دانلود و نمایش مقالات مرتبط با قابلیت پاسخگویی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - قابلیت پاسخگویی

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 قابلیت ردیابی در زنجیره تامین غذایی: مرور بر ادبیات از دیدگاه فناوری
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
صنایع غذایی مشتری محور به طور روزافزون نیاز به زمان ردیابی سریع تر دارد تا به زنجیره های تامین همکاری آمیز و پویا رسیدگی کند. سیستم های ردیابی به حداقل رساندن تولید و توزیع محصولات کیفیت ضعیف یا غیرایمن کمک می کند. لذا قابلیت ردیابی به عنوان ابزاری به کار گرفته می شود تا از ایمن و کیفیت غذا اطمینان حاصل گردد، و نیز اینکه اعتماد مشتری جلب گردد. فناوری های جدید مورد استفاده قرار می گیرند و پیشنهاد جدید در این زمینه آزموده می شوند. صنعت 4.0 شامل انواع فناوری ها است که توسعه محیط تولیدی خودکار و دیجیتال را مقدور می سازد. این فناوری های جدید به مفهوم تغییر اساسی در نحوه عملکرد شرکت ها می باشند. این فناوری ها تاثیر زیادی بر جوانب مختلف شرکت داشته و به طور طبیعی فرایندهای ردیابی در این موج جدید تغییرات شامل می شوند. دو واژه «پیگردی» و «پیگیری» در مسئله ردیابی بحث می شوند. پیگیری به عنوان فرایند معطوف به گذشته تعریف می گردد که در آن سابقه زنجیره تامین شناسایی می گردد و پیگردی فرایند مستقیم است که در آن کاربران نهایی و شرکا تجاری با تعیین محل در زنجیره تامین شناسایی می شوند، هر دو واژه در زنجیره تامین به کار می روند. در این اثر مرور بر ادبیات در اجرا صنعت 4.0 مبنی بر ردیابی در زنجیره تامین غذایی مطرح می شود. نکته اینجا است که علاقه به این زمینه مطالعاتی بیشتر شده است. به علاوه، تکامل زمانی فناوری های به کار رفته در ردیابی زنجیره تامین به روز فزاینده پیچیده می گردد که به خاطر شامل سازی پیشنهادات جدید است. سرانجام اینکه تحلیل فناوری های به کار رفته در زمینه های مختلف بخش غذایی مطرح می گردد و لذا پیشنهادات میوه، سبزیجات، گوشت یا ماهی تحلیل شده و فناوری های صنعت 4.0 در هر زمینه تعیین می شوند. این مقاله بخش هایی را نشان می دهد که هنوز پیشنهادات جدید به بررسی آنها نپرداخته اند و مسئله ردیابی نیز در صنعت 4.0 هنوز مطالعه نشده است. لذا، این مقاله امکان تعیین شکاف های تحقیقاتی در این زمینه را مقدور می سازد.
واژگان کلیدی: زنجیره تامین غذایی | قابلیت پاسخگویی | صنعت 4.0 | اینترنت اشیا
مقاله ترجمه شده
2 بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و توانایی پاسخگویی محیطی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
چکیده: هدف - هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر روی قابلیت پاسخگویی محیطی (ERC)، هم به طور مستقیم و هم از طریق مدیریت دانش (KM) در سازمان های منتخب تحقیقاتی صنعتی ایران (IIRO) است. علاوه بر این، اثرات چهار نوع فرهنگ سازمانی بر ERC و KM در جمعیت ر هدف نیز مقایسه می شود. طراحی / روش شناسی / رویکرد - روابط بین ERC، KM و فرهنگ سازمانی با استفاده از بررسی داده ها از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری در نظر گرفته می شود. پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت به عنوان ابزاري براي ارزیابی متغيرها استفاده شد. نمونه نویسندگان شامل 276 نفر از اعضای 13 سازمان برگزیدۀ هدف می باشد که نام آنها به دلیل توافق قبلی ذکر نشده است. یافته ها - نتایج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنی داری با ERC، به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق میانجیگری KM دارد. علاوه بر این، در مقایسه با انواع فرهنگ سازمانی دیگر، فرهنگ نوآوری بالاترین همبستگی با ERC، هر دو به طور مستقیم و یا از طریق KM به عنوان یک متغیر واسطه دارد. علاوه بر این، فرهنگ مشارکتی نیز رابطه مستقیم معناداری با ERCدارد، در حالی که فرهنگ سازگاری و اثربخشی به طور غیر مستقیم ارتباط معنا دار و مثبتی با ERC از طریق KM دارد. بنابراین، نتایج این تحقیق شواهد مناسبی ارائه می دهد که ERC می تواند به طور مستقیم توسط فرهنگ نوآوری و KM تحت تأثیر قرار گیرد. اصالت / ارزش - مزیت این مقاله در مقایسه با سایر تحقیقات مربوطه بررسی ERC مبتنی بر متغیرهای مرتبط با فرهنگ و دانش می باشد. بنابراین، می توان پیشینه ERC را گسترش و این می تواند برای مدیران مفید باشد که با شرکت تحقیقاتی صنعتی برخورد می کنند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi