دانلود و نمایش مقالات مرتبط با محیط زیست::صفحه 7
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - محیط زیست

تعداد مقالات یافته شده: 236
ردیف عنوان نوع
61 Managing climate risks through transformational adaptation: Economic and policy implications for key production regions in Australia
مدیریت خطرات آب و هوایی ازطریق سازگاری انتقالی: دلالت های اقتصادی و سیاسی برای مناطق کلیدی تولید در استرالیا-2018
Transformational adaptations are expected to become more frequent and widespread in Australia, and globally, with a changing climate. However, any transformation adaptation will have complex and interconnected effects on rural communities, particularly income, employment and service provision, which will impact on regional sustainability. This paper investigates regional transformative adaptation options to manage climate risks for the rice and cotton industries of northern Queensland, Australia. More specifically, it seeks to identify when to move from incremental adaptation to transformative adaptation and, more importantly, to assess the potential regional economic consequences of such a transformative adaptation. The results indicate transformative adaptation could have large negative effects on regional economies. Relocation of rice or cotton in sugarcane production system will not compensate some negative regional impacts. More importantly, the increase in wheat production in Riverina will not compensate for the reduction in the higher value rice commodity. However, the cotton production system in Queensland is capable of transformational adaptation and incremental adaptation with little impact on regional communities. In contrast, the southern rice production region of the Riverina shows limited capacity for incremental adaptation, given the already high adoption of improved irrigation technologies and practices, and the limited scope to improve these further. The market incentives for the transformation adaptation of cotton and/or rice production in north Queensland are limited without government support. Alternatively, there may be interest from international investors, which would shift the focus from market opportunities to international food security.
keywords: Structural adjustment |Climate change |Environmental and water policy |Rice |Cotton |Regional economic model
مقاله انگلیسی
62 داده هاي مربوط به کيفيت آب زيرزميني، پتانسيل مقياس پذیری و خوردگي نمونه هاي آبي در منابع آب آشاميدني مناطق روستايی تربت حيدريه استان خراسان رضوي
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، کنترل خورندگی یکی از جنبه های مهم تامین آب آشامیدنی است. داده های ارائه شده، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی در مناطق روستایی شهرستان تربت حیدریه است و برای تعیین شاخص های خورندگی کاربرد دارد. این مطالعه مقطعی با 188 نمونه در سال 2014 و 13 پارامتر آنالیز شده بر اساس روش استاندارد، انجام شد. همچنین نتیجه این مقاله با استانداردهای آژانس حفاظت محیط زیست و استانداردهای ملی ایران مقایسه شد. پنج شاخص: شاخص اشباع لانژليه (LSI)، شاخص پایداری ريزنار (RSI)، شاخص مقباس پذیری (PSI) پوكوريوس ، شاخص لارسون-اسكولد(LS) و شاخص (AI)شدت خوردگي ، با استفاده از نرم افزار Microsoft Excelکد نویسی شد و این نرم افزار به دلیل سادگی ، به راحتی می تواند توسط محققان و اپراتورها مورد استفاده قرار گیرد. پارامترهای شامل سولفات، سدیم، کلرید و هدایت الکتریکی به ترتیب 13.5٪، 28٪، 10.5٪ و 15٪ بیشتر از سطح استاندارد بود. مقدار نیترات در 98٪ موارد در حد مجاز و حدود 2٪ بیشتر از سطح استاندارد بود. نتايج نشان داد که LSI، RSI، PSI، LS و AI، به ترتیب طبق شاخص ها 6/6 درصد، 4/89 درصد، 2/87 درصد، 6/60 درصد و 9/14 درصد منابع آب آشاميدني خورنده است.
کليدواژه: آب آشاميدني | روستاهاي شهر تربت حيدريه | شاخص پایداری
مقاله ترجمه شده
63 پیش بینی شاخص های پایداری و نسبت جذب سدیم در منابع آب آشامیدنی رودخانه لردگان در غرب ایران با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، کنترل خوردگی یکی از جنبه های مهم تامین آب آشامیدنی است. آب معمولا شامل مواد تشکیل دهنده، گازهای حل شده و مواد معلق است. اگر چه برخی از این مواد آب برای انسان ضروری است، ولی مقدار بیش از حد مجاز این عناصر ، می توانند سلامت انسان را به خطر بیندازند. هدف از این مطالعه ارزیابی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی در مناطق روستایی شهرستان لردگان، همچنین تعیین شاخص های خوردگی است. این مطالعه مقطعی در سال 2017 با 141 نمونه و 13 پارامتر انجام شده است که براساس روش استاندارد و برای ارزیابی شاخص های کیفیت آب آبهای زیرزمینی با استفاده از ANFIS انجام شد. همچنین نتایج این مقاله با استانداردهای آژانس حفاظت محیط زیست و استانداردهای ملی ایران مقایسه شده است. پنج شاخص، شاخص اشباع لانژليه (LSI)، شاخص پایداری ريزنار (RSI)، شاخص مقیاس پذیری پوكوريوس (PSI) ، شاخص لارسون-اسكولد(LS) و شاخص شدت خوردگي(AI) با استفاده از نرم افزار مایکروسافت اکسل محاسبه شد. با توجه به سادگی نرم افزار، این نرم افزار به راحتی توسط محققان و اپراتورها مورد استفاده قرار می گیرد. پارامترهایی چون سولفات، سدیم، کلرید و هدایت الکتریکی به ترتیب 13.5، 28، 10.5 و 15 درصد بیشتر از سطح استاندارد بود. مقدار نیترات در 98٪ موارد بیش از حد مجاز و حدود 2٪ بیشتر از سطح استاندارد بود. نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان مي دهد که طبق LSI، RSI، PSI، LS و AI، آب در 6/6 درصد، 4/89 درصد، 2/87 درصد، 6/60 درصد و 9/14 درصد مخازن آب آشاميدني خورنده است.
کليدواژه: آب آشاميدني | روستاهاي شهر لردگان | شاخص ثبات
مقاله ترجمه شده
64 Rhyme and reason-using poetry to talk to underserved audiences about environmental change
شعر گفتن و شاعری کردن با استفاده از دلیل و منطق برای حرف زدن با مخاطبان موردنظر درباره تغییرات محیط زیست-2018
The effects and consequences that environmental change will have on our society are not solely dependent on the ways in which the Earth system responds to anthropogenic effects. They are also affected by the way in which our society decides to mitigate against them. Similarly, the way society reacts to global environmental change is not wholly dependent on the scientists that are observing its effects, but is rather the collective responsibility of everyone that is affected by these observations. However, in raising awareness to engender positive change, it is often the most vulnerable communities that find themselves neglected. This study presents a new approach to discussing environmental change with underserved audiences, via a series of facilitated workshops in which participants were encouraged to engage with experts through the creation of poetry. By analysing these poems through an interpretive phenomenological approach, we demonstrate that this creates a powerful way of generating what underserved audiences really know and think about environmental change, presenting a framework through which to understand differently, the lifeworld of these communities.
keywords: Science communication |Public engagement |Poetry |Qualitative research |Climate change |Environmental health
مقاله انگلیسی
65 Integrated and ecosystemic approaches for bridging the gap between environmental management and port management
رویکردهای یکپارچه و اکوسیستمیک برای برطرف کردن شکاف بین مدیریت محیط زیست و مدیریت بندر-2018
The rapid exploitation of coastal and marine ecosystemic capital is on course to reach a critical point. The difficulty of implementing Integrated and ecosystem based management models, taking into the account the great complexity of the marine socio-ecological systems, has resulted in a significant gap between theory and practice. The majority of authors emphasize difficulties in engaging and convincing private stakeholders and a number of economic sectors involved in these processes. This reticence is tradi tionally more pronounced in the port sector, despite their important role in the transformation of coastal and marine areas. This paper seeks to establish bridges between the Environmental Management sys tems and Tools (EMT) of economic sectors and the Integrated and Ecosystem Based Management models (IEBM). To achieve this goal, an effort has been made to rethink concepts and principles traditionally used in EMT to bring them into line with those of IEBM. A DPSIR adapted framework is proposed and applied in a conceptual model, where the necessary elements for environmental management tools and eco systemic models coexist. The logic of ecosystem services has been included, with special attention to the variable of human behaviour. How the proposals fit into the reality of the maritime-port sector was analysed in a transversal way, seeking Socio-Ecological Port System (SEPS) perspectives. This made it possible to move from Environmental Management Systems to an Integrated and Ecosystem Based Port Environmental Management System (PEMS-IEB). From a managerial perspective, it was also suggested that an additional DPSIR framework should be applied to the “response” component, the management system itself, understood as a system with its own elements, processes and interrelations.
Keywords: Environmental management ، Port management ، Ecosystem-based management ، Integrated coastal zone management ، Ecosystem services ، DPSIR
مقاله انگلیسی
66 کاهش درگیری انسان و تمساح در سریلانکا: منطقه مورد مطالعه رودخانه نیلوالا در ناحیه مارتا
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
انسان ها و تمساح ها در سال های زیادی در سریلانکا به ویژه در نزدیکی منطقه رودخانه نیلوالا در ناحیه ماترا، زندگی می کنند، اما مرگ و میر آنها به ندرت رخ می¬دهد. با این حال، طی دهه گذشته، برای انسان ها در منطقه رودخانه نیلوالا، عمدتا طی سال های 2005، 2008، 2009، 2012، 2013، 2014 و 2015، خطرات وجود تمساح ها افزایش یافته است. حدود 26 حمله و کشته شدن 18 انسان توسط تمساح های آب شور از سال 2000 در این منطقه ثبت شده است. در مقابله با این حملات، مردم این منطقه چندین تمساح را کشته و تمساح های آب شور در معرض خطر قرار گرفته اند. بنابراین، بررسی کاهش درگیری بین انسان و تمساح در منطقه رودخانه نیلوالا در سریلانکا ضروری است. این مطالعه اساسا بر اساس داده های اولیه و ثانویه صورت گرفت. داده های اولیه از مصاحبه های نیمه ساختاری فراهم شد. حجم نمونه شامل چهل و پنج (45) پاسخ دهنده بود. داده های ثانویه از طریق کتاب های منتشر شده، گزارش های تحقیق، سمپوزیوم، مقالات مجلات و وب سایت ها و غیره جمع آوری شده است. داده ها از منابع مختلف و با استفاده از روش های کیفی و کمی آنالیز فراهم شد و در قالب نقشه ، متون و جداول ارائه شده است. این مطالعه نشان داد که حفاری شن ، افزایش جمعیت، استفاده از رودخانه برای نیازهای روزانه مانند شرب، حمام ، شستشوی لباس و ماهیگیری، ساختمان های غیر مجاز در رودخانه، جنگل های پوشیده ازخاروخاشاک، جریان آهسته رودخانه، علت اصلی درگیری تمساح انسان در منطقه رودخانه نیلوالا است. این مطالعه نشان می دهد که پیلادووا، فورت و تیهگدا، آسیب پذیر ترین مناطق درگیری های انسان و تمساح است. "Kimbulkotuwa" یا (تمساح بدون محوطه)Crocodile Excluding Enclosure (CEEs) یک روش اصلی برای مقابله با درگیری های انسان و تمساح در این منطقه است.
کليدواژگان: درگیری انسان-تمساح | کاهش | رود نیلوالا | فقر
مقاله ترجمه شده
67 Contemporary corporate eco-innovation research: A systematic review
تحقیقات علمی شرکت نوآوری معاصر:: بررسی سیستماتیک -2018
Interest in eco-innovation in the corporate environment has grown considerably in recent years. Given the profound role of eco-innovation, it is therefore important to obtain a better understanding on the latest research progress in the academia and the recent organizational efforts in practice. This review paper addresses this need and contributes to the current literature in three ways. First, this paper pre sents a descriptive overview on eco-innovation in the corporate environment by examining 395 representative articles published from 2006 to 2015, collected from the Social Citation Index Expanded and Social Sciences Citation Index databases. The characteristics of the terminologies and journals, prevailing themes and changes, the geographical location of prolific authors and main geographical context of research studies in eco-innovation are identified to unravel the evolution of the concerned research studies and institutional contexts. Second, by using co-word and social network analyses, this study finds that the current literature on eco-innovation in the corporate environment is mainly focused on nine areas, including the influence of stakeholders, drivers of eco-innovation, eco-innovation systems, eco-design, new product developments, product service systems, environmental management systems, green supply chain management, and performance & small medium enterprises (SMEs). Third, this study provides an extended conceptual framework that incorporates the notion of ‘driv er/source/position/performance’ (D/S/P/P) to find the relationships among the research topics in the eco-innovation field. This framework allows examination of the overall strategies for eco innovation in the corporate environment so that a firm can gain a competitive edge through their adoption, implementation, assessment, and investment. This systematic review will benefit practitioners and academics by providing the major strands of research in the current studies on eco-innovation. This study also provides insights into four distinctive features of eco-innovation in the corporate environment as well as research gaps of recent eco-innovation studies. This study thus provides future research di rections for subsequent eco-innovation research, as well as insights for managers and policy makers on how to enhance and strategize strategies for eco-innovation in the corporate environment.
Keywords: Eco-innovation in corporate environment ، Co-word analysis ، Social network analysis ، Cluster analysis ، Driver-source-position-performance ، framework
مقاله انگلیسی
68 قواعد انباشت فلزات سنگین و آرسنیک در گیاهان رودخانه با توجه به میزان ورود آلاینده
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
با توجه به فصل و سطوح آلودگی رودخانه سپپوک (ویتنام)، نظارت بر فلزات سنگین Fe)، Cu، Zn، Cd، Pb ) و تجمع آرسنیک در انواع مختلف گیاهان آبزی مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق یافته¬ها غلظت Fe، Cu، Zn، As، Cd و Pb در تمام مناطق مورد مطالعه رودخانه در ریشه های سنبل آبی و نی بیشتر از ساقه های گیاه است. نتایج نشان داد که مقدار مواد سمی موجود در گیاهان به طور گسترده ای بسته به میزان آلودگی در ناحیه مجاور دارد. حداکثر غلظت Cu، Zn و Pb در اندام های سنبل آبی و نی در مناطق صنعتی و بیشترین میزان As و Cd در بالادست و قبل ورود رودخانه به منطقه صنعتی مشاهده شد. مقدار آهن در تمام مناطق ثابت بود. تفاوت غلظت فلزات سنگین در گیاهان نزدیک به بانک های هر استان و در وسط رودخانه در اکثر موارد از نظر آماری معنی دار نبود.
کليدواژه: مناطق صنعتی | آلودگی | فلزات سنگین | سطوح مقداری | نی های رایج | سنبلچه.
مقاله ترجمه شده
69 Sustainability in the mining industry: An evaluation of the National Planning Commissions diagnostic overview
پایداری در صنعت معدن: یک ارزیابی از برنامه ریزی ملی کمیسیون کلی تشخیص-2018
Environmental stewardship is the keystone to sustainability in mining and industry. While environmental compliance appears to be costly at first sight, it gives a mining company a competitive edge. Several pieces of legislation have been enacted as a means to deal with impacts of mining on the environment and hence provide an enabling environment for sustainable development (SD). The industry has adopted the principles of en vironmentally responsible mining, in line with the recommendations of international bodies like the International Organization for Standards (ISO), The Equator Principles Association and International Finance Corporation (IFC). This paper evaluates the sustainability of the South African mining industry in the light of the National Planning Commission (NPC)’s overview that ‘South Africas growth path is highly resource-intensive and hence unsustainable.’ Arguments are presented to refute this viewpoint and additional impacts of mining on the en vironment, not mentioned by the NPC, are also discussed together with the measures that the mining industry has taken to resolve such impacts. Although the mining industry has instituted emergency preparedness measures, environmental incidents do occur, but these isolated incidents do not provide evidence that mining is unsustainable. Such events are a feature of all sectors of the economy. The author advocates the establishment of a SD legal framework through consultative discussions with interested and affected parties to create an environment conducive for legal compliance, which would include SD indicators to enable the Department of Minerals and Resources to monitor company compliance and identify defaulting companies.
Keywords: Sustainable development ، Mining industry ، Environment ، National Planning Commission ، Legal framework
مقاله انگلیسی
70 تاثیر جریان های دریایی-خشکی و دره ای-کوهستانی روی آلودگی هوا در پکن-تیانجین-هه بی (BTH): مورد مطالعاتی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
در پژوهش صورت گرفته، تحلیل های داده های مشاهداتی و شبیه سازی های مدل WRF-CHEM برای بررسی نقش جریان های باد دریایی-خشکی و کوهستانی-دره ای در یک واقعه آلودگی هوای جدی رخ داده در پکن-تیانجین-هه بی (BH) در مدت زمان 9-10 آگوست 2013 استفاده شده است. هر دو مشاهدات باد و شبیه سازی های مدل به وضوح روند تکامل جریان های باد دریایی-خشکی و کوهستانی-دره ای را در مدت واقعه مشخص می کند. به طور کلی، مدل WRF-CHEM، جریان های آب و هوایی محلی را پیاده سازی نموده و نیز در شبیه سازی تغییرات موقتی و توزیع فضایی ذرات ریز (PM2.5) و ازن (O3) غلیظ در مقایسه با مشاهدات در BTH به خوبی عمل می کند. نتایج مدل، نشان می دهد که بادهای خشکی دور از ساحل آلاینده های تشکیل شده در استان شاندونگ را تا خلیج بوهای در صبح حمل می کند که سبب تشکیل O3و PM2.5 غلیظ روی خلیج میشود. نسیم دریایی نه تنها سبب تشکیل یک ناحیه همگرایی برای القای جریان بالادستی، و تاحدی تخفیف آلودگی سطحی می شود، بلکه آلاینده ها را بالای خلیج دوباره به جریان در می آورد تا کیفیت هوا را در منطقه ساحلی خراب کند. بادهای رو به بالای دره ای آلاینده ها را در مناطق شهری پکن تا مناطق کوهستانی در بعد از ظهر می آوردند و بادهای رو به پایین کوهستانی در طول شب، آلاینده ها را دوباره بازمیگردانند. شدت جریان باد کوهستانی-دره ای در مقایسه با جریان دریایی-خشکی در BTH ضعیف تر است. لازم به ذکر است در زمانی که شرایط آب و هوایی مقیاس بزرگ نسبتا ضعیف باشند، جریان های محلی نقش مهمی ایفا می نمایند.
کلمات کلیدی: باد| PM2.5 | ازن
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi