دانلود و نمایش مقالات مرتبط با سیل شیمیایی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - سیل شیمیایی

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 AI based mechanistic modeling and probabilistic forecasting of hybrid low salinity chemical flooding
مدل سازی مکانیکی مبتنی بر هوش مصنوعی و پیش بینی احتمالی سیلاب شیمیایی ترکیبی با شوری کم-2020
Over the past decades, it has been widely shown that Low Salinity Waterflooding (LSW) outperformed High Salinity Waterflooding (HSW) in terms of higher oil recovery, particularly in combining with other conventional Enhanced Oil Recovery (EOR) methods such as chemical flooding to benefit from their synergies. This paper presents a novel approach to mechanistically model Hybrid Low Salinity Chemical Flooding, with: (1) development of a hybrid EOR concept from past decades; (2) utilizing a Multilayer Neural Network (ML-NN) artificial intelligent technique in a robust Equation-of-State reservoir simulator fully coupled with geochemistry; (3) systematic validation with laboratory data; and (4) uncertainty assessment of the LSW process at the field scale. Various parameters such as polymer, surfactant, and salinity can affect on the relative permeability simultaneously during hybrid recovery processes. To overcome this problem, the ML-NN technique was applied for multidimensional interpolation of the relative permeability. Additionally, ML-NN was used within a Bayesian workflow to capture the uncertainties in both history matching and forecasting stages of LSW at field scale. The proposed model indicated good agreements with various coreflooding experiments including HSW, LSW, and Low Salinity Surfactant flooding (LSS), where it can efficiently capture the complex geochemistry, wettability alteration, microemulsion phase behavior, and the synergies occurring in these hybrid processes.
Keywords: Low salinity waterflooding | Chemical flooding | Hybrid EOR | Artificial intelligence | Probabilistic forecasting
مقاله انگلیسی
2 آنالیزی از پارامترهای ساختار الکترونیک، خواص جذب،NBO ، QTAIM، NMR از جذب هیدروژن سولفیددر مکان های مختلف از سطح خارجی نانولوله الومینیوم فسفید: یک مطالعه DFT
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
محاسبه تئوری تابع چگالی DFT در لایه B3LYP/6-31G* برای بررسی خواص جذبی و توصیف کوانتوم مولکولی از جذب H2S در سطح خارجی از نانولوله تک دیواره الومینیوم فسفیدALPNT ایجاد شد. فرکانس ارتعاشی و خواص فیزیکی مانند ممان دو قطبی، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی، و خواص شیمیایی الکترون دوستی برای تمام صورتبندی ها به صورت سیستماتیک بیان شد. همچنین برهمکنش گاز H2S و ALPNT در 5 توصیف فعالیت مانند انرژی تعادل سراسری (DESE(AB)) ، تغییرات انرژی منحصر به پذیرنده (DEA(B)) ، تغییرات انرژی منحصر به دهنده (DEB(A))، تفاوت الکترون دوستی جهانی در ALPNT و H2S گازی (Dw) و انتقال بار (DN) توضیح داده می شود. تمام جذب ها دارای فرایند بی ضرر الکترونیکی و برخوردهای قابل اغماض در انرژی گاز نانولوله ALP است. محاسبات اربیتال پیوند طبیعی مشتق شده از محاسبات اربیتال اتم طبیعی است. جذب فیزیکی مولکول H2S در سطحی از نانولوله ALP اولیه همراه با انرژی جذبی در حدود 20-کیلو ژول بر مول است. تئوری AIM همچنین برای امتحان کردن خواصی از نقاط بحرانی پیوند استفاده می شود. این کار با دانسیته الکترونی و لاپلاسین انجام می شود. انرژی جذب مولکول H2S برای جلوگیری از بازگشت ALPNT خیلی بزرگ نیست. بنابراین سنسور دارای زمان بازگشت کوتاهی است. ساختار الکترونی ALPNT اولیه و گاز H2S جذب شده بر مدل ALPNTبا کمک محاسبات DFT برای پارامترحفاظت شیمیایی (CS) از اتم 27Al و 31P امتحان می شود. پارامترهای CS ایزوتروپی و غیر ایزوتروپی تقسیم شده بر روی لایه ها در دتکتور شبیه به محیط الکترونیک به وسیله مکان اتم در هر لایه ایجاد می شود.
کلمات کلیدی: نانولوله های فسفید آلومینیوم | سولفید هیدروژن | نظریه کاربردی تراکم | NBO | NMR | تراکم حالت
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi