دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله روانشناسی عمومی 2018::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله روانشناسی عمومی 2018

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 نوشیدن مشروب و کشیدن سیگار دربین نوجوانان: آیا تصویر بدن ایفای نقش می کند؟
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
نوجوانی یک موقعیت بحرانی برای توسعه شخصیت فیزیکی، روحی و اجتماعی یک فرد است که شامل تصویر بدن نیز می شود. تحقیقات قبلی، تصویر ضعیف بدن و استعمال مواد در نوجوانان را به هم مرتبط کرده است اما تحقیقات فعلی روی تفاوت های جنسیتی در این روابط باهم تعارض دارند. مطالعه حاضر رابطه بین تصویر بدن و استعمال مواد در پسران و دختران نوجوان را با استفاده از داده های حاصل از پروژه استعمال مواد جوانان ایالت اورگون و با تمرکز روی استعمال الکل وتنباکو بررسی خواهد کرد. نتایج رگراسیون منطقی بیانگر این بود که دخترانی که رضایت پایین تری از تصویر بدن گزارش کرده اند بیشتر به نوشیدن مشروب و سیگار کشیدن مشغول بوده اند درحالیکه این رابطه برای پسران قابل توجه نبود. دلالت ها برای تحقیقات عملی و آتی مورد بحث قرار می گیرند.
کلیدواژه ها: تصویر بدن | استعمال مواد | نوجوانی | توسعه جوانان
مقاله ترجمه شده
2 ازدواج، خانواده و سبک های زندگی مختلف
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
بزرگسالی اساساً زمانیست برای مشخص کردن سبک های زندگی و توسعه روابط. در این میان، اکثر بزرگسالان در نهایت خانه والدین شان را ترک می کنند، رابطه عشقی بلندمدت ایجاد می کنند، یک خانواده تشکیل می دهند و خانه جدیدی ایجاد می کنند.
مقاله ترجمه شده
3 اختلالات عصبی راه رفتن در دوران کودکی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
تعداد بیشماری از بیماری های عصبی وجود دارد که ممکن است بصورت اختلالات راه رفتن در دوران کودکی ظاهر شود. شم بالینی و تجربه در تشخیص این اختلالات بسیار مفید هستند، برخی از اصول اساسی ِارزیابی و تشخیص، برای تعیین پدیده شناسی و دوره زمانی ، محلی سازی عصب شناسی مفید هستند. در این مقاله ما بر برخی از شایع ترین اختلالات حرکتی ناشی از طرز قرار گرفتن بدن (از جمله اسپاستیسیت و دیستونی یا همان بدقوامی ماهیچه)، حرکات وارده (از جمله کوریا و میوکلونوس) و اختلالات کنترل نرون های حرکتی (از جمله اختلالات عصبی-عضلانی و آتاکسی) تمرکز داریم. شماری از مطالعات موردی برای تشریح مفاهیم واقعی صورت گرفته است.
کلمات کلیدی: آتاکسی | کوریا | دیستونی | اختلالات راه رفتن در دوران کودکی | میوکلونوس | اسپاستیسیت
مقاله ترجمه شده
4 یک مدل ترکیبی برای یادگیری از شکست ها
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
در این مقاله ما استفاده از ترکیب تکنیک هایی را مطرح می کنیم که ابزارهای مکمل در تحلیل تصمیم برای یادگیری از شکست ها محسوب می شوند و دلیل پشت شکست یا خطای سیستم ها را نشان می دهند. ما قابلیت کاربرد این ابزارها را از طریق یک بررسی موردی هوانوردی اثبات می کنیم، جایی که گزارش بررسی یک سانحه از هیئت بررسی سانحه وزارت حمل و نقل و ارتباطات بوتسوآنا دریافت می شود و به عنوان مبنای کاربرد این مدل به کار می رود. این گزارش شامل همه اطلاعات واقعی مورد نیاز برای انجام بررسی با استفاده از ترکیب ابزارهای FTA، RBD، AHP، HoQ و DMG می باشد. ما گام هایی را بحث می کنیم که در بکارگیری ابزارها در فرآیند یادگیری از شکست یا خطا باید دنبال شوند. همچنین اهمیت چنین ابزارهایی در بررسی سوانح با نشان دادن اهمیت اولویت بندی گزینه های موجود نشان داده می شود تا اهمیت هر کدام در بررسی سانحه مورد نظر مشخص گردد. اکثر تحقیقات موجود در یادگیری از شکست عمدتا روی فاکتورهای سببی مستقیم خود خطا یا خرابی تمرکز دارند. در اینجا ما یک روش کل نگر را برای یادگیری از شکست مطرح می کنیم که روی دلایل مستقیم و غیرمستقیم خرابی و خطا تمرکز دارد و از ابزارهای مهندسی قابل اطمینان، ابزارهای تصمیم گیری چندمعیاری و خانه کیفیت استفاده می شود.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی