دانلود و نمایش مقالات مرتبط با معماري::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - معماري

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 معماری عامل اینترنت به همراه آگاهی اجتماعی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
ما رویکرد، معماری، پیاده سازی و کاربرد عملی عامل نرم افزار شخصی را با آگاهی اجتماعی شرح دادیم، تا بتوانیم شرایط اجتماعی - زمانی ای که کاربر در وب و در شبکه های اجتماعی در طی تعامل با عامل خود و محیط های اینترنتی که کاربر آنلاین می باشد را درک کنیم.
کليدواژگان: معماري شناختي | عامل فردي | آگاهي اجتماعي | شبكه اجتماعي
مقاله ترجمه شده
2 به سوی پيشرفت در فرآيند رشد نرم افزار برپايه معماری نرم افزار : معماری حاصل از مدل و واژه شناسي
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
امروزه رشد نرم افزار ميتواند از طريق روشهاي مختلف حاصل شود و استفاده از روشها بستگي به اولويت هر گروه دارد يك عامل كه براي ارتقا در رشد مهم است طراحي نرم افزار است . به هر حال ، استفاده از اين عامل در حال كاهش است . اين تحقيق بيان مي كند كه رشد نرم افزار از طريق معماري آن يك اقدام خوب و مناسب است ، بنابراين ، در اين تحقيق روشي براي رشد نرم افزار مطرح شده است كه ابزاري چون واژه شناسي و معماري مدل را فرآيند توسعه بر پايه معماري نرم افزار در نظر مي گيرد . هدف اين تحقيق ارائه روشي براي مدرن سازي و ارتقاي فرآيند توسعه بر پايه معماري نرم افزار از طريق استفاده از ابزار موجود است .
لغات كليدي : معماری نرم افزار | هستي شناسي | معماری مبتنی بر مدل | روش شناسي
مقاله ترجمه شده
3 تحول نرم‌ افزار به عنوان Saas: تحول طراحي هوشمند در ابر
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
هدف اين مقاله، ايجاد درك از تحول نرم‌افزار به عنوان نرم‌افزاري به صورت خدمات در ابر به عنوان يك مفهوم در مقايسه با تحول بيولوژيكي مي‌باشد. تحول نرم‌افازر مفهومي است كه نياز به درك عميق براي استفاده در آينده دارد و يك دانش مهم است كه مي‌تواند منجر به تغيير ديدگاه نسبت به طراحي نرم‌افزار شود. چند مسأله قابليت تحول نرم‌افزار در اين مقاله ارائه شده است. حل اين مسائل با پراكندگي نرم‌افزار مي‌تواند به عنوان ميراث بيولوژيكي تصور شود. مطالعه تحول بيولوژيكي براي ايجاد تمايز انطباقي مي‌تواند نشان دهد كه چگونه تحول نرم‌افزري مي‌تواند به طور كلي و در درك دقيق از محاسبه تكاملي درك شود. ما تفاوت و شباهت احتمالي بين تحول نرم‌افزار و تحول بيولوژيكي را در پايان اين مقاله، مطالعه مي‌كنيم.
کلمات کلیدی: معماري | محاسبات ابري | خدمات ابري | خدمات | معماري مبتني بر خدمات | نرم افزار بصورت خدمات
مقاله ترجمه شده
4 تکامل نرم‌افزار به عنوان Saas: تکامل طراحي هوشمند در ابر
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
هدف اين مقاله، ايجاد درك از تکامل نرم‌افزار به عنوان نرم‌افزاري به عنوان خدمات در ابر به عنوان يك مفهوم در مقايسه با تحول بيولوژيكي مي‌باشد. تکامل نرم‌افزار مفهومي است كه نياز به درك عميق براي استفاده در آينده دارد و يك دانش مهم است كه مي‌تواند منجر به تغيير ديدگاه نسبت به طراحي نرم‌افزار شود. چند مسأله قابليت تکامل نرم‌افزار در اين مقاله ارائه شده است. حل اين مسائل با پراكندگي نرم‌افزار مي‌تواند به عنوان ميراث بيولوژيكي تصور شود. مطالعه تکامل بيولوژيكي براي ايجاد تمايز انطباقي مي‌تواند نشان دهد كه چگونه تحول نرم‌افزري مي‌تواند به طور كلي و در درك دقيق از محاسبه تكاملي درك شود. ما تفاوت و شباهت احتمالي بين تحول نرم‌افزار و تحول بيولوژيكي را در پايان اين مقاله، مطالعه مي‌كنيم.
کلمات کلیدی: معماري | محاسبات ابري | خدمات ابري | خدمات | معماري مبتني بر خدمات | نرم افزار به عنوان خدمات
مقاله ترجمه شده
5 يك روش منطقي براي پيدا كردن سرويس با استفاده از پشتيباني اجزاي سازنده
سال انتشار: 2007 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
پيدا كردن وب سرويس يك در خواست كاربر را منجر مي شود كه يك رقابت اساسي را در يك سرويس وابسته جهاني به وجود مي آورد. موفقيت سراسري سرويس وابسته به معماري (SOA) اگر چه وابستگي شديد به راه حل هاي اتوماتيك و دقيق براي كشف مسئله دارد. بعلاوه بيشتر سرويس ها براي كارآيي بيشتر نياز دارند كه با كارهاي وابسته به ساير سرويس ها مجتمع شوند در اين مقاله ما يك روش منطقي پيدا كردن سرويس را با استفاده از پشتيباني اجزاي سازنده شرح خواهيم داد. ابتدا ما يك مدل رسمي را براي كشف سرويس آماده مي كنيم كه اين مدل بر مبناي توصيف معنايي سرويس ها است. سپس نشان مي دهيم كه چگونه يك روش مي تواند با اجزاي سازنده سرويس مجتمع شود. بعلاوه ما يك پياده سازي را كه راه حل هاي تئوريكي ما را معتبر مي سازد ارائه مي دهيم.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی