دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله روانشناسی عمومی 2015::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله روانشناسی عمومی 2015

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 هوش سیال و ظرفیت حافظه کاری: آیا زمانی برای کار بر روی مسائل هوشی مرتبط با تشریح روابط وسیع آنها است؟
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 6
در گزارشات اخیر نشان داده شده است که رابطه، در سطح متغیر پنهان، بین قابلیت سیال و ظرفیت حافظه کاری تحت تاثیر زمان مجاز برای تکمیل مسائلی است که به موارد قبلی نیاز دارد (چودرسکی، 2013) : زمتن بیشتر، رابطه کمتر. استدلال اصلی در این است که مدیریت نابهنگام از مسائل قابلیت سیال محدودیت های ظرفیت حافظه کاری را جبرانسازی می کند. گزارش فعلی گروهی متشکل از 302 شرکت کننده را آنالیز می کند که یک مجموعه از سه آزمون سیال و شش عملکرد حافظه کاری را تکمیل می کنند. آنالیزهای متغیر پنهان همبستگی های سازگار (میانگین وزنی r = .86) مابین قابلیت سیال و ظرفیت حافظه کاری را صرف نظر از دفعات مدیریت نشان می دهد. علاوه بر این، کمترین تفاوت در قابلیت سیال بین افراد با ظرفیت حافظه کاری بالا و پائین در شرایط پرشتاب مشاهده می شود. تفاوت آنها زمانی بیشتر می شود که زمان افزایش یافته مجاز به کامل کردن مسائل سیال باشد. بنابراین، رابطه بین قابلیت سیال و ظرفیت حافظه کاری در مکانیزم های بسیار معمول غیر مرتبط با محدودیت های زمانی، مورد تجدید نظر قرار می گیرد. در اینجا، نشان می دهیم که قابلیت اطمینان توسط این اطلاعات مرتبط در کوتاه مدت برای پردازش خطی موفقیت آمیز، به نظر می رسد که کاندید احتمالی باشد.
کلمات کلیدی : قابلیت سیال | ظرفیت حافظه کاری | سرعت | محدودیت های زمانی
مقاله ترجمه شده
2 احساسات بعنوان تقویت کننده و انگیزه اصلی: چند تئوری درباره احساسات در ارتباط با یادگیری زبان
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
احساسات برای زندگی کردن و یادگیری حیاتی هستند. درهم پیچیدگیِ قدرتمندِ احساسات و شناخت، جرقه-ی یادگیری را در یک سیستم دینامیک پیچیده، که همانطور که چندین بخشِ این مقاله نشان خواهند داد شاملِ آثارِ اجتماعی و فراهنگی نیز هست، می زند. احساسات، بعنوان "انگیزه ی اولیه ی انسانی" (ماکلنتیر 2002a، صفحه 61)، بعنوان یک تقویت کننده عمل می کنند که شدتِ انرژی یائی را برای همه ی رفتارهایِ انسانی، شاملِ یادگیری زبان، تامین می کند. این فصل تئوری هایِ عمده درباره ی احساسات را که از روانشناسیِ مثبت ، روانشناسی اجتماعی، ساختگرایی اجتماعی ، ساختمانگرایی اجتماعی ، و رواندرمانی وجودی گرفته شده اند، توضیح می دهد. این فصل همچنین پیامدهایی را برای یادگیری زبان در ارتباط با درک و مدیریت احساسات؛ بیانِ مناسبِ احساسات علیرغمِ تفاوت هایِ فرهنگی و زبانشناختی؛ دیدنِ احساسات بعنوان نقش-هایِ زودگذرِ اجتماعی؛ تقویتِ احساسات مثبت و توسعه ی ارتجاعیت ؛ و شناختِ شاید تناقض نمایانه یِ جنبه-هایِ مثبت و منفیِ اضطراب، عرضه می کند. این فصل با این بیانیه که فراگیرندگانِ زبان می توانند در پرداختن به احساساتشان آژانتیک تر شوند، پایان می یابد. این نوع از خودمقیدسازی می تواند منجر به موفقیتِ بیشتر در یادگیری زبان شود.
کلمات کلیدی: یادگیری زبان | تئوری های روانشناختی مثبت | اجتماعی | و وجودی احساسات.
مقاله ترجمه شده
3 اجتماعی شدن سیاسی جوان در اجتماع بعد از بحران و در گیری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
اجتماعی سازی سیاسی در ایجاد دیدگاههای افراد جوان در جوامع بعد از بحران و درگیری تاثیر می گذارد . اجتماعی سازی سیاسی ممکن است سبب ایجاد حرکت به سوی ارتباطات مثبت بین گروهی شود یا ممکن است در نفوذ تنش ها و تقسیمات بین گروهی تاثیر بگذارد . درمحیط ووکوار در کرواسی اجتماعی سازی سیاسی ، برای جوانی که در جامعه بعد از بحران بزرگ شده است شامل یاد گیری در باره ارتباطات اجتماعی است که شامل قدرت ارتباط و وضعیت گروه در داخل یک اجتماع چند قومیتی است .مطالعه حاضر تجارب اجتماعی سازی سیاسی در این محیط بررسی می کند.داده های کیفی از ده گروه مورد آزمایش که در میان افراد 11 ،13 و 15 ساله ،مادرها و پدران با نژاد صرب و کروات با استفاده روش مقایسه ای پیوسته تحلیل می شود. نتایج اعتقاد در اهمیت والدین دوستان مدرسه و رسانه در ایجاد جهت گیریهای سیاسی جوانان ،بخصوص به روابط بین گروهی را نشان می دهد این دیدگاهها در واقعیت های زنده جوانان بعنوان فعالان سیاسی از طریق نظراتشان در رابطه با روابط بین گروهی ،تجارب شان از درگیریها و ارتباط بین گروهی نیز و اعتقادشان در رابطه با توصیه های برای آموزش یک پارچه منعکس می شود.اگر چه برخی از هرگونه بحث در رابطه با جنگ اجتناب می کنند دیدگاه قالب شرکت کنند های گروه مورد آزمایش این اعتقاد را که اجتماعی سازی سیاسی جوانان سبب حفظ تنش ها و تقسیمات بین گروهی ووکوار شده را منعکس کرد.این مقاله با تعدادی از مفاهیم سیاسی و مداخله پایان می یابد. کلمات کلیدی :اجتماعی سازی سیاسی، ارتباط بین گروهی ، بحران نژادی ، بچه ها، جوانان، کرواسی
مقاله ترجمه شده
4 رابطه بین روانشناسی مشاوره و روانشناسی مثبت گرا
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 28 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
هدف این فصل، کشف رابطه بین تخصص حرفه ای مشاوره روانشناسی و روانشناسی مثبت گراست. به دنبال یک دید کلی تاریخی از روانشناسی مشاوره، همبستگی نظری آن با روانشناسی مثبت گرا وچگونه ایده های روانشناسی مثبت گرا با مشاورهروانشناسا دریافت می شود ن ما استدلال خواهیم کرد که اگر چه روانشناسی مشاوره ریشه در ایده هایی دارد با روانشناسی مثبت گرا سازگار است، این حرفه یک محدوده عملکرد گسترده ای را توسعه داده است در دهه های اخیر، تنوع روش های کار را تطبیق می کند، که بسیاری از آنها اولویت بندی می شوندکار با پریشانی و ریشه های آن در تلاش برای تقویت و تقویت قدرت های موجود. است به همین ترتیب جنبش روان شناختی مثبت گرا می تواند یک انگیزه جدید برای حرفه ای ارائه دهد روانشناسی مشاوره برای بررسی پیش فرض های اساسی آن و بازتاب دادن در مورد آموزش آن برنامه تحصیلی است. بر اساس این دیدگاه ما نتیجه می گیریم که پل های بیشتری باید بین آنها ساخته شوندروانشناسی مثبت گرا و مشاوره روانشناسی. هدف ما تشویق مشاوره است روانشناسان به طور کامل با ایده ها و تحقیقات روانشناسی مثبت گرا مشارکت کامل دارند.
مقاله ترجمه شده
5 مدل دو بعدی اختلالات روانی و رفتار ضد اجتماعی: بررسی چند نمونه ای با استفاده از آیتم هایی از لیست اصلاح شده اختلالات روانی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
هدف از این مطالعه بررسی این موضوع است که آیا یک زیر مجموعه از 20 مورد اختلالات فکری و روانی از لیست اصلاح شده(PCL-R) می تواند برای ساخت یک مدل دو بعدی(بی باکی، عدم بازداری) از خلق و خوی بزرگسالان مربوط به اختلالات فکری و روانی و رفتار ضد اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. این مدل تئوری هدایت با ترکیب شش مورد از جنبه های میان فردی و عاطفی PCL-R به یک بعد واحد (بی باکی) و قرار دادن چهار مورد از جنبه های سبک زندگی و تشکیل بعد دوم (عدم بازداری) ایجاد شده است. تحلیل عاملی تأییدی بر روی یک نمونه ی 2753 نفر از مجرمین بالغ و بیماران پزشکی قانونی انجام شد که برای مقایسه مدل دو بعدی با مدل های جایگزین مختلف مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل دو بعدی به طور قابل توجهی متناسب تر از مدل تک بعدی است و نسبت به مدل های ، دو، سه، و چهار عاملی سنتی و مدل triarchic از اختلالات فکری که به تازگی ارائه شده است تناسب مطلق بهتری نشان داده است. بعلاوه، نمرات عامل نهفته که از هر دو بعد از مدل دوبعدی مشتق شده اند اعتبار افزایشی مربوط به جنبه 4 (ضد اجتماعی) از PCL-R در پیش بینی متخلفان بعدی را نشان دادند. این یافته ها نشان می دهد که به لحاظ نظری مدل دو بعدی منتج شده از خلق و خوی ممکن است در روشن ساختن اختلالات فکری و روانی و دیگر سازه های مربوط به جرم و جنایت کمک کند.
کلید واژه ها: خلق و خوی، تحلیل عامل تأییدی، بی باکی، عدم بازداری، متخلف جنایی
مقاله ترجمه شده
6 درک و شناخت مشارکت کاربر در جوامع آنلاین : مروری نظام مند بر ادبیات مطالعات تجربی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
جوامع آنلاین تبدیل به یک موضوع تحقیقاتی محبوب شده و به طور گسترده مورد مطالعه قرار می‌گیرد. چون مشارکت فعال برای پایداری جوامع ضروری شناخته شده است بنابراین، این تحقیق تا حد زیادی بر مشهودترین شرکت کنندگان متمرکز شده که بزرگترین ارزش مالی را برای ارائه دهندگان جامعه آنلاین دارند. با این حال کاربران می‌توانند به روش‌های مختلف با سایت ها در تعامل باشند که این امر باعث می‌شود "مشارکت " بجای داشتن یک تقسیم دوگانه و ساده ی فعال-منفعل ، از طبقه‌‌بندی متنوع‌تری برخوردار شود. این بررسی نظام مند ادبیات به بحث و گفتگوی مطالعات تجربی انجام شده بر مشارکت جامعه آنلاین می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه تحقیقات زیادی بر روی این موضوع انجام شده اما چارچوب نظری و مفهومی مشارکت کاربر تعریف نشده باقی مانده است، چون بیشتر تحقیقات به بررسی کمیت مشارکت پرداخته‌اند نه کیفیت آن. در مطالعات آینده درباره‌ی پیچیدگی مشارکت آنلاین و تأثیرات آن بر متدولوژی بحث و گفتگو خواهد شد.
واژگان کلیدی: مشارکت کاربر | جوامع آنلاین | مروری نظام مند بر ادبیات
مقاله ترجمه شده
7 اثر کیفیت رابطه بر درک افراد از مسئولیت اجتماعی در ایالات متحده
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
مسئولیت اجتماعی (SR) به علاقه ای مستمر در ایالات متحده و سراسر جهان تبدیل شده است. سازمان ها طیف گسترده ای از تصمیم های SR را اتخاذ می کنند که نشان دهنده نقطه نظرهای متفاوتی است. با توجه به این که تعاریف متعددی برای SR وجود دارد، بسیاری از آن ها نشان می دهند که تصمیم های SR به عنوان وجود جنبه های مختلفی چون قانونی/ مقرارتی، مالی/ اقتصادی، اخلاقی، محیطی و داوطلبانه است. با توجه به این که محرک های SR پیشنهاد داده شده است، پژوهش محدودی در سطح کوچکی از نحوه درک افراد از فعالیت های SR توسط سازمان های مرتبط انجام شده است. بر اساس مطالعه کیفی پیشین که بیان می کند تصمیم های SR به ویژگی های متعددی مرتبط هستند و تحت تاثیر روابط قرار دارند، مدلی در این تحقیق پیشنهاد داده شده و تست شده است. مشخص شده است که خصوصیات در پژوهش کیفی به ویژه بر اساس مسئولیت پذیر بودن و خودکارآمدی با وجدان بوده اند. کیفیت رابطه بر مبنای جاذبه های احساسی مثبت و منفی پیشنهاد شده در نظریه تغییر عمدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. درک افراد در مدیریت و غیر مدیریت نشان داده است که کیفیت رابطه، اثر وجدان و خودکارآمدی عمومی بر SR را تعدیل می کند. با توجه به این که جنبه های متعددی وجود دارد، نویسنده این مقاله از هرم مسئولیت اجتماعی Carroll (1991) در شناسایی فعالیت هایی استفاده کرده است که صاحبان و مدیران کسب و کار در نظر می گیرند. این یافته ها نشان می دهد که وجدان به فعالیت های خاص مسئولیت اجتماعی در حوزه های قانونی/ مقرراتی، اخلاقی یا اختیاری مربوط می شود در حالی که خودکارآمدی عمومی به ابعاد مالی/ اقتصادی و قانونی/ مقرارتی مربوط می شود. وجود کیفیت رابطه سبب ارتقاء اثرات وجدان و خودکارآمدی بر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شده است. این مساله پیشنهاد می دهد که افراد فعالیت های مسئولیت اجتماعی را در راستای خصوصیات مختلف درک می کنند و ارتقاء این خصوصیات می تواند سبب بهبود درک افراد از تصمیم های مسئولیت اجتماعی شود.
کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی | کیفیت رابطه | خودکارآمدی عمومی | وجدان | درک افراد
مقاله ترجمه شده
8 معیار راه رفتن مولتیپل اسکلروزیس 12، ترجمه، انطباق و اعتبار برای جمعیت زبان فارسی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
معیار راه رفتن مولتیپل اسکلروزیس12,معیاری چند مولفه ای برای ارزیابی تاثیر ام اس بر روی توانایی راه رفتن بیماران میباشد.هدف این پژوهش بررسی قابلیت اطمینان و اعتبارام اس دبلیو اس12در بیماران ام اس فارسی زبان بود. پرسشنامه ام اس دبلیو اس12 بر اساس استاندارد های بینل مللی رفت و برگشت ترجمه به زبان فارسی ترجمه شد,بررسی شده توسط هیات متخصص و نسخه ماقبل پایانی تست شد. این پژوهش مقطعی شامل 100شرکت کننده(50 بیمار ام اسی . 50فرد سالم)بود, این پژوهش دوبار با فاصله 7روز بر روی 30بیمارمبتلا به ام اس برای بررسی قابلیت اعتماد ازمون و خطا انجام شد.اعتبار همخوانی درونی برای آزمون الفای 0.96کرونباخ و 0.97 برای آزمون مجدد بود.هیچگونه تاثیر حداکثری و یا حداقلی وجود نداشت.اعتبار آزمون و خطا بسیار عالی بود(ضریب ارتباط درون کلاسی( آی سی سی)قرارداد شده 0.98, 95 % سی آی , 0.99 -0.95)تاییدی بر تکرار پذیری ام اس دبلیو اس 12فارسی.اعتبار آزمون با استفاده از روشهای گروهی شناخته شده توسط نشان دهی تفاوت ها میان بیماران و افراد سالم در نسخه فارسی پژوهش نشان داده شد.تحلیل عاملی دو عامل نهفته (79.24%از واریانس کل)را استخراج کرد.تحلیل عملی دوم ام اس دبلیو اس فارسی,نمونه ای 9موردی را عنوان معیاری تک بعدی برای بیماران مبتلا به ام اس پیشنهاد کرد. ام اس دبلیو اس12فارسی برای ارزیابی قدرت راه رفتن بیماران ام اسی فارسی زبان معتبر و قابل اعتماد شناخته شد. کلمات کلیدی: معیار راه رفتن مولتیپل اسکلروزیس(اختلالات چندگانه بافت ها)12 | سازگاری میان فرهنگی | زبان فارسی | قابلیت تطمینان | اعتبار
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi