دانلود و نمایش مقالات مرتبط با سفارشی سازی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - سفارشی سازی

تعداد مقالات یافته شده: 13
ردیف عنوان نوع
1 Linking big data analytical intelligence to customer relationship management performance
پیوند دادن هوش تحلیلی داده های بزرگ با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری-2020
This study investigates the driving forces of a firm’s assimilation of big data analytical intelligence (BDAI) and how the assimilation of BDAI improve customer relationship management (CRM) performance. Drawing on the resource-based view, this study argues that a firm’s data-driven culture and the competitive pressure it faces in the industry motivate a firm’s assimilation of BDAI. As a firm resource, BDAI enables an organization to develop superior mass-customization capability, which in turn positively influences its CRM performance. In addition, this study proposes that a firm’s marketing capability can moderate the impact of BDAI assimilation on its mass- customization capability. Using survey data collected from 147 business-to-business companies, this study find ssupport for most of the hypotheses. The findings of this study uncover compelling insights about the dynamics involved in the process of using BDAI to improve CRM performance.
Keywords: Big data | Data-driven culture | Competitive pressures | Mass customization | Marketing capability | CRM performance
مقاله انگلیسی
2 Shopping intention at AI-powered automated retail stores (AIPARS)
قصد خرید در فروشگاه های خودکار خرده فروشی مجهز به هوش مصنوعی (AIPARS)-2020
Artificial Intelligence (AI) is transforming the way retail stores operate. AI-Powered Automated Retail Stores are the next revolution in physical retail. Consumers are facing fully automated technology in these retail stores. Therefore, it is necessary to scrutinize the antecedents of consumers’ intention to shop at AI-Powered Automated Retail Stores. This study delves into this area to find the predictors of consumers’ intention to shop at AI-Powered Automated Retail Stores. It extends the technology readiness and acceptance model by the addition of AI contextspecific constructs such as Perceived Enjoyment, Customization and Interactivity from the present literature. The proposed model is tested by surveying 1250 consumers & the data is analyzed using the PLS-SEM technique and empirically validated. The outcome of the study reveals that Innovativeness and Optimism of consumers affect the perceived ease and perceived usefulness. Insecurity negatively affects the perceived usefulness of AI-powered automated retail stores. Perceived ease of use, perceived usefulness, perceived enjoyment, customization and interactivity are significant predictors of shopping intention of consumers in AI-powered automated stores. This research presents insightful academic and managerial implications in the domain of retailing and technology in retail.
Keywords: TRAM | PLS-SEM | Perceived enjoyment | Customization | Interactivity | Artificial intelligence-powered automated | retail stores
مقاله انگلیسی
3 به سوی تقسیم بندی شبکه 5G برای شبکه های ادهاک خودرویی: یک رویکرد انتها به انتها
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
شبکه های 5G نه تنها از افزایش نرخ داده ها پشتیبانی می کنند، بکه همچنین می بایست زیرساخت مشترکی را فراهم کنند که براساس آن سرویس های جدید همراه با نیازمندی های بسیار متفاوت کیفیت سرویس (QoS) شبکه با تاخیر کمتر ارائه شود. به طور دقیق تر، کاربردهای شبکه های خودرویی چند منظوره (VANET) که اساساً گرایش آن ها به مسائل ایمنی و سرگرمی است (مانند پخش ویدیویی و مرورگر وب) در حال افزایش است. بیشتر این کاربردها دارای محدودیت های جدی از نظر تاخیر در حد چند میلی ثانیه هستند و نیاز به اطمینان پذیری بالایی دارند. پلتفورم نسل پنجم برای بررسی چنین نیازهایی نیازمند ایجاد شبکه های مجازی برنامه پذیر و راهکارهای مختلف ترافیکی همانند تقسیم بندی (برش) شبکه است. به این منظور در این مقاله یک مکانیزم تقسیم بندی پویا و برنامه پذیر انتها به انتها در شبکه LTE مبتنی بر M-CORD پیشنهاد می دهیم. یکی از ویژگی های کلیدی M-CORD که مکانیزم پیشنهاد تقسیم بندی شبکه از آن استفاده می کند، EPC مجازی است که سفارشی سازی و اصلاح را امکان پذیر می سازد. M-CORD کارکرد ضروری را برای برنامه ریزی تعاریف تقسیم بندی فراهم می کند که در آن مکانیزم پیشنهادی به طور کامل از رویکرد تعریف شده نرم افزاری خود پیروی می کند. علاوه بر این، ما نشان می دهیم که چگونه دستگاه ها انتهایی قرار گرفته در بخش های مختلف براساس QoS های متفاوت براساس نوع کاربر انتهایی تخصیص داده می شوند. این نتایج نشان می دهند که مکانیزم پیشنهادی تقسیم بندی شبکه بخش های مناسب را انتخاب می کند و منابع را به کاربران براساس نیازها و نوع سرویس آن ها اختصاص می دهد.
کلمات کلیدی: تقسیم بندی شبکه | نسل پنجم (5G) | M-CORD | LTE | NSSF | VANET
مقاله ترجمه شده
4 Proactive vs: reactive personalization: Can customization of privacy enhance user experience?
شخصی سازی فعالانه در مقابل واکنشی: آیا شخصی سازی حریم شخصی می تواند تجربه کاربر را افزایش دهد؟-2019
Online recommender systems have triggered widespread privacy concerns due to their reliance on personal user data for providing personalized services. To address these concerns, some systems have started allowing users to express their preferences before receiving personalized content (i.e., reactive personalization) rather than automatically pushing it to them (i.e., proactive personalization). However, this would mean constant calls for user action, which can adversely affect user experience. One potential solution is to offer users the ability to customize their privacy settings at the outset, thus obviating the need for constant consultation. We conducted a 2 (Personalization: Reactive vs. Proactive) X 3 (Customization of Settings: Absence vs. Action vs. Cue) factorial experiment (N=299) with a movie recommendation system. Findings show that interface cues suggesting customization enhance user experience, even in the presence of proactive personalization. They also highlight the important role played by negative privacy experiences in the past..
Keywords: Customization | Personalization | Recommender systems | Privacy | User experience | Experiment
مقاله انگلیسی
5 Customer Relationship Management and Big Data Enabled: Personalization & Customization of Services
مدیریت ارتباط با مشتری و داده های بزرگ فعال: شخصی سازی و سفارشی سازی خدمات-2018
The emergence of big data brings a new wave of Customer Relationship Management (CRM)’s strategies in supporting personalization and customization of sales, services and customer services. CRM needs big data for better customers experiences especially personalization and customization of services. Big data is a popular term used to describe data that is volume, velocity, variety, veracity, and value of data both structured and unstructured. Big data requires new tools and techniques to capture, store and analyse it and is used to improve decision making for enhancing customer management. The aim of the research is to examine big data for CRM’s scenario. The method of collection of data for this study was literature review and thematic analysis from recent studies. The study reveals that CRM with big data has enabled business to become more aggressive in term of marketing strategy like push notification through smartphone to their potential target audiences.
Key words: Big Data, Data Analytics, CRM, Web 2.0, Social Networks
مقاله انگلیسی
6 A profit maximization for a reverse logistics dual-channel supply chain with a return policy
به حداکثر رساندن سود برای لجستیک زنجیره تامین دو کاناله با سیاست بازگشت-2017
In the last few decades, the rapid development of e-commerce technologies has encouraged many man ufacturers to adopt an online channel in addition to their existing traditional retail channel, which resulted in redesigning their supply chain channel structure. Additionally, an increasing number of man ufacturers nowadays offer a return policy to attract more customers and to stay competitive. This paper studies a supply chain system, which is comprised of production, refurbishing, collection, and waste dis posal processes. A return policy in which customers can return the purchased item for a refund is also considered. Two selling strategies, a single-channel strategy (i.e., a retail channel) and a dual-channel (i.e., a retail channel and an online channel) strategy are discussed from which mathematical models are developed. The purpose is to examine the effect of different return policies on the behavior of SC sys tems before and after adopting the dual-channel. In both strategies, the paper analyzes the change in the profit, the pricing and inventory decisions. Numerical examples and sensitivity analyses are provided with their results discussed. The findings of this paper demonstrate that in both strategies, the more gen erous the return policy is, the higher the demand, the selling prices and the overall profit. The findings also indicate that adopting a dual-channel strategy is more profitable to the supply chain.
Keywords: Supply chain | Reverse logistics | Dual-channel | Return policy |Customization |Refurbish
مقاله انگلیسی
7 سفارشی سازی خدمات حرفه ای شرکت به شرکت (B2B): نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی داخلی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
شرکت های فعال در خدمات حرفه ای (B2B) یا شرکت به شرکت اغلب خدمات بسیار سفارشی را به مشتریان خود عرضه می کنند. سفارشی کردن خدمات حرفه ای شرکت به شرکت یک فرآیند پیچیده از نظر دانش است و نیازمند تلاش های هماهنگ از سوی افراد ماهر و متخصص است. با تکیه بر روش سفارشی سازی و تئوری سرمایه اجتماعی، یک مدل سرمایه فکری جهت سفارشی سازی خدمات حرفه ای شرکت به شرکت را پیشنهاد و بررسی می کنیم که بر دو استدلال بنیادی استوار است. اول اینکه سه جنبه مختلف سرمایه فکری، که عبارتند از شناخت کارمندان از مشتریان، دانش و توانایی های فنی کارمندان, و خلاقیت سازمانی، قابلیت شرکت ها در سفارشی کردن خدمات حرفه ای شرکت به شرکت را بیشتر می کند. دوم آنکه سرمایه اجتماعی داخلی پیش درآمد سرمایه فکری تلقی می شود و به شرکت ها امکان می دهد خدمات حرفه ای سفارشی شرکت به شرکت را به بهترین نحو ارائه کنند. در این راستا, تحلیل داده بدست آمده از مخبران کلیدی 161 شرکت تحقیقات بازاریابی، حمایتگر ما هستند.
کلمات کلیدی: سفارشی سازی | خدمات حرفه ای شرکت به شرکت | سرمایه فکری | سرمایه اجتماعی داخلی
مقاله ترجمه شده
8 Linking supply chain quality integration with mass customization and product modularity
یکپارچگی کیفیت زنجیره تامین با سفارشی سازی انبوه و مدولار محصول-2017
Supply chain quality management has received increasing attention from researchers and practitioners in recent years. However, the knowledge about the effects of a manufacturers design and production capabilities on supply chain quality management is limited. In this study, we propose a model to investigate the effects of mass customization and product modularity on supply chain quality integration (i.e. internal, supplier, and customer quality integration) and the impact of supply chain quality integration on competitive performance. We use data collected from 317 global manufacturers to empirically test the conceptual model. The results show that mass customization and product modularity directly improve internal quality integration, and product modularity also improves internal quality integration indirectly through mass customization. Product modularity improves supplier quality integration directly, and both mass customization and product modularity improve supplier quality integration indirectly through internal quality integration. Mass customization improves customer quality integration both directly and indirectly through internal quality integration, and product modularity improves customer quality integration indirectly through mass customization and internal quality integration. We also find that supplier quality integration directly enhances competitive performance, and internal quality integration enhances competitive performance both directly and indirectly through supplier quality integration. Our findings contribute to production and quality management literature and practices.
Keywords: Supply chain quality integration | Mass customization | Product modularity| Competitive performance
مقاله انگلیسی
9 Premium store brand_ Product development collaboration between retailers and national brand manufacturers
مارک Premium فروشگاه - با همکاری توسعه محصول بین خرده فروشان و تولید کنندگان برند ملی-2017
Premium store brands (PSBs), a type of store brand (SB) that effectively matches customer preferences and thus differs horizontally from national brands (NBs), have become increasingly popular. This study focuses on the strategic introduction of a PSB through collaboration between a retailer and a national brand manufacturer (NBM). To understand their strategic interactions when introducing PSBs, we employ a game-theory model based on Hotellings linear city model. Our results indicate that coordination between a retailer and an NBM in providing a PSB can be difficult, and thus, their collaboration does not necessarily benefit either party. Nevertheless, we show that if SBs have a relatively high value and therefore, face intense competition from NBs, then both channel members can benefit from developing and introducing a PSB to complement the NB. Our results also show that introducing multiple PSBs increases the possibility of successful collaborations. These results are consistent with the empirical observations of SB suppliers in actual markets, in which major NBMs often refuse to produce an SB, though are likely to supply PSBs that effectively match consumers needs.
Keywords: Private label | Horizontal differentiation | Cannibalization | Channel coordination | Customization | Operations–marketing interface | Hotelling model | Game theory
مقاله انگلیسی
10 Contextual variety, Internet-of-Things and the choice of tailoring over platform: Mass customisation strategy in supply chain management
تنوع زمینه ای، اینترنت اشیاء و انتخاب مهارت بیش از چارچوب: استراتژی سفارشی سازی انبوه در مدیریت زنجیره تامین-2015
This paper considers the implications for Supply Chain Management (SCM) from the development of the Internet of Things (IoT) or Internet Connected Objects (ICO). We focus on opportunities and challenges stemming from consumption data that comes from ICO, and on how this data can be mapped onto strategic choices of product variety. We develop a simple analytical framework that illustrates the underlying mechanisms of a product supplier/producer's choice between (i) producing multiple product varieties as a way of meeting consumer demand (a “tailoring strategy”), and (ii) offering a flexible and standardised platform which enables consumers' needs to be met by incorporating personal ICO data into various customisable applications (a “platform strategy”). Under a platform strategy, the ICO data is independently produced by other providers and can be called on in both use and context of use. We derive conditions under which each of the strategies may be profitable for the provider through maximising consumers’ value. Our findings are that the higher the demand for contextual variety, the more profitable the platform strategy becomes, relative to the tailoring strategy. Our study concludes by considering the implications for SCM research and practice with an extension to postponement taxonomies, including those where the customer, and not the supplier, is the completer of the product, and we show that this yields higher profits than the tailoring strategy.& 2014 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY license(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Keywords: Contextual variety | Tailoring strategy | Platform strategy | Consumer choice
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi