دانلود و نمایش مقالات مرتبط با عملکرد اجرایی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - عملکرد اجرایی

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 Executive dysfunction, violence and aggression
اختلال در عملکرد اجرایی ، خشونت و پرخاشگری-2020
Executive Functions (EFs) is an umbrella expression used for several processes and subprocesses encompassing goal-oriented behavior and decision-making strategies. However, the extent to which impaired EFs relate to and characterize different types of criminal behavior and aggressiveness is not clear. Similarly, research on the association between EFs and psychopathy has also produced mixed findings. The failure to disaggregate between different types of crime and antisocial individuals can impede the identification of specific neurocognitive mechanisms associated with crime. We reviewed the extent to which EFs (according to Miyake latent variable analysis) are associated with violent and non-violent crime, impulsive and premeditated aggression as well as psychopathic traits. Findings, although nonconsensual, suggest a more nuanced view on the association between EFs and crime, suggesting that different executive domains might be more compromised in violent and impulsive individuals, and specific psychopathy facets are more associated with executive dysfunction and criminality. Studies in line with this approach will allow offenders to benefit from intervention strategies that will address their specific deficits, optimizing their EFs and contributing to better cognitive management in demanding and complex situations, such as criminal and violent deterrence.
Keywords: Executive functions | Impulsivity | Aggression | Violence | Crime | Psychopathy
مقاله انگلیسی
2 Reprint of "Executive dysfunction, violence and aggression
چاپ مجدد "اختلال عملکرد اجرایی ، خشونت و پرخاشگری-2020
Executive Functio1ns (EFs) is an umbrella expression used for several processes and subprocesses encompassing goal-oriented behavior and decision-making strategies. However, the extent to which impaired EFs relate to and characterize different types of criminal behavior and aggressiveness is not clear. Similarly, research on the association between EFs and psychopathy has also produced mixed findings. The failure to disaggregate between different types of crime and antisocial individuals can impede the identification of specific neurocognitive mechanisms associated with crime. We reviewed the extent to which EFs (according to Miyake latent variable analysis) are associated with violent and non-violent crime, impulsive and premeditated aggression as well as psychopathic traits. Findings, although nonconsensual, suggest a more nuanced view on the association between EFs and crime, suggesting that different executive domains might be more compromised in violent and impulsive individuals, and specific psychopathy facets are more associated with executive dysfunction and criminality. Studies in line with this approach will allow offenders to benefit from intervention strategies that will address their specific deficits, optimizing their EFs and contributing to better cognitive management in demanding and complex situations, such as criminal and violent deterrence.
Keywords: Executive functions | Impulsivity | Aggression | Violence | Crime | Psychopathy
مقاله انگلیسی
3 عملکرد اجرایی، مهارت های تطبیقی، مشخصات عاطفی و رفتاری: مقایسه بین اختلال طیف اوتیسم و فنیل کتونوری
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
نظریه های تأثیرگذار پذیرفته اند که برخی از علائم اصلی اختلال طیف اوتیسم (ASD) ممکن است ناشی از کسری در عملکردهای اجرایی (EF) باشد. نقص EF همچنین یک علامت عصبی در افراد تحت درمان اولیه با فنیل کتونوری (PKU) محسوب می شود. اهداف این مطالعه: بررسی صحت وقایع و الگوهای اختلالات خاص EF در هر دو گروه بالینی بود تا همزیستی تغییرات EF با مشکلات سازگاری، رفتاری و عاطفی در هر شرایط بالینی را بررسی کند.
مواد و روش ها: ما EF ، مشخصات سازگار، رفتاری و عاطفی را در 21 شرکت کننده با ASD ارزیابی کردیم، 15 فرد مبتلا به PKU زودرس درمان شده، قابل مقایسه با سن و ضریب هوشی و 14 نفر از گروه کنترل، از نظر سن با گروههای بالینی قابل مقایسه هستند (دامنه سنی: 7 تا 14 سال).
یافته ها: شرکت کنندگان ASD و PKU دو مورد متفاوت ارائه دادند، اما الگوهای اختلال EF با هم همپوشانی دارند. در حالی که شرکت کنندگان در ASD فقط در انعطاف پذیری شناختی کسری خاص را نشان دادند، افراد PKU دارای اختلال گسترده تر در EF با عملکرد ضعیف تر در دو حوزه EF هسته ای (مهار، انعطاف پذیری شناختی) نسبت به گروه کنترل سالم بودند. مشخصات روانشناختی و سازگاری در شرکت کنندگان PKU معمولی بود، در حالی که شرکت کنندگان در ASD رفتاری (علائم بیرونی)، عاطفی (علائم درونی سازی) و اختلالات سازگاری (حوزه های عمومی، عملی، اجتماعی) را تجربه کردند.
نتیجه گیری: نتایج حاضر از نمایشی برای تفکیک نسبی مشخصات تطبیقی و عاطفی- رفتاری با توجه به مهارت های EF پشتیبانی می کند و نشان می دهد که اختلالات دیگر به فنوتیپ چند بعدی شرکت کنندگان در ASD کمک می کند.
کلید واژه ها: اختلال طیف اوتیسم | فنیل کتونوری | عملکرد اجرایی | رفتار سازشی | درونی و بیرونی کردن علائم
مقاله ترجمه شده
4 مروری بر عوامل تعیین‌کننده اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
عوامل تعیین‌کننده در اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری شامل عواملی هستند که بر تصمیم اتخاذ یا عدم استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری توسط سازمان‌هایی مانند منابع انسانی، حمایت مدیریتی بالا، پشتیبانی دولتی و غیره تاثیر می‌گذارند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل تعیین‌کننده اصلی اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری توسط شرکت‌ها و کارخانه ها در سراسر جهان است. همچنین مطالعه نشان داد که حمایت و تعهد مدیریتی، سهولت استفاده درک ‌شده، امید به عملکرد، در دسترس بودن منابع انسانی و حمایت دولت فاکتورهای مهمی هستند که بر اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری تاثیر می‌گذارند. کسانی که تحقیقات قبلی را در کشورهای مختلف انجام دادند توصیه کرده‌اند که مدیریت سازمان‌ها باید از اجرای سیستم اطلاعات حسابداری، موسسات آموزش عالی برای ایجاد فارغ التحصیلان واجد شرایط برای کارفرمایان و دولت برای حمایت از اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری با ایجاد انگیزه و اعطای دسترسی به مالی برای شرکت‌ها حمایت کند.
کلمات کلیدی: سیستم اطلاعات حسابداری | اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری | حمایت دولتی | سهولت استفاده درک ‌شده | عملکرد اجرایی
مقاله ترجمه شده
5 ضعف فیزیکی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده: یافته های حاصل از مطالعه NESDO
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
هدف: ضعف شناختی اخیراً به صورت رخداد ضعف جسمی و اختلال شناختی تعریف شده است. افسردگی در اواخر عمر، هم با ضعف جسمی و هم اختلال شناختی، به ویژه سرعت پردازش و عملکرد اجرایی، همراه است. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بین ضعف (سستی) جسمی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده بود.
طراحی: داده های پایه از یک گروه افسرده، که در مطالعه ای در هلند در مورد افسردگی در سالمندان شرکت داشتند (NESDO).
زمینه: مراقبت های اولیه و مراقبت تخصصی سلامت روان.
شرکت کنندگان: تعداد 378 نفر (≥60 سال) مبتلا به افسردگی با توجه به معیارDSM-IV و نمرهMMSE از 24 امتیاز و یا بالاتر.
اندازه گیری: فنوتیپ ضعف (سستی) جسمی و همچنین معیارهای فردی آن (از دست دادن وزن، ضعف، خستگی، کندی، فعالیت کم). عملکرد شناختی در 4 حوزه مورد بررسی قرار گرفت: حافظه کلامی (شفاهی)، حافظه کاری، کنترل تداخل، و سرعت پردازش.
نتایج: از 378 بیمار مبتلا به افسردگی (محدوده 90-60 سال؛ 66% درصد زن)، 61 نفر به صورت قوی (هیچ معیار ضعف موجود نیست)، 214 نفر به صورت قبل از ضعف (1 یا 2 معیار ضعف وجود دارد)، و 103 نفر به صورت شکننده (≥ 3 معیار) طبقه بندی شدند. تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی، تعدیل شده برای عوامل مداخله گر، نشان داد که شدت ضعف (سستی) فیزیکی با حافظه کلامی ضعیف تر ( )، سرعت پردازش کندتر ( ) و حافظه کاری کاهش یافته ( ) ارتباط دارد اما با تغییرات در کنترل تداخل ( ) ارتباطی ندارد.
نتیجه گیری: در افسردگی اواخر عمر، ضعف فیزیکی با عملکرد شناختی ضعیفتر همراه است، اگر چه برای عملکرد اجرایی این موضوع سازگار نمی باشد. مطالعات آتی بایستی بررسی نمایند که آیا اختلال شناختی در حضور ضعف فیزیکی، متعلق به ضعف شناختی است و در واقع یک مفهوم مهم برای شناسایی یک زیر گروه خاص از بیماران مسن افسرده است، که نیازمند استراتژی درمانی چند وجهیِ یکپارچه کننده عملکرد فیزیکی، شناختی، و روانی هستند.
واژه های کلیدی: ضعف فیزیکی | عملکرد شناختی | ضعف شناختی | افسردگی در اواخر عمر
مقاله ترجمه شده
6 معماری امنیتی جدید برای شبکه اینترنت اشیاء
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
ما براساس شبکه های تعریف شده تحت نرم افزار (SDN) مفهوم معماری امنیتی را برای اینترنت اشیاء (IoT) توضیح می دهیم. در این رابطه، فعالیت های معماری مبتنی بر SDN با زیربنا یا بدون آن کار می کنند که ما آنها را دامنه ی SDN می نامیم. این امر عملیات معماری ارائه شده را توضیح داده و فرصت دستیابی به شبکه های امنیتی را با SDN مؤثرتر و انعطاف پذیرتر به طور خلاصه بیان می کند. در مورد یک دیدکلی از برنامه های امنیتی SDN موجود بحث شده و از عهده ی مسائل آن برآمده ایم، که معماری جدیدی را برای سیستم های IoT ارائه می دهد. در این مقاله ما کنترل دسترسی به شبکه و نظارت ترافیک جهانی را برای شبکه های ادهاک (ad-hoc networks) در نظر گرفته ایم. در نهایت، به انتخاب طرح معماری برای SDN با استفاده از اوپن‌فلو (OpenFlow) اشاره کرده و در مورد عملکرد اجرایی آنها بحث می کنیم.
کلیدواژه ها: اینترنت اشیاء | شبکه های تعریف شده تحت نرم افزار | SDN | امنیت | اعتبار
مقاله ترجمه شده
7 نقش افسردگی عمده ، در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
زمینه: اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) و اختلال افسردگی عمده (MDD) اغلب اوقات همزمان با هم و بعد از تجارب آسیب زا بروز می کند و در بهم ریختگی های عصبی نیز ، در فاکتور حافظه کلامی و عملکرد اجرایی نقش مشترک دارند . به هر صورت ، تلاش مختصری در ارزیابی منظم نقش تشخیص MDD همراه، در مطالعات عصب شناختی در مورد افرادی با عارضه PTSD، صورت گرفته است. هدف: هدف این تحقیق ، بررسی کاستی های عصب شناختی در بیماران PTSD همراه با و یا بدون MDD می باشد. ما فرض را بر این گذاشتیم که بیماران PTSD با MDD همراه (PTSD+MDD) به طور مشخص، کارایی پایین تری در حافظه کلامی و عملکردهای اجرایی نسبت به بیماران PTSD بدون MDD همراه (PTSD-MDD) از خود نشان می دهند. روش: بیماران شرکت کننده در این تحقیق شامل 140 نفر بیمار سر پایی میباشد که یک نشانه از اختلال PTSD را بعد از بروز یک سانحه ساده آسیب زا داشته اند و در گروه کنترل، در انواع مختلف درمان شرکت کرده اند. داده های پایه عصب روان شناسی (اعصاب و روان )، بیماران با PTSD+MDD (n=84) و بیمارانی با PTSD-MDD (n=56) را با هم مقایسه کرده است. نتایج: بیماران PTSD+MDD دارای کاستی های حافظه کلامی شدیدتر ، در یادگیری و بازیابی کلمات ، نسبت به بیماران با عارضه PTSD هستند. هیچ تفاوتی میان دو گروه در یادآوری یک پاراگراف منسجم، تشخیص و تغییر میزان توجه و تداخل های شناختی وجود ندارد . نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان میدهد که ، بروز MDDهمرا ه ، با مشخصه های عصبی با آسیب دیدگی بیشتر ، ارتباط دارد البته در این بین تفاوت هایی در مورد فاکتور حافظه کلامی و نه در مورد فاکتور عملکردهای اجرایی وجوددارد . از نقطه نظر بالینی، آگاهی نسبت به عملکردهای مشخص حافظه کلامی در افرادی با PTSD و MDD همراه محدودتر میابشد و می تواند با نتایج درمانی ضایعه روحی ، که عمدتا بردرمان روانی متمرکز است، مرتبط باشد.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi