دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مدیریت موجودی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید 2
نتیجه جستجو - مدیریت موجودی

تعداد مقالات یافته شده: 17
ردیف عنوان نوع
1 Identifying inventory project management conflicts: Results of an empirical study
شناسایی تضادهای مدیریت پروژه موجود : نتایج یک مطالعه تجربی-2020
Although conflicts are being studied in many different management fields there seems to be a rather restricted number of studies on inventory management-related conflicts and it is for this reason why we conducted a study on exploring the different types of conflicts, their causes and the emerging character of conflicts during the shaping, implementation and usage of inventory systems. In doing so, a framework for assessing different types of conflicts is taken as a starting point. From our case studies, it can be concluded that each of the archetypical conflicts addressed in our framework manifested itself in the companies studied. Our exploratory case studies strongly indicates that during the process of redesigning and implementing improvements inventory management conflicts can evolve in time. Furthermore, in almost all companies studied, the identified conflicts had a multidimensional character and were a mix of the archetypes addressed in our theoretical framework. For project managers it seems to be important to be aware of the different potential conflicts that might arise during the course of inventory projects. The results presented in this article may therefore help project managers to guide projects in the area of inventory management more effectively.
Keywords: Inventory management | Conflicts | Case study | Typology | Stakeholders
مقاله انگلیسی
2 Product assortment and space allocation strategies to attract loyal and non-loyal customers
مجموعه ای از محصولات و استراتژی های تخصیص فضا برای جذب مشتری های وفادار و غیر وفادار-2020
Assortment planning deserves much attention from practitioners and academics due to its direct impact on retailers’ commercial success. In this paper we focus on the increasingly popular retail practice to use combined product assortments with both “standard”and more fashionable and short-lived “variable”products for building up store traffic of “loyal”and “non-loyal”heterogeneous customers and enlarging the sales due to the potential cross-selling effect. Addressing the assortment planning as a bilevel optimization problem, we focus on decision-dependent uncertainties: the retailer’s binary decision about product inclusion influences the distribution of the product’s demand. Furthermore, our model accounts for customers’ optimal purchase quantities, which depend on budget constraints limiting the basket that a customer is able to purchase. We propose iterative heuristics using optimal quantization of demand and customers budget distributions to define the total assortment and the inventory level per product. These heuristics provide lower bounds on the optimal value. We conduct a comparison to other existing lower bounds and we formulate upper bounds via linear (LP) and semidefinite (SDP) relaxations for the performance evaluation of the heuristics and for an efficient numerical solution in high-dimensional cases. For managerial insights, we compare the proposed approach with three assortment planning strategies: (1) the retailer does not carry variable products; (2) the retailer ignores the cross-selling effect; and (3) the maximum space allocated to each product is fixed. Our results suggest that variable assortment boosts the retailers profits if the cross-selling effect is not neglected in the decision about products quan- tities.
Keywords: OR in marketing | Assortment planning | Inventory management | Bilevel optimization | Stochastic optimization
مقاله انگلیسی
3 تجارت الکترونیک با استفاده از تجمیع و جهانی سازی مدیریت زنجیره تامین
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
از تامین‌کنندگان از طریق مونتاژ و پخش خریدار، مدیریت زنجیره تامین (SCM) به اجتناب از اداره مواد می‌پردازد و با استفاده از داده‌ها به پشتیبانی از شبکه تولید می‌پردازد. SCM با مدیریت سر و کار دارد و جریان‌های اقلام را تغییر می‌دهد به عبارتی دیگر به مراقبت از مرجوعات مشتری و استقاده مجدد از اقلام دور انداخته شده می‌پردازد. SCM عمدتا با موجودی‌ سر و کار دارد و به مدیریت موجودی کالا در نواحی مختلفی می‌پردازد که این نواحی باید به شکلی مرتب هماهنگ شوند و برای شرکت‌های مختلف به هماهنگی مواد خام، تراکنش‌های مالی و داده‌ها می‌پردازد. بنا به دلایل مختلفی SCM در طی سال‌ها هواداران زیادی پیدا کرده است. حرکتی که توسط یک فرد انجام می‌شود می‌تواند تاثیر بالایی در SCM داشته باشد که این موضوع برای مدیران حوزه کسب و کار به خوبی شناخته شده است. از موجودی به شبکه‌های رقابتی، رقابت شرکت‌ها با یکدیگر با ایجاد هم چشمی ایجاد شده است. برای توسعه، شرکت‌ها ضایعات را تخریب می‌کنند و با ارائه‌دهندگان و مشتریان برای خدماتی بهتر هماهنگ می‌شوند.
کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین (SCM) | شبکه تولید | مواد خام.
مقاله ترجمه شده
4 Bank credit and corporate working capital management
اعتبار بانکی و مدیریت سرمایه در گردش شرکت-2018
We investigate how changes in the availability of bank credit influence how public firms man age their working capital, which is essential to their operations. In doing so, we provide an en hanced understanding of what significantly influences corporate working capital management. We find that changes in the availability of bank credit significantly influence a number of as pects of a firms working capital policies, and these effects often differ across firms that are more or less dependent on bank financing. Interestingly, our evidence points to the importance of the changing mix of U.S. companies for working capital practices.
Keywords: Bank credit ، Working capital management ، Cash management ، Inventory management ،Trade credit ، Supply chain financing
مقاله انگلیسی
5 Relationship between Inventory Management and Uncertain Demand for Fast Moving Consumer Goods Organisations
ارتباط بین مدیریت موجودی و تقاضای نااطمینانه برای حرکت سریع کالاهای مصرفی سازمان-2017
This paper addresses relationship between inventory management and uncertain demand. It also assesses the effects of uncertain demand on inventory management in the fast moving consumer goods (FMCG). Inventory management should be given attention it deserves in order for the business to stay competitive, flexible for the demand and at low cost. Inventories are difficult to manage and control, and inventory managers find it challenging to know when to order and how much to order. The research was descriptive in nature and was conducted through the use of quantitative research methods. A survey questionnaire was used to collect primary data from five FMCG organisations in the manufacturing industry around Johannesburg. A sample of 255 respondents was involved in this study. According to the findings, significant relationship between inventory management and uncertain demand exists. The findings imply that poor inventory management will result in demands not being satisfied, organisations will either have too much or too little on hand, and this will result to the organisations’ failure.
Keywords: Fast moving consumer goods (FMCG) | inventory management | uncertain demand | Economic Order Quantity (EOQ) | Activity Based Cost analysis (ABC)
مقاله انگلیسی
6 A metacognitive perspective on decision making in supply chains_ Revisiting the behavioral causes of the bullwhip effect
چشم انداز فراشناختی در مورد تصمیم گیری در زنجیره های عرضه: بازخوانی علل رفتاری اثر شکارچی-2017
Because supply chains are complex systems of interdependent subsystems, decisions by one partner can cause large and unpredictable system-wide effects, including the so-called “bullwhip” effect. The predominant approach to mitigating the bullwhip effect has been to provide additional information to supply chain members. However, recent research suggests that even the most information rich conditions lead decision makers to create the bullwhip effect. We propose an adaptive, learning perspective on supply chain decision making. Our model recognizes the key role of meta-decisions whereby decision makers decide whether or not to incorporate additional information into their decision making process based on the extent to which they understand cause and effect relationships. An experiment in which participants made orders in a simulated supply chain confirms that decision makers that felt they understood cause and effect relationships were more likely to incorporate relevant information into their decision processes, and thereby made better ordering decisions.
Keywords: Supply chain coordination | Information use |Inventory management |Cognition and reasoning
مقاله انگلیسی
7 A Multi-objective, simulation-based optimization framework for supply chains with premium freights
چارچوب مببتنی بر شبیه سازی بهینه سازی چند هدفه برای زنجیره های تامین با کالاهای حق بیمه-2017
In this study, a multi-objective, simulation-based optimization framework is developed for supply chain inventory optimization. In this context, a supply chain consisting of a supplier and a number of plants is considered. The plants use a periodic-review order-up-to level policy and request premium freights from the supplier in case of a risky inventory position. Under this setting, the aim of the study is to determine supplier flexibility and safety stock levels that yield the best performance in terms of holding cost and premium freights. Accordingly, a decomposition-based multi-objective differential evolution al gorithm (MODE/D) is developed for the proposed framework. As the proposed framework considers both holding cost and premium freight performance, it enables the managers to determine the best tradeoff between the objectives. Consequently, managers have a broad decision spectrum in determining supplier flexibility and safety stock levels. The proposed framework is implemented to a real world multi-national automotive supply chain. Purposely, the results obtained by the proposed framework with MODE/D are compared with the results of non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II) and current operating condition of the supply chain. The results reveal that MODE/D yields better holding cost and premium freight performance than those of NSGA-II and current operating condition of the supply chain.
Keywords: Simulation-based optimization | Differential evolution | NSGA-II | Inventory management
مقاله انگلیسی
8 Production and transportation outsourcing decisions in the supply chain under single and multiple carbon policies
تصمیمات برون سپاری تولید و حمل و نقل در زنجیره تامین تحت سیاست های تک و چندگانه کربن-2017
Cap-and-trade and carbon tax are the two main policies to reduce carbon emissions. Different from the previous literature and practice, this paper examines the production and transportation outsourcing problems of a two-echelon supply chain under the cap-and-trade policy and joint cap-and-trade and carbon tax policy. Enterprise operations are divided into the order stage and transportation outsourcing decision stage. In the order stage, the retailer sets his order schedule for the manufacturing plant for fulfillment, and in the transportation outsourcing decision stage, the manufacturer decides the optimal freight volume based on energy consumption. Furthermore, we construct a basic model without a carbon policy and two extended models with carbon policies and the optimal solutions of the models are solved. Numerical examples are provided, and the three models are compared. The results indicate that the extended model with carbon policies is more beneficial for emissions reduction, and the effect of emissions reduction gradually becomes smooth as the carbon price increases; the joint cap-and-trade and carbon tax policy is more effective for emissions reduction, especially when the carbon price is lower. These findings will be helpful to policy makers and managers.
Keywords:Inventory management | Production control | Transportation outsourcing | Carbon emissions | Carbon policy
مقاله انگلیسی
9 Supply chain solutions to improve the distribution of antiretroviral drugs (ARVs) to clinics in rural areas: A case study of the QwaQwa district
راه حل های زنجیره تامین برای بهبود توزیع داروهای ضد رتروویروسی (ARVs) به درمانگاه ها در مناطق روستایی: مطالعه موردی منطقه QwaQwa-2017
This article serves as a case study based on research that was performed in the QwaQwa district in the Free State Province where the distribution of ARVs to the regional Manapo hospital, as well as between the hospital and its peripheral clinics, was interrupted and inconsistent due to problems in the supply chain. An unreliable and interrupted ARV supply chain creates the risk of virus reactivation and eventual patient mortality. The objectives of the study were to explore the problems experienced with the ARV distribution practices at the Manapo hospital, and to recommend ways in which the dis tribution of ARVs can be improved so that patients can receive an uninterrupted supply. The nature of the topic researched dictated the use of mainly the quantitative research method. The main problems identified include: Wrong and no uniform practice of ordering stock by the hospital and the clinics; lack of reliable, structured transportation from the depot to the hospital; as well as poor inventory management and poor overall communication. Recommendations to address the problems include: Implementing a supply chain plan ning and design process; improving inventory management and warehousing practices; implementing more effective and reliable distribution and transportation processes; as well as improving supply chain coordination and overall communication. © 2016, The Authors. Publishing services by Elsevier B.V. on behalf of Johannesburg
Keywords:ARV distribution|Fixed order quantity policy|Inventory management|Supply chain management|Warehousing practice
مقاله انگلیسی
10 Mitigation of Bullwhip Effect in Supply Chain Inventory Management Model
کاهش اثرات شلاق چرمی در مدل مدیریت موجودی زنجیره تامین-2017
This article starts with the reasons to bullwhip effect phenomenon, analyzes how to enhance inventory management strategy to reduce the bullwhip effect in supply chain management. And then, we study the case of McDonalds and its third-party logistics system HAVI cooperation to explore the cooperation mode between the two companies. Assuming that McDonalds stores as a logistics activities supply chain leader adopts the upper and lower inventory management strategy, according to the HAVI’s distribution for McDonalds stores, we develop a one-multi distribution model, and build a mathematical model for reducing inventory and improve service level. © 2017 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license Peer-review under responsibility of the organizing committee of the 13th Global Congress on Manufacturing and Ma (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Peer-review under responsibility of the organizing committee of the 13th Global Congress on Manufacturing and Management
Keywords: bullwhip effect| inventory management| one-multi distribution| control model
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi