دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مدلسازی خطی سلسله مراتبی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مدلسازی خطی سلسله مراتبی

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 تاثیر قیمت روی تبلیغ شفاهی: بازدید کننده های دفعه اولی دربرابر بازدید کننده های خیلی تکراری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
بسیاری از مقصدهای گردشگری شدیدا" روی بازدید کننده های تکراری تمرکز کرده و به آنها وابسته هستند. بنابراین یک فرض اساسی این است که بازدید کننده های تکراری سودآورتر هستند (مثلا" ازطریق هزینه های بازاریابی پایین تر) و تبلیغ شفاهی مثبت آنها برای جذب مهمانان جدید ضروری می باشد. در این مقاله ما یک مطالعه تجربی مقیاس – بزرگ را برای بررسی تاثیر قیمت برای بازدید کننده های دفعه اولی و تکراری اقامتگاههای اسکی ارائه می دهیم. ما با به کارگیری یک دیدگاه مدلسازی سلسله مراتبی خطی نشان می دهیم که قیمت رابطه ای منفی با تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های دفعه اولی دارد و قیمت هیچ تاثیری روی تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های تکراری ندارد. بنابراین ما نشان می دهیم که تاثیر قیمت روی تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های تکراری کاهش می یابد.
مقاله ترجمه شده
2 When are stakeholder pressures effective? An extension of slack resources theory
چه موقع فشارهای سهامدار موثر می باشد؟ یک بسطی از نظریه منابع سست-2018
There has been an intense debate on when stakeholder pressures are effective in driving firms to contribute to sustainable development. Drawing upon institutional theory and slack resources theory, we theorize that country-level sustainability performance interacts with slack resources in shaping corporate responsiveness to stakeholder pressures. Empirical results based on the data from 6th International Manufacturing Strategy Survey and secondary data of the Human Development Index and the Environmental Performance Index support our hypotheses. As hypothesized, in countries with low level sustainability performance, firms with considerable slack resources are more responsive to stakeholder pressures than their peers with limited slack resources. In contrast, in countries with high levels of sustainability performance, there are no significant differences between firms with and without considerable slack resources in their responsiveness to stakeholder pressures. This study contributes to a better understanding of organizational responses to stakeholder pressures. Moreover, it suggests that stakeholders, depending on country-level sustainability performance, should adopt different strategies to stimulate firms to participate in sustainable development.
keywords: Environmental issues |Social responsibility |Stakeholder pressures |Survey methods |Hierarchical linear modelling
مقاله انگلیسی
3 Is role stress always harmful? Differentiating role overload and role ambiguity in the challenge-hindrance stressors framework
آیا اظطراب برای نقش همیشه مضر است؟ متمایزسازی اضافه بار نقش و ابهام در نقش در چارچوب تنش زاهای مانع از چالش-2018
This study differentiates the influences of role overload and role ambiguity on employee service quality from challenge-hindrance stressors, and explores the underlying mechanism regarding how and when such effects occur. Collecting data from 1645 employee-supervisor pairs in 49 tourism firms in China, hierarchical linear modeling results support the challenge-hindrance stressors theory by demonstrating that role overload has no effect and role ambiguity a negative effect on service quality. Analysis suggests that employee psychological empowerment fully mediates the negative effect of role ambiguity on service quality, though no similar mediating was found with role overload. Cross-level moderation analysis suggests that a supportive leadership climate triggers a positive effect of role overload on employee psychological empowerment, but does not buffer the negative effect of role ambiguity on the same.
keywords: Role overload |Role ambiguity |Challenge-hindrance stressors |Employee psychological empowerment |Organizational supportive leadership climate |Service quality |Hierarchical linear modeling
مقاله انگلیسی
4 رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری سازمانی
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
این مطالعه مدلی از تأثیر رهبری تحول آفرین را بر خلاقیت پیروان در سطح فردی و بر نوآوری در سطح سازمانی ارائه می کند. این مدل بر روی 163 نفر از پرسنل R&D و مدیر در 43 شرکت تولید نرم افزار کوچک و متوسط در ترکیه تست شد. نتایج نشان می دهد که رهبری تحول آفرین آثار مهمی بر خلاقیت در سطح فردی و سازمانی دارد. در سطح فردی، نتایج مدلسازی خطی سلسله مراتبی نشان می دهد که رابطه ای مثبت بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان وجود دارد. علاوه بر این، رهبری تحول آفرین از طریق توانمندسازی روانی بر خلاقیت کارکنان تأثیر می گذارد. در سطح سازمانی، نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که رهبری تحول آفرین ارتباطی مثبت با نوآوری سازمانی دارد که با معیارهای بازارگرا (که به طور خاص برای کشورهای در حال توسعه و صنایع در حال رشد طراحی شده است) اندازه گیری می شود. درباره دستاوردهای این نتایج به همراه چند کاربرد عملی احتمالی بحث می شود.
کلیدواژه ها: رهبری تحول آفرین | خلاقیت | نوآوری سازمانی | ترکیه
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی