دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله ترجمه شده شیمی 2013::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مقاله ترجمه شده شیمی 2013

تعداد مقالات یافته شده: 9
ردیف عنوان نوع
1 خواص ضد میکروبی جوراب های محافظت شده با نانوذرات نقره
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
در اینجا خواص ضد میکروبی جوراب¬های حاوی نانوذرات نقره مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور دو نوع جوراب استفاده شد. نمونه اول، جوراب %100 کتانی آغشته¬شده با یک نمونه حاوی نانوذرات نقره و نمونه دیگر جوراب %55 پنبه¬ای حاوی نانونقره بود. خواص ضد میکروبی نمونه¬ها در برابر باکتری گرم مثبت و گرم منفی و همچنین مخمر سنجیده شد. مشخص شد نمونه¬ای که برای آغشته کردن جوراب کتانی استفاده شده بود، فعالیت ضد میکروبی گسترده¬ای را در برابر انواع باکتری گرم مثبت و گرم منفی و همچنین مخمر کاندیدا آلبیکانس از خود نشان می¬دهد. اثربخشی عمل ضد میکروب کردن به عواملی مانند نوع میکرو ارگانیسم، تعداد سلول و غلظت نانوذرات نقره بستگی دارد. جوراب¬های پنبه¬ای نیز خواص ضد میکروبی مناسبی در برابر استافیلوکوک اپیدرمیدیس از خود نشان دادند.
کلمات کلیدی: ذرات نانونقره | ضد میکروبی | جوراب پنبه¬ای | جوراب کتانی | منسوجات.
مقاله ترجمه شده
2 مطالعات محاسباتی بر روی هیبریدهای نانولوله کربنی –نانواربن های گرافنی به وسیله محاسبات تئوری تابع چگالی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
ما محاسبات تئری تابع چگالی DFT را برای بررسی اثری از اندازه نانولوله کربنی CNT در خواصی از ساختار الکترونی برای مدل های مختلف اتصال ساختاری از CNT(6.0) و واحد نانواربن گرافنی از طریق اتصال کوالانتی فراهم کرده ایم. تنسور حفاظت شیمیایی و شکاف HOMO-LUMO برای مدل های مختلفی از هیبریدها از CNT و GNR ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد که شکاف HOMO-LUMO وابستگی زیادی در شماری از اتم ها و طول لوله ها دارد، یک تمایل به کاهش همراه با افزایش طولی از لوله و تقریبا نزدیک شده به صفر در مدل 7 نشان داده شده است. پارامترهای جابجایی شیمیایی همسانگرد و ناهمسانگرد برروی بیشتر لایه ها ، بر اساس شناسایی محیط های الکترونیکی مشابه برای سایت های اتمی از هر لایه تقسیم شده است.
کلمات کلیدی: نانولوله کربنی | نانواربن های گرافنی | پیوند پپتید | تئوری عملکردی تراکم (DFT).
مقاله ترجمه شده
3 کاربردِ رویکردهای بازیابی اطلاعات در مورد طبقه بندی موار در سیستم گزارش دهی رویداد عوارض جانبی واکسن
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
پیش زمینه ی طبقه بندی خودکارِ گزارش های رویداد عوارض جانبی گام مهمی بمنظور بهبود بخشیدنِ نظارت بر ایمنی واکسن است . پیش از این نشان دادیم چگونه امکان طبقه بندی گزارشها با استفاده از دقتِ مشتق شده از متن گزارشات است .
هدف : هدف از این مطالعه استفاده از اطلاعات کدگذاری شده در فرهنگ لغت پزشکی برای فعالیتهای هماهنگ کننده (MedDRA) در سیستم گزارش دهی رویداد عوارض جانبی واکسن (VAERS) در ایالت متحده بمنظور حمایت و ارزیابی دو نوع رویکرد طبقه بندی کننده است : استراتژی عوارض جانبی واکسن و رویکرد مبتنی بر منطق . بمنظور ارزیابی عملکرد این رویکردها ، ما شرایط تحلیلی سندروم گیلن باره (GBS) را انتخاب کردیم .
روشها : ما ترجیحا از MedDRA ذخیره شده در VAERS و دو اصطلاح پزشکی استاندارد شده استفاده نمودیم :
تعاریف موردی بنیاد همکاری برایتون (BC) و پرسش و پاسخهای مربوط به استانداردسازی فرهنگ لغت پزشکی برای فعالیتهای هماهنگ کننده (SMQ) که میتوانیم دو مجموعه از GBS و آنافیلاکسی / بیش دفاعی را طبقه بندی کنیم. در اینجا دو رویکرد مورد استفاده قرار گرفتند : i) ابزارهای مبتنی بر قواعد که توسط دو اصطلاح در دسترس قرار دارند ( ابزار طبقه بندی خودکارِ برایتون (ABC) و الگوریتمهای (SMQ و ii) مدل های بردار فضا .
نتایج : ما دریافتیم که ابزارهای مبتنی بر قواعد ،بویژه الگوریتمهای SQM ، به دقتِ بسیار بالا دست پیدا کرده اند ، با این وجود ، از نظر میزان بازخوانی در تمام الگوریتمهای GBS SMQ که در مابقی رویکردها از آنها استفاده میشود هزینه هایی تخصیص داده میشود ( بازخوانی در مجموعه های مورد آزمایش برای این الگوریتم حدود 99.06% و برای مدل فضا بردار حدود 93.40% بود) . در مورد آنافیلاکسی ، مدل فضا بردار در مقایسه با بهترین ابزارهای ABC و SMQ در مجموعه مورد آزمایش دارای بیشترین میزان بازخوانی بود (86.44% در مقابل 64.11% و 52.54% بترتیب) .
پیامدها : نتایج ما نشان میدهد که اولویت مدل فضا بردار نسبت به رویکردهای مبتنی بر قواعد ،صرفنظر از دانش پزشکی استانداردسازی نشان دهنده ی تعریف های SMQ و یا BC است . مدل فضا – بردار میتواند اتوماسیون موارد تعریف شده برای گزارش خود به خود و داوطلبانه را بیش از زرویکردهای مبتنی بر قواعد مورد مرور و بازبینی قرار دهد ، و زمان بیشتری برای ارزیابی های انتقادی و تصمیم گیری توسط متخصصان مراقبتهای دارویی در اختیار ما قرار میدهد .
مقاله ترجمه شده
4 مطالعه تابع دانسیته در جذبی از داروی ایزونیازید بر روی نانولوله کربنی تک دیواره اولیه و دابپ شده با B
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
مطالعه اخیر یک طرح جدید با متحد کردن نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT و SWCNT داپت شده به عنوان اجرای مدل در اجرای هدف خاصی از شیمی درمانی خارج سلولی درمیان عامل دار کردن کوالانسی و غیر کوالانسی بر روی دیواره نانولوله را مورد کاوش قرار می دهد. مطالعات تابع دانسیته نشان داده است که عامل دار کردن غیر کوالانسی از ایزونوزیدINH بر پیوستگی کوالانسی مقدم است. مقدار انرژِ جذب کمتر نمایش داده شده، شکاف ، و مقایسه ای از توصیف مولکول کوانتومی در سیستم SWCNT و اماده شده است. جانشینی بورن سبب جذب اسانی از INH بر روی سایر اطراف نانولوله خنثی می شود. انالیز اربیتال مرزی از بار الکترونی در نانولوله بعد از عامل دار کردن دارای جهت است، اثر پیوند در نمونه داپت شده را می توان صادر کنیم. انتقال بار در عامل دار کردن کوالانسی از INH از طریق اتم B داپت شده مهم است، در حالی که در عامل دار کردن غیر کوالانسی یک مقدار کمی از انتقال بار ثبت می شود. مطالعات حلال پوشی انحلالی از INH در SWCNT داپت شده با B و با کمپلکس نانولوله اولیه ودارو مقایسه می شود. عامل دار کردن نانولوله از طریق کوالانسی و غیر کوالانسی می توان مهندسی ساده اینده نگری خاصی برای مطالعات ازمایشگاهی در ناحیه ای از تحقیقات است.
کليدواژگان: ايزونيازيد | نانولوله کربنی | عاملدار | نظریه کاربردی تراکم | توصیف کننده واکنش پذیر
مقاله ترجمه شده
5 بهینه سازی سطح و عامل دار کردن نانولوله کربنی همراه برخی از ترکیب های الی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
در این مقاله اصلاح و عامل دار شدن سطح نانولوله کربنی مورد بررسی قرار می گیرد. نانولوله کربنی در ابتدا به وسیله اسید مخلوط H2SO4/HNO3 بدست می اید تا یک گروه کربوکسیلیک بر روی سطح نانولوله کربنی ایجاد شود. گروه کربوکسیلیک یک پیش ماده برای بهینه سازی ساختار است. دو گروه بهینه ساز، دو دسیل امینDDA و 3-امینو پروپیل تری توکسیسیلان 3-APTES ، پیوند کوالانسی موفقی را بر روی نانولوله کربنی ایجاد می کند. عامل دار شدن نانولوله کربنی با کمک اسپکتروسکوپی انتقالات مادون قرمز FTIR، طیف سنجی رامان، اسکن های مختلف رنگ سنجی و انالیز حساسیت سنجی گرمایی DSC/TGA و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM تعیین می شود. نانولوله کربنی با کمک جذب عامل های الی قابلیت تغییر برای کاربرد در زمینه های مختلف مانند زیست شناسی، نانوکامپوزیت ها، انرژی خورشیدی و ... را دارد.
کلمات کلیدی: نانولوله کربنی اصلاح شده | دودکشیلامین | 3-آمینوپروپیل ترید اکسیدیلان
مقاله ترجمه شده
6 نقش پلی بوتن-1 بر روی زنجیره طولانی انشعابPP توسط تابش پرتو الکترونی در حالت جامد و رفتار ویسکوالاستیک مذاب
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
در این مطالعه، یک پلی پروپیلن شاخه ای دارای زنجیره طولانی (LCB PP) با تابش پرتو الکترونی در حضور پلی بوتن-1 (PB-1) و یک مونومر سه عملکردی، تری متیلول پروپان تری متاکریلات (TMPTMA) تهیه گردید. تاثیرPB-1 بر روی شاخه با اندازه گیری رفتار ویسکوالاستیک در حالت برشی و کششی تغییر شکل مورد بررسی قرار گرفت. ساختار شاخه ای دارای زنجیره بلند نشان دهنده ویسکوزیته بدون برش (η0) و مدول ذخیره سازی (G) بالاتر، زمان آسایش طولانی تر و رفتارهای سخت کرنشی می باشد. این امر نشان می دهد که 10 درصد وزنی رزین PB-1 در ماتریسPP ، بهره وری فرآیند شاخه ای را افزایش می دهد که می تواند به علت تاثیر رزینPB-1 در تسهیل تحرک ماکرو رادیکال های تولید شده در طول تابش باشد. در درصد های بالاتر، با توجه به تمایل زیاد رزینPB-1 به برش بتا، واکنش تخریب، قطعی تر از تاثیر حرکت در فرآیند شاخه ای می باشد.
واژه های کلیدی: پلی پروپیلن | پلی بوتن-1| تابش پرتو الکترونی | رئولوژی انبساطی
مقاله ترجمه شده
7 بررسی بیوفیزیک غیر معمول پروتئینهای ذاتا بی نظم
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 70
مطالعات انجام شده در دهه گذشته شکی برجا نمیگذارد که درک کامل قابلیتهای پروتئینها نیاز به در نظر گرفتن ملاحظات دقیقی نسبت به این واقعیت دارد که بسیاری از پروتئین های عملکردی دارای ساختارهای به خوبی تا شده نیستند. این پروتئین ها ذاتا بی نظم (IDPs) هستند و پروتئینهای با مناطق ذاتا بی نظم (IDPRs)؛ در طبیعت کاملا فراوان هستند و در سلولهای زیستی نقشهای مهمی را بازی میکنند. قابلیت و عملکرد انها ؛ به محدوده وسیعی از تعاملات بین ملکولی انها وابسته است؛ و باعث میشود، IDPs ها دارای قابلیت اتصال بی نظم بوده و خواص عملکردی تکمیل کننده ی خواص ملکولهای منظم، را داشته باشد. همه اینها نیاز به توجه زیادی به مختصات بیوفیزیکی این پروتئینها دارد. در این مقاله؛ برخی مشخصات بیوفیزیکی کلیدی IDPsها پوشش داده شده است. به علاوه؛ برخی از مشخصات عجیب IDPsها در مشخصات بیوفیزیکی انها شامل دنباله، ساختار، و ناهمگونی فضایی و زمانی IDPs ها ؛ زمینه های انرژی خشن و نسبتا مسطح آنها؛ توانایی آنها در داشتن تا شدگی القا شده و عدم تا شدگی القا شده؛ توانایی تعامل خاص انها با شرکای از لحاظ ساختاری غیر مربوط، توانایی داشتن ساختارهای مختلف در اتصال با شرکای مختلف؛ و توانایی نگه داشتن مقدار ضروری از بی نظمی حتی به شکل مرزی؛ نهفته است. IDPsها با پاسخ "تنظیم شده" به تغییرات در محیط زیست خود مشخصه سازی میشوند؛ که انها تحت شرایط ناشی از دناتوراسیون یا حتی عدم تا شدگی پروتئینهای منظم ؛ برخی از ساختارها را به خود میگیرند. پیشنهاد شده است که ساختار ناهمگن فضایی و زمانی IDPs/IDPRsها میتواند به عنوان مجموعه ای از تا شونده ها، تا شونده ها القایی، نیمه تا شونده ها ، غیر تا شونده ها و بدون تا شونده ها توضیح داده شوند. ممکن است که IDPsها؛ سیستمها یی با " لبه آشفتگی" را نشان دهنده که در نواحی بین منظم و کاملا آشفته میباشند که در آنها پیچیدگی حداکثر است. در این مقاله برخی از مسایل خاص با عنوان : یک دینامیک در حال ظهور از پروتئینها: پلاسسیته پروتئین در دگرریختار؛ سیر تکاملی و خود مونتاژ بررسی میشوند.
کلمات کلیدی: پروتئین ذاتا آشفته | ناهمگنی سازه | سیستم های پیچیده | عملکرد پروتئین
مقاله ترجمه شده
8 ‏عوامل شستشو شیمیایی و باندینگ بر روی پست های گلاس فایبر
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 6
در این مطالعه تاثیر عوامل پاک کننده شیمیایی بر استحکام باند بین سمان رزینی و پست های گلاس فایبر بررسی شد. این عوامل عبارت بودند از: اسید هیدروفلوئوریک 10%، اسید فسفریک 35%، هیدروژن پرکسید 50%، استون، دی کلرومتان، اتانول، ایزوپروپانول و تتراهیدروفوران. نمونه های اپوکسی گلاس فایبر با سطح تخت بمدت 60 ثانیه تحت تاثیر عامل شیمیایی قرار داده شفد. استوانه هایی از سمان رزینی بر روی سطح تخت نمونه ها تهیه شد و تحت نیروی برشی قرار داده شدند. تمام عوامل پاک کننده شیمیایی در مقایسه با نمونه های گروه کنترل (بدون آماده سازی توسط عامل شیمیایی) منجر به استحکام باند قویتری شدند. تمام شکست ها از نوع ادهزیو بود. تمام عوامل مورد بررسی در این مطالعه استحکام باند را بهبود دادند و بویژه اثربخشی دی کلرومتان و ایزوپروپانول بیشتر بود.
کلمات کلیدی: اسیدها | تکنیک پوست و کور | سمان های رزین | مقاومت برشی | حلال ها
مقاله ترجمه شده
9 شناسایی سرب در نمونه های شیر و ماست با استخراج فاز جامد با استفاده از رزین جدید پلیمری شده آمینو تیوازول
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
با استفاده از یک رزین جدید سولفونامیدی دارای آمینوتیوازول در استخراج فاز جامد، یک روش پیش تغلیط برای شناسایی سرب و نیکل در نمونه های شیر و ماست ارائه شد. بهینه سازی شرایط آزمایش انجام شد. پارامترهای بهینه برای سرب و نیکل یعنی زمان تماس برابر با 30 دقیقه و حجم شستن مواد جذب شده برابر با 2.5 میلیلیتر و pH برابر با 3.5 میباشد. بعد از مرحله پیش تغلیظ، اسپکترومتری جذب اتمی برای شناسایی استفاده شد. افزایش 350 و 50 برابری در حساسیت سرب و نیکل با ترکیب اسپکترومتری جذب اتمی- تله اتمی لوله شکاف دار با روش پیش تغلیظ بهینه شده حاصل شد. محدودیتهای شناسایی 0.15 ng mL-1 برای Pb و 0.75 ng mL-1 برای Ni است. غلظتهای سرب در نمونه های مطالعه شد در محدوده 15-61 ng mL-1 برای شیر و 21-42 ng g-1 برای ماست قرار داشت.
واژگان کلیدی: سرب | نیکل | پیش تغلیظ | سولفونامید دارای آمینوتیوازول | رزین | شیر | ماست
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi