دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله ترجمه شده مدیریت بازاریابی 2017::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله ترجمه شده مدیریت بازاریابی 2017

تعداد مقالات یافته شده: 12
ردیف عنوان نوع
1 عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی: یک چارچوب جامع
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
بازاریابی رسانه های اجتماعی یک عنصر جدایی ناپذیر کسب و کارهای قرن 21 ام است. با این حال ادبیات پیرامون بازاریابی اجتماعی تکه تکه باقی مانده است و بر مسائل مجزا مانند تاکتیک های ارتباطات موثر متمرکز شده است. پژوهش حاضر یک رویکرد کیفی نظریه سازی را برای توسعه یک چارچوب راهبردی به منظور تفصیل چهار بعد کلی بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی بکار گرفته است. دامنه بازاریابی رسانه های اجتماعی طیفی از مدافعان تا کاشفان را دربر می گیرد، فرهنگ بازاریابی رسانه های اجتماعی شامل قطب های محافظه کاری و مدرنیسم است، ساختارهای بازاریابی رسانه های اجتماعی بین سلسله مراتب و شبکه ها قرار گرفته است و نظارت بازاریابی رسانه های اجتماعی از استبداد تا بی سامانی را شامل می شود. این پژوهش با ارائه درکی جامع و تعریف بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی، چارچوبی یکپارچه را پیشنهاد می دهد که فراتر از نظریه های بازاریابی کنونی گسترش می یابد. علاوه بر این مدیران می توانند این چارچوب را در چهار بعد سازمان های خویش اعمال کنند به گونه ای که با ماموریت سازمانی و اهداف کلی آنان سازگار باشد.
کلمات کلیدی: بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی | چارچوب جامع | رسانه های جدید | تعریف بازاریابی رسانه های اجتماعی | راهبرد رسانه های اجتماعی | بازاریابی دیجیتال
مقاله ترجمه شده
2 چگونه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد فعلی، اهداف استراتژیکی در بازارهای بین المللی را بر می انگیزانند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 46
برداشتِ از دو دیدگاه استراتژیکی و قابلیت های شرکت ها، مبتنی بر تئوری بازخورد عملکرد هاست. این مطالعه به بررسی نقش هر دو عاملِ قابلیت های بازاریابی و عملکرد بازار پرداخته و در حال حاضر آنرا بعنوان تاثیرگذار ترین عامل بالقوه از دو جنبهء کلیدی از استراتژی های رقابتی در آینده در نظر گرفته است که شرکت های فعال در بازارهای بین المللی را در خود گنجانده است که شامل تمایز در بهره وری و بازاریابی است. فرضیه ها توسعه یافته اند و طی نظرسنجی، از نمونه ای از تولید کنندگان صادرات در بریتانیا آزمونی بعمل آمد. این یافته ها حامی نقش برجستهء بیشتری از قابلیت های بازاریابی بر عملکرد اخیر بازار بر قصد استراتژیکی در بازارهای صادراتی در آینده را داراست. تجزیه و تحلیل بیشتر از شرکت ها با موقعیت بازار در حال تاسیس آشکار گشته که به وضوح تاثیر قابلیت های اطلاعاتی بر تمایز بازاریابی و قابلیت توسعه محصول و عملکرد فعلی بازار بر قصد بهره وری را نشان می دهد. ما همچنین دریافتیم که هدفِ شدت رقابت در بازارهای بین المللی مربوط به بهره وری مستقیم است و تمایزی را در جهت نیات استراتژیکی برقرار نمی کند. کلید واژه ها: اهداف استراتژیک | قابلیت های بازاریابی | عملکرد بازار | بهره وری هزینه | تفکیک | شدت رقابت | بازاریابی بین المللی | بازخورد عملکرد | صادرات
مقاله ترجمه شده
3 مدل بازرایابی جدید به منظور نجات صنعت گردشگری: مدارک و شواهد پس از بهار عربی مصر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
پس از 25 ژانویه 2011، مصر شاهد بی‌ثباتی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که منجر به پیامدهای شدید در صنعت توریسم و گردشگری آن شد. بنابراین این وضعیت ناپایدار منجر به وخامت وضعیت اشتغال، کاهش حاشیه سود، اخراج بالای کارمندان و کیفیت پایین خدمات و محصولات گردید. هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی خصوصیات گردشگری مصر و مدیریت این معضل از طریق شیوه‌های بازاریابی و ارائه یک مدل بازاریابی جدید است که لایه‌های جدیدی را به عمق مدل آمیخته بازاریابی سنتی می‌افزاید. چارچوب روش‌شناختی برای مساعدت به فرآیند ارزیابی شیوه‌های مدیریت مرتبط با طرح‌های بازاریابی است که در زمان بحران طراحی شده است. نتایج نشان داد، وجود عناصر تاکتیکی که مجموع مدل آمیخته‌‌ی بازاریابی سنتی است در هتل‌ها بررسی گردید. با این حال این عناصر به طور موثر به کار گرفته نمی‌شود و به نظر نمی‌رسد تعامل بین آن‌ها شفاف باشد. همچنین نتایج نشان داد که مدل ارائه شده جدید، چارچوبی را برای صنعت گردشگری مصر ارائه می‌نماید که موقعیت رقابتی مصر را در زمان بحران حفظ نموده و به اجتناب از موقعیت‌های ناخواسته برای نیروی کار و کاهش درآمد شرکت، کمک می‌نماید.
کلید واژه: گردشگری | صنعت هتلداری | مدیریت بحران | آمیخته بازاریابی | روند انتقال.
مقاله ترجمه شده
4 چگونه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد فعلی اهداف استراتژیکی در بازارهای بین المللی را بر می انگیزاند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 48
برداشتِ از دو دیدگاه استراتژیکی و قابلیت های شرکت ها مبتنی بر تئوری بازخورد عملکرد هاست. این مطالعه به بررسی نقش هر دو عاملِ قابلیت های بازاریابی و عملکرد بازار پرداخته و در حال حاضر آنرا بعنوان تاثیرگذار ترین عامل بالقوه از دو جنبهء کلیدی از استراتژی های رقابتی در آینده در نظر گرفته است که شرکت های فعال در بازارهای بین المللی را در خود گنجانده است که شامل تمایز در بهره وری و بازاریابی است. فرضیه ها توسعه یافته اند و طی نظرسنجی، از نمونه ای از تولید کنندگان صادرات در بریتانیا آزمونی بعمل آمد. این یافته ها حامی نقش برجستهء بیشتری از قابلیت های بازاریابی بر عملکرد اخیر بازار بر قصد استراتژیکی در بازارهای صادراتی در آینده را داراست. تجزیه و تحلیل بیشتر از شرکت ها با موقعیت بازار در حال تاسیس آشکار گشته که به وضوح تاثیر قابلیت های اطلاعاتی بر تمایز بازاریابی و قابلیت توسعه محصول و عملکرد فعلی بازار بر قصد بهره وری را نشان می دهد. ما همچنین دریافتیم که هدفِ شدت رقابت در بازارهای بین المللی مربوط به بهره وری مستقیم است و تمایزی را در جهت نیات استراتژیکی برقرار نمی کند.
کلید واژه ها: اهداف استراتژیک | قابلیت های بازاریابی | عملکرد بازار | بهره وری هزینه | تفکیک | شدت رقابت | بازاریابی بین المللی | بازخورد عملکرد | صادرات
مقاله ترجمه شده
5 توالی رضایت شغلی چند وجهی در میان فروشندگان کسب و کار به کسب و کار و کسب و کار به مصرف کننده: تجزیه و تحلیل چند گروهی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
یشرفت در ادبیات رضایت شغلی چند وجهی کسب و کار به کسب و کار جنبه های توالی انرا نشان میدهد. این پژوهش به بررسی استحکام توالی رضایت در فروشندگان کسب و کار به کسب و کار وعلاوه بر ان ارزیابی توالی رضایت در میان فروشندگان کسب و کار به مصرف کننده میپردازد . نتایج نیرومندی توالی و همچنین تعمیم آن را نشان میدهند .همچنین نشان می دهند که رابطه ی موجود میان رضایت مشتری و با رضایت از کار در فروشندگان کسب و کار به کسب و کار ، و رابطه بین رضایت از حقوق و رضایت از کار درفروشندگان کسب و کار به مصرف کننده فروشندگان , مثبت تر است.
کلمات کلیدی: رضایت شغلی چند وجهی | فروشندگان | تجاری-تجاری | تجاری-مشتری | توالی جنبه رضایت
مقاله ترجمه شده
6 درک تجربه بدکارکردی در ارتباط متقابل فروش-بازاریابی در شرکت های صنعتی: موضوع جنبه فکری
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
ارتباط متقابل فروش-بازاریابی علی رغم اهمیتی که در شرکت های صنعتی دارد، گاهی دچار بدکارکردی می گردد. در حالی که محققان عوامل تاثیرگذار ارتباط کارکردی ارتباط متقابل فروش-بازاریابی را مطرح نموده اند، تحقیقات اندکی بررسی نموده اند که کارکنان فروش و بازاریابی در ارتباط فردی چگونه بدکارکردی ارتباط متقابل فروش-بازاریابی را درک نموده، ارزیابی کرده یا به آن واکنش نشان می دهند. در مقاله خود از رویکرد اکتشافی و نظریه های کاربردی و داده های مصاحبه های مفصل جمع اوری شده از 42 شرکت کننده در 21 مولفه دوگانه فروش-بازاریابی در درجات مختلف استفاده کردیم که برگرفته از انواع صنایع بود تا این پدیده را بررسی کنیم. یافته ها نشان می دهند که بدکارکردی مشابه ممکن است باعث فرایند مفهوم سازی مختلف در نظر کارکنان فروش و بازاریابی گردد که طبق آن، بدکارکردی پیش روی خود را به طرز مختلف تفسیر می کنند. این تفاسیر منجر به فعالیت هایی می گردند که ممکن است گاهی در حل بدکارکردی، نتیجه عکس دهد. به علاوه، کارکنان فروش و بازاریابی بدکارکردی ارتباط متقابل را در پی الگوی دوجانبه مغایر با الگوی زنجیره ای می دانند که در ادبیات به ثبت رسیده اند. به طور گروهی، تجارب بدکارکردی مختلف درون ارتباط متقابل فروش-بازاریابی مفاهیمی در بر دارد مبنی بر اینکه این بدکارکردی را تا چه حد بررسی نمود.
کلید واژه ها: ارتباط متقابل فروش-بازاریابی | تجربه بدکارکردی | مفهوم سازی | کیفی.
مقاله ترجمه شده
7 تاثیر بهبود خدمات بر حس عدالت ، رضایتمندی قصد تبلیغات شفاهی مشتری بر وب های خرید آنلاین
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
همانطور که مشتریان از خرید خدمات بیشتر آگاه می شوند، ناتوانی تامین کننده خدمات در رفع نیازهای مشتریان در جریان تحویل خدمات به امری اجتناب ناپذیر تبدیل می گردد. در نتیجه برطرف کردن نارضایتمندی مشتری که ناشی از خدمات ناموفق است، امری مهم محسوب می گردد. به هر حال، اتفاق نظر تجربی فاقد تاثیرات فعالیت های بهبود خدمات متنوع بوده است. لذا این مقاله به بررسی تاثیر انواع مختلف بهبود خدمات بر نگرش مشتریان به عدالت، بهبود رضایتمندی و اهداف تبلیغات شفاهی می پردازد. نتایج نشان دهنده نگرش مصرف کنندگان به عدالت توزیعی و متقابل بر حسب نوع خدمات و روابط عمده نگرش به عدالت و برابری، رضایمندی و اهداف تبلیغات شفاهی می باشد.طبق نتایج، مصرف کنندگان واکنش مختلفی به انواع مختلف بهبود خدمات داشته و مصرف کنندگان در جریان خدمات، تمایل دارند از آنها به ازای خدمات ناموفق، عذرخواهی شود.
واژگان کلیدی: بهبود خدمات | حس عدالت | رضایتمندی
مقاله ترجمه شده
8 تاثیر رضایتمندی بر حفظ مشتری در بازار تلفن همراه
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مقاله به بررسی عوامل تعیین کننده رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در بازار تلفن همراه کشور پرو می پردازد. برآوردهای منطق چند جمله یا به اختصار جی.اس.ایی.ام بر مبنای نظرسنجی از 1259 مشتری نشان می دهند که چگونه عوامل تعیین کننده رضایتمندی مشتری را می توان ارزیابی نمود هنگامی که رضایتمندی از طریق داده های گروه بندی مرتب شده سنجیده می شود. نتایج تایید می کنند که رضایتمندی مشتری در بازار تلفن همراه تاثیر قوی بر وفاداری مشتری بر جای می گذاردو در عوض وفاداری عامل تعیین کننده مهم حفظ مشتری است. این مقاله بر خلاف نوشته های قبلی، تاثیر متمایز عوامل متعد را بر گروه های رضایتمندی مشتری مثبت و منفی شناسایی نمود. در واقع، در حالی که نتایج نشان می دهند کیفیت ارزیابی خدمات انجام شده از جانب مشتریان تاثیر عمده بر گروه های رضایتمندی مشتری مثبت و منفی دارد، ارزیابی دیگر ویژگی های خدماتی از جمله مراقبت از مشتری، اطلاعات تعرفه ها و برنامه ها و شفافیت صورتحساب تاثیر رضایتمندی برجسته ای بر گروه های مثبت رضایتمندی مشتری دارد. نتایج نامتقارن مشابهی با توجه به دیگر عوامل تعیین کننده اقتصادی، اجتماعی اقتصادی و جغرافیایی مبنی بر تصمیمات مشتری یافت شد. همچنین، تاثیر قابل قیاس در رابطه بین رضایتمندی مشتری و وفاداری مشاهده شد که به موجب آن فقط ارزیابی های رضایتمندی مثبت به شرح وفادارای کاربران کمک می کند. سرانجام اینکه نتایج نشان می دهد در حالی که رضایتمندی را می توان علت قدرتمند حفظ مشتری در نظر گرفت، موانع تغییر دهنده مانع از آن نشد که مشتریان به گزینه های دیگر روی آورندکه حاکی از آن است اصلاحات مقررات حامی رقابت اجرا شده در پرو بر کاهش این موانع رقابتی در بازارهای موبایل کمک نمود.
کلید واژه ها: رضایتمندی مشتری | تلفن های همراه | وفاداری مشتری | حفظ مشتری
مقاله ترجمه شده
9 حاکمیت شرکتی و ابعاد نقدشوندگی سهام: شواهد پنل از بازار صرفا مبتنی بر سفارش استرالیا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 30 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 67
شاخص جدیداً مطروحه ما در مورد کیفیت حاکمیت شرکتیی (CGQ)، شواهدی جامع و قوی برای ارتباط بین CGQ و نقدشوندگی سهام در بازار صرفا مبتنی بر سفارش استرالیا ارائه می کند. با استفاده از یک نمونه بزرگ از 1207 شرکت بین سالهای 2001 تا 2013، ما رابطه مثبت معناداری بین CGQ و نقدشوندگی سهام پیدا می کنیم و مشخص می کنیم که شرکتهای دارای حاکمیت بهتر، نقدشوندگی بهتر سهام دارند. به صورت خاص، ما دریافتیم که شرکت های دارای حاکمیت بهتر، هزینه معامله کمتری دارند، تاثیرات قیمت معامله شان کمتر است، و سرعت معامله شان بالاتر است. همچنین، نتایج تجربی نشان می دهند که CGQ منجر به بهبود نقدشوندگی سهام می شود، چون مرتبط با افشای بالاتر اطلاعات است.
مقاله ترجمه شده
10 تمایل مدیران و دانشجویان به خود – ارجاعی در انتخاب بخشهای بازار هدف
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
خود – ارجاعی یک جنبه پایه ای برای فرآیند یادگیری است؛ همه دانشجویان از خودشان به عنوان مدلی برای درک دیگران و اشیای پیرامون خود استفاده می کنند. در این مقاله ما بررسی می کنیم که چگونه خود – ارجاعی به عنوان یک روش یادگیری منجر به این می شود که دانشجویان به صورت ناخودآگاه از خودشان به عنوان مدلی برای بخشهای هدف در طرح های بازاریابی استفاده کنند. ازآنجایی که بسیاری از مدرسان کسب و کار احتمالا" باتجربه هستند، دانشجویان تمایل دارند که در بررسی های خود، بازاریابی اکثر محصولات را برای افراد بزرگسال انجام دهند. اقدام به مطالعه بازاریابی درداخل یک درجه کسب و کار می تواند به صورت موثری این تمایل را کاهش دهد؛ دانشجویان باید به هنگام یک بخش هدف برای طرح های بازرایابی خود، از مدلهای کسب و کار و بازاریابی و دیدگاههای تجربی مطابق با آموزش های خود استفاده کنند. با این حال چیزی که این مقاله نشان می دهد این است که تمایل به خود – ارجاعی علیرغم وجود ابزار بازاریابی و حتی رفتارها و قالب های کلیشه ای، در دانشجویان باقی مانده است و حتی دربین مدیران واجد شرایط که در ادارات بازاریابی کار می کنند مصرّانه پیگیری می شود. ما یک راهبرد فوری عملی را برای مربیان کسب و کار و بازاریابی شاسایی می کنیم تا از آن برای پایخ دادن به این مسئله استفاده کنند.
کلیدواژه ها: خود – ارجاعی | یادگیری خود – ارجاعانه | دانشجویان کسب و کار | مدیران بازاریابی | طرح های بازاریابی | بازرایابی هدف
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi