دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله مدیریت ریسک 2016::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مقاله مدیریت ریسک 2016

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 پوشش ریسک نرخ ارز خارجی: تنوع چند ارزی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله یک استراتژی پوشش متقاطع چند ارزی را پیشنهاد می کند که ریسک ارز (تبادل) را کاهش می دهد. استفاده از مشتقات در شرکت های کوچک و متوسط (SME) رایج نیست اما علی رغم پیچیدگی که دارد، می تواند برای آنهایی که فعالیت های بین المللی دارند، جذاب باشد. به طور خاص، کاهش ریسک ارز از طریق استفاده از پوشش متقاطع چندارزی طبیعی با توجه به ارزش در ریسک مشروط (CVaR) و ارزش در ریسک (VaR) برای اندازه گیری ریسک بازار به جای واریانس، اندازه گیری می شود. CVaR با استفاده از برنامه های خطی به حداقل می رسد در حالی که یک الگوریتم ژنتیک چندمنظوره برای کمینه کردن VaR طراحی شده است که با توجه به دو سناریو برای هر ارز می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که استراتژی پوشش بهینه که VaR را کمینه می کند با استراتژی پوشش CVaR کمینه متفاوت است. یک نکته بسیار جالب این است که تنها با سرمایه گذاری در سایر ارزها، کاهش ریسک معنی دار در VaR و CVaR قابل حصول است.
کلیدواژگان: پوشش متقاطع | ارزش در ریسک مشروط | ارزش در ریسک | تنوع چندارزی | الگوریتم ژنتیک چندمنظوره
مقاله ترجمه شده
2 مدیریت ریسک زنجیره تامین: مرور ادبیات
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
عواملی نظیر مسائل سیاسی، نوسانات تقاضا، تغییرات تکنولوژي، ناپایداريهاي مالی و حوادث طبیعی موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسک هایی در زنجیره تامین میشود. مدیریت چنین ریسکهایی، جهت کاهش آسیبپذیري زنجیره تامین، ضروري میباشد. مدیریت ریسک زنجیره- تامین اخیراً توجهات بسیاري را به خود جلب نموده و مقالات زیادي در این زمینه منتشر شده است. در این مقاله به مرور ادبیات موضوع مدیریت ریسک زنجیره تامین و بررسی مقالات منتشر شده در این حوزه در سالهاي 2000 تا 2010 پرداخته شده است. رویکردهاي بهکار گرفته شده در مقالات به شش گروه مدلسازي، شبیه سازي، رویکرد مفهومی، مطالعه موردي، مرور ادبیات و مطالعه میدانی تقسیم، و ریسکهایی که در مقالات به آنها پرداخته شده، شناسایی شده است. همچنین به این موضوع که کدامیک از فازهاي شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفته، در چه صنایعی پیاده سازي شده و نیز تکنیکهاي مورد استفاده، توجه شده است. بررسیها نشان میدهد که در مقالات عمدتا به بررسی روشهاي برخورد با ریسک توجه شده و اغلب رویکردهاي مفهومی و استراتژيهاي کاهشی ارائه شده است. همچنین میتوان دریافت که این موضوع در صنایعی نظیر صنایع تولیدي، هوا و فضا، الکترونیک، سیستمهاي اطلاعات و غیره قابل پیادهسازي است
مقاله ترجمه شده
3 خرید و عرضه: بررسی عملکرد مدیریت ریسک
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
در یک محیط شبکه ای، توانایی توسعه و حفظ رابطه با عرضه کننده ها، یک عامل مهم در موفقیت و نیز یک وظیفه چالش برانگیز برای مدیریت یک شرکت می باشد. مشخص است که شرکت ها در برابر خطرات ناشی از قطع شدن زنجیره تامین، آسیب پذیر می شوند. بنابراین، شناسایی و مدیریت این خطرات ، برای مدیریت موثر زنجیره تامین، الزامی و حیاتی است. به منظور انتخاب اقدامات مناسب جهت مدیریت ریسک، رابطه بین این اقدامات بایستی بررسی شوند. اگرچه تحقیقات زیادی در زمینه خرید و مدیریت عرضه، انجام شده است، اما تنها یک بخش کوچکی از این تحقیقات، با عملکرد مدیریت ریسک زنجیره تامین، سروکار دارند. این تحقیق به صورت تجربی، تمایلات و وابستگی های عرضه کننده، تمایلات مشتری، و خرید سیستماتیک یکپارچه را بررسی می کند که بر عملکرد مدیریت ریسکهای عرضه در یک شرکت اثر می گذارد. یک تحقیق بر مبنای ارزیابی، برای این مطالعه طراحی شده است. تحقیق ما روابط آماری (رگراسیونی) بین متغیرها (تمایلات و وابستگی های عرضه کننده، تمایلات مشتری، و خرید سیستماتیک) و عملکرد مدیریت ریسکهای عرضه را نشان می دهد. نتایج این تحقیق بر مبنای داده های جمع آوری شده از 165 شرکت متوسط و بزرگ فنلاندی گزارش می شوند.
کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین | خرید | مدیریت ریسک
مقاله ترجمه شده
4 ریسک، روشهای مدیریت ریسک، و موفقیت یکپارچه سازی زنجیره تامین
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
شرکتها در مقابل فرصتهای به وجود آمده و نیز تهدیدات حاصل از جهانی سازی، از طریق روشهای مختلف تولید جهانی که پیچیدگی زنجیره عزضه و شکلهای مختلف ریسک را افزایش می دهند، واکنش نشان می دهند. شرکت های از طریق افزایش دادن یکپارچگی زنجیره تامین، تلاش کرده اند تا این سطح افزایش پیچیدگی را مدیریت کنند. یکپارچه سازی زنجیره تامین به عنوان یک روش کلیدی در مدیریت زنجیره های عرضه و دستیابی به بهره وری عالی، شناخته شده است. ما از طریق به کارگیری دیدگاه ارتباط-محور و نیز از طریق ارزیابی داده های حاصل از مطالعه میدانی و ثانویه کشوری، تفاوتهای موجود در سودمندی روشهای یکپارچه سازی زنجیره تامین را بر اساس ریسک راه اندازی کسب و کار (که با توجه به مواردی مثل قدرت قانون در یک کشور اندازه گیری می شود)، و اثر کاهندگی روشهای مدیریت ریسک در زنجیره تامین، بررسی می کنیم. یکی از نتیجه گیری های اصلی این تحقیق نشان می دهد که یکپارچه سازی عرضه کننده نیز در محیط های دارای حکومت ضعیف قانون (یعنی ریسک بالا) موثر است. به علاوه، شرکت ها می توانند اثر بهره وری روشهای یکپارچه سازی عرضه کننده هایشان را از طریق به کارگیری روشهای مدیریت ریسک زنجیره تامین در محیط های پُرخطر، کامل تر و مستحکم تر کنند.
کلید واژه ها: یکپارچه سازی زنجیره تامین | حکومت قانون | مدیریت ریسک | بهره وری عملی | دیدگاه ارتباط-محور
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi