دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله فیزیک عمومی 2018::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله فیزیک عمومی 2018

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 اولین راه حل های کلی برای حرکت های ناپایدار غیر خطی از نوع سیالات در لوله های استوانه ای شکل
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
میدان سرعت بدون بعد مطابق با حرکت یک سیال آلدرید B بین دو سیلندر چرخان هم محور نامحدود به وسیله ی سیلندر خارجی القا شده که که حول محور تقارن القا شده یک سرعت وابسته به زمان دلخواه تعیین شده که از تکنیک تغییر شکل انتگرال استفاده می کنند. راه حل متناظر برای حرکت از طریق یک سیلندر دوار نامحدود به دست آمده همانند یک مورد محدود کردنراه حل قبلی . این مورد به کار رفته راه حل های دقیقی تولید می کند تا حرکت وابسته به سیلندر که یک فشار برشی طولی مطلق به سیال اعمال می کند را استفاده کند . در نهایت برای چک و بررسی نتایجی که به دست آمده اند به خوبی در توافق با بعضی نتایج صحیح از آنچه یاداشت شده بود بوده و برای گرفتن بصیرت فیزیکی برای نوسان کردن حرکات داده , موارد سه جسمی را مورد توجه قرار داده بود و بعضی نتایج شناخته شده را همچون موارد مقید را پوشش داده. زمان مورد نیاز بعد از اینکه حرکات سیال مطابق با راه حل حالت پایدار شد گراف یا نمودار ترسیم شده تا حرکت نوسانی کسینوسی به دست آید و نتیجه شود.
کلمات کلیدی: سرعت نوع سیالات | حرکت های نا پایدار یک جهته | راه حل های عمومی | لوله های استوانه ای شکل
مقاله ترجمه شده
2 بررسی اثرات استفاده از ابزار های ذخیره انرژی گرمایی(TESD) در گرم کننده هوای خورشیدی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
در این کار تحقیقی مقدماتی چیده شده و طراحی شده است تا اسید لوریک را به عنوان یک ماده در حال تغییر فاز (PCM) در یک گرم کننده هوای خورشیدی جا دهد.این ماده در حال تغییر فاز(PCM) به دقت بر اساس کاربرد و در محدودیت های ساخت انتخاب شده است.یک ابزار ذخیره سازی انرژی خورشیدی(TESD) ساخته شده و در گرم کننده هوای خورشیدی قرار گرفته و آزمایشات این موضوع را در خود داشتند که در این آزمایش گرم کننده هوای خورشیدی همراه و بدون وسیله ذخیره انرژی گرمایی(TESD) برای ارزیابی پارامتر هایی نظیر دمای خروجی و فشار مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که تغییر در دمای هوای بیرون کاهشی از 8.67 کلوین تا 4 کلوین را داشته است و با افزایش نرخ یا میزان جریان ماده از هوای در حال شارش از طریق گرم کننده هوای خورشیدی از 0.021 کیلوگرم بر ثانیه به 0.035 کیلوگرم بر ثانیه بوده است. همچنین با افزایشی در میزان جرم سیال کاهشی در عامل اصطحکاک از 0.0119 تا 0.00802 مشاهده شده است. در این جا یک رشد متوسط 86.47 درصدی در افزایش دما هوای خروجی با TESD وجود دارد همچنین افزایش دمای خروجی بدون TESD یک رشد متوسط 36.47 درصدی در حضور عامل اصطحکاک بررسی و مقایسه شده است. بررسی های ترکیبی نیز شکل گرفته که زیرکی و ظرافت در کار کردن گرم کننده هوای خورشیدی با ابزار ذخیره کننده انرژی گرمایی (TESD) را نشان داده و ارائه می کند. ترکیب گرم کننده هوای خورشیدی با TESD در کد FLUENT (کد نویسی سلیس و روان ) CFD با استفاده از مدل های آشوب متنوع همانند k-ω SST , k-ωاستاندارد , k-ϵ استاندارد و k-ϵ RNG بررسی شده است . این موضوع مشاهده شده است که نتایج به دست آمده از مدل آشوب k-ϵ RNG در توافق خوبی با نتایج آزمایشگاهی بوده و بنابراین برای بررسی تمام موارد مورد توجه واقع شده در این کار استفاده شده است .
کلمات کلیدی: مواد در حال تغییر فاز | انتقال دهنده گرما | ابزار ذخیره گرما | گرم کننده هوای خورشیدی | عامل اصطحکاک
مقاله ترجمه شده
3 ارزیابی سینتیک گاززدایی دی اکسید کربن بر اساس اندازه گیری های غیر همدما و مدلسازی CFD از آنالیزگر گرماسنجی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل کامل از سینتیک فرآیند گاززدایی در جو 〖CO〗_2 بود. ابتدا، پارامترهای سینتیکی بر اساس داده¬های تجربی از اندازه¬گیری گرماسنجی غیرایزوترم (TGA) در سه سرعت گرمایش (20K⁄min ،10 ،3) با استفاده از روش Senum & Yang (SY) تعیین شد. سپس با توجه به کاستی¬های آنالیز گرماسنجی، مدل مبتنی بر CFD سه بعدی برای پیش¬بینی گرمایش و تجزیه نمونه زغال سنگ درون آنالیزگر TG تهیه شد. مدل توافق و سازش خوبی با داده¬های اندازه¬گیری نشان داده است. علاوه بر این، مدلسازی CFD نشان می¬د¬هد که استفاده سرعت گرمایش کمتر در طول آزمایشات TGA ممکن است پارامترهای سینتیکی دقیق¬تری را در مقایسه با اندازه¬گیری¬ها در سرعت گرمایش بالاتر تخمین بزند. این امر به این دلیل است که سرعت گرمایش بیشتر باعث ایجاد گرادیان دمایی بزرگتر در داخل کوره و در نتیجه اختلاف دمای بالاتر بین نمونه ذغال سنگ و دیواره گرمایشی می¬شود ( 11K برای K⁄min 3، 16K برای K⁄min 10، 18K برای K⁄min 20). علاوه بر این، اختلافات در سرعت گرمایش در طول آزمایش تأثیر معنی¬داری در دقت روش SY (خطای حداکثر 20٪) دارد. بنابراین، هنگامی که آزمایش¬های غیرایزوترم انجام می¬شود، روش معکوس (بر اساس انتگرال¬گیری عددی معادله واکنش و الگوریتم لونبرگ-مارکارت) برای تعیین پارامترهای سینتیکی ترجیح داده می¬شود. بدین ترتیب مقادیر انرژی اکتیواسیون که براساس دمای اندازه¬گیری شده (TG) محاسبه می¬شود برای سرعت گرمایش مورد استفاده از 7/253 تا 2/231 کیلوژول بر مول در نظر گرفته شد، در حالی که مقادیر تنظیم شده بر اساس دمای مدل CFD کمی پایین تر یعنی از 8/247 به 6/223 کیلوژول بر مول بود. دومین پارامترهای سینتیکی فاکتور پیش نُمایی نیز با افزایش سرعت گرمایش کاهش می¬یابد و در جایی بالاتر از مقادیر اصلاح شده براساس دمای نمونه مدل محاسبه می¬شود. کمترین اختلاف در پارامترهای سینتیکی محاسبه شده طی اندازه¬گیری در سرعت گرمایش K⁄min 3 مشاهده شد.
واژه‌های کلیدی: TGA | سینتیک گازی سازی CO2 | مدل سازی CFD
مقاله ترجمه شده
4 مشاهده رویدادهای پراش اشعه کیهانی کهکشان ناشی از عملیات 20 ساله LASCO از ماموریت SoHO
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
بارش ذرات کیهانی ثانویه (CR) در ارتفاعات بالای جو زمین تولید می شود، بنابراین اشعه های کیهانی کهکشانی اولیه(GCR) هرگز به طور مستقیم در خارج از مغناطیس و جو زمین اندازه گیری نمی شوند. آنها با الگوی پیچیده وابستگی استحکام، به طور کلی از میدان مغناطیسی زمین منع شده، به زمین و سایر سیارات نزدیک می شوند. GCR ها توسط تصاویری از واکنش های تک هسته ای که رویداد پراش نیز نامیده می شوند، در ادامه شرح داده شده، نشان داده می شوند. چنین رویدادی در تاریخ 29 نوامبر 2015 با استفاده از یک تصویر روزانه کرونباخ منحصر به فرد فضای LASCO C3 که در طول ماموریت رصد خانه خورشیدی و هلیوسفریک(SoHO) گرفته شده، به طور بی وقفه در نقطه Lagranian L1 دیده شد.
نشانه ی پراش برای اولین بار از یک GCR که به خوبی در خارج از مغناطیس زمین شناسایی شده است به دست آمد. تصویر حاصل شامل انواع متفاوت "شیارهای" خطی با شدت متغیر می باشد که منجر به یک پیکسل واحد می گردد. این چهارچوب، سایت را بر روی تراشه CCD سیلیکون دوربین تلسکوپ شناسایی می کند. در آن زمان نه شعله های خورشیدی و نه کرونال توده ای (CME) و هیچ شواهدی از بقایای نوری در اطراف فضاپیما گزارش نشده بود. مثال های بیشتری از وقایع CR کوچکتر از طریق 20 سال مشاهدات مداومSoHO کشف شده است. این اولین رویداد پراش از CR، ثبت شده در خارج از مغناطیس زمین است. ما انرژی احتمالی این حوادث را ارزیابی کردیم که نشان می دهد منبع دلخواه قابل اعتماد است.
کلید واژه ها: خورشید | اشعه های کیهانی کهکشانی | ذرات انرژی خورشیدی | هلیوسپور.
مقاله ترجمه شده
5 تأثیر نیروی تناوبی خارجی بر امواج یون صوتی در پلاسماهای فوق حرارتی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
امواج منفرد یون صوتی در پلاسماهای فوق حرارتی در حضور الکترون¬های به دام افتاده، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش اختلال کاهشی برای دستیابی به یک معادله¬ی کورته وگ دوریز واداشته مانند معادله¬ی شمل، به کار رفته است. در حضور نیروی خارجی، یک حل عددی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، تاثیر نیروی تناوبی خارجی نیز مشاهده شده است. تاثیر شاخص طیفی، بزرگی نیرو( ) و فرکانس ( ) بر روی دامنه و پهنای موج منفرد به دست آمده است. نتیجه ممکن است در پلاسمای آزمایشگاهی و همچنین در محیط های نجومی مفید باشد.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi