دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله ترجمه شده روانشناسی عمومی 2014::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مقاله ترجمه شده روانشناسی عمومی 2014

تعداد مقالات یافته شده: 12
ردیف عنوان نوع
1 مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و خودباوری با پیشرفت تحصیلی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
این یک مطالعه توصیفی-ارتباطی است و هدف آن مطالعه رابطه بین هوش هیجهانی و خودباوری با پیشرفت تحصیلی می باشد. جمعیت آماری این مطالعه شامل 2 هزار دانشجوی دانشگاه پیام نور کهنوج می باشد که مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 2011-2010 می باشند. 300 دانشجو (150 زن و 150 مرد) به صورت رندومی به عنوان نمونه گروه انتخاب می شوند. پرسشنامه هوش هیجانی «بار-آن» و پرسشنامه خودباوری «پاپ» برای گردآوری داده ها به کار می روند. SPSS برای تحلیل داده ها از شاخص های آماری توصیفی به کار می رود منجمله فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تست T مستقل. نتایج نشان می دهند که هوش هیجانی و خودباوری دانشجویان هیچ تاثیری روی پیشرفت تحصیلی شان ندارد. همچنین نتایج نشان می دهند که خودباوری دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد است.
واژگان کلیدی: هوش هیجانی | خودباوری | پیشرفت تحصیلی
مقاله ترجمه شده
2 حمایت روانی اجتماعی برای کودکان و خانواده هایی که نیاز به درمان جایگزینی کلیه دارند
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
بیماری مزمن کلیوی (CKD) و نیاز داشتن به درمان جایگزینی کلیه (RRT) می تواند فشار زیادی روی کودک و خانواده وارد نماید. علاوه بر تجویز پزشکی و تغذیه ای، هر کودک و خانواده نیازمند یک نسخه خاص روانی اجتماعی است که به اطلاعات ورودی از طرف اعضای تیم های چند نفره احتیاج دارد. نیازهای اطلاعاتی هر کودک و خانواده و همچنین انتخاب درمان در رابطه با عوامل اجتماعی، روحی و اقتصادی بایستی به طور مداوم ارزیابی گردد. بسیاری از واحدهای تربیتی، "زمان" کافی برای ارائه این ارزیابی ها و هماهنگی پشتیبانی و مراقبت های ویژه برای کسانی که درگیر دیالیز بلند مدت هستند را ندارند، به ویژه زمانی که تعداد قابل توجهی از کودکان در حال حاضر در برنامه های RRT با بیماری های مشترک پذیرفته می شوند. استانداردهای ملی و بین المللی برای جذب کارکنان واحدهای کلیوی سوماتیک کودکان و نیز مطالعات ارزیابی کننده مراقبت حمایتی برای خانواده ها، ضروری می باشد.
کلمات کلیدی: روانی اجتماعی | درمان جایگزینی کلیه | بیماری مزمن کلیوی (CKD) | تیم دارای چند نفر متخصص | تمدید مراقبت
مقاله ترجمه شده
3 هیجانات و انگیزش در یادگیری و عملکرد
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
این فصل به بررسی نظریات و پژوهشات در هیجانات علمی و انگیزش ها می پردازد که می- تواند در روند پردازش و توسعه آموزشی تلفیق گردد. ابتدا، ما تاثیر هیجانات در زمینه های یادگیری و عملکرد را مورد بحث قرار می دهیم. در ثانی، نظریاتی را مورد بررسی قرار می دهیم که در مورد چگونگی رخ دادن هیجانات بحث می کند. ثالثأ، در مورد چگونگی بهینه سازی تجارب عاطفی در زمینه های یادگیری و عملکرد آن بحث می کنیم و مدل ها و روش های مختلفی را که می توانند در طراحی آموزشی استفاده شوند را مورد بررسی قرار می دهیم. رابعأ، ابزار و فن آوری ها را برای کنترل احساسات و هیجانات اندازه گیری شده مورد بررسی قرار می دهیم. ما نتیجه گیری این فصل را با پیشنهاد در راستای تحقیقات آینده از جمله قالب پژوهش انگیزشی ای که احساسات را در عرصه ارتباطات آموزشی و فن آوری بکار می گیرند به پایان می رسانیم.
کلمات کلیدی هیجانات علمی | انگیزش برای یادگیری | ارزیابی شناختی | توقعات سببی (علّی) | تخصیص علّی | کنترل هیجانات
مقاله ترجمه شده
4 روان شناسی سیاسی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
روان شناسی سیاسی حوزه تحقیقی پویایی است که ترکیبی منحصر به فرد از رویکردها و روش های مختلف در علوم شناخت اجتماعی ارائه می دهد.روانشناسان سیاسی تعاملات میان ساختارهای سیاسی کلان و عواملی خرد از قبیل فرایند تصمیم گیری، انگیزه ها و ادراکات را میکاوند.دراین مقاله ما تاریخ مختصری از تحقیقات روان شناسی و خلاصه ای از رویکردهای روش شناسی و ابتدایی در این زمینه را شروع میکنیم سپس درمورد دو موضوع تجدید حیات شده در روان شناسی سیاسی ،ایدئولوژی و عدالت اجتماعی بحث می¬کنیم. درپایان در مورد ترغیب سیاسی و رفتار رای ریزی نیز مطالبی را عنوان میکنیم . بوسیله ی خلاصه کردن این حوزههای وسیع از تحقیقات روان شناسی سیاسی، امیدواریم گستره ای از رویکردهای روش شناسی و نظری از فعالیت های دانشمندان شناختی که در حال کار کردن بر فصل مشترک روانشناسی و علوم سیاسی هستند را مشخص کنیم.
مقاله ترجمه شده
5 چگونه قرارداد روانی را اندازه بگیریم؟ یک بررسی منتقدانه ی مبتنی بر شاخص اندازه گیری
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
در این مقاله ما شیوه های متفاوتی را که در آنها قراردادهای روانی سنجیده می شوند تحلیل می کنیم. بر اساس ظوابط اندازه گیری توسعه ی و مقیاس اندازه گیری قرارداد روانی مورد آزمون قرار می گیرند. شاخص به شیوه ای که اندازه گیری توسعه یافته و ارزیابی می شود، و مفهوم پردازی خاص از محتوا و ارزیابی قرارداد روانی مرتبط است. پرسشنامه های موجود جهت سنجش قرارداد روانی ارزیابی می شوند. استفاده از اندازه گیری قرارداد روانی فریز و شالک، سایکونس، یا روسو توصیه می شود.
کلید واژه: ابزار اندازه گیری | قرارداد روانی | بررسی و ارزیابی
مقاله ترجمه شده
6 تعصبات شناختی در پرخاشگری رانندگان : آیا توهم کنترل رانندگی ما را از توجه به جاده دور می کند؟
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
خشم نشان داده شده است به عنوان یک عامل ایجاد انگیزه در پرخاشگری و به طور گسترده ای پذیرفته شده است که خشم رانندگی ممکن است به رانندگی تهاجمی منجر شود. با این حال، ارتباط بین خشم و رانندگی تهاجمی است به احتمال زیاد به واسطه تعصبات شناختی از پیش موجود رانندگان و ارزیابی موقعیتی پس از آن ساخته شده است. این مطالعه میزان تعصب خوشبینی، توهم باورهای کنترل و خشم راننده در پیش بینی رفتار خود گزارش خصمانه رانندگی بررسی می کند. در مجموع 220 رانندگان مجاز(106 مرد 114 زن) یک پرسشنامه خود گزارش اندازه گیری خشم رانندگی، تعصب خوشبینی، توهم کنترل و رفتار رانندگی تکمیل کردند. مدل معادلات ساختاری نشان داد که ویژگی خشم و توهم باورهای کنترل رانندگی برای 37٪ از واریانس نمرات رفتار خصمانه رانندگی محاسبه می شود. تعصبات خوشبینی به رفتار خصمانه رانندگی بی ارتباط بودند. بنابراین، رانندگی با تمایل خشم و احساس کنترل بر وضعیت، نه یک تمایل عمومی به دست کم گرفتن احتمال عوارض جانبی بلکه پیش بینی کننده رانندگی تهاجمی است.
کلید واژه ها: خشم رانندگی | تعصب شناختی | توهم کنترل | رانندگی تهاجمی | تعصب خوشبینی
مقاله ترجمه شده
7 تفاوت های قومی و جنسیتی در رابطۀ بین تبعیض و علایم افسردگی در بین پنج گروه مهاجر
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
این تحقیق، تفاوت های جنسیت و نژادی در معرض تبعیض و رابطۀ آنرا با علایم افسردگی در بین پنج گروه مهاجر بررسی می کند داده ها از بررسی مقطع زمانی 900 مهاجر بزرگسال ( % 8/50 مرد، % 2/49 زنان ) بدست آمدند که از پنج جامعۀ مهاجر نژادی در تورنتوبین آوریل و سپتامبر 2001 نمونه گری شده اند. مردان نسبت به زنان سطوح بالاتر تبعیض را گزارش کردند. مهاجران اتیوپی سپس کره ایی، ایرانی، ویتنامی، ایرلندی سطوح بالاتر افسردگی را داشتند. با توجه به علایم افسردگی مربوط به تبعیض، مردان ایرانی و کره ای نسبت به همتایان ایرلندی بیشتر در معرض خطر بودند. در بین زنان به نظر می رسد ویئتنامی ها و ایرلندی ها بیش از گروههای قومی دیگر نسبت به تبعیض آسیب پذیر هستند. مردان و زنان اتیوپی با وجود تجربه بالاترین سطوح افسردگی هیچ رایطه ای را در بین تبعیض و علایم افسردگی نشان ندادند. قرارگیری در معرض تبعیض و واکنش روانشناختی به تبعیض در بین قوم ها و جنسیت تفاوت عمده ایی دارد. کلمات کلیدی: سلامت مهاجر، قومیت، جنسیت، تبعیض، علایم افسردگی.
مقاله ترجمه شده
8 تبعیض و اختلالات روانی در مهاجران آسیایی در آمریکا : بررسی زیرگروه ها در سطح کشور ایالات متحده
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
اگرچه شواهد قابل توجهی نشان می دهند که تبعیض تاثیرات منفی بر سلامت روان مهاجران آسیایی آمریکا (آآ) می گذارد،چند مطالعه نیز جامعه ناهمگن و یا تاثیرات متفاوت انواع تبعیض را تفکیک کرده اند.با استفاده از اولین اطلاعات بدست آمده از سراسر کشور آمریکا بر مهاجران آسیایی (آآ) ، این مطالعه به بررسی تبعیض نژادی ، تبعیض زبانی و انواع تجربیات نژاپرستانه در 12 ماهه اخیر و تاثیرات آن بر اختلالات روانی را نشان میدهد. نتایج بدست آمده از گروه به خصوصی که بازگشته اند نشان میدهد که تبعیض نژادی و زبانی تاثیرات مخربی بر سلامت روان تنها فیلیپینی ها داشته است در جایی که چینی ها و ویتنامی ها تحت تاثیر تجارب نژادپرستی "نیابتی"بوده اند. هیچ ارتباط معنادار وزیادی بین تبعیض نژادی چینی ها و ویتنامی ها و سلامت روان آنها به دست نیامده است. یافته ها در پرتو الگو تماس بین نژادی و وضعیت فرهنگ هر گروه مورد بحث قرار گرفت. کلیدواژه ها: تبعیض. آمریکایی آسیایی. روان پریشی
مقاله ترجمه شده
9 تفاوت های موجود در مشخصات فکری کودکانی با ناتوانی فکری در مقابل کودکانی که ناتوانی یادگیری دارند
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
WISC-IV برای مقایسه مشخصات فکری دو گروه از کودکان یعنی کودکانی با اختلالات یادگیری خاص (SLDs)، و کودکانی با معلولیت های ذهنی مورد استفاده قرار گرفته است (ID)،به منظور شناسایی چهار شاخص و عامل اصلی و دو شاخص اضافی جهت یافتن تمایز بین گروه ها مورد استفاده قرار گرفته است . ما ا اطلاعات به دست امده از نمرات WISC-IV برای 267 کودک (Mage = 10.61 [SD = 2.51]، محدوده 6-16 سال، زن = 99) با تشخیص هم SLD و یا ID جمع آوری کردیم. کودکانی که SLD داشتند عملکرد بهتری از ID ها داشتند .تنها کودکان SLD، و نه کودکان ID , تفاوت قابل توجهی را در چهار شاخص اصلی نشان دادند و نمرات انها در شاخص توانایی عمومی افزوده بالاتر از شاخص تسلط شناختی (CPI) بود .مقیاس بهره ی هوشی کودکانی که SLD داشتند (FSIQ) <85 بود که الگوی مشابه ای را نشان میداد. یافته های ما این فرضیه که کودکان SLD به طور کلی نمره بالاتری در GAI داشتند را تایید میکند ، اما کاستی هایی نیز در زمینه ی حافظه و سرعت پردازش کار دارد , در حالی که کودکان ID دارای نوعی اختلال و آسیب عقلانی هستند . این یافته ها پیامدهای مهم تشخیصی و بالینی به همراه دارد و باید هنگام تصمیم گیری و تشخیص در نظر گرفته شوند.
کلمات کلیدی: ناتوانی در یادگیری خاص | توان ذهنی | WISC-IV | شاخص قابلیت عمومی | بهره هوشی مقیاس کامل
مقاله ترجمه شده
10 شیوع وزوز گوش و رابطه آن با روان رنجوری در جمعیت میانسال انگلستان
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
پیش زمینه: تحقیق قبلی پیشنهاد داده که بخش قابل توجهی از جمعیت تحت تاثیر وزوز گوش قرار داشته، با این حال داده های جمعیتی اخیر موجود نیست. بنابراین، شواهد رو به رشدی وجود دارد که شدت ادراک به عوامل شخصیتی مثل روان رنجوری وابسته است. هدف: در زیرگروهی (N=172621) متشکل از تعداد زیادی > 500000 فرد بالغ در محدوده سنی 40 تا 69 سال (برگرفته از مجموعه داده Biobank انگلستان)، ما شیوع وزوز گوش و آنچه را که به صورت مزاحمت درک شده است محاسبه کرده، و ارتباط بین وزوز گوش و عامل شخصیتی مستعد و محتمل یعنی روان رنجوری را امتحان کردیم. روش: شرکت کنندگان از طریق ثبت نام در سرویس سلامت ملی بکار گرفته شدند و با این هدف که تا حد ممکن ارائه ای از جمعیت UK باشند. ارزیابی شامل پرسش هایی از افراد در ارتباط با شنیدن و وزوز گوش بود. روان رنجوری توسط 13 سوال از پرسشنامه Eysenk Personality Inventory به صورت خودامتیازدهی اندازه گیری شد. ارتباط بین روان رنجوری و وزوز گوش توسط تجزیه و تحلیل رگرسیون لاجستیک بررسی شد. نتایج: شیوع وزوز گوش به طور قابل ملاحظه ای برای مردان بیشتر بوده، و با افزایش سن زیاد می شود، بین جوان ترین و پیرترین گروه های سنی دو برابر می شود (مردان 13% و 26%؛ زنان 9% و 19%). در بین کسانی که وزوز گوش داشتند، احتمال گزارش مزاحمت از وزوز توسط زنان بیشتر بود. روان رنجوری در ارتباط با وزوز گوش و وزوز گوش آزاردهنده بود، با موارد: "تنهایی"، "نوسانات خلقی"، "نگرانی، اضطراب" و "احساس بدبختی" به عنوان قوی ترین ارتباطات با وزوز آزاردهنده. نتیجه گیری: روان رنجوری بعنوان ارتباطی جدید با وزوز گوش شناسایی شد. افراد دارای وزوز و مراتب بالاتری از روان رنجوری احتمال تجربه وزوزهای مزاحم را بیشتر دارند، که احتمالا به عنوان بازتابی از حساسیت بیشتر به تجربیات مداخله جویانه است.
کليدواژگان: اپيدميولوژي | عصبانیت | بزرگسالان سالمند | شخصیت | وزوز گوش
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi