دانلود و نمایش مقالات مرتبط با علوم اجتماعی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - علوم اجتماعی

تعداد مقالات یافته شده: 76
ردیف عنوان نوع
1 A 2020 perspective on “How to derive causal insights for digital commerce in China? A research commentary on computational social science methods”
دیدگاه 2020 با عنوان "چگونه می توان بینش علّی در مورد تجارت دیجیتال در چین به دست آورد؟ تفسیر پژوهشی در مورد روشهای علوم اجتماعی محاسباتی "-2020
Cyber-physical data from wearable and other data-sensing devices have been rapidly changing the landscape of opportunity for the conduct of computational social science (CSS) studies. We now have the opportunity to include in our research wearable healthcare data sensors, global positioning system (GPS) data, as well as a range of other digital data via mobile phones and other kinds of easily deployed sensors. The result is a dramatic new set of measurement opportunities for management scientists, marketing research staff, and policy analysts, who can now apply a range of approaches to such data capture and analysis, including machine learning of patterns, and causal inference methods for relevant policy analytics conclusions.
Keywords: Causal inference | Computational social science (CSS) | Cyber-physical sensing | Data analytics | Machine learning | Wearable devices
مقاله انگلیسی
2 Conceptual frameworks for social and cultural Big Data analytics: Answering the epistemological challenge
چارچوب مفهومی برای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ اجتماعی و فرهنگی : پاسخ به چالش معرفت شناختی-2019
This paper aims to contribute to the development of tools to support an analysis of Big Data as manifestations of social processes and human behaviour. Such a task demands both an understanding of the epistemological challenge posed by the Big Data phenomenon and a critical assessment of the offers and promises coming from the area of Big Data analytics. This paper draws upon the critical social and data scientists’ view on Big Data as an epistemological challenge that stems not only from the sheer volume of digital data but, predominantly, from the proliferation of the narrow-technological and the positivist views on data. Adoption of the social-scientific epistemological stance presupposes that digital data was conceptualised as manifestations of the social. In order to answer the epistemological challenge, social scientists need to extend the repertoire of social scientific theories and conceptual frameworks that may inform the analysis of the social in the age of Big Data. However, an ‘epistemological revolution’ discourse on Big Data may hinder the integration of the social scientific knowledge into the Big Data analytics.
Keywords: Social and cultural Big Data analytics | social science | computational science | epistemological challenge | social media
مقاله انگلیسی
3 داده های مربوط به آموزش کارآفرینی و عملکرد کارآفرینی کارآفرینان مشتاق در دانشگاه های انتخابی نیجریه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
کارآفرینان افرادی هستند که به طور مداوم احساس ناامیدی می کنند که از زمانی به زمان دیگر در سازمان دیده می شود. در حالیکه تعداد برنامه های آموزش کارآفرینی افزایش می یابد، تاثیر آنها در پس تحقیقات است و مطالعات تصویری نامشخص از تاثیر آموزش کارآفرینی را نشان می دهد. مطالعه حاضر، داده های مربوط به میزان برنامه های آموزشی کارآفرینی دانشگاهی، تحریک عملکرد کارآفرینی کارآفرینان مشتاق در نیجریه را ارائه می دهد. اطلاعات با استفاده از بررسی کمی مقطعی توصیفی در میان دانشجویان دانشگاه (N ¼ 540) در موسسه¬های انتخابی نیجریه جمع آوری شد. در این مطالعه تجزیه و تحلیل رگرسیون در تأیید فرضیات با استفاده از بسته آماری علوم اجتماعی (SPSS) نسخه22 ارائه شده است. آموزش کارآفرینی دانشگاه یک منبع اصلی الهام بخش مورد استفاده قرار گرفت که تاثیر مثبت در مورد کارآفرینی کارآفرینان مشتاق در دانشگاه های انتخابی در نیجریه دارد.
کلید واژه ها: کارآفرینی | آموزش کارآفرینی | کارآفرینان مشتاق | دانشگاه نیجریه
مقاله ترجمه شده
4 تاثير روش آموزش غير سنتي در آموزش كارآفريني بر دانشجويان كارآفريني و بیزنسهای استارت اپی: مقاله داده ای
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
روش های سنتی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها بیشتر شامل روش های نظری است که در انگیزه های مؤثر برای کارآفرینی، کارآیی کمتری دارند. این بدان علت است که این تکنیک ها اساسا دانشجویان را به جای مشارکت فعال، به یک نگرش خفته تبدیل می کنند. دیدگاه های کارشناسان نشان می دهد که روش های تدریس کارآفرینی تجربی در دانشگاه هایی که شامل فعالیت های عملی و مشارکت فعال می شود می تواند به عنوان مهمترین ویژگی توسعه¬ی دانشجویان کارآفرینی و پتانسیل راه اندازی کسب و کار باشد. مطالعه حاضر داده ها ییارائه می¬دهد تا روش های تدریس تجربی در کارآفرینی اتخاذ شده توسط دانشگاه ها نیجریه علاقه کارآفرینی دانشجویان و بیزنسهای استارتاپی را تحریک کنند. داده ها با استفاده از یک مطالعه توصیفی مقطعی و کمی در میان دانشجویان دانشگاه (N ¼ 600) از چهار دانشگاه منتخب در نیجریه ارائه شده است که برنامه تحصیلی کارآفرینی را جمع آوری می کند. در این مطالعه تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه در تأیید فرضیه با استفاده از بسته آماری برای ورژن22 علوم اجتماعی (SPSS) مورد استفاده قرار گرفت. یافته¬ها از تجزیه و تحلیل نشان داد که اتخاذ فعالیت های عملی تجربی به عنوان بهترین شیوه در نظر گرفته در آموزش کارآفرینی در دانشگاه های نیجریه می تواند علاقه ی دانشجویان را به خود جلب کند و تحریک بیزنسهای استارتاپی حتی برای پژوهشها باشد. مجموعه داده میدانی ساخته شده ، دسترسی گسترده برای بررسی انتقادی فراهم می¬کند. کلید واژه ها: آموزش کارآفرینی | روش های تدریس تجربی | روش کارآفرینی | کارآفرینان دانشجویی
مقاله ترجمه شده
5 زمان آن فرا رسیده است: به سوی تخمین بیزی SEM در تحقیقات گردشگری
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
با اینکه درحال حاضر دیدگاه مدلسازی ساختاری معادله ای (SEM) بیزی توجه زیادی را در منابع علمی جلب کرده است، اما مطالعات گردشگری هنوزهم برای تخمین SEM به شدت روی دیدگاه مبتنی بر هم – پراکنش تکیه می کنند. مجله زیفور و اوسوالد (2013) در یک شماره ویژه اختصاص یافته به این موضوع، از عبارت "انقلاب بیزی" برای توصیف رشد سریع دیدگاه بیزی دربین رشته های مختلف علوم اجتماعی استفاده کرده است. این روش چندین مزیت را معرفی می کند که تخمین SEM را انعطاف پذیرتر و قدرتمندتر می کند. هدف ما در این مقاله معرفی قدرت دیدگاه بیزی به محققان گردشگری و بحث روی مزایای منحصر به فرد آن از طریق دیدگاه مبتنی بر هم پراکنش می باشد. ما ابتدا برخی پایه های تخمین و استنتاج بیزی را ارائه می دهیم. سپس با استفاده از یک کاربرد گردشگری، نمایی از این روش را نشان می دهیم. این مقاله همچنین یک شبیه سازی مونت کارلو را انجام می دهد تا عملکرد دیدگاه بیزی را در نمونه های کوچک نشان دهد و روی زمینه های مختلف پیچیده SEM بحث کند جاییکه دیدگاه بیزی مزایای منحصر به فردی را فراهم می کند.
کلیدواژه ها: دیدگاه بیزی | SEM | نمونه های کوچک | شبیه سازی مونت کارلو
مقاله ترجمه شده
6 تقلب در شفافیت در ارزیابی های عملکرد: چه زمانی و چرا انگیزه صحت، اغراق عمدی در بازخورد را توضیح می دهد
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 68
تحقیق حاضر نشان می دهد که مدیران به صورت غیر موثری با بازخورد منفی ارتباط برقرار می کنند چون آنها از تقلب در شفافیت رنج می برند که باعث می شود تا آنها درمورد اینکه چگونه کارکنان به صورت دقیق بازخورد خود را مشاهده می کنند اغراق کنند. ما بیان می کنیم که این تقلب ها به این دلیل پدید می آیند که مدیران به حدکافی برای دخالت کردن در تفکر کوشا که دقتی را که آنها با آن با بازخورد منفی کارکنان ارتباط برقرار می کنند انگیزه ندارند. شش مطالعه (تعداد 1883 نفر) با استفاده از ارزیابی های واقعی عملکرد درداخل یک سازمان و ارزیابی نقشهای ایفا شده با دانشجویان، فارغ التحصیلان و شرکت کننده های آنلاین رشته MBA، نشان می دهد که تقلب ها در شفافیت وقتی که بازخورد منفی باشد قوی تر است (مطالعات 1 تا 2) که آنها توسط تمایل و گرایش کارکنان تحریک نمی شوند (مطالعه 3) و به این دلیل اتفاق می افتند که مدیران به حد کافی انگیزه ندارند که دقیق باشند (مطالعات a4 و c4). به علاوه، این مطالعات نشان می دهند که تقلب ها در شفافیت توسط ارتباط غیر مستقیم تر با مدیر و اینکه چگونه دخالت های مختلف می توانند برای کاهش این اثرات استفاده شوند تحریک می شوند (مطالعات a4 تا c4). یک تحلیل متای داخلی شامل 11 مطالعه از ترسیم کننده فایل (تعداد 1887 نفر) وجود یک اندازه تاثیر متوسط که عاری از گرایش و تمایل این مقاله است را آشکار کرد.
مقاله ترجمه شده
7 مدیریت بحران بین روابط عمومی و رویکرد چند عاملی هالونیک
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
در بسیاری از علوم مدیریت بحران یک موضوع چند رشته ای است. علوم اجتماعی، امور خارجه، پزشکی، مهندسی و بسیاری دیگر، به مدیریت رویدادهای مهم و بزرگ پیش بینی نشده علاقه مند هستند. این مقاله برخی از تفاوت ها و موضوعات مشترک مدیریت بحران را با استفاده از دو رویکرد متفاوت ارائه می دهد. نخست، روابط عمومی (PR)، به عنوان بخشی از علوم ارتباطی است؛ و دوم، مفهوم هالوسی چندگانه (HMAS) است که موضوع پژوهشی مربوط به مهندسی نرم افزار و علوم محاسباتی است. ما دو رویکرد متفاوت ، اما با یک هدف مشترک داریم: فراهم کردن امکان پشتیبانی تیم مدیریت بحران در شرایط کاری غیرمعمول. با توجه به رویکرد هولونیک، این مقاله مدیریت بحرانی توزیع شده متمرکز و رویکرد غیر خطی ارائه می¬دهد که در آن فضایی، فاکتورهای مهارت و تخصص انسانی عناصر کلیدی هستند.
کليدواژگان: مديريت بحران | روابط عمومي | سيستم چند عاملي هولمز | مديريت ريسك
مقاله ترجمه شده
8 تحقیقات مهمان نوازی: میراث ها و آینده ها
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
یک گزارشی درمورد پیشرفت های تحقیقات مهمان نوازی درطی دو دهه گذشته ارائه می شود. نویسنده ازطریق ارائه مثالهای گویا، یک انعکاس شخصی درباره مسافرت دریایی انجام داده، کشف دانش و تکامل آنچه که با عنوان مطالعات مهمان نوازی به آن ارجاع می شود را ارئه می دهد. روی فعالیتهای دانشمندان در رشته مدیریت مهمان نوازی و فعالیتهای قرار گرفته در علوم اجتماعی گسترده تر بحث می شود. با پیشرفت سفرهای دریایی، واضح است که تلاشهای مجامع علمی منجر به برخی میراث ها شده است. بخش نظریه نتیجه گیری می کند که یک آینده ای به تحقیقات مهمان نوازی اشاره می کند که از تنوع فکری و روشهای خرد جمعی تقدیر می کنند.
مقاله ترجمه شده
9 The limits of computation: A philosophical critique of contemporary Big Data research
محدودیت محاسبات: نقد فلسفی از تحقیقات داده های بزرگ معاصر-2018
This paper reviews the contemporary discussion on the epistemological and ontological effects of Big Data within social science, observing an increased focus on relationality and complexity, and a tendency to naturalize social phenomena. The epistemic limits of this emerging computational paradigm are outlined through a comparison with the discussions in the early days of digitalization, when digital technology was primarily seen through the lens of dematerialization, and as part of the larger processes of ‘‘postmodernity’’. Since then, the online landscape has become increasingly centralized, and the ‘‘liquidity’’ of dematerialized technology has come to empower online platforms in shaping the conditions for human behavior. This contrast between the contemporary epistemological currents and the previous philosophical discussions brings to the fore contradictions within the study of digital social life: While qualitative change has become increasingly dominant, the focus has gone towards quantitative methods; while the platforms have become empowered to shape social behavior, the focus has gone from social context to naturalizing social patterns; while meaning is increasingly contested and fragmented, the role of hermeneutics has diminished; while platforms have become power hubs pursuing their interests through sophisticated data manipulation, the data they provide is increasingly trusted to hold the keys to understanding social life. These contradictions, we argue, are partially the result of a lack of philosophical discussion on the nature of social reality in the digital era; only from a firm metatheoretical perspective can we avoid forgetting the reality of the system under study as we are affected by the powerful social life of Big Data.
Keywords: Big Data | data analytics | end of theory | computational social science | data-driven science | epistemology
مقاله انگلیسی
10 پدرتان برای زندگی چه می کند؟ بچه های والدین زندانی و تجربیات آنها از لکه ننگ
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
لکه ننگ خیلی اوقات به عنوان یکی از پیامدهای ناخواسته زندانی بودن والدین توصیف شده است و تحقیقات اندکی تا به حال روی این مسئله با بچه ها و افراد نوجوان انجام شده است. این مقاله تجربیات داشتن لکه ننگ برای بچه هایی که زندانی بودن والدین را تجربه کرده اند را در منطقه سرمایه دار استرالیا بررسی می کند. این مقاله یافته های یک مطالعه کیفی طراحی شده برای بررسی تجربیات بچه ها در زمینه زندانی شدن والدین را گزارش می کند. مصاحبه هایی نیمه – ساختاریافته با 16 بچه انجام شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که لکه ننگ همراه با زندانی شدن والدین در زندگی بچه ها به صورتهای مختلف و متمایزی خود را نشان می دهد. علیرغم این تفاوت ها، بچه ها و افراد نوجوان سه راهبرد کلیدی را برای مدیریت کردن لکه ننگی که تجربه می کنند توصیف می کنند: حفظ اطلاعات خصوصی و مخفی نگه داشتن آنها؛ خود – محروم سازی و تکیه به خود، و مدیریت کردن روابط با همسن و سالان. دلالت های سیاستی و عملی این یافته ها مورد بحث قرار می گیرند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi