دانلود و نمایش مقالات مرتبط با رهبری تحول گرا::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - رهبری تحول گرا

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور کارکنان رستوران- نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی سازمانی و تعامل کاری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
هدف: هدف این مطالعه پیشنهاد و آزمایش یک مدل واسطه ای متوالی است به نحوی که رهبری تحول گرا سبب ایجاد سرمایه اجتماعی سازمانی (OSC) می شود که به نوبه خود سبب ارتقاء رفتارهای مشتری محور از طریق تعامل کاری می گردد.
رویکرد روش طراحی: مدل مطالعه با استفاده از یک نمونه 229 موردی از کارکنان در 23 رستوران در بریتانیا مورد آزمایش قرار گرفته است. چندین منبع داده مورد استفاده قرار گرفته است به طوری که رهبری تحول گرا، OSC و تعامل کاری توسط کارکنان امتیازدهی شده است، در حالی که رفتارهای مشتری محور کارکنان توسط ناظران مورد امتیازدهی قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج حاصل از مدل سازی تعمیم یافته و چند سطحی ساختاری از مدل پیشنهادی حمایت می کند و آشکار کرده است که OSC و تعامل کاری به طور متوالی نقش واسطه ای بین رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور ایفا می کند.
ارزش اصالت: این مطالعه درخواست تحقیق درباره پیوند میان رهبری و رفتارهای مشتری محور و مکانیزم های بالقوه را از طریقی مورد بررسی قرار می دهد به طوری که این رابطه ممکن است رخ دهد.
کلید واژه ها: رهبری تحول گرا | رفتارهای مشتری محور | سرمایه اجتماعی سازمانی | تعامل کاری | رستوران ناهار خوری
مقاله ترجمه شده
2 نقش میانگر توانمندسازی روانشناختی بین رهبری تحول گرا و نگرش های کاری کارکنان
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
هدف این مطالعه اینست که روابط بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی و نگرش های کاری کارکنان را بررسی کند. پرسشنامه هایی به مدیران برتر شرکت های واقع در چین ایمیل شد. یافته ها نشان داد که رهبری تحول گرا رابطه مهمی با توانمندسازی روانشناختی دارد و توانمندسازی روانشناختی نیز رابطه مهمی با نگرش های کاری کارکنان دارد. البته همه ابعاد رهبری تحول گرا رابطه مهمی با توانمندسازی روانشناختی ندارد؛ و همچنین همه ابعاد توانمندسازی روانشناختی رابطه مهمی با نگرش های کاری ندارد. بنابراین توانمندسازی روانشناختی فقط تا حدودی در رابطه بین رهبری تحول گرا و نگرش های کاری کارکنان نقش واسطه ای دارد.
کلمات کلیدی: رهبری تحول گرا | نگرش های کاری کارکنان | توانمندسازی روانشناختی | مدلسازی معادله ساختاری | تحقیقات کمی
مقاله ترجمه شده
3 مشارکت سازمانی جمعی: مرتبط سازی مقدمات انگیزشی، پیاده سازی استراتژیک، و عملکرد شرکت
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 53
ما نظریه کاملی از مشارکت سازمانی جمعی را ارائه می دهیم که نظریه مشارکت (engagement theory ) رابا مدل مدیریت منابع یکپارچه می کند. ما پیشنهاد می دهیم که مشارکت به عنوان یک ساختار سطح سازمانی قابل بررسی است که تحت تاثیر فعالیت های سازمانی متمرکز بر انگیزش قرار دارد و منابع سطح شرکت را ارائه می دهد. به ویژه ما سه فعالیت متمایز سازمانی را به عنوان منابع مورد ارزیابی قرار می دهیم که شامل انگیزه بخشی به طراحی کار، فعالیت های مدیریت منابع انسانی و رهبری تحول گرای transformational leadership مدیرعامل (CEO) chief executive officer است که درک این مساله را ساده می کند که اعضای سازمان یک کلیت هستند که به طور فیزیکی، شناختی و عاطفی در یک کار مورد سرمایه گذاری واقع می شوند. پیشینه نظریه ما براساس این مفهوم قرار دارد که این منابع سازمانی در هنگام استفاده به صورت مشترک می توانند سبب حداکثرسازی هر یک از سه وضعیت روانشناختی مورد نظر شوند که برای مدیریت کامل الزامی هستند که شامل معنادار بودن روانشناختی، ایمنی و در دسترس بودن است. همچنین مدل مدیریت منابع بر ارزش اعضای تیم مدیریت در اجرا و فرآیند نظارت استراتژی شرکت به عنوان ابزاری برای ارتقا تاثیرات منابع سازمانی بر مشارکت سازمانی جمعیcollective organizational engagement تاکید دارد. ما به صورت تجربی این نظریه را براساس یک نمونه 300 تایی از شرکت ها تست می کنیم و مدارکی را ارائه می دهیم که نشان می دهد مشارکت سازمانی جمعی نقش واسطه ای بین سه منبع سازمانی و عملکرد شرکت ایفا می کند. علاوه بر این، ما در می یابیم که اجرای استراتژیک به طور مثبت رابطه بین سه منبع سازمانی و مشارکت سازمانی جمعی را تعدیل می کند. همچنین استدلال های مربوط به نظریه، تحقیق و فعالیت مورد بحث قرار می گیرند.
مقاله ترجمه شده
4 نقش تعدیل کننده‌ی رهبری در رابطه‌ی بین کنترل مدیریت و برتری کسب و کار
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
این پژوهش به نقش تعدیل کننده‌ی رهبری در رابطه‌ی بین کنترل مدیریت به عنوان بخشی از مدیریت کیفیت کلی (TQM) و برتری کسب و کار از نظر تغییرات هدفمند می‌پردازد. داده‌ها از طریق نظرسنجی جمع آوری شده است و پرسشنامه‌ها توسط مدیرانی پر شده است که در 44 موقعیت در بخش خدمات اصلاحی آژانس موسسات اصلاحی (DJI) در هلند کار می‌کرده‌اند. در مجموع 618 پاسخ (83%) بدست آمدند. فرضیه ی ما از یک مدل مفهومی بدست آمده است و با استفاده از پارامتر پیرسون به عنوان شاخص اندازه‌ی اثر بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که رابطه‌ی قوی بین ابعاد کنترل مدیریت و سبک رهبری فعال وجود دارد و از سوی دیگر رابطه‌ای بین ابعاد کننرل مدیریت و برتری کسب و کار از جنبه‌ی تغییر هدف دیده می‌شود. همچنین نتایج نشان می دهند که رهبری تحول گرا موثرترین عامل در رابطه‌ی بین ساختار کنترل مدیریت و تغییرات هدفمند هستند. همچنین این نتیجه بدست آمده است که سازمان‌ها توسط سیستم کنترل مدیریتی تقویت می‌شوند که در ترکیب با رویکرد ارتباط مدیریت فشرده در رهبری تحول آمیز به کار گرفته می‌شود. این یافته‌ها، پیامدهای مهمی برای پژوهش بیشتر در زمینه‌ی مداخلات کنترل مدیریت به عنوان بخشی از TQM دارند.
کلمات کلیدی: مدیریت عملکرد | کنترل مدیریت | رهبری | تغییرات هدفمند
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi