر و رویکردهای مبتنی بر ردیابی . روش ها : در این مطالعه به تجزیه و تحلیل بیش از صد مقاله میپردازیم که روی روشهای قطعه بندی عروق خونی تمرکز داشته اند . برای هر کدام از رویکردهای تجزیه و تحلیل، جداولی بصورت خلاصه ذکر شده که گزارشی از تکنیک های تصویر برداری مورد استفاده ، ناحیه اناتومیک و معیارهای اندازه گیری عملکرد را ارایه میدهند. مزایا و معایب هر یک از روش ها بصورت برجسته نشان داده شده است . بحث: علیرغم پیشرفتهای مستمر و تلاش های انجام شده در این زمینه ، مسایل چندی وجود دارند که همچنان نیازمند بررسی هستند . محدودیت های مربوطه شامل قطعه بندی عروق آسیب شناسی میشود . متاسفانه پژوهش های مستمری در زمینه بررسی این موضوع انجام نشده است . تحقیقات تا زمانی مورد نیاز است که فرضیات اصلی برای عروق سالم (مانند سطح مقطع خطی و دایره ایی) بافتهای آسیب شناسی را مورد بررسی قرار نمیدهند ، که از طرف دیگر نیازمند مدل های فرم پذیر جدید برای رگ ها میباشد . علاوه بر این ، افت شدت تصویر ، نویز (صدا) و کنتراست پایین همچنان بعنوان یک مانع مهم برای دستیابی به کیفیت بالا خود را نشان میدهد . این امر بویژه برای تصویربرداری نوری درست است ،جایی که کیفیت تصویر معمولا به دلیل صدا و کنتراست نسبت به تشدید مغناطیسی و انژیوگرافی به روش پرتونگاری مقطعی کامپیوتری پایین تر است . نتیجه گیری : هیچ کدام از روش های قطعه بندی برای انواع مختلف نواحیی آناتومیک و یا کیفیت تصویربرداری مناسب نیست ، بنابراین هدف اصلی این بررسی فراهم کردن منابع جدید و اطلاعات مناسب در مورد وضعیت هنر الگوریتم قطعه بندی است ، بنابراین مناسب ترین روش را میتوان بر اساس نوع کار انتخاب نمود .
مقاله ترجمه شده
6 تاثیر تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم روی کارکرد شناختی در بیماران سکته ای
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
پیش زمینه: اختلال شناختی پس از سکته، رایج و معمول است و می تواند باعث ایجاد ناتوانی شده و تاثیرات مهمی روی کیفیت زندگی و استقلال داشته باشد. تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم می تواند بیانگر یک ابزار نویدبخش برای شکل گیری مجدّد کارکردهای شناختی در بیماران سکته ای باشد.
اهداف: هدف این مطالعه بررسی تاثیر تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم روی کارکردهای شناختی در بیماران سکته ای می باشد.
بیماران و روشها: 40 بیمار سکته ای مرد مشمول این مطالعه شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه یکسان (A و B) تقسیم شدند. گروه A تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم را در ترکیب با برنامه آموزشی شناختی انتخاب شده توسط رِهاکام (RehaCom) دریافت کرد. گروه B تحریک ساختگی زیرپوستی با جریان مستقیم را در ترکیب با همان برنامه آموزشی شناختی دریافت کرد. بررسی شناختی و سنجش استقلال کارکردی برای همه بیماران قبل و بعد از عمل تحریک انجام شد.
نتایج: یک بهبود قابل توجهی در نمرات توجه و تمرکز، حافظه ی شکلی، استدلال منطقی، رفتار واکنشی و رفتارهای پس از سنجش استقلال کارکردی در هردو گروه وجود داشت؛ این بهبود در گروه A در مقایسه با گروه B به صورت قابل توجهی بالاتر بود.
نتیجه گیری: تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم یک روش توانبخشی عصبی موثر است که کارکردهای نامناسب شناختی پس از سکته را بهبود می بخشد. به علاوه، تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم دارای یک تاثیر مثبت روی عملکرد فعالیتهای روزمره است.
کلیدواژه ها: سکته | تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم | کارکردهای شناختی
مقاله ترجمه شده
7 نانوذرات طلا برای کاربرد پرتودرمانی سرطان: مکانیزیم ها و پیشرفت‌های اخیر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 70
نانوذرات طلا (AuNP) به عنوان داروهای حساس کننده به پرتو استفاده می‌شوند زیرا جذب بالایی برای اشعه‌های X، تطبیق پذیری چندمنظوره و خواص منحصر به فرد شیمیایی، الکترونیکی و یونی دارند. پژوهش‌های چندرشته‌ای در دهه‌ی گذشته انجام شده و نشان داده است که پتانسیل داروهای حساس کننده به پرتوی مبتنی بر AuNP و مکانیزیم‌های شناسایی شده‌ی ممکن چگونه هستند که بر حسب اثرات افزایش تششعات AuNPها هستند. با وجود اینکه یافته‌های امیدوارکننده‌ای از مطالعات پیش بالینی بدست آمده است، مزایای حساسیت رادیویی AuNP به موفقیت بالینی تفسیر می‌شود. در این بررسی، مروری از وضعیت فعلی داروهای حساس کننده به پرتوی مبتنی بر AuNP در حالت‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی حساس کننده ارائه کرده‌ایم. همچنین پیشرفت‌های اخیر که بر طراحی فرمولاسیون تمرکز کرده‌اند و امکان کاربردهای بالینی و درمانی چندگانه را فراهم آورده‌اند مورد بحث قرار گرفته‌اند و با ملاحظات طراحی به نتیجه گیری انجامیده‌اند تا باعث توسعه‌ی AuNPهای نسل بعد برای کاربردهای بالینی شوند.
کلمات کلیدی: حساسیت رادیویی | پرتودرمانی | نانوذرات طلا | مکانیزیم | نانوذرات چندمنظوره | داروهای حساس کننده به پرتو هیپوکسیک | هدف گذاری فعال | رادیوتراپی یونی
مقاله ترجمه شده
8 هیبرید نانو خوشه های گادولینیم اکسید – طلا پروتئین تثبیت برای تصویربرداری چندجمله ای و دارورسانی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 36 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
یک چند منظوره ترانوستیک نانو پلت فرم پروتئین تثبیت مانند هیبرید نانو خوشه های گادولینیم اکسید – طلا (Gd2O3-AuNCs)، تصویربرداری چند جمله ای و دارو رسانی ساخته شده است. نانو هیبرید Gd2O3-AuNCsاز طریق گنجاندن و یکپارچه سازی نانو کریستال های Gd2O3 و نانوخوشه های طلا در داربست آلبومین سرم گاوی به عنوان یک ماده تثبیت کننده، توسعه یافته است. نانوهیبریدزیست سازگاری مطلوب را نشان می دهد و قادر به افزایش کنتراست در رزونانس مغناطیسی (MR) و تصویرببرداری توموگرافی (CT) ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ است. در این میان، جزء AuNCs یکپارچه شده نه تنها نانوهیبرید را برای تولید فلورسانس قرمز به همراه دارد، بلکه تولید اکسیژن تکی(1O2) را در برانگیختگی نزدیک به مادون قرمز لیزری در 808 نانومترنیز حساس می کند.آلبومین سرم گاوی اطراف نانوذرات، Gd2O3-AuNC را یک حامل عالی برای تحویل ایندوسیانین سبز (ICG)می سازد. بارگذاری ICG نانوکامپوزیت Gd2O3-AuNCs-ICG را با قابلیت تصویربرداری فلورسانس نزدیک مادون قرمز به ارمغان می آورد و و قابلیت فوتوترمال و خاصیت فتودینامیکی آن را بهبود می بخشد.سرانجام، آزمایش های بیشتر نشان دادند که نانوکامپوزیت Gd2O3-AuNCs-ICG یک عامل ترانوستیک امیدوارکننده برای تصویر هدایت درمان سرطان محسوب می شود.
واژگان کلیدی: گادولینیم اکسید | نانو خوشه طلا | فلورسانس نزدیک مادون قرمز | تصویربرداری رزونانس مغناطیسی | ﺗﻮﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ | درمان فوتوترمال/ فوتودینامیک.
مقاله ترجمه شده
9 لیزر درمانی برای بازگرداندن عملکرد واژن
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
لیزر درمانی در تعداد زیادی از شرایط های پزشکی کاربرد درمانی دارد و اخیرا به عنوان یک درمان غیرهورمونی برای سندرم ادراری-تناسلی یائسگی (genitourinary syndrome of menopause یا GSM) و یک گزینه غیرتهاجمی برای بی اختیاری ادرار ناشی از استرس (stress urinary incontinence یا SUI) مطرح شده است. چند نوع درمان، شامل محصولات هورمونی و غیر هورمونی، برای بهبود علایم GSM وجود دارند. هر دو نوع لیزر میکرو تخریبی لایه لایه ای co2 (microablative fractional CO2 laser) و غیرتخریبی واژنیِ Er:YAG (VEL)، تغییرات ریخت شناختی(مورفولوژیک) در بافت های واژن القا می کنند و داده های کارآزمایی های بالینی غیر تصادفی نشان می دهند که لیزر درمانی می تواند خشکی و درد هنگام آمیزش جنسی را بهبود بخشد. به نظر می رسد VEL می تواند SUI را همانند افتادگی واژن بهبود بخشد. اگرچه کارآزمایی های تصادفی بزرگی در این مورد انجام نشده است، شواهد نشان می دهد VEL می تواند به عنوان جایگزینی ایمن و موثر برای (( درمان جایگزینی با هورمون (hormone replacement therapy یا HRT) )) برای بیماری GSM مطرح شود. همینطور یک درمان خط اول برای SUI خفیف تا متوسط، پیش از آنکه پزشک مجبور به انجام عمل جراحی به عنوان آخرین چاره شود. به مطالعات تصادفی نیاز است تا لیزر درمانی را با سایر درمان ها مقایسه کند و همینطور مدت تاثیرات درمانی و امنیت استفاده های مکرر از این شیوه را بسنجد. در حال حاضر پژوهش هایی در حال ارزیابی یک ردیاب(Probe) روباتی خودکار برای درمان VEL و نیز یک ردیاب(probe) داخل پیشابراهی برای درمان SUI شدید و تیپ 3 هستند.
کلمات کلیدی : سندرم ادراری-تناسلی یائسگی | بی اختیاری ادرار | افتادگی اندام های لگنی | سندرم سستی واژنی | لیزر درمانی واژن
مقاله ترجمه شده
10 اثر فعالیت فیزیکی بر سلامت قلبی عروقی و اسکلتی-عضلانی: آیا حرکت و جنبش می-تواند به عنوان نوعی دارو تجویز شود؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
فعالیت فیزیکی یک ابزار درمانی شناخته شده برای انواع شرایط پزشکی است از جمله بیماری های قلبی عروقی مانند بیماری شریان کرونر، سکته مغزی، دیابت نوع 2 و چاقی. علاوه بر این افزایش فعالیت فیزیکی را می توان یک روش درمانی برای بهبود سلامت اسکلتی عضلانی دانست؛ با این حال گزارش های متناقضی در مورد فعالیت فیزیکی وجود دارند که به بیماری دژنراتیو اسکلتی عضلانی به خصوص استئوآرتریت (OA) منجر می شوند. علاوه بر این اگرچه فعالیت فیزیکی مزایای خاص خود را دارد هنوز مشخص نیست چه میزان از فعالیت بدنی بیشترین منفعت را دارد. تمرین های ورزشی بیش از حد و ناکافی ممکن است عواقب نامطلوبی به همراه داشته باشند. این موارد می تواند روی این امر اثر بگذارد که پزشکان در مورد شدت ورزش چه توصیه هایی به بیماران خود می کنند. مطالعات متعددی اثر فعالیت فیزیکی را بر جنبه های مختلف سلامتی بررسی کرده اند. با این حال هنوز مطالعات سیستماتیک کافی وجود ندارند که سلامت اسکلتی عضلانی و قلبی عروقی را به عنوان نتایج ورزش بررسی کنند. بنابراین هدف از این مقاله ی مروری ارزیابی این مسئله است که چگونه فعالیت فیزیکی می تواند روی این جنبه های سلامتی اثر بگذارد. به طور خاص ما اثر سطوح مختلف فعالیت فیزیکی را روی 1)سلامت قلبی عروقی و 2)سلامت اسکلتی عضلانی بررسی کردیم. این مقاله مروری نشان می دهد که فعالیت فیزیکی ممکن است بیماری قلبی عروقی را کاهش دهد و علائم OA را بهبود دهد و بنابراین حرکت و جنبش را می توان نوعی دارو دانست. با این حال از آنجاییکه فعالیت سنگین می تواند به طور بالقوه منجر به افزایش ریسک OA شود، پزشکان باید به بیماران خود اینطور توصیه کنند که فعالیت بیش از حد می تواند اثرات بالقوه ی منفی روی سلامتی آنها داشته باشد و ورزش باید در حد اعتدال انجام شود و پس از آن مطالعات بیشتری صورت گیرد.
کلمات کلیدی: فعالیت فیزیکی | سلامت قلبی عروقی | سلامت اسکلتی عضلانی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi