دانلود و نمایش مقالات مرتبط با سطح پاسخ::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - سطح پاسخ

تعداد مقالات یافته شده: 11
ردیف عنوان نوع
1 بهینه سازی شرایط فرآیند تولید کربن فعال بسیار متخلخل از ضایعات پوست خرما به منظور حذف آلاینده های موجود در آب
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
در این مطالعه ، فرآیند تهیه کربن فعال بسیار متخلخل (AC) از پوست خرما از طریق روش سطح پاسخ، بهینه سازی شد. شرایط بهینه آماده سازی AC از طریق روش ترکیبی تجزیه حرارتی با فعال سازی شیمیایی با استفاده از اسید فسفریک در حدود 3 ساعت زمان فعال سازی ، 400 درجه سانتیگراد درجه حرارت فعال سازی و 40وزنی برای مقدار عامل فعال بدست آمد. بالاترین مقادیر سطح خاص و تعداد ید تحت شرایط بهینه عبارتند از902 متر مربع در گرم و 983 میلی گرم در گرم، که تخلخل بسیار بالای ساختار AC را تأیید می کند. همچنین AC آماده به دلیل مساحت زیاد و وجود گروههای عملکردی اسیدی در سطح آن ، توانایی چشمگیری در از بین بردن آلاینده های مختلف از جمله آرسنیک (V) ، متیلن آبی ، متیل نارنجی و کوئرستین داشت. سرانجام ، شاخص تجاری محاسباتی در حدود 451 مترمربع در هر واحد مواد به دست آمد که کاربرد پوست خرما را به عنوان یک پیش درآمد ارزان قیمت و امیدوار کننده برای آماده سازی تجاری AC تأیید می کند.
واژه های کلیدی: پوست خرما | روش سطح پاسخ | سطح خاص | شماره ید | کوئرستین
مقاله ترجمه شده
2 بهبود تولید بیودیزل با کمک اولتراسونیک حاصل از ضایعات صنعت گوشت (چربی خوک) با استفاده از نانوکاتالیزور اکسید مس سبز: مقایسه سطح پاسخ و مدل سازی شبکه عصبی
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
سوخت زیستی سبز ، تمیز و پایدار تنها گزینه به منظور کاهش کابرد سوخت های فسیلی ، پاسخگویی به تقاضای زیاد انرژی و کاهش آلودگی هوا است. تولید بیودیزل زمانی ارزان می شود که از یک پیش ماده ارزان ، کاتالیزور سازگار با محیط زیست و فرآیند مناسب استفاده کنیم. پیه خوک از صنعت گوشت حاوی اسید چرب بالا است و به عنوان یک پیش ماده موثر برای تهیه بیودیزل کاربرد دارد. این مطالعه بیودیزل را از روغن پیه خوک از طریق فرآیند استری سازی دو مرحله ای با کمک اولتراسونیک و کاتالیزور تولید می کند. عصاره Cinnamomum tamala (C. tamala) برای تهیه نانوذرات CuO مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از طیف مادون قرمز ، پراش اشعه ایکس ، توزیع اندازه ذرات ، میکروسکوپ الکترونی روبشی و انتقال مشخص شد. تولید بیودیزل با استفاده از طرح Box-Behnken (BBD) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ، در محدوده متغیرهای زمان اولتراسونیک (us )(20-40 min)، بارگیری نانوکاتالیزور 1-3) CuO درصد وزنی( ، و متانول به قبل از نسبت مولی PTO (10:1e30:1) مدلسازی شد. آنالیز آماری ثابت کرد که مدل سازی شبکه عصبی بهتر از BBD است. عملکرد بهینه 97.82٪ با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) در زمان US: 35.36 دقیقه ، بار کاتالیزور CuO: 2.07 درصد وزنی و نسبت مولی: 29.87: 1 به دست آمد. مقایسه با مطالعات قبلی ثابت کرد که اولتراسونیک به میزان قابل توجهی موجب کاهش بار نانوکاتالیزور CuO می شود ، و نسبت مولی را افزایش می دهد و این فرایند را بهبود می بخشد.
کلمات کلیدی: چربی خوک | التراسونیک | اکسید مس | سنتز سبز | شبکه عصبی | سطح پاسخ
مقاله ترجمه شده
3 An efficient simulation optimization methodology to solve a multi-objective problem in unreliable unbalanced production lines
یک روش بهینه سازی شبیه سازی کارآمد برای حل یک مشکل چند هدف در خطوط تولید نامتوازن غیرقابل اعتماد-2019
This research develops an expert system to addresses a novel problem in the literature of buffer allo- cation and production lines. We investigate real-world unreliable unbalanced production lines where all time-based parameters are probabilistic including time between parts arrivals, processing times, time be- tween failures, repairing times, and setup times. The main contributions of the paper are a twofold. First and foremost, the mean processing times of workstations and buffer capacities, unlike the existing litera- ture, are considered as decision variables in a multi-objective optimization problem which maximizes the throughput rate and minimizes the total buffer capacities as well as the total cost of the mean process time reductions. Secondly, an efficient methodology is developed that can precisely reflect a real-world system without any unrealistic and/or restrictive assumptions on the probabilistic nature of the system, which are commonly assumed in the existing literature. One of the greatest challenges in this research is to estimate the throughput rate function since it highly depends on the random behavior of the sys- tem. Thus, a simulation optimization approach is developed based on the Design of Experiments and Re- sponse Surface Methodology to fit a regression model for throughput rate. Finally, Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) and Non-dominated Ranked Genetic Algorithm (NRGA) are used to gener- ate high-quality solutions for the aforementioned problem. This methodology is run on a real numerical case. The experimental results confirm the advantages of the proposed methodology. This methodology is an innovative expert system with a knowledge-base developed through this simulation optimization approach. This expert system can be applied to complex production line problems in large or small scale with different types of decision variables and objective functions. The application of this expert system is transformative to other manufacturing systems.
Keywords: Unreliable unbalanced production lines | Buffer allocation problem | Simulation optimization | Design of experiments | Response surface methodology | Meta-heuristics
مقاله انگلیسی
4 Selection of an optimized metal oxide semiconductor sensor (MOS) array for freshness characterization of strawberry in polymer packages using response surface method (RSM)
انتخاب آرایه سنسور نیمه هادی اکسید فلزی بهینه سازی شده (MOS) برای توصیف طراوت توت فرنگی در بسته های پلیمری با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)-2019
An eight metal oxide semiconductor sensor (MOS) based electronic nose (e-nose) has been used to characterize freshness of strawberry in different polymer package types. Pattern recognition methods such as principal component analysis (PCA), linear discriminant analysis (LDA), and support vector machine (SVM) were used to classify and investigate the effects of polymer packages on strawberry freshness. The packages were Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH), Polypropylene (PPP), and Polyvinyl chloride (PVC). The response surface method (RSM) was considered for selection of optimized sensor array in terms of the contribution of each sensor in sample classification. Sample headspace patterns were examined on days 1, 8 and 16. The results revealed that PCA explains 84% of the variance between the data. The LDA classified samples with an accuracy of 86.4%. The SVM method with polynomial function could accurately recognize samples as C-SVM by 86.4% and 50.6% in training and validation, and as Nu-SVM by 85.2% and 55.6% in training and validation with a radial basis function, respectively. Finally, among the eight sensors used in the study, MQ8, MQ3, TGS813, MQ4, and MQ136 sensors were selected as optimal response sensors using RSM to reduce the cost of fabrication. Furthermore, optimal application sensors for each polymer package were identified using RSM.
Keywords: Electronic nose | Strawberry | Response surface | Optimized sensors
مقاله انگلیسی
5 Expert system based on a fuzzy logic model for the analysis of the sustainable livestock production dynamic system
سیستم خبره مبتنی بر یک مدل منطق فازی برای تجزیه و تحلیل سیستم پویا تولید دام پایدار-2019
This essay documents the development of an “Expert System” based on a Fuzzy Logic model, designed to analyze the outcome a number of variables have on the performance of livestock production (milk and meat) in the Huasteca region of Veracruz in order to support the decision-making of a Sustainable Livestock Production Dynamic System (SLPDS). The Expert System takes into consideration the following input variables: Temperature (T), Rain (RA), Breed (B), Health Plan Implementation (HP), Feeding Plan (FP) and Production System (PS). The aforementioned variables then have an impact on three output variables: Lactation Days (LD), Daily Milk Production (DMP) and Intervals between Births (IBB). Once the Fuzzy Logic model has been developed, an assessment of the variables is made through the Response Surface technique, which allows verifying how the variables behave in the system under study, and their impact on the output variables; as well as, testing different scenarios in order to validate the model and to identify the Livestock Production Systeḿs behavioral patterns. Through the application of Fuzzy Logic regarding the modeling of the 6 variables that impact the performance of livestock production, it is possible to capitalize on the knowledge and experience that producers have and what they have learned based on the observation and practice of many years. Therefore, being able to obtain reliable results that can be shared with agricultural producers and technicians for the improvement of the livestock productivity of the Huasteca region in the state of Veracruz. The Expert System is efficient showing an 86.67% reliability by comparing its results with a panel of specialists in livestock production. The test of the different scenarios shows interesting results when exposing the application of good livestock practices in certain conditions (temperature and rainfall) that maximize the milk and meat production of the region under study.
Keyword: Sustainable livestock production | Expert system | Fuzzy logic | Response surface
مقاله انگلیسی
6 بهینه سازی ساچمه پاشی ‏ با ابزار تصمیم گیری پیچیده: تصمیم گیری چند معیاره
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
فرایند ساچمه پاشی ‏ کنترل شده با دو روش مستقل: (1) ساچمه پاشی اولیه از نوار Almen برای تعیین شدت مورد نظر، (2) ساچمه کاری نمونه واقعی با شدت Almen ، انجام شد. ساچمه پاشی Almen در مرحله اول زمان زیادی طول می کشد. که علت آن این است که علاوه بر استفاده از پارامترهای ورودی، اندازه گیری ارتفاع قوس و کنترل شدت Almen نیز باید به طور پیوسته انجام شود. نتایج به طور مستقیم بر ویژگی های واقعی موثر است. با این حال اندازه گیری ارتفاع و تنظیم پارامترهای ورودی به تکنسین کارفرما بستگی دارد. بنابراین، روش عددی با مدلسازی اجزای محدود (FEM) ، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و RSM (روش شناسی سطح پاسخ) پیشرفت بیشتری دارد. بدین منظور، روش عددی دیگری از جمله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) توسعه یافته اند و همچنین در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، زبری سطح و سختی سطح قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش های MCDM با خودشان سازگار هستند و در چارچوب پارامترهای ورودی (فشار هوا، اندازه ساچمه، طول ساچمه باری) و پارامترهای خروجی نیز سازگار است (سختی سطح، زبری سطح). رویکرد Topsis نتایج سازگار را در مقایسه با دیگر رویکردها و شرایط آزمایشی ارائه می دهد.
کليدواژگان: شدت Almen | ساچمه کاری | Topsis | Vikor | GRA | MCDM
مقاله ترجمه شده
7 Machinability evaluation and desirability function optimization of turning parameters for Cr2O3 doped zirconia toughened alumina (Cr-ZTA) cutting insert in high speed machining of steel
ارزیابی ماشینکاری و تابع مطلوبیت بهینه سازی تبدیل پارامترهای Cr2O3 به آلومینیوم نشکن زیرکونیا (کروم، ZTA) برش درج در ماشینکاری با سرعت بالا از فولاد-2016
In present study, mechanical properties, microstructure and machining parameter optimization of Cr2O3 doped zirconia toughened alumina (ZTA) ceramic insert have been investigated for application in high speed turning of AISI 4340 steel with achieving maximum tool life. The yttria stabilized zirconia (YSZ) in α-Al2O3 matrix with varying percentage of co-doped chromia (Cr2O3) is prepared to study the phase transformation behaviour. The samples are uniaxially pressed in the form of cutting inserts and subsequently sintered at 1600 1C to evaluate the mechanical properties. Hardness and fracture toughness reaches the highest value i.e. 17.40 GPa and 7.20 MPa m1/2 respectively at 0.6% Cr2O3 doped ZTA due to more metastable tetragonal ZrO2 phase present in the alumina matrix. After 50 min of machining, the flank wear and surface roughness are found well below the tool rejection criteria. The cutting force also does not affect detrimentally on the job–tool interface. Turning experiments have been adopted as per central composite design (CCD) of response surface methodology (RSM) with varying 3 levels of cutting speed (140 m/ min, 280 m/min, 420 m/min), feed rate (0.12 mm/rev, 0.18 mm/rev, 0.24 mm/rev) and depth of cut (0.50 mm, 1.00 mm, 1.50 mm). The effect of each input parameter on output responses is investigated using analysis of variance (ANOVA) and modelled using regression analysis. The influence of cutting speed, feed rate and depth of cut is observed maximum for determination of flank wear, cutting force and surface roughnessrespectively. Cutting speed of 420 m/min with feed rate of 0.12 mm/rev and depth of cut of 0.5 mm has been shown as optimized condition with 83.32% desirability for minimum tool failure and maximum tool life.& 2015 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l. All rights reserved.
Keywords: Chromia | Zirconia toughened alumina | Machinability | Central composite design | Response surface methodology
مقاله انگلیسی
8 Transient probabilistic analysis for turbine blade-tip radial clearance with multi-component and multi-physics fields based on DCERSM
تجزیه و تحلیل احتمالاتی گذرا برای توربین های تیغه نوک فاصله شعاعی چند محفظه ای و چند فیزیکی مبتنی بر اساس DCERSM-2016
Against the background of the probabilistic analysis for High Pressure Turbine (HPT) Blade-tip Radial Running Clearance (BRRC) to achieve the high-performance and high-reliability of aeroengine, Distributed Collaborative Extremum Response Surface Method (DCERSM) was proposed for the dynamic probabilistic analysis of complex turbomachinery on the foundation of quadratic polynomials response surface model. On the basis of deeply investigating Extremum Response Surface Method (ERSM), the mathematical model of DCERSM was established based on quadratic polynomial function. As illustrated in BRRC transient probabilistic analysis with multiple components and multi-physics fields based on DCERSM, blade-tip radial static clearance δ = 1.82 mm is advisable synthetically considering the reliability and working efficiency of gas turbine. The reliability, distribution characteristics and failure probability of BRRC are obtained. Besides, rotational speed ω and gas temperature T are the most important factors and expansivity coefficients and surface coefficients of heat transfer show also important influence on BRRC variation. Through the comparison of three methods (DCERSM, ERSM, Monte Carlo method), it is demonstrated that DCERSM reshapes the possibility of complex turbomachinery probabilistic analysis and improves computing efficiency while preserving the accuracy. DCERSM offers a useful insight for BRRC dynamic reliability design and optimization with multi-object and multi-discipline. The efforts of this study also enrich the theory and method of mechanical reliability design.
Keywords: High pressure turbine | Blade-tip radial running clearance | Dynamic probabilistic analysis | Distributed collaborative extremum | response surface method | Multi-object multi-disciplinary
مقاله انگلیسی
9 Application of Particle Swarm Optimization for Optimizing the Process Parameters in Turning of PEEK CF30 Composites
استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات برای بهینه سازی پارامترهای فرآیند در تبدیل از PEEK CF30 کائوچو و مواد مرکب-2016
This work deals with optimization of multiple characteristics in Computer Numerical Control (CNC) turning of reinforced Poly Ether Ether Ketone (PEEK CF30) with TiN coated tools under dry condition. The considered criteria included specific cutting pressure, machining force and cutting power. Three controllable factors of the turning process consisting of cutting speed, depth of cut and feed rate were incorporated. Taguchi design of experiments method was used to arrange the experimentation task. The developed response surface models were then employed with particle swarm optimization (PSO) to optimize the cutting conditions. PSO program gives the minimum values of the considered criteria and the corresponding optimal cutting conditions.© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd.Peer-review under responsibility of the “Petru Maior” University of Tirgu-Mures, Faculty of Engineering.© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).Peer-review under responsibility of the “Petru Maior” University of Tirgu Mures, Faculty of Engineering
Keywords: PEEK CF30 | Design of experiments (DOE) | Response surface methodology (RSM) | particle swarm optimization (PSO).
مقاله انگلیسی
10 مدل پشتیبانی تصمیم گیری برای طراحی دال یکطرفه کف : یک رویکرد پایدار
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
طراحی سیستم کف بطور سنتی روی کاهش وزن و به حداقل رساندن هزینه ها تمرکز دارد . با این وجود ، در سالهای اخیر ، تمرکز رویِ این بخش بسمت بهبود عملکرد زیست محیطیِ مواد ساختمانی و سیستمهای ساختمانی سوق پیدا کرده است . در این مطالعه ، ما مدل پشتیبانی تصمیم گیری را برای طراحی پارامترهای انتخابی دال های یکطرفه کف پیشنهاد میدهیم . هدف از این مطالعه ، تعیین راه حل های زیست محیط دوستانه و مقرون بصرفه است که با توجه به قوانین و مقررات خاص میتوان آنها را در نظر گرفت ، مواد و فرایند تولید در اسپانیا انتخاب و بررسی شده اند . برای این منظور ، ما معیار تصمیم گیری را بر مبنای دی اکسید کربن مندرج CO2 و هزینه کل های دال های یکطرفه کفمحاسبه نمودیم . در نهایت ، این مطالعه موردی در اسپانیا انجام شد که نشان داد دی اکسید کربن مندرج را میتوان تا حدود 20% کاهش داد در صورتیکه افزایش قیمت کمتر از 6% خواهد بود .
واژگان کلیدی : مدل پشتیبانی تصمیم گیری | دی اکسید کربن مندرج | دال یکطرفه کف | شبکه های عصبی مصنوعی یا شبکه های عصبی صناعی | سطح پاسخ | ساختار پایدار .
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi