دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دسترسی به ICT محلی::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - دسترسی به ICT محلی

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 دسترسی به ICT محلی و کار آفرینی: شواهد و مدارکی از چین
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
کار افرینی به طور فزاینده ای برای نواوری و توسعه اقتصادی اهمیت دارد. با وجود این؛ تحقیقاتی در مورد سیستم های اطلاعات محدود وجود دارد که نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات محلی (ICT) را برای کارآفرینان بررسی می کند. این مطالعه اثر مستقیم از دسترسی به ICT محلی در عملکرد کارافرینی افراد و اثر متقابل بین دسترسی به ICT محلی و guanxi در کسب و کار و اقتصاد چین را بررسی می کند. بر اساس یک پایگاه داده تطبیق یافته مقیاس – بزرگ ؛ ما یافت کرده ایم که دسترسی به ICT محلی در از لحاظ دسترسی به اینترنت؛ تلفن ثابت؛ و تلفن همراه تاثیر قابل توجهی در عملکرد ها دارد. بنابراین؛ دسترسی به ICT محلی اثر متقابل مثبت همراه guanxi دارد.
لغات کلیدی: دسترسی به ICT محلی | guanxi | کار افرینی | چین.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی