دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله مدیریت بازاریابی 2016::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مقاله مدیریت بازاریابی 2016

تعداد مقالات یافته شده: 18
ردیف عنوان نوع
1 شناخت ادغام رسانه اجتماعی در الگوهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه دیدگاه‌های مربوط به بازاریابان خدماتی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 47
هدف ـ در حال حاضر، هیچ الگویی برای بازاریابان خدماتی وجود ندارد تا بتوانند رسانه اجتماعی (SM) را در برنامه‌ریزی ارتباطات بازاریابی بگنجانند. اکثر الگوهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) پیش از توسعه‌ کاربرد گسترده‌ (دنیای) دیجیتال و رسانه اجتماعی برای جستجوی اطلاعات، فروش‌ها، و خدمات بوجود آمده بود. هدف از این مقاله، بررسی این مسئله برای بازاریابان خدمات خصوصا به صورت متفاوت از کالاهای باقیمت پایین که تند تندبه فروش میرسند(FMCG) ، بازاریابان صنعتی و دیرپای در چارچوب پیام های بازاریابی، برندسازی، رسانه و کانال‌ها است. بعلاوه، وقتی آنها کمتر به کانال‌های فروش برون‌سپاری شده وابسته باشند، از پتانسیل بیشتری در مقیاس با سایر صنایع برای ادغام رسانه اجتماعی و دیجیتالی به منظور ایجاد آگاهی، برندها و فروش‌ها برخوردار است.
طرح/ روش شناسی/ رویکرد ـ مصاحبه‌های کامل و دقیق با هشت مدیر ارشد اجراییِ بازاریابی خدمات به منظور تعیین تأثیر رسانه اجتماعی بر روی برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی، اجرا و سنجش انجام شد.
یافته ها ـ یافته‌ها حاکی از آن است که مشخصه‌های منحصر به فرد رسانه اجتماعی (نظیر تعامل و خصوصی‌سازی، ادغام کانال‌های ارتباطی و توزیع، فوریت و جمع‌آوری اطلاعات) بر الگوهای سنتی ارتباطات بازاریابی اثر می‌گذارد. این تأثیرات در 12 اصلاحات مخصوصِ خدمات و رسانه اجتماعی در قیاس با الگوهای کلیِ IMC قدیمی نشان داده شده که زمینه‌های دسترسی، کانال خدمات، وفاداری دهان به دهان، پیام‌های حاصل شده‌ی مشتری، توجه و پیروی کردن و سنجش رفتاری را در بر می‌گیرند.
پیشنهادات کاربردی ـ ویژگی سریعا در رشدِ رسانه اجتماعی بر این امر اشاره دارد که بازاریاب‌های ارشد خدماتی لازم است تا به سهامداران سازمان راجع به مسائل اجرایی آموزش دهند که ممکن است مانعی برای ادغام مؤثر رسانه اجتماعی در ارتباطات بازاریابی باشد.
اصلیت/ ارزش ـ با بودجه‌های ارتباطات بازاریابی دیجیتالی که به 30% در برخی سازمان‌ها می‌رسد، شایسته است که الگوی تصمیم‌گیری ارتباطات بازاریابی را بکار ببریم که در ابتدا، رسانه اجتماعی را ادغام می‌کند و دوم، برای بازاریابان خدماتی مناسب است.
کلید واژه‌ها : اینترنت | تعامل | برندها | رسانه اجتماعی | بازاریابی خدمات | ارتباطات بازاریابی یکپارچه
مقاله ترجمه شده
2 عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات همراه: نقش میانجیگری انگیزه‌های درونی و بیرونی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
با توجه به محبوبیت دستگاه‌های تلفن همراه، تبلیغات همراه یا تبلیغات همراه در حال رونق گرفتن می‌کندهستند. با استنتاج از نظریه انگیزش، این مطالعه عواملی را بررسی می‌کند که بر نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغات همراه تاثیر می‌گذارد. نویسنده به موقع بودن، محلی سازی، و شخصی سازی پیام‌های تبلیغاتی را به عنوان عوامل ایجاد کننده انگیزه بیرونی شناسایی می‌کند، و همچنین نوآوری‌های مصرف کننده و لذت‌های درک شده را به عنوان عوامل ایجاد کننده انگیزه‌های درونی شناسایی. با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری، این مطالعه مدل مفهومی را با یک نمونه از 218 کاربر تلفن همراه تحلیل می‌کند. هم انگیزه‌های درونی و هم انگیزه‌های بیرونی تاثیر پیام‌های تبلیغاتی را بر نگرش کاربران موبایل نسبت به تبلیغات همراه را تعدیل می‌سازد.
کلمات کلیدی: تبلیغات همراه | به موقع بودن | شخصی سازی | محلی سازی | انگیزه‌های درونی | انگیزه‌های بیرونی
مقاله ترجمه شده
3 بازاریابی سببی: یک تحقیق تجربی در مورد این که نوع محصول و تناسب مشاهده شده چگونه ممکن است بر پاسخ مشتری، تاثیر داشته باشند
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
اگرچه نوشته‌های قبلی در حوزه‌ی بازاریابی سببی (علت محور)، نقش ماهیت محصول و تناسب مشاهده شده بین محصول و علت را بررسی کرده‌اند، ولی هنوز هیچ گونه اجماعی در مورد تاثیر این متغیرها وجود ندارد. این تحقیق با روشن ساختن نقشی که این دو فاکتور کلیدی بر پاسخ مشتری دارند، با نوشته‌های قبلی همکاری می‌کند. یک طراحی فاکتوریل 2*2 (عدد 2 اولی به محصولات سودمند در مقابل محصولات لذت‌بخش و دومین عدد 2 به تناسب مشاهده‌ی شده‌ی بالا در مقابل پایین اشاره دارد) به منظور تست فرضیه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که ماهیت محصولات ترویج‌یافته‌ی بکار رفته در کمپین بازاریابی سببی هم بر نگرش برند تاثیر دارد و هم بر تمایل به خرید. مخصوصا، نگرش و گرایش به برند برای محصولات لذت‌بخش بزر تر از محصولات سودمند می‌باشند. در مقابل، کمپین‌های بازایابی سببی مربوط به محصولات سودمند منجر به تمایلات خرید بالاتری می‌شوند. بعلاوه، به نظر می‌رسد تناسب مشاهده شده بین محصول و علت نقش مهمی بازی می‌کند، چراکه این متغیر بطور مثبت هم اعتبار کمپین و هم گرایش به برند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتایج، راهنمایی‌های مفیدی را برای بازاریاب‌ها در طراحی ابتکارات بازاریابی سببی خود، فراهم می‌آروند.
کلمات کلیدی: بازاریابی سببی (علت محور) | نوع محصول | تناسب مشاهده شده | پاسخ مشتری
مقاله ترجمه شده
4 عوامل اثرگذار بر رفتار خرید آنلاین: نقش واسطه ای قصد خرید
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
خرید اینترنتی یک پدیده ای است که به سرعت این روزها درحال رشد است. یک نگاه اجمالی به رشد نمایی بازیگران اصلی در این صنعت نشان می دهد که هنوز یک مخزن بزرگی از پتانسیل بازار برای تجارت الکترونیک وجود دارد. سهولت خرید آنلاین آن را به عنوان یک تمایل درحال پدیدار شدن در بین مشتریان به ویژه Gen Y تعبیر می کند. رواج خرید آنلاین علاقه خرده فروشان به تمرکز بر روی این ناحیه را افزایش داده است. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین رابطه بین هنجار عینی، مفید بودن درک شده و رفتار خرید آنلاین به هناگم وساطت شدن توسط قصد خرید می باشد. دانشجویان دانشگاه که سنی بین 18 و 34 سال دارند و درحال حاضر مطالعات خود را در دانشگاه مالزی دنبال می کنند به عنوان هدف تحلیل انتخاب شدند. 662 مورد از 800 پرسشنامه های توزیع شده برای کدگذاری، تحلیل و آزمایش فرضیه ها معتبر بودند. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18.0 و AMOS نسخه 16.0 تحلیل شدند. مدلسازی معادله ای ساختاری برای بررسی تناسب های مدل و آزمایش فرضیه استفاده شد. نتیجه گیری می تواند بیان کند که هنجار عینی و مفید بودن درک شده به صورت قابل توجه و مثبتی بر قصد خرین آنلاین اثر می گذارد اما هنجار عینی تاثیر غیر قابل توجهی بر رفتار خرید به صورت منفی دارد. ذکر این نکته شایان توجه است که مفید بودن درک شده نیز به صورت غیر قابل توجهی رفتار خرید آنلاین را تحت تاثیر قرار می دهد. یافته ها همچنین آشکار کردند که قصد خرید تاثیر مثبت قابل توجهی بر رفتار خرید آنلاین دارد. برای تحقیقات آتی، نمونه ها از بزرگسالان کار کننده و دیگر متغیرها که مربوط به خرید آنلاین بوند مشمول تحقیق شدند تا انحراف نمونه گیری به حداقل برسد.
کلید واژه ها: هنجار عینی | مفید بودن درک شده | قصد خرید | رفتار خرید آنلاین | دانشگاه
مقاله ترجمه شده
5 شفافیت خود- پنداری : بررسی نقش آن در رفتار مصرف کننده
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
حتی دو دهه بعد از زمانیکه شفافیت خود-پنداری (SCC) اولین بار در مقالات روان شناسی پدیدار شد ، این مفهوم با اهمیت توجهات روان شناسان مصرف کننده را به خود جلب کرد. در مقالات روان شناسی از مفهوم عزت نفس متمایز شد ، مطالعه ما نقش SCC را در رفتار مصرف کننده انتخاب شده را بررسی میکند. یک نظر سنجی از 301 مصرف کننده بیان کرد که SCC با رضایت کلی مصرف کننده از زندگی ارتباط دارد و نبود آن منجر به بعضی رفتارهای مصرف کننده مانند استعداد برای اثر میان شخصی ، مادی گرایی ، شک بعد از خرید ، خرید به عنوان فرار ، و استفاده از محصولات به عنوان یکتایی هویت. این مجموعه اخیر از نتایج نشان میدهد که مصرف کنندگان SCC کم ، که با تعریف با خود- سردرگمی و اضطراب همراه ، از بازار به عنوان یک منبع مقابله استفاده میکند. این نتایج استعمال مفهوم را در گسترش دانش ما از رفتارهای مصرف کننده معین پیشنهاد میدهد
کلمات کلیدی : شفافیت خود-پنداری | عزت نفس | مادی گرایی | خرید به عنوان فرار | رضایت از زندگی
مقاله ترجمه شده
6 نگرش مصرف کننده نسبت به رویکرد بازاریابی علّی یا سببی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
مطالعه ، توسعه مقیاس پنج نقطه ایی لیکرت را برای سنجش نگرش نسبت به بازاریابی علّی یا علتی ، و همچنین کاربرد آن در مطالعه ایی که روی نمونه هایی از مصرف کنندگان در کرواسی انجام شده را نشان میدهد . نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که پاسخ دهندگان با بازاریابی علّی/ علتی (که از این پس آنرا بازاریابی علی میخوانیم) آشنایی دارند و انرا بعنوان یک سرمایه گذاری خوب در جامعه میشناسند . آنها کمپینهای بازاریابی علّی را بعنوان یک ابزار ارتباطی بسیار خوب مد نظر قرار میدهند ، آنها علت اجتماعی که میتواند به سرمایه گذاری شخصی آنها در کمپین ها مربوط باشد را دریافتند ، گرچه تطبیق بین نگرشی علّی و محصولات بنظر خیلی حایز اهمیت بشمار نمیرود . در نهایت ، پاسخ دهندگان نتوانستند اندازه ی کمک مالی که برای سهیم شدن انها در کمپین های بازاریابی علی را پیدا کنند اما آنها دریافتند که دانستن اندازه ی کمک مالی بسیار حایز اهمیت است . نتایج حاصل از تحقیق انجام شده را میتوان برای مدیران بازاریابی بکاربرد و نیازمند در نظر گرفتن این موضوع است که چگونه عناصر ارتباطی مهم در کمپین ها را میتوان بمنظور دستیابی به حداکثر موارد درک شده بوسیله ی گروه هدف بکار برد .
واژگان کلیدی : بازاریابی علّی | مقیاس لیکرت برای سنجشِ نگرش | عناصر کمپینهای بازاریابی علّی
مقاله ترجمه شده
7 بررسي انگيزه های خريداران وفادار به فروشگاه از طریق معيارهای جايگزين وفاداری رفتاری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
اين مطالعه يك چارچوب نظري ايجاد مي¬كند و شواهد تجربي مرتبط با انگيزه¬ها و منافع مورد نظر مشتريان وفادار به فروشگاه را ارائه مي¬كند. چارچوب پيشنهادي از ديدگاه نظري، منافع فايده¬گرايانه نظير صرفه¬جويي مالي و زمانی را از منافع لذت¬جویانه نظير لذت از خريد، نوخواهی و تكانشي بودن متمايز مي-كند. اين مطالعه از ديدگاه متدولوژيكي ضرورت در نظر گرفتن معيارهاي متفاوت رفتار وفاداري به فروشگاه (خصوصاً آن معيارهايي كه مبتني بر ارزيابي فردي مشتريان هستند) را به عنوان جايگزين معيارهاي مبتني بر تخصيص بودجه آن¬ها نشان مي¬دهد. يافته¬هاي تجربي نشان¬دهنده سازگاري متوسط بين اين معيارها است؛ معيارهاي ارزيابي فردي ارتباط نزديك¬تري با وضعيت انگيزشي مشتريان دارند. همچنين اين يافته¬ها نشان مي¬دهد كه قدرت تبييني متغيرهاي انگيزشي براي توصيف خريداران وفادار به فروشگاه در مقايسه با متغيرهاي اجتماعي-جمعيتي بالاتر است. در نهايت، وضعيت كلي خريداران وفادار به فروشگاه حساسيت كمتري به قيمت دارد، حساسيت بيشتري به زمان و سرويس دارد، كمتر با سرگرمي و تجربيات جديد ارتباط دارد، به احتمال زياد برنامه¬ریزی و وفاداري بيشتر به برند نقش مهمی در آن دارد.
كليدواژه¬ها: وضعيت خريدار | وفاداري به فروشگاه | انگيزه ها | منافع مورد نظر | تخصيص بودجه | ارزيابي فردي
مقاله ترجمه شده
8 تعیین ارتباط بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی: یک مورد کاربردی در صنعت پوشاک ترکیه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
هدف این پژوهش ، بررسی اثرات ویژگی های شرکت و استراتژی امیخته بازاریابی بر عملکرد صادراتی است. یک رویکرد یکپارچه در طراحی مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. مشخصه های بخصوص شرکت و عوامل خارجی به عنوان مراجع عملکرد صادراتی در این مدل گنجانده شده اند. تاثیر آنها بر استراتژی آمیخته بازاریابی و عملکرد صادراتی در صنعت لباس و صنعت نساجی ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای نظریه استراتژی رقابت ، استراتژی آمیخته بازاریابی به مدل اضافه شده است و نقش واسطه ای عملکرد صادراتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر های مدل تحقیق پیشنهادی بوسیله مقیاس های موجود در گزارشات اندازه گیری شده اند. پرسشنامه هم از طریق ارسال بوسیله ایمیل و هم از طریق مصاحبه رو در رو برای جمع آوری داده های این نظر سنجی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از شرکت نساجی و بخش تولید لباس کشور ترکیه جمع آوری شد. نتایج تجربی نشان داد که ویژگی های شرکت ، مشخصه های محیطی ، تجربه و تعهد بین المللی ، با سطح عملکرد صادراتی بالاتر در شرکت های صادر کننده لباس در کشور ترکیه مرتبط هستند. یافته های دیگر نیز نشان داد که استراتژی آمیخته بازاریابی نقش واسطه ای در این ارتباط دارد. یافته ها می تواند تعمیم یابد و بینش مفیدی را برای مدیران بخش صادرات فراهم آورد. محدودیت دیگر ، محدودیت مربوط به مراجع عملکرد صادراتی در محیط خارجی و همچنین عوامل داخلی خاص شرکت مانند تعهد و تجربه بین المللی شرکت است. این مقاله نمایانگر یک ارزش برای یافته های خاص بخش است. ابعاد مالی ، استراتژیک و رقابتی عملکرد صادراتی در صنعت لباس ترکیه مورد ارزیابی قرار گرفته است. مراجع داخلی و خارجی و همچنین استراتژی آمیخته بازاریابی تاثیر گذار بر بخش ها نیز در این زمینه دخیل هستند. کلمات کلیدی: عملکرد صادراتی | ویژگی های شرکت | ویژگی های محیطی | تعهد بین المللی | تجربه بین المللی | بخش صادرات لباس ترکیه
مقاله ترجمه شده
9 عوامل تعیین کننده وفاداری مشتری در تجارت موبایل در مالزی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
بازار نوظهور آسیا برای رشد دیجیتالی انفجاری آماده شده است. با پذیرش سریع اینترنت و آشنایی مصرف کنندگان با دستگاه های موبایل ، بازار تجاری موبایل به یکی از امیدوار کننده ترین و سودآور ترین بازارها تبدیل شده است. در مالزی ، اگرچه بازاری تجاری موبایل هنوز هم در مرحله عدم بلوغ قرار دارد اما انتظار می رود در سالهای آینده ، اینترنت موبایل به سرعت رشد کند. مطالعات متعدد در مورد اتخاذ تجارت موبایلی مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال ، توجه کمی به آن عواملی شده است که می تواند مشتریان تجاری موبایل را حفظ کند و باعث بهبود عملکرد کسب و کار شود. بنابر این ، هدف این مقاله پل زدن بین شکاف موجود بین عواملی است که بر وفاداری مشتریان در بازار تجارت موبایلی در مالزی بوسیله ترکیب کردن مدل های کیفیت خدمات الکترونیک و ارتباط بین تئوری های کیفیت در رابطه با تجارت موبایلی تاثیر می گذارد. به طور خاص ، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد کیفی خدمات الکترونیک در زمینه کارایی ، دسترسی سیستمی ، اجرا و حفظ حریم خصوصی و همچنین ارتباط ابعاد کیفی مرتبط با رضایت مندی ، اعتماد و تعهد نسبت به وفاداری مشتری در خدمات تجاری موبایل است. روش نظرسنجی انلاین برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. از 300 پرسشنامه توزیع شده ، 214 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد و نرخ پاسخ 71.3 درصدی ثبت شد. پس از آن داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق به صورت قابل توجهی در پر کردن شکاف مرتبط با عوامل تعیین کننده وفاداری مشتری در خدمات تجاری موبایلی نقش داشت. این پژوهش ممکن است به ارائه دهندگان خدمات تجاری موبایلی ، بازاریابان و مدیران در زمینه تصمیم گیری هایشان و همچنین بهبود فرآیند سودآوری در محصولات و خدمات کمک کند.
کلمات کلیدی: کیفیت خدمات الکترونیک | کیفیت ارتباطی | وفاداری مشتری | تجارت موبایل
مقاله ترجمه شده
10 نوآوری های تکنولوژیکی و غیر تکنولوژیکی، عملکرد و گرایش به نوآوری در صنایع: یک مورد ازاقتصاد نوظهور
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
نوآوری در یک شرکت ممکن است هم غیر تکنولوژیکی باشد , مانند نواوری سازمانی و نوآوری بازاریابی، و هم میتواند تکنولووژی و یا فن آوری، مانند محصول و فرآیند نوآوری باشد . هدف این مقاله، بررسی این موضوع است که چگونه انواع مختلف نوآوری بر توسعه نوآوری شرکت ها در صنایع تاثیر میگزارند. ما شیلی را به عنوان یک زمینه بازار در حال ظهور انتخاب کردیم. نتایج ما نشان می دهند که تنها نوآوری محصول است که به طور قابل توجهی عملکرد نوآوری را در صنایع تحت تاثیر قرار میدهد.با این حال، انواع مختلف نوآوری ها , به صورت متفاوتی تحت تاثیر فن آوری و موارد غیر فنی قرار دارند . ما در مورد اینگونه از مفاهیم برای مدیران و سیاستگذاران در اقتصادهای نوظهور، که در آن داده ها برای توسعه مدل سیاست جدید و افزایش اثر نوآوری غیر فنی در عملکرد های ابتکاری , کمیاب هستند , بحث میکنیم .
کلیدواژه ها: نوآوری در فناوری | نوآوری غیر فنی | عملکرد نوآورانه | گرایش به نوآوری | اقتصادهای پدید آمده
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی