دانلود و نمایش مقالات مرتبط با شبکه های رادیویی شناختی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - شبکه های رادیویی شناختی

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 ساخت مجموعه قالب همبند کارا با حداکثر طول عمر در شبکه های رادیویی شناختی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
مجموعه قالب همبند (CDS)، معرف فناوری طرح ریزی ستون مجازی در شبکه های بی سیم است و نقش مهمی در برنامه های بی سیم مانند پخش برنامه، مسیریابی و غیره دارد. در شبکه های رادیویی شناختی به علت فعالیت های تصادفی کاربران اولیه (PU ها) ، طول عمر و کارایی دو شاخص مهم در اندازه گیری الگوریتم های CDS می باشد. با این حال، بهترین کار در الگوریتم های موجود در ساخت CDS در CRN ها، نادیده گرفتن اثربخشی اجرا در مقابل طول عمر است. در این مقاله، یک الگوریتم توزیع چهار فازی برای به حداکثر رساندن طول عمر CDS با تضمین کارایی الگوریتم ارائه شد. الگوریتم پیشنهادی در زمانبندی O (N3 log N) متوقف می شود که بیشتر از O (N4) موثر است.
کليدواژه: مجموعه قالب همبند | شبکه های رادیویی شناختی | حداکثر طول عمر | الگوریتم توزیع شده
مقاله ترجمه شده
2 An adaptive trust-Stackelberg game model for security and energy efficiency in dynamic cognitive radio networks
یک مدل بازی اعتماد استاکلبرگ تطبیقی برای امنیت و بهره وری انرژی در شبکه های رادیویی شناختی پویا-2017
Due to the potential of cooperative cognitive radio networks (CCRNs) in addressing the spectrum scarcity problem in wireless communication networks, CCRN has become a subject of active research. For exam ple, security and energy efficiency are two salient areas of research in CCRNs. In this paper, we propose a novel adaptive trust-Stackelberg game model designed to (a) improve the energy efficiency and (b) de fend against insider attacks in CCRNs. More specifically, the distributed learning algorithm (DLA) for the relays in our model, inspired by the stochastic learning automata, allows the system to achieve Stack elberg equilibrium in the proposed game; and the trust evolution based on evolutionary stable strategy algorithm (TEEA) allows the primary user to defend against insider attacks efficiently and adaptively ad just the trust evolution in dynamic CCRNs. We demonstrate the utility of the proposed model comparing with other models using a numerical investigation. The numerical results show that the proposed model can improve the performance in energy efficiency and defending against insider attacks with an appro priate cooperation between primary users and relays.
Keywords: Dynamic cooperative cognitive radio | networks | Secure Relay Selection | Power control | Stackelberg game | Reinforce learning
مقاله انگلیسی
3 A framework for resilient and secure spectrum sensing on cognitive radio networks
چارچوبی برای سنجش طیف انعطاف پذیر و امن در شبکه های رادیویی شناختی-2015
Cognitive radio networks have been envisaged to improve efficiency in accessing the fre quency spectrum. However, these networks are prone to different kind of attacks and fail ures that can compromise the security and performance of licensed and unlicensed users. This work presents a framework for security and resilience in cognitive radio networks. As a showcase, this framework is applied to spectrum sensing functionality in order to assist its operation even in face to failures and attacks, such as primary user emulation ones. Dif ferently from other proposals founded on specific and permanent device features, our framework provides flexibility and adaptation for detection and mitigation mechanisms considering best-efforts or real-time applications. Simulation results based on real traces provide evidences about the improvements achieved by our framework on spectrum sens ing, even under primary user emulation attacks. Keywords: Cooperative spectrum sensing Cognitive radio networks Security management Framework Adaptation
مقاله انگلیسی
4 معماری سلولی و فن آوری های کلیدی برای شبکه های ارتباطات بی سیم نسل پنجم موبایل
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
نسل چهارم سیستم های ارتباطی بی سیم به کار گرفته شده اند یا به زودی در بسیاری از کشورها به کار گرفته می شوند. با وجود این، با رشد ناگهانی دستگاههای تلفن همراه بی سیم وخدمات بی سیم، هنوز چالش هایی وجود دارد که نمی توان حتی آن را با نسل 4، نظیر بحران طیفی ومصرف انرژی زیاد، تطبیق داد. طراحان سیستم بی سیم به طور مستمر با تقاضای زیاد برای میزان داده زیاد وجابجایی مورد نیاز از طریق برنامه های بی سیم جدید رو به رو شده و بنابراین تحقیقاتی را بر روی نسل پنجم سیستم های بی سیم شروع کرده اند که انتظار می رود تا سال 2020 به کار گرفته شوند. در این مقاله ما ساختار یا معماری سلولی بالقوه ای را ارائه می کنیم که برنامه ها یا طرح های درونی وبیرونی را ازهم تفکیک کرده و در مورد فناوریهای نوید بخش گوناگون برای سیستم ارتباطی بی سیم نسل 5 (5G) نظیر ارتباطات فراگیر ورودی- خروجی چندگانه(MIMO) و ارتباطات با انرژی کارآمد،شبکه های رادیویی شناختی وارتباطات نوری مرئی بحث می کنیم. چالش های آتی که فرا روی این دسته از تکنولوژیهای بالقوه است نیز مورد بحث قرار می گیرند.
کلمات کلیدی: شبکه های ارتباطی بی سیم 5G | معماری همراه | شبکه های رادیو شناختی | ارتباطات با انرژی کارآمد | سیستم های بی سیم نسل پنجم | نسل چهارم سیستم ارتباطی بی سیم | مصرف انرژی بالا |MIMO عظیم | بحران طیف | ارتباطات نور مرئی | دستگاه های تلفن همراه بی سیم
مقاله ترجمه شده
5 شبکه های رادیو شناختی چندگامی: مسیریابی کنیم یا مسیریابی نکنیم
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
مسیریابی زمانی یک مسئله عمده و اساسی را در نظر می گیرد که با شبکه های رادیو شناختیِ چندگامی در ارتباط باشد. ما در این کار، روش های بالقوهء مسیریابی را که بتوانند در چنین شبکه های بی سیمی ای سازگاری از خود نشان دهند را موردِ بررسی قرار می دهیم. استدلال ما چنین است که در محیط رادیو شناختیِ چندگامی هیچ راه حل کلی ای برای مسیریابی نمی توانیم پیشنهاد کنیم، اما محیط شناختی را می توانیم به سه دستهء جداگانه طبقه بندی کنیم، که هر کدام به راه حل های خاصی از مسیریابی نیازمندند. در واقع، این طبقه بندی با فعالیت کاربرانی همراه است که در گروههای دارای مجوزِ رادیو شناختی جهت دسترسی به آن در تلاش اند. اول، بیش از یک نوار نسبتا ثابت، که در آن گره های اولیه تا حد زیادی، مدت زمان طولانی تری را به شناخت کاربران به بطالت می گذرانند، و راه حل های مسیریابیِ شبکه ها را می توانند بطور مجدد مورد استفاده قرار دهند. در حالی که در حالت دوم، با اینکه بیش از یک نوارِ موجودِ پویا، راه حل های مسیریابیِ جدیدی را پیشنهاد می کند، اما ما هم برخی از دستورالعمل ها و درون بینی ها را در مورد طراحی چنین راه حل هایی ارائه نمودیم. در حالت سوم، در صورتی که رادیو شناختی سعی بر دسترسی به بیش از نوارهای اولیهء بسیار فعال و کمیاب را داشته باشد، فرصت طلبیِ بدون مسیریابی را می توان مورد بررسی قرار داد که از پیش تعیین شده نیست.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی