دانلود و نمایش مقالات مرتبط با رقابت::صفحه 8
تبریک 1399
نتیجه جستجو - رقابت

تعداد مقالات یافته شده: 326
ردیف عنوان نوع
71 Destination competitiveness: A phenomenographic study
رقابتی بودن مقصد: یک مطالعه پدیده شناختی-2018
The destination competitiveness literature, while well established, is fraught with inconsistencies over its definition, measurement and its legitimacy as a topic of research. Given the divide that exists, this paper proposes a phenomenographic approach to the study of destination competitiveness. Specifically, the paper argues that efforts to advance destination competitiveness should be preceded by a better understanding of how destination stakeholders is conceptualize the term. This paper explores how destination stakeholders understand destination competitiveness. The findings reveal three distinct conceptions of destination competitiveness which are hierarchically related: destination competitiveness as perception of a destination, destination competitiveness as performance, and destination competitiveness as a long-term process. Additional features of destination competitiveness are discussed including the relationship between competitiveness and attractiveness, and the dynamic nature of the competitor set. This paper concludes with a discussion of the implications for advancing the destination competitiveness concept.
keywords: Tourism destination competitiveness |Phenomenography |Destination stakeholders
مقاله انگلیسی
72 پیاده سازی و یکپارچه سازی سیستم ERP در یک شرکت جهانی به صورت یک تصمیم استراتژیک برای کارآفرینی پایدار
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
در این مقاله عوامل مرتبط با پیاده سازی و یکپارچه سازی سیستم ERP (برنامه ریزی منابع سازمانی) و تاثیر آن بر توسعه پایدار را در شرکت های جهانی مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله یک مدل شناختی مبتنی بر چنین تاثیری را نشان و نمونه ای را در قالب مطالعه موردی از یک شرکت جهانی که در بورس اوراق بهادار NASDAQ ثبت شده بود، ارائه می دهد. اهداف اساسی و استراتژیک هر سازمان عبارت است از: رشد و پایداری درازمدت. در یک محیط رقابتی رو به رشد، ضروری است که شرکت به طور موثر مدیریت شود. این را می توان با در نظر داشتن ساختار سازمانی و عملیات شرکت مبتنی بر سیستم ERP به درستی تنظیم کرد. نتایج پژوهش با هدف ایجاد فرایند عمومی و عمیق پیاده سازی تدریجی سیستم ERP، به منظور ایجاد یک سازمان پیشرفته بوجود آمده است. مقاله بر توصیف پیاده سازی و یکپارچه سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی، در یک شرکت جهانی که در بورس اوراق بهادار NASDAQ ثبت شده است، متمرکز است. هدف مقاله بررسی و ارزیابی ارتباطات بین برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری است. این فرآیند وقت گیر و پرهزینه است. برای دستیابی به هدف، مطالعه موردی به صورت یک بررسی تخصصی انجام شده است که این کار با هدف ارزیابی تاثیر یکپارچه سازی و پیاده سازی سیستم ERP در یک شرکت جهانی صورت گرفته است. این مطالعه شامل روش های تجزیه و تحلیل سیستمیک، روش بررسی جامعه شناختی کارشناسی، روش بازبینی کیفی و یک روش مبتنی بر یک مدل شناختی است. این نه تنها به مدیریت موثر شرکت های جهانی منجر می شود، بلکه به بررسی و مقایسه شاخص های عملکرد کلیدی و امتیاز خالص ارتقا دهنده شبکه را در هر کشور با استفاده از پارامترهای مشابه می پردازد. پیاده سازی یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یکپارچه منجر به کاهش قابل توجه هزینه می شود و تاثیر مثبتی بر شاخص های مالی گزارش شده در بورس اوراق بهادار دارد. این مطالعه اهمیت پیاده سازی یک سیستم ERP موثر را برای توسعه سازمان ها پایدار دانست.
کلمات کلیدی: سیستم مدیریت ارتباط با مشتری | سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی | شرکت جهانی | شاخص های اصلی عملکرد | فناوری های نوین | نمره خالص پروموتر | ساختار سازمانی | توسعه استراتژیک | پایداری
مقاله ترجمه شده
73 Provisioning of ad-supported cloud services: The role of competition
تامین خدمات ابری پشتیبانی شده: نقش رقابت-2018
Motivated by cloud services, we consider the interplay of network effects, congestion, and competition in ad-supported services. We study the strategic interactions between competing service providers and a user base, modeling congestion sensitivity and two forms of positive network effects: network effects that are either “firm-specific” or “industry-wide.” Our analysis reveals that users are generally no better off due to the competition in a marketplace of ad-supported services. Further, our analysis highlights an important contrast between firm-specific and industry-wide network effects: Firms can coexist in a marketplace with industry-wide network effects, but near-monopolies tend to emerge in marketplaces with firm-specific network effects.
keywords: Capacity provisioning |Network effects |Competition |Congestion |Cloud services |Monopoly
مقاله انگلیسی
74 نقشه بندی حوزه مدیریت چرخه عمر محصول: یک مطالعه کتابشناسی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
در اقتصاد رقابتی امروز، توسعه سیستماتیک و مدیریت محصولات صنعتی تبدیل به یک موضوع محوری برای تولیدکنندگان شده. در این مقاله، حوزه مدیریت چرخه عمر محصول، نقشه بندی می شد تا تاثیر آن روی گذشته موثر و آینده نویدبخشش مشخص شود. بنابراین یک سری روشهای کاملا اثبات شده کتباشناسی به کار می رود- یعنی (1) تحلیل استناد، (2) تحلیل ارجاع مشترک، (3) تحلیل جفت سازی کتابشناسی، (4) تحلیل نویسنده مشترک، و (5) تحلیل واژه مشترک- که یک ابزار روش تحلیلی مناسب ارائه می کنند. نتایج ضرورتاً عبارتند از: (1) اسناد، نویسندگان و ژورنال هایی با بیشترین تاثیر، (2) ساختار فکری، (3) ساختار اجتماعی، و (5) موضوعات مرتبط با این حوزه. بر اساس این دیدگاهها، مسیرهای احتمالی برای تحقیقات بیشتر، مورد تاکید قرار می گیرند. بر اساس محدودیت های ذاتی این نوع مرور آثار تحقیقاتی، این مقاله تاثیرات مرتبط با آگاهی از محتوا، آگاهی از روش، و آگاهی از رشته را ارائه می کند.
مقاله ترجمه شده
75 ارزیابی رفتار استراتژیک تولیدکنندگان سیمان: مسئله‌ی تعادل با محدودیت‌های تعادل
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 44
این مقاله به روند تعادلی که در میان تعدادی از تولید کنندگان استراتژیک در بخش سیمان وجود دارد می‌پردازد و برای این منظور یک بازنمایی تکنولوژیکی از بازار دارد. ما یک مدل دو سطحی برای هر تولید کننده ارائه می‌کنیم که رفتار حداکثرسازی سود او را مشخص می‌کند. در مدل دوسطحی، مسئله‌ی سطح بالا برای هر تولید کننده توسط مسئله‌ی پاکسازی بازار سطح پایین محدود می‌شود که نشان می‌دهد تجارت سیمان و توابع هدف آن مربوط به رفاه اجتماعی هستند. جایگزینی مسائل سطح پایین‌تر با شرایط بهینه‌ی آن یک مسئله‌ی ریاضیاتی با محدودیت‌های تعادل ارائه می‌کند (MPEC). سپس تمامی تولید کنندگان استراتژیک به طور مشترک لحاظ می‌شوند. برای بازنمایی تعادل آنها نیاز است به طور مشترک MPECهای با ارتباط درونی همه‌ی تولید کنندگان را حل کنیم که به مسئله‌ی تعادل با محدودیت‌های تعادل منجر می‌شود (EPEC). یک تحلیل پارامتریک مربوط به نوسانات هزینه، ظرفیت و تقاضا انجام شده است. روند تحلیل ما نشان می‌دهد که بخش سیمان اروپایی ما بالغ است و ماهیت رقابتی خود را از دست داده است؛ بازار سیمان آفریقایی می‌تواند نقش مهمی در بازارهای بین المللی در آینده ایفا کند اگر سرمایه‌گذاری‌ها برای ظرفیت کارا و جدید انجام شوند. در نهایت شرق دور به عنوان مرجع اصلی سیمان در سطح جهانی باقی می‌ماند.
مقاله ترجمه شده
76 ادغام ERP کلان داده و تجزیه و تحلیل کسب و کار (BA)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
پیشرفت های فن آوری در محاسبات ابری، سیستم های کلان داده ، پایگاه داده بدون SQL، سیستم های شناختی، یادگیری عمیق و سایر تکنیک های هوش مصنوعی باعث یکپارچگی داده های تراکنشی ERP سنتی و جریان کلان داده از سیستم های مختلف رسانه های اجتماعی و اینترنت اشیا (IOTs) به سیستم تجزیه و تحلیل یکپارچه نه تنها قابل اجرا، بلکه اجتناب ناپذیر هستند. دو مرحله برای این ادغام برجسته شده است. نخست اینکه ERP کلان داده باعث ادغام داده های تراکنش های سنتی ERP و کلان داده ها شده است و دوم، باعث ادغام ERP کلان داده ها با فرآیند تجزیه و تحلیل کسب و کار (BA) شده است. همانطور که پیاده کنندگان سیستم ERP و کاربران BA با چالش های مختلف مواجه هستند، مدیران مسئول ادغام ERP-BA کلان داده نیز به طور جدی به چالش کشیده می شوند. برای کمک به آنها برای مقابله با این چالش ها، ما مدل SIST (هماهنگی استراتژیک، ادغام سرمایه فکری و اجتماعی و ادغام فناوری) را توسعه می دهیم و پیشنهاد می کنیم که این ادغام یک پروژۀ تکاملی با سطوح مختلف بلوغ برای عملکرد های مختلف کسب و کار است که احتمالا منجر به پایداری مزایای رقابتی می شود.
کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل کسب و کار | ERP | داده های بزرگ | مدل بلوغ | چشم انداز پورتفولیو | مزایای رقابتی پایدار
مقاله ترجمه شده
77 روند کم هزینه در هزینه های حسابرسی و تاثیر آنها در کیفیت خدمات
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
بحران مالی سال 2008 محیط کسب و کار را تغییر داده است. تعداد شرکت های حسابرسی شده از زمان بحران به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و این منجر به کاهش هزینه های خدمات حسابرسی و در نتیجه رقابت شدید بین حسابرسان شده است. این کاهش هزینه های حسابرسی نگرانی بزرگی برای شرکت های حسابرسی به همراه آورده است زیرا ممکن است با افت کیفیت خدمات حسابرسی رابطه داشته باشد. چنین افتی در کیفیت در نهایت سبب افت پرستیژ شرکت های حسابرسی شده می شود و بنابراین منافع آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس کاربرد تجزیه و تحلیل تطبیقی کیفی فازی (fsQCA)، در این مقاله کیفیت خدمات حسابرسی با توجه به کاهش هزینه های حسابرسان مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل بررسی شده در مطالعه تجربی شامل هزینه های حسابرسی، هزینه های دیگر تغییر داده شده بوسیله حسابرس و همچنین شامل پاراگراف های توضیحی، نظرات واجد شرایط و تأکید بر موضوع در گزارش حسابرسی ب ود. EBITDA شرکت خدمات حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت خدمات انتخاب شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که با وجود کاهش هزینه های حسابرسی؛ کیفیت خدمات حسابرسی ثابت باقی مانده است ، که نشان می دهد EBITDA به طور مثبت رشد کرده و تحت تاثیر کاهش هزینه ها قرار نگرفته است.
کلمات کلیدی: کاهش هزینه حسابرسی | کیفیت حسابرسی | EBITDA
مقاله ترجمه شده
78 Application of Interpretive Structural Modelling to establish Interrelationships among the Enablers of Supply Chain Competitiveness
کاربرد مدلسازی ساختاری تفسیری برای ایجاد روابط بین شرکتکنندگان رقابتی زنجیره تامین-2018
The Objectives of this paper are to use Interpretive Structural Modeling (ISM) for establishing interrelationships among the enablers of supply chain competitiveness. This paper develops an interrelationship among these enablers in a hierarchal form using ISM. At one side, this paper try to analyses a less explored area of supply chain competitiveness, on the other side, the paper throws some light on the introduction and use of a strong tool i.e. ISM, to develop relational models of variables of any system or network.
Keywords : Supply Chain Competitiveness ، Interpretive Sturctural Modelling ، Enalbers ، Supply Chain Collaboration Introduction
مقاله انگلیسی
79 Cross-functional knowledge sharing, coordination and firm performance: The role of cross-functional competition
به اشتراک گذاری بین - کارکردی دانش، هماهنگی و عملکرد شرکت: نقش رقابت بین - کارکردی-2018
This study advances extant literature in cross-functional knowledge sharing by developing and testing a model of coopetition that examines (1) the relationships of various coordination mechanisms (formalization, lateral relations, informal networking, and shared vision) with knowledge sharing, (2) the moderating effect of cross-functional competition on these relationships, (3) and the mediating effect of organizational innovativeness on the relationship between cross-functional knowledge sharing and firm performance. Results from a sample of 224 large firms in a transition economy show that lateral relations, informal networking, and shared vision as coordination mechanisms relate significantly to cross-functional knowledge sharing, whereas formalization does not. The findings also indicate a moderating effect of cross-functional competition for lateral relations and informal networking but not for formalization or shared vision. Finally, organizational innovativeness partially mediates the relationship between cross-functional knowledge sharing and firm performance. These findings lead to several theoretical and managerial implications.
keywords: Cross-functional coopetition |Coordination |Competition |Cross-functional knowledge sharing |Transition economy
مقاله انگلیسی
80 Offline retailers expanding online to compete with manufacturers: Strategies and channel power
بسط دادن آنلاین خرده فروشان آفلاین برای رقابت با سازنده ها: راهبردها و توان کانال-2018
As traditional offline retailers complain about manufacturers decision to compete with them by selling their products directly online, many are responding by starting their own online sales operations. This paper analytically examines when an offline retailers expansion online is desirable and how it affects channel members strategies and profits in a dual channel. We found that staying out of the online market when it is still not large enough or is extremely large could be a better alternative for an offline retailer. Otherwise, a retailers online expansion cannibalizes offline sales, but increases the retailers overall sales. It increases the retailers channel power at the expense of the manufacturer, who continues however to have the lions share of the channel profit. Depending on market conditions, the retailer may or may not set the same price across channels, while the manufacturer always sets a lower price than the retailer in the online channel. Finally, a price war across channels in a relatively large online market further reduces offline prices and can drive the retailer out of the offline market.
keywords: Dual channel |Online channel |Channel power |Pricing |Competition
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi