دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دیجیتالی شدن::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - دیجیتالی شدن

تعداد مقالات یافته شده: 13
ردیف عنوان نوع
1 Digitalisation, social entrepreneurship and national well-being
دیجیتالی شدن ، کارآفرینی اجتماعی و رفاه ملی-2020
This study examines the influence of digitalisation and social entrepreneurship on national well-being. Taking a configurational approach, the results show that digitalisation can benefit national well-being if the country has an adequate educational system, good governance, and a philanthropy-oriented financial system. Digitalisation can leverage these conditions in promoting national well-being. The study also contributes to entrepreneurship literature as it clarifies the role of social entrepreneurship. Social entrepreneurship impacts national well-being when institutions are weak, but it is indifferent in developed economies, which gives support to the institutional void perspective. This finding contributes to the ongoing debate on the role of the institutions on the creation of social enterprises and advances knowledge on the social impact of social entrepreneurship. Additionally, the results show that a combination of conditions is required to achieve high levels of national well-being.
Keywords: National well-being | Digitalisation | Social entrepreneurship | Institutional theory | fs/QCA
مقاله انگلیسی
2 Digital transformation: Five recommendations for the digitally conscious firm
تحول دیجیتال: پنج توصیه برای شرکت آگاه دیجیتالی-2020
Digital transformation is one of the key challenges facing contemporary businesses. The need to leverage digital technology to develop and implement new business models forces firms to reevaluate existing capabilities, structures, and culture in order to identify what technologies are relevant and how they will be enacted in organizational processes and business offerings. More often than not, these profound changes require firms to revisit old truths as they develop strategies that thread the needle between beneficial innovation and harmful disruption. This article uses the Internet of Things (IoT) as a backdrop to demonstrate the concerns associated with transformative technologies and offers five recommendations as to how firms can develop the strategies needed for digital transformation and become digitally conscious: (1) Start small and build on firsthand benefits; (2) team up and create competitive advantage from brand recognition; (3) engage in standardization efforts; (4) take responsibility for data ownership and ethics; and (5) own the change and ensure organization-wide commitment. As such, this article shows that digital transformation should be a top management priority and a defining trait of corporate business strategy, and that by becoming digitally conscious, firms may get a head start on their transformation journey.
KEYWORDS: Digital transformation | Digitization | Digitalization | Internet of Things | Digital consciousness
مقاله انگلیسی
3 Navigating disruptive crises through service-led growth: The impact of COVID-19 on Italian manufacturing firms
هدایت بحران های مخرب از طریق رشد خدمات محور: تأثیر COVID-19 بر بنگاه های تولیدی ایتالیا-2020
This study draws on an extensive survey and interview data collected during the COVID-19 pandemic. The respondents were executives of industrials firms whose factories, warehouses, and headquarters are located in Northern Italy. This is undoubtedly the European region first and most extensively affected by the pandemic, and the government implemented radical lockdown measures, banning nonessential travel and mandating the shutdown of all nonessential businesses. Several major effects on both product and service businesses are highlighted, including the disruption of field-service operations and supply networks. This study also highlights the increased importance of servitization business models and the acceleration of digital transformation and advanced services. To help firms navigate through the crisis and be better positioned after the pandemic, the authors present a four-stage crisis management model (calamity, quick & dirty, restart, and adapt), which provides insights and critical actions that should be taken to cope with the expected short and long-term implications of the crisis. Finally, this study discusses how servitization can enhance resilience for future crises—providing a set of indicators on the presumed role of, and impact on, service operations in relation to what executives expect to be the “next normal.”
Keywords: COVID-19 | Coronavirus | Servitization | Digitalization | Service operations | Solutions | Resilience
مقاله انگلیسی
4 How to convert digital offerings into revenue enhancement – Conceptualizing business model dynamics through explorative case studies
نحوه تبدیل پیشنهادات دیجیتالی به افزایش درآمد - تصور پویایی مدل کسب و کار از طریق مطالعات موردی اکتشافی-2020
Equipment manufacturers are currently utilizing new digital technologies such as the Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence, or Big Data, for new digital offerings. However, these offerings seldom enhance revenue, because companies struggle with business model (BM) dynamics. By analyzing 27 companies through an explorative case-study approach, the authors consider how companies can successfully achieve revenue enhancement through digital offerings. The result is a threefold framework for revenue enhancement through digital offerings. First, this framework distinguishes between three phases of BM dynamics: 1) augmenting products through a “hardware plus” logic, 2) developing a portfolio of multiple logics for creating customer value, 3) integrating this portfolio through platform logic. Second, the framework emphasizes that three barriers, which we refer to as confidence, mixing, and collaboration barrier, limit the progress from Phases 1 to 3. Third, the framework reveals that each phase contains certain modifications of BM components. In the first phase, companies adapt their BM components slightly, so as to advance toward a “hardware plus” logic. In the second phase, companies embrace more radical BM innovations in order to convert services into an outcome-based BM and develop a new software subscription BM. In the third phase, companies modify BM components in order to integrate the BMs internally and to open them up for external collaboration partners.
Keywords: Digitalization | Digital offerings | Business models | Business model innovations | Competitive advantages | Business model components | Revenue enhancement | Value creation
مقاله انگلیسی
5 A new model to compare intelligent asset management platforms (IAMP)
مدل جدیدی برای مقایسه سیستم عامل های مدیریت دارایی هوشمند (IAMP)-2020
Nowadays, no business activity escapes the fourth industrial revolution, called industry 4.0, which is characterized by digitalization of processes. The possibility of simultaneously having systems with greater interconnection, more information and greater flexibility, allows companies to have a clearer view of their processes and consequently improve their effectiveness and efficiency. The digital transformation can no longer be based simply on making the processes more efficient, but on creating more sustainable and profitable customer relationships, continuously aligning the value of the product with the changing customer requirements. Even though managing assets over the Internet is increasingly common, much effort is needed to identify the functionality that should be provided by these platforms to enhance existing asset management practices. The effort of IT vendors is focused on the development of IoT platforms, which allow, among other functions, to create a connection between machinery and digital systems, protect all devices and data against hacking or attacks, control operations and maintenance of equipment or perform different analyses of assets or systems. The aim of this paper is to understand the functionalities of the existing IAMP platforms, providing a system that evaluates these functionalities based on the business objectives from the point of view of asset management. This methodology allows maintenance managers guiding the evolution of the life cycle of their assets according to the business value conception. This makes this methodology especially suitable for supporting new challenging scenarios of maintenance management. In this paper we first talk about the structure of an IAMP, then how they integrate the asset management model and a summary of the features and modules that have the most known IAMP platforms. Finally, an evaluation system of IAMP platforms and a case study is presented based on their content for asset management. Copyright © 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0)
Keywords: Asset Management | Industrial IoT | Digitalization | Predictive Analytics | Intelligent assets management systems
مقاله انگلیسی
6 Digital sustainable entrepreneurship: A business model perspective on embedding digital technologies for social and environmental value creation
کارآفرینی پایدار دیجیتال: چشم انداز مدل کسب و کار در تعبیه فن آوری های دیجیتال برای ایجاد ارزش اجتماعی و زیست محیطی-2020
This article explores how sustainable entrepreneurs embed digital technologies in their business models to leverage social and environmental value creation. To this end, we draw on the institutional logics perspective of sustainable business models. The article contributes to research on sustainable business models and entrepreneurship by showing that digital technologies enable novel configurations of sus- tainable business model components: a blended value proposition, integrative value creation, and multidimensional value capture. Moreover, we discuss the complementarities and tensions of a digital logic and logics of sustainability that clarify and advance the link between these concepts in an entre- preneurial context. This further adds to the theoretical development of sustainable business models as manifestations of multiple institutional logics. The article yields practical implications by describing possibilities and drawbacks of digital technologies for designing sustainable business models.© 2020 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-NDlicense (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Sustainable entrepreneurship | Digitalization | Business model | Institutional logic | Technology | Tension
مقاله انگلیسی
7 International entrepreneurship in the post Covid world
کارآفرینی بین المللی در جهان Covid-2020
How will the world look post Covid-19? What is the role of international entrepreneurship (IE) in this new world? This article attempts to answer these two questions. It highlights the changes caused by Covid and how they might affect the scope and types of international entrepreneurial activities in years to come. It also discusses how international entrepreneurs are likely to operate and shape the emerging world order. The article concludes by outlining the implications of these changes for IE scholarship, offering an agenda for future research.
Keywords: International entrepreneurship | International new ventures (INVs) | Covid-19 | Institutional change | Digitalization | Innovation | Research agenda
مقاله انگلیسی
8 “Hello are you available?” Dealing with online frauds and the role of forensic science
"سلام آیا شما در دسترس هستید؟" مقابله با کلاهبرداری آنلاین و نقش علم پزشکی قانونی-2020
On August 6, 2019, the 119 members of the School of criminal justice, forensic science and criminology at the University of Lausanne were the target of an online scammer. His/her modus operandi consisted of email masquerading as the Director of the School in an attempt to induce the victims to buy digital gift cards and to transmit the card usage code to the perpetrator. The first author of this paper is the Director of the School, and the second is an expert in digital forensic science and a professor of the School. They worked together in real time to deal with the fraud. Because the fraud occurred in a School of forensic science and criminology, it raised many questions on a variety of overlapping dimensions. The objective of this study was, therefore, to draw lessons from this case from several perspectives ranging from forensic science to cybersecurity, and from practical to academic. The response to the incident has been treated in four typical distinguishable phases: (1) fraud detection; (2) crisis management; (3) post-incident analysis; and (4) reporting to different communities. We conclude this paper by taking lessons from the case to express the essential role of forensic knowledge and crime analysis in interpreting the information conveyed by digital traces to develop innovative cross-disciplinary models for preventing, detecting, analysing, investigating and responding to online fraud.
Keywords: Online scam | Crime analysis | Digital forensics | Routine activities | Digitalization
مقاله انگلیسی
9 Digitalization of the economy and entrepreneurship intention
دیجیتالی شدن اقتصاد و قصد کارآفرینی-2020
Our paper contributes to the nascent field of technological entrepreneurial intent by proposing a model linking students’ entrepreneurial intent to digitalization of the economy, and providing evidence based on a small transition economy: Kosovo. Our sample is composed of 310 students from two universities in Kosovo (University of Pristina and University of Applied Sciences in Ferizaj). These two universities account for around 60% of student enrolment in Kosovo. We use a modified version of the Entrepreneurial Intention Questionnaire (EIQ) scale developed by Liñán and Chen (2009) which considers the extent of digitalization of the economy. The findings reveal that personal attitude and behavioral content are the main determinants of entrepreneurial intention; our structural model shows that they explain 72.7% of the total variance.
Keywords: Entrepreneurship | Entrepreneurial intention | Digitalization | Kosovo
مقاله انگلیسی
10 تاثیر تحول دیجیتال بر نوآوری و کارآفرینی در بخش گردشگری: مورد مطالعه ارائه دهندگان خدمات گردشگری در کشور لبنان
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
صنعت خدماتی از جمله خطوط هواپیمایی، آژانس های مسافرتی و هتل ها، از اولین اتخاذ کنندگان فرآیند دیجیتالی شدن هستند. این دیجیتالی شدن یک بخش جدید را در صنعت گردشگری ایجاد کرده است که گردشگری الکترونیک نام دارد( که زین پس به صورت ای-توریسم مطرح می شود). گردشگری الکترونیک به ارائه همه خدمات گردشگری با استفاده از یک پلتفرم واحد اشاره دارد. سیر تکاملی گردشگری الکترونیک شیوه و استراتژی کاری کسب و کارها را تغییر داده است و به صورت مستقیم بر رفتار تامین کنندگان و همچنین رفتار مصرفی مصرف کنندگان تاثیر گذاشته است. اکثر پلتفرم های آنلاین رویکرد گردشگری آنلاین را تایید کرده اند و سیستم های توزیع سنتی شان را به فرآیندهای توزیع دیجیتال تغییر داده اند. به کارگیری پلتفرم های دیجیتال، خدمات توریسم را برای همه بخش های بازار در دسترس قرار داده است و مصرف بالای خدمات گردشگری را به ثبت رسانده است. در حقیقت، فعالیت های گردشگری بین المللی در طول 10 سال گذشته رشد سریعی داشته است و نسبت به سال 2007 دو برابر شده است. این مقاله در مورد تاثیر تحول دیجیتال در صنعت گردشگری با افزایش رفتارهای کارآفرینانه تامین کنندگان از یک طرف و تاثیرگذاری فرهنگ مصرف مسافران/گردشگران از طرف دیگر بحث می کند. یک رویکرد کیفی با انجام مصاحبه های عمیق از مدیران اجرایی بخش گردشگری برای ایجاد ارتباط بین گردشگری الکترونیک با کارآفرینی صورت پذیرفت. علاوه بر این، یک پرسشنامه نیز بین مشتریان گردشگری الکترونیک به منظور درک الگو و فرهنگ مصرفی شان توزیع شد. هدف این مقاله تصدیق اهمیت دیجیتال سازی گردشگری در تقویت نوآوری و کارآفرینی در صنعت گردشگری است.
کلمات کلیدی: گردشگری الکترونیک | تحول | دیجیتال | کارآفرینی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi