دانلود و نمایش مقالات مرتبط با رفتار سرمایه گذار::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - رفتار سرمایه گذار

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 All’s well that ends well? On the importance of how returns are achieved
چیزی خوب است که خوب تمام شود؟ درمورد اهمیت چگونگی به دست آمدن بازگشت ها-2018
We demonstrate that investor satisfaction and investment behavior are influenced substantially by the price path by which the final investor return is achieved. In a series of experiments, we analyze various different price paths. Investors are most satisfied if their assets first fall in value and then recover, and they are least satisfied with the opposite pattern, independent of whether the final return is positive or negative. Price paths systematically influence risk preferences, return beliefs, and ultimately trading decisions. Our results enable a much more holistic perspective on a wide range of topics in finance, such as the disposition effect, risk-taking behavior after previous gains and losses, and behavioral asset pricing.
keywords: Investor satisfaction |Reference points |Risk tolerance |Investor behavior |Experimental finance
مقاله انگلیسی
2 Subjective financial literacy and retail investors’ behavior
سواد مالی فردی و رفتار سرمایه گذاران خرد-2018
This paper investigates the relationship between subjective financial literacy, i.e. self-reported by investors, and trading behavior. In particular, we use the level of financial knowledge and experience reported in the MiFID tests by retail investors. Such tests are implemented in the EU from the so-called Markets in Financial Instruments Directive since November 2007. We show that subjective financial literacy helps explain cross-sectional variations in retail investors’ behavior. Investors who report higher levels of financial literacy seem to invest smarter, even after controlling for gender, age, portfolio value, trading experience and education. They trade more and are less prone to the disposition effect. They tend to concentrate their portfolios on a small set of stocks and achieve diversification through investment funds holding. Their trading behaviors allow them to display higher gross and net returns as well as higher excess Sharpe ratios. Our findings are relevant for both policy making and understanding retail investors’ behavior.
keywords: Retail investors |Financial literacy |MiFID
مقاله انگلیسی
3 Trading efficiency of fund families: Impact on fund performance and investment behavior
کارآمدی تجاری خانواده های سرمایه ای: تاثیر روی عملکرد سرمایه ای و رفتار سرمایه گذاری-2018
This study examines how the efficiency of trading desks operated by mutual fund families affects portfolio performance and investment behavior of affiliated funds. We estimate the trading efficiency of a fund familys trading desk as the difference between the gross return of the familys index fund, which incorporates trading costs, and the return of the underlying index, which does not incorporate trading costs, around index adjustment dates. By operating more efficient trading desks that help reduce trading costs, fund families improve the performance of their funds significantly and also enable their funds to trade more and hold less liquid portfolios.
keywords: Mutual funds |Fund families |Trading efficiency |Fund performance |Investment behavior
مقاله انگلیسی
4 Cyclical investment behavior across financial institutions
رفتار سرمایه گذاری چرخه ای دربین موسسات مالی-2018
This paper contrasts the investment behavior of different financial institutions in debt securities as a response to past returns. For identification, I use unique security-level data from the German Microdatabase Securities Holdings Statistics. Banks and investment funds respond in a procyclical manner to past security-specific holding period returns. In contrast, insurance companies and pension funds act countercyclically; they buy when returns have been negative and sell after high returns. The heterogeneous responses can be explained by differences in their balance sheet structure. I exploit within-sector variation in the financial constraint to show that tighter constraints are associated with relatively more procyclical investment behavior.
keywords: Portfolio allocation |Investment behavior |Financial markets |Debt securities |Balance sheet constraints
مقاله انگلیسی
5 عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری R&D شرکت ها
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
این مطالعه به بررسی عوامل تصمیم گیری در مورد فعالیت های سرمایه گذاری R & D میپردازد . افراد و موضوعات در این مطالعه ی تجربی از کشورهای تایوان ,ژاپن و کره هستند که همه ی انها در سطح توسعه ی منطقه ای اقتصادی و ساخت فن اوری , مشابه هستند. نمونه های پژوهشی شامل صورتهای مالی عمومی شرکت ها یا شرکت های تولیدی OTC میباشد که با سه کشور ذکر شده در بالا معامله میکنند و جزیی از پایگاه داده های COMPUSTAT و TEJ هستند . از طریق بررسی مقاله ها , این مطالعه بر هفت عامل عمده که تصمیم گیری های اساسی روند سرمایه گذاری R & D را همراه با رفتار سرمایه گذاری R & D ,به عنوان تابعی از منابع داخلی , مانند منابع مالی , محسوس و نامحسوس تحت تاثیر قرار میدهد , تمرکز میکند . اهداف اصلی این مطالعه درک استراتژی های سرمایه گذاری R & D سه کشور , به منظور تمرکز بر منابع استراتژی های داخلی , و ارائه نتایج به منظور فهمیدن اینکه ایا اندازه شرکت و منابع نا محسوس (مانند حسن نیت، اختراع ثبت شده، و منابع انسانی و کسب و کار) جز عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری کلی فعالیت های سرمایه گذاری R & D میباشند یا نه ؟ است . یافته های این مقاله می تواند به عنوان یک مرجع با ارزش در تحقیقات علمی و تفکرات استراتژیک در کنار کسب و کار پایدار , در نظر گرفته شود .
کلمات کلیدی: | R & D سرمایه گذاری R & D | مشاهده مبتنی بر منبع | عوامل تصمیم گیری
مقاله ترجمه شده
6 عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری R&D شرکت ها
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
این مطالعه به بررسی عوامل تصمیم گیری در مورد فعالیت های سرمایه گذاری R & D میپردازد . افراد و موضوعات در این مطالعه ی تجربی از کشورهای تایوان ,ژاپن و کره هستند که همه ی انها در سطح توسعه ی منطقه ای اقتصادی و ساخت فن اوری , مشابه هستند. نمونه های پژوهشی شامل صورتهای مالی عمومی شرکت ها یا شرکت های تولیدی OTC میباشد که با سه کشور ذکر شده در بالا معامله میکنند و جزیی از پایگاه داده های COMPUSTAT و TEJ هستند . از طریق بررسی مقاله ها , این مطالعه بر هفت عامل عمده که تصمیم گیری های اساسی روند سرمایه گذاری R & D را همراه با رفتار سرمایه گذاری R & D ,به عنوان تابعی از منابع داخلی , مانند منابع مالی , محسوس و نامحسوس تحت تاثیر قرار میدهد , تمرکز میکند . اهداف اصلی این مطالعه درک استراتژی های سرمایه گذاری R & D سه کشور , به منظور تمرکز بر منابع استراتژی های داخلی , و ارائه نتایج به منظور فهمیدن اینکه ایا اندازه شرکت و منابع نا محسوس (مانند حسن نیت، اختراع ثبت شده، و منابع انسانی و کسب و کار) جز عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری کلی فعالیت های سرمایه گذاری R & D میباشند یا نه ؟ است . یافته های این مقاله می تواند به عنوان یک مرجع با ارزش در تحقیقات علمی و تفکرات استراتژیک در کنار کسب و کار پایدار , در نظر گرفته شود .
کلمات کلیدی: | R & D سرمایه گذاری R & D | مشاهده مبتنی بر منبع | عوامل تصمیم گیری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی