دانلود و نمایش مقالات مرتبط با روشهای کیفی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - روشهای کیفی

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 The evolution of founder identity as an authenticity work process
تکامل هویت بنیانگذار به عنوان یک فرایند کار اصالت-2020
Research has shown founders identities have a significant impact on their ventures. Yet, the process through which founder identity evolves and takes shape remains relatively unexplained. This paper explores the evolution of founder identity through a qualitative study of first-time sustainable entrepreneurs, and their stakeholders, over a three years period. Our analysis revealed the importance of personal identity, the aspect of the self that defines a person as a unique individual based largely on values and beliefs. We found that first-time founders sought to align their personal identity with their evolving founder identity over time. Based on these findings we theorize a process model of founder authenticity work, defined as the activities founders engage in to feel and seem authentic while engaged in entrepreneurial action. This study thus details the significance of personal identity as a guidepost for founder identity evolution, complementing extant founder identity studies focused on role and social identities. In addition, our analysis enriches the current conceptualization of authenticity in entrepreneurship research by linking it to validation of personal identity and highlighting its negotiated nature in the evolution of authentic founder identities.
Keywords: Founder identity | Personal identity | Authenticity | Sustainable entrepreneurship | Qualitative methods
مقاله انگلیسی
2 شناسایی فرصت های مهم برای مراقبت مبتنی بر بیمار و خانواده در آی سی یو: استفاده از روشهای کیفی برای درک دیدگاههای خانواده
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
هدف: هدف این مطالعه فراهم کردن زمینه ای غنی تر برای ارزیابی های کمّی خانواده ها از کیفیت واحد مراقبت های ویژه و توصیف حیطه های بیشتر اهمیت کیفیت برای اعضای خانواده می باشد. مواد و روشها: نظرات آزاد مکتوب از 1077 عضو خانواده و 920 والدین که روی ارزیابی خانواده از کیفیت واحد مراقبتهای ویژه متمرکز بودند با استفاده از تحلیل محتوا تحلیل شد. از اکتبر 2014 تا ژوئن 2015، بیست و یک واحد مراقبتهای ویژه دانمارکی و هلندی شرکت کردند. نتایج: 4 موضوع مهم برای خانواده ها پدیدار شد: اطلاعات، مهارتهای بالینی، محیط مراقبتهای ویژه و مرخص شدن از واحد مراقبتهای ویژه. خانواده ها بر اهمیت دریافت اطلاعاتی که دردسترس، قابل فهم و مورد اعتماد باشند تاکید کردند. آنها بیان کردند که مراقبت کیفیت بالا با داشتن متخصصان بالینی که هم ازنظر فنی و هم ازنظر بین – فردی شایسته باشند تضمین می شود. محیط واحد مراقبتهای ویژه و شرایط انتقال به بیرون از این واحد عواملی سهیم در کیفیت مراقبت توصیف شدند. نظرات اتاقی را برای بهبود همه موضوعات شناسایی کردند. نتیجه گیری: این مطالعه بر اهمیت شامل کردن هم مراقبت فنی و هم مراقبتی احساسی برای بیماران و خانواده ها و نیاز پی آیند بخ تمرکز کردن روی مهارت بین فردی متخصصان بالینی تاکید کردند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi