دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ریاضی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - ریاضی

تعداد مقالات یافته شده: 91
ردیف عنوان نوع
1 استفاده از رسانه های اجتماعی برای شناسایی جذابیت گردشگری در شش شهر ایتالیا
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
تکامل فناوری و گسترش شبکه های اجتماعی به افراد اجازه داده است که مقادیر زیادی داده را در هر روز تولید کنند. شبکه های اجتماعی کاربرانی را فارهم می کند که به اطلاعات دسترسی دارند. هدف این مقاله تعیین جذابیت های شهرهای مختلف گردشگری ازطریق بررسی رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی می باشد. پایگاه داده ای شامل عکس های جغرافیایی واقع شده در شش شهر می باشد که به عنوان یک مرکز فرهنگی و هنری در ایتالیا عمل می کنند. عکس ها از فلیکر که یک بستر به اشتراک گذاری داده می باشد دانلود شدند. تحلیل داده ها با استفاده از دیدگاه مدلهای یادگیری ریاضی و ماشینی انجام شد. نتایج مطالعه ما نشانگر نقشه های شناسایی رفتار کاربران، گرایش سالانه به فعالیت تصویری در شهرها و تاکید بر سودمند بودن روش پیشنهادی می باشد که قادر به تامین اطلاعات مکانی و کاربری است. این مطالعه تاکید می کند که چگونه تحلیل داده های اجتماعی می تواند یک مدل پیشگویانه برای فرموله کردن طرح های گردشگری خلق کند. در انتها، راهبردهای عمومی بازاریابی گردشگری مورد بحث قرار می گیرند.
مقاله ترجمه شده
2 Application of machine learning to laboratory safety management assessment
کاربرد یادگیری ماشین در ارزیابی مدیریت ایمنی آزمایشگاهی-2019
This paper proposes a new method to evaluate laboratory safety management based on machine learning that aims to address the shortcomings of traditional laboratory safety evaluation methods, including poor accuracy, large influence of human factors, and lack of a unified evaluation system. In this paper, the safety data of laboratories in Southwest University were collected using a safety checklist, and the weight of each factor affecting laboratory safety was analyzed using a Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP). The simulation results showed that the model gave a more accurate and reasonable safety risk level of the laboratory, verified the rationality and feasibility of the established method, and realized potential loopholes in the process of laboratory management and college students operations. According to the evaluation results, the machine learning principle and the existing maintenance knowledge of the evaluation knowledge base are applied to provide effective measures and suggestions for users to complete the process of risk assessment. Through risk assessment, the professional skill and the incident control could be improved. The model was easy to operate and has a good application value for ensuring the personal and property safety of laboratory users.
Keywords: Machine learning | Fuzzy mathematics | Laboratory safety management evaluation | Risk reduction
مقاله انگلیسی
3 A linearized model for academic staff assignment in a Brazilian university focusing on performance gain in quality indicators
یک مدل خطی سازی شده برای تخصیص ستاد علمی در یک دانشگاه برزیلی تمرکز کننده روی بهره عملکردی در شاخص های کیفیت-2018
Private Higher Education Institutions (HEI) often have shares in stock markets to attract investment. A key element for a good appreciation on the market is a good evaluation in performance indicators of academic quality. In Brazil a main component of such academic quality indicators is directly computed after the assignment of faculty members to courses. We develop mathematical models to support decision making in the assignment of faculty members to courses in a private HEI in Brazil. It turns out that the original problem is a nonlinear integer programming problem, and to deal with large instances found in practice we propose to use a linearized model instead. We conduct computational experiments with two main purposes: to evaluate the quality of the solutions obtained with the linear integer model when compared to the ones obtained with the original nonlinear integer model, and to evaluate the potential of gains with the linear integer model when compared to actual assignments. In the latter case numerical results on real instances from the HEI under study show the proposed approach effective to improve the indicators of the HEI due to a better assignment of faculty members to courses than observed in practice.
keywords: Academic staff assignment problem |Operations research in education |Mathematical modeling
مقاله انگلیسی
4 The mechanics of commercial banking liberalization and growth
ریاضیات آزادسازی و رشد بانکداری تجاری-2018
This paper formalizes the effects of liberalization across the border of deposit-taking and lending activities on the regime of competition in the banking market and on the rate of growth of the economy. We extend two economy based Deidda (2006)’s banking model in which originally each economy hosts at least one operating bank. We introduce two GATS-defined modes of commercial banking liberalization – namely the Commercial Presence mode and the Cross-Border mode. Additionally, we introduce the possibility of strategic behavior by competing banks in equilibrium. The extended model provides a causal link between the cost structure of the banking industry, the regime of competition in the liberalized banking sector and the rate of growth of the economy under alternative modes of liberalization. In particular, we show a threshold effect in terms of economic development: above certain economic development the banking sector operates competitively and supports an accelerating rate of growth, generating a bidirectional, self-reinforcing link between commercial banking liberalization and growth. The pace of growth is further increased, with respect to a scenario where such behavior is not present, by the presence of strategic behavior by competing banks in equilibrium.
keywords: Commercial banking| Financial service liberalization| Economic growth
مقاله انگلیسی
5 الگوریتم چند جمله ای مدل انبارداری با تاخیر کامل در سفارش و تقاضای همبسته ایجاد شده توسط فروش تقاطعی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در یک مقاله چاپ شده در مجله بین المللی اقتصادهای تولید (مدل و الگوریتم اکتشاف مسئله تجدید تدارکات مشترک با ترتیب بندی کامل و تقاضای همبسته، ژنگ و همکاران، صحفات33 تا 41)، نویسنده ها یک مدل مسئله تجدید تدارکات مشترک با ترتیب بندی کامل و تقاضای همبسته ایجاد شده توسط فروش تقاطعی را پیشنهاد کرده اند. این مدل به کمینه کردن یک تابع باتوجه به چندگانگی های یک چرخه سفارش یک کالای مهم تبدیل شد و یک الگوریتم اکتشاف برای راه حل های تقریبا" بهینه تولید شد. در این مقاله، ما مسئله را بررسی مجدد می کنیم و ویژگی ریاضی این مدل را جهت تولید یک الگوریتم واقعی تحلیل می کنیم. این الگوریتم می تواند به بهینگی عمومی دست یابد و پیچیدگی چند جمله ای را نشان می دهد.
کلیدواژه ها: انبارداری | مسئله تجدید تداکرات مشترک | الگوریتم چند جمله ای | تاخیر کامل در سفارش | فروش تقاطعی
مقاله ترجمه شده
6 انطباق وزنی بهینه مبتنی بر فرد برای شبکه های توزیع ناهمگن جهانی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
مطالعه ما درباره¬ی توزیع اپیدمیک در شبکه های وزنی، جهت دار و ناهمگن است. یک مکانیسم انطباق وزنی مبتنی بر فرد پیشنهاد شد که در آن قدرت تماس افراد با توجه به سطح توزیع شبکه قابل انطباق است. فرمول کنترل بهینه به منظور اشاره به ارتباط بین سطح سرایت جهانی و هزینه انطباق وزنی محلی مطابق با توپولوژي شبکه اتصال زیرزمینی ارائه شده است. وجود راه حل برای مسئله کنترل بهینه، به اثبات رسید و با استفاده از آنالیز ریاضی دقیق به بیان صریح دست یافتیم. علاوه بر این، به طوری تقریبی به راه حل بهینه رسیدیم و بصورت انحصاری آن را با یک تابع هزینه خاص بررسی کردیم. در یک سری از آزمایش های عددی، روش پیاده سازی forward-backward برای واسنجی نتایج تئوری به دست آمده، اتخاذ شد. یافته های ما بینش های جدید راجع به رابطه بین توزیع اپیدمیک در شبکه های پیچیده ناهمگن با دینامیک پاسخ های رفتاری و هزینه های استراتژی کنترل را به همراه پیامدهای مهم توسعه آتی سیاست های بهداشت عمومی تطبیقی مربوطه؛ پوشش نمیدهد.
کلید واژه ها: توزیع جهانی| انطباق وزنی بهینه | شبکه های ناهمگن وزنی | رفتار تطبیقی | مدل ریاضی | اپیدمیولوژی
مقاله ترجمه شده
7 تشخیص لبه برمبنای بهینه سازی کلونی مورچه ها در تصاویر SAR
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
پردازش تشخیص شیء/ هدف به دلیل وجود خالهایی در تصاویر SAR دشوار است که دقت شعاع سنجی و هندسی بالایی را مستقل از همه شرایط جوّی فراهم می کند. با استفاده از روش تشخیص لبه ای که اطلاعات مهمی را از تصویر استخراج می کند، دستیابی به دقت بالاتر و پردازش کمتر تصویر SAR برای تشخیص شیء ازطریق حذف این خالها امکانپذیر می باشد. الگوریتم کُلُنی مورچه ای که یکی از روشهای بهینه سازی اکتشافی می باشد یک الگوریتمی برمبنای مدلهای ریاضی رفتارهای واقعی کلنی مورچه ای می باشد. در ناحیه پردازش تصویر، بهینه سازی کلنی مورچه ای سهم موثری در برخی روشها مثل تشخیص شیء/ هدف در تصاویر خاص با استفاده از روش تشخیص لبه ای دارد. هدف ما استفاده از تشخیص لبه ای برمبنای بهینه سازی کلنی مورچه ای که یک روش موثر بهینه سازی می باشد برای حذف خالهایی است که تشخیص شیء را در تصاویر SAR دشوار می سازند.
کلیدواژه ها: تصویر SAR | تشخیص لبه ای | بهینه سازی کلونی مورچه ها | الگوریتم کلونی مورچه ها | بهینه سازی مکاشفه ای
مقاله ترجمه شده
8 فراریت مزاجی، بازگشت ها و قیمت گذاری نامناسب: عدم دیده شدن هیچ غیرعادی بودن واقعی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
شواهد تجربی اخیر نشان داده اند که رابطه بین فرّاریت مزاجی و بازگشت مورد انتظار یک سهام به قیمت گذاری سهام بستگی دارد: دربین سهام های بیش از حد واقعی قیمت گذاری شده منفی بوده و دربین سهام های کمتر از حد واقعی قیمت گذاری شده مثبت است. ما هم شواهد تجربی و هم تئوریکی ارائه می کنیم که نشان می دهد این رابطه بین خطر – بازگشت می تواند صرفا" توسط ویژگی های ریاضی توزیع های بازگشت رانش شود. ما با استفاده از یک دیدگاه مبتنی بر شبیه سازی، مستندسازی می کنیم که حتی در نمونه های کاملا" تصادفی، رابطه بین خطر مزاجی و بازگشت های میانگین بستگی به تخمین واقعی بازگشت های غیرعادی دارد.
کلیدواژه ها: فراریت مزاجی | غیرعادی بودن دارای خطر پایین | قابل پیش بینی بودن بازگشت | قیمت گذاری نامناسب | غیرعادی بودن های بازار بورس | شبیه سازی مونت کارلو
مقاله ترجمه شده
9 Factors that influence secondary mathematics teachers integration of technology in mathematics lessons
عواملی که بر یکپارچگی فناوری معلمان ریاضی دوره راهنمایی در دروس ریاضی اثر می گذارند-2018
While many studies describe the use of technology in the mathematics classroom, few explore the factors that influence teacher decisions around its use. The participants in this study were 21 early career secondary mathematics teachers who had completed an undergraduate mathematics teacher preparation program in the USA with a strong emphasis on the use of technology to teach mathematics. In this qualitative study, interview data were collected and analyzed with attention toward why teachers choose to use technology to teach mathematics, what tools they chose to use and why, as well as the general factors they consider when selecting particular technology tools. Findings indicate that one of the most important factors when deciding whether to use technology was how well it aligned with the goals of a lesson. The range of technology used spanned mathematical action tools, collaboration tools, assessment tools, and communication tools. When selecting particular tools teachers most heavily considered ease of use for both themselves and their students. These findings suggest that when considering how to infuse technology into teacher education programs we suggest that it is important to focus more broadly on types of tools, ways teachers can position them, and how particular activities align with specific mathematics learning objectives.
keywords: Improving classroom teaching |Pedagogical issues |Secondary education |Teaching/learning strategies
مقاله انگلیسی
10 Data mining-based high impedance fault detection using mathematical morphology
داده کاوی مبتنی بر تشخیص خطای امپدانس بالا با استفاده از مورفولوژی ریاضی-2018
High impedance fault (HIF) detection is a challenging task in power system protection because of the random nature of current. HIFs are not efficiently detected by conventional protection sys tems because of their low current magnitudes. The proposed method presents an intelligent HIF protection technique using Mathematical Morphology (MM) and a data mining-based Decision Tree (DT) model. The current signals are produced by a MATLAB / SIMULINK model of an actual distribution system with real data. The features of these current signals are computed after processing with MM filter. A data mining-based DT model is then generated using these features of the current signals, and this DT model makes a final decision on classification into HIF and non-HIF. The proposed scheme is tested on different HIF and non-HIF cases and the results were found to be encouraging.
Keywords: High impedance fault ، Distribution system ، Mathematical morphology ، Decision tree ، Data mining
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی