دانلود و نمایش مقالات مرتبط با رهبری::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - رهبری

تعداد مقالات یافته شده: 123
ردیف عنوان نوع
1 شاخص های نقش حسابرسان داخلی و حمایت آنان از حاکمیت خوب
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
هدف این پژوهش مطرح کردن شاخص هایی است که پیاده سازی مدل جدید برای حسابرسان داخلی در سازمان های دولتی و حمایت آنان از حاکمیت مطلوب عمومی را ارزیابی می کند. از طریق نظرسنجی، پرسشنامه و مصاحبه با منابع اطلاعاتی اصلی، داده های گردآوری شد. پاسخ دهندگان حسابرسان داخلی سازمان های دولتی مختلف بودند. داده ها با استفاده از روش تحليل كمي و كيفي تحليل شدند. حسابرسان داخلی در صورت حمایت شدن در قالب تعهد رهبری، می توانند به نقش های خود در مدل جدید عمل کنند. در حال حاضر، نقش غالب حسابرسان داخلی دولت به عنوان مراقب و ناظر است. هرچند که هنوز بهینه نیستند، اما نقش های مشاور و تسهیلگر نیز در حال اجرایی شدن هستند. متغیر کنترل بیشترین حمایت از حاکمیت مطلوب عمومی را دارد، در حالی که متغیر دانش حسابرسی کمترین حمایت را دارد. لازم است که دولت بر روی افزایش کمیت و قابلیت و توانایی حسابرسان داخلی از طریق آموزش، کمک رسانی و راهنمایی های فنی متمرکز شود.
موضوعات: کسب و کار | مدیریت و حسابداری | حسابداری | حاکمیت شرکتی
کلمات کلیدی: کنترل سخت | کنترل نرم | ناظر | مشاوران | تسهیلگران
مقاله ترجمه شده
2 ادغام، مشارکت و تعهد در جامعه برند: مقایسه بین جوامع تحت رهبری مصرف کننده و شرکت
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
در طی دو دهه گذشته میزان مشارکت مشتری، استفاده شرکت ها و مطالعه محققان مبنی بر جوامع برند افزایش یافته است. با توجه به گسترش جوامع برند، محققان به طور گسترده به تحلیل این مسئله پرداخته اند که چرا افراد به این جوامع پیوسته و عضو آنها باقی می مانند. به هر حال هیچ مطالعه ای به بررسی روابط بین ادغام، مشارکت و تعهد اعضا به جامعه برند نپرداخته است. به علاوه تحقیقات جوامع برند را همسان می دانند. اینکه احساسات و رفتارهای اعضا با انواع مختلف جوامع به ویژه جوامع تحت رهبری شرکت و مصرف کننده آیا تطبیق پذیر هستند، هنوز معلوم نیست. با استفاده از نمونه 2167 مصرف کننده برند معروف موتور، این مقاله به بررسی ادغام، مشارکت، تعهد اعضا به جوامع تحت رهبری مصرف کننده و شرکت می پردازد. این یافته ها نشان می دهد که جوامع تحت رهبری مصرف کننده درجات بالاتر ادغام، مشارکت، و تعهد تحریک می کند اما مکانیسم هایی که ادغام ، مشارکت و تعهد را به هم پیوند می دهند در دو نوع جامع بدون تغییر هستند.
واژگان کلیدی: جوامع برند | جامعه برند هدایت شده توسط مصرف کننده | جامعه برند مدیریت شده توسط شرکت | ادغام جامعه برند، مشارکت در جامعه برند | تعهد جامعه برند
مقاله ترجمه شده
3 Police professional doctrine in Sudan: Establishment and development
اصول حرفه ای پلیس در سودان: تأسیس و توسعه-2020
This article argues that there exists a professional doctrine in the Sudanese police force. This is based on the fact that the police have a well defined written legal framework, a code of ethics and a practical legacy. This doctrine has significantly contributed to the establishment and maintenance of the existing police ethos and culture among Sudanese policemen. Despite the instability and recurrent political changes that have seriously impacted the police structure and legal framework at the state level, the strong and effective police doctrine has enabled the force to absorb these changes and maintain a coherent behaviour and ethos both as an institution and a body of workers. Sudanese history shows that political instability and the dominance of military ideas have hindered the development of a professional police identity, a set of ethics and an understanding of their functional duties, especially with regard to democracy and human rights norms.
Keywords: Police ethics | Police in Sudan | Law enforcement | Police in africa | Criminal justice in Sudan | Police leadership | Police doctrine
مقاله انگلیسی
4 Impact of leadership behavior of a project manager on his/her subordinates jobattitudes and job-outcomes
تأثیر رفتار رهبری یک مدیر پروژه بر شغل و نتایج شغلی زیردستان-2020
Purpose: Aim of this research is to investigate people issues in project management that fail projects in obtaining desired results, in doing so the author investigated the impact of different leadership behaviors of project managers on driving job attitudes and job outcomes of project employees. Design/methodology approach: Data was obtained from 757 project workers working in 67 groups in 15 different projects in Asia mostly from China and Middle East. Data on the respondents leadership behaviors, and how these affect the subordinates job attitudes, was collected using Northouses Leadership Style Assessment, Williams and Andersons employees job performance along with Michael Jalberts Job Retention scale. Subordinates job satisfaction, measured with the scale developed by Agho, Price and Mueller, Job involvement measured using Richardson, H. A., & Vandenbergs job involvement scale and Porters job commitment scale was used for measuring subordinates job commitment. Findings: The findings lend support to the view that leadership behavior is an antecedent of a project employees job attitudes like job satisfaction, job involvement and job commitment and job outcomes like job retention and job performance. Originality/value: The study although conducted in Asian perspective, however the findings have relevance with broader scope of the project management. The outcomes of this research will be helpful for project managers in maximizing workforce potential by adopting right behavior.
Keywords: Leadership behavior | Job performance | Job involvement | Job retention | Job satisfaction | Project management
مقاله انگلیسی
5 Hybrid infrastructures, hybrid governance: New evidence from Nairobi (Kenya) on green-blue-grey infrastructure in informal settlements
زیرساخت های ترکیبی ، حاکمیت ترکیبی: شواهد جدید نایروبی (کنیا) در مورد زیرساخت های سبز-آبی خاکستری در شهرک های غیر رسمی-2020
In expanding informal neighborhoods of cities in sub-Saharan Africa, sustainable management of storm and wastewater drainage is fundamental to improving living conditions. Planners debate the optimal combination between "green" or natural infrastructure, traditional "grey" infrastructure, and "blue" infrastructure, which mimics natural solutions using artificial materials. Many advocate for small-scale, niche experiments with these approaches in informal settings, in order to learn how to navigate the intrinsic constraints of space, contested land tenure, participation, and local maintenance. This paper reports the benefits and limitations of implementing and managing local green, blue and grey infrastructure solutions in an urban informal setting. We studied ten completed public space projects that featured urban drainage infrastructure in the informal neighborhood of Kibera, Nairobi. The analysis drew from ten surveys with project designers and seven semi-structured interviews with site managers. The studied spaces featured different combinations of green, grey, and blue drainage infrastructure that have evolved over years of operation, maintenance, and change in the settlement. All projects featured participation in design, mixed design methods, hybrid infrastructure, and community governance models with potential to interact successfully with municipal actors. Results show that involvement in the co-development of small-scale green infrastructure changed peoples valuation, perception, and stewardship of nature-based systems and ecosystem services. These results have implications for the larger scale adoption, integration, and management of urban drainage infrastructure. They also suggest that hybrid systems of infrastructure and governance constitute a resilient approach to incremental and inclusive upgrading.
Keywords: Green infrastructure | Urban drainage | Hybrid infrastructure | Governance | Participation | Climate vulnerability | Informal settlements | Community leadership
مقاله انگلیسی
6 Is leadership language ‘rewarded’ in crowdfunding? Replicating social entrepreneurship research in a rewards-based context
آیا زبان رهبری در تأمین مالی جمعیت پاداش می گیرد؟ تکرار تحقیقات کارآفرینی اجتماعی در یک زمینه مبتنی بر پاداش-2019
Rewards based crowdfunding (where individuals provide funding for a campaign in exchange for a pre-specified reward) represents one of the largest forms of crowdfunding to date. While an emerging stream of research examines how the rhetoric used in crowdfunding campaigns impacts funding success, a number of studies examining language used in crowdfunding have only been explored in the context of social crowdfunding campaigns that rely on very different audiences, funding amounts, and project goals. To build knowledge surrounding the relationship between the rhetoric used in rewards-based crowdfunding and potential campaign success we replicate a number of rhetoric approaches previously examined in social contexts. Specifically, we examine the efficacy of charismatic rhetoric, political rhetoric, entrepreneurial orientation rhetoric, and virtue rhetoric in a sample of 1000 campaigns drawn from Kickstarter. Our replication results reveal relatively little consistency across contexts underscoring the value of replication to understand boundary conditions of important entrepreneurial phenomena.
مقاله انگلیسی
7 رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور کارکنان رستوران- نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی سازمانی و تعامل کاری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
هدف: هدف این مطالعه پیشنهاد و آزمایش یک مدل واسطه ای متوالی است به نحوی که رهبری تحول گرا سبب ایجاد سرمایه اجتماعی سازمانی (OSC) می شود که به نوبه خود سبب ارتقاء رفتارهای مشتری محور از طریق تعامل کاری می گردد.
رویکرد روش طراحی: مدل مطالعه با استفاده از یک نمونه 229 موردی از کارکنان در 23 رستوران در بریتانیا مورد آزمایش قرار گرفته است. چندین منبع داده مورد استفاده قرار گرفته است به طوری که رهبری تحول گرا، OSC و تعامل کاری توسط کارکنان امتیازدهی شده است، در حالی که رفتارهای مشتری محور کارکنان توسط ناظران مورد امتیازدهی قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج حاصل از مدل سازی تعمیم یافته و چند سطحی ساختاری از مدل پیشنهادی حمایت می کند و آشکار کرده است که OSC و تعامل کاری به طور متوالی نقش واسطه ای بین رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور ایفا می کند.
ارزش اصالت: این مطالعه درخواست تحقیق درباره پیوند میان رهبری و رفتارهای مشتری محور و مکانیزم های بالقوه را از طریقی مورد بررسی قرار می دهد به طوری که این رابطه ممکن است رخ دهد.
کلید واژه ها: رهبری تحول گرا | رفتارهای مشتری محور | سرمایه اجتماعی سازمانی | تعامل کاری | رستوران ناهار خوری
مقاله ترجمه شده
8 به‌کارگیری فناوری داده های بزرگ برای نوآوری در بازاریابی B2B
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
هدف مقاله: این مقاله به بررسی کاربرد کلان داده در نوآوری و رهبری بازار در رابطه ی بنگاه به بنگاه می-پردازد. این چارچوبی برای تحلیل تأثیر کلان داده ارائه می دهد و 4 مطالعه ی موردی، پشتیبان نتایج هستند.
روش / رویکرد: این یک مقاله ی مفهومی است که توسط مطالعات موردی تأیید می شود و فرصتی برای تعمیم مفهومی ارائه می دهد. سازمان های انتخاب شده به‌عنوان مطالعه ی موردی در حال ارائه ی نوآوری هستند تا همچنان در بازار، پیشتاز باشند و فعالیت خود را گسترش دهند، با استفاده از کلان داده از فرصت-های بازار استفاده نموده و ابداعات نو خلق نمایند.
یافته ها: سازمان‌ها دریافت کنندگان و گردآورندگان کلان داده هستند، این تا اندازه ای در اثر افزایش حجم کسب‌وکار و آنلاین شدن تعاملات مشتریان پدید می آید. کاوش کیفی مطالعات موردی نشان می دهد کلان-داده و تحلیل ها و کاربردهای آن را می توان شاخصی برای توانایی سازمان‌ها در نوآوری در واکنش به فرصت-های بازار دانست. پیامدها / محدودیت های پژوهش: محیط بازاریابی آنلاین محیطی پویا است، در این محیط بایستی سازمان‌ها برای بقا دست به نوآوری بزنند. یک محدودیت این است که مطالعات موردی در این مقاله به آن دسته سازمان‌ها که در نوآوری عقب مانده اند، نمی پردازند، برای این سازمان‌ها، بقا یک مشکل بزرگ است. مثال های این مقاله محدود به سازمان های موفقی هستند که در آن‌ها کلان داده، داده کاوی و تحلیل، موفقیت راهبردی را نتیجه می دهند.
پیامدهای عملی: برخی سازمان های بنگاه به بنگاه در بازارهایی فعالیت دارند که خدمات و محصولاتشان تأثیر زیادی بر ارزشی که مشتریان بنگاه به بنگاه برای مشتریان نهایی (B2C) فراهم می آورند دارند و بایستی در فعالیت نوآوری خود، به‌طور کامل همراه با مشتریان بنگاه به بنگاه خود با بازار B2C درگیر شوند. این پیامدهایی در تمامی حوزه ها از منابع راهبردی تا منابع انسانی دارد. اگر دودمان سازمان بنگاه به بنگاه، فعالیت B2C موازی با فعالیت سایر مشتریان را شامل شود، اما فعالیت رقبا را در برنگیرد، این می تواند به آن‌ها مزیتی در بازاریابی ارائه دهد، اما اگر فعالیت های B2C آن‌ها دست درازی به فعالیت های B2C را آغاز نماید، این ممکن است موجب تعارض و زیان کسب‌وکار شود. این بدان معناست که چنانچه راهبرد بازاریابی مابین حوزه های مجزای شاخه های مختلف کسب‌وکار جای گیرد، پتانسیل تعارض افزایش می یابد.
اصالت / ارزش مقاله: ارزش مقاله در این است: سهمی که در درک نقش کلان داده در نوآوری کسب‌وکار به‌ویژه در سازمان های بنگاه به بنگاه و جایی که نوآوری آن‌ها می تواند تجربه ی مشتری در انتهای زنجیره ی ارزش (یعنی نزد مشتریان نهایی) را متحول کند، دارد. درنتیجه این مقاله به بررسی شکاف پژوهشی موجود در متون و مقالات کمک می کند و می خواهد بر نحوه ی اثرگذاری این نوآوری بر رابطه ی بنگاه به بنگاه تمرکز نماید.
کلیدواژه ها: داده های بزرگ | تحلیل | نوآوری | رهبری بازار | کسب‌وکار | مشتریان | پلتفرم ها | محاسبات ابری
مقاله ترجمه شده
9 رهبری: گذشته، حال و اینده : تکامل یک ایده
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
تعریف یک رهبر و ویژگیهایی که نشان دهنده رهبری است در طی قرنهای گذشته تکامل یافته است. محققان ویژگیهای رهبری را با استفاده از انواع مختلف روش شناختی ها از زمان کشف مفهوم رهبر و رهبری در انواع واژه نامه ها بوجود اورده اند. با این وجود، یک روش شناختی پایدار و یا حتی اتفاق نظر در مورد ماهیت اثربخشی رهبر موضوع مورد بحث در مذاکرات بسیاری بوده است. درکِ ارمانهاب رهبری کمک میکند تا نیازمندیهای اساسی رهبران شناسایی شود و مجددا تکامل تاریخِ تئوریها و اصول رهبری مورد بررسی قرار گیرد. ایده های اولیه رهبری در زمان تکامل انقلاب صنعتی ظهور یافتند که رهبر را بعنوان یک فرد بزرگ معرفی کردند. در طول این دوره از تاریخ، تئوریهای پیرامون رهبران و رهبری تکامل یافتند و در هر عصری تغییر نمودند. نظریه های صفات و مدلهای رفتاری روشهایی ایده ال ارایه میدهند از جمله رهبری اصیل و رهبری تحت تاثیرگذار بر محیط زیست .نظریه های مدرن الگوی سنتی رهبری عمودی را معکوس نموده و بشکل مسطحی از یک رهبری پویا پویا در می اورند که در آن رهبران برحسب نوع وظیفه و کاری که انجام میدهند قابل تبادل هستند. در حالیکه پیچیدگیهای هر کدام از تئویها نمیتواند کامل و جامع در این متن مورد بررسی قرار گیرد، مرور و تکامل اصول رهبری در فراهم نمودن چارچوبی برای درک بهتر بعنوان تکامل تئوری رهبری از اوایل عصر جدید بسیار حایز اهمیت بوده است.
واژگان کلیدی : پویایی گروه | رهبر | رهبری | تئوری مدیریت | رفتار سازمانی
مقاله ترجمه شده
10 مدیریت بحران در ادارات دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت بحران در ادارات دولتی برای حوادث ایمنی ، در مرحله پیش از بحران ، بحران و پس از بحران انجام شده است. نمونه آماری از 177 شرکت کننده باتجربه در مدیریت بحران از دولت، سازمان های دولتی و نیروهای امنیتی/نظامی در یونان تشکیل شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ساختاری در مجموعه ای از مصاحبه های شخصی جمع آوری شدند. نتایج نشان می دهند که توانایی سرپرست و اعضاء تیم مدیریت بحران در اتخاذ تصمیمات صحیح، ارتباطات داخلی و خارجی و نوع بحران ها، عوامل مؤثر (پیش بینی کننده) در سه مرحله مدیریت بحران (پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران) در ادارات دولتی می باشند. مضامین مدیریتی عبارتند از نیاز به پیاده سازی تغییرات فرهنگی و ساختاری، توسعه توانایی سرپرست تیم مدیریت بحران در تصمیم گیری در شرایط اضطراری، تغییر کانال ها و رویه های ارتباطات رسمی داخلی و بازطراحی راهبرد ارتباطات خارجی به منظور خمدیریت مؤثر رویدادهای ایمنی روز در یک محیط پویا و غیرقابل پیش بینی.
کلمات کلیدی: حوادث ایمنی | ارتباطات | تصمیم گیری | مدیریت بحران | ادارات دولتی | رهبری.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi