دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله مهندسی مکانیک 2017::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مقاله مهندسی مکانیک 2017

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 مدل گرادیان کرنشی غیرمحلی یکپارچه برای نانوتیرها و اهمیت عبارات مرتبه بالاتر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در این مقاله، یک مدل مرتبه بالای وابسته به اندازه ی یکپارچه برای تیر پیشنهاد می شود که دربردارنده ی مدل های تغییرشکل برشی مرتبه بالای تیر و نیز مدل های اویلر-برنولی و تیموشنکو تیر بوده و برای بررسی اثرات همزمان گرادیان تنشی و کرنشی غیرمحلی بر رفتارهای خمش و کمانش تیرهای نانو با استفاده از نظریه ی گرادیان کرنشی غیرمحلی استفاده می شود. بدین منظور، یک پارامتر غیرمحلی معرفی می شود تا اثر غیرمحلی و پارامتر مقیاس طول ماده را دربرگیرد و بتواند اثرات گرادیان کرنشی را ارزیابی کند. معادلات حاکم و شرایط مرزی مربوطه با استفاده از اصل همیلتون فرمول بندی می شوند. روش ناویر برای دستیابی به پاسخ-های تحلیلی برای خمش و کمانش نانوتیر با تکیه گاه ساده استفاده می شوند. مدل ارائه شده با مقایسه ی نتایج به دست آمده با نتایج موجود در متون و مقالات اعتبارسنجی می شود. اثرات پارامتر غیرمحلی، پارامتر مقیاس طول ماده، نسبت باریکی، و تغییرشکل برشی بر رفتارهای خمش و کمانش نانوتیر به دقت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در چارچوب نظریه ی گرادیان کرنشی غیرمحلی، نتایج پیش بینی شده توسط مدل تیر تیمونکو و مدل های مرتبه بالای مختلف تیر تقریباً یکسان بوده و تنها تفاوت های جزئی دارند. به علاوه، مشخص شد که نانوتیر می تواند اثر سفتی-نرم شدگی یا اثر سفتی-سخت شدگی از خود نشان دهد، و این به بزرگی نسبی پارامتر غیرمحلی و پارامتر مقیاس طول ماده بستگی دارد.
کلیدواژه ها: نظریه ی گرادیان کرنشی غیرمحلی | نظریه ی تغییرشکل برشی مرتبه بالاتر | خمش | کمانش | نانوتیر
مقاله ترجمه شده
2 انتقال گرمای نانو سیال بین دو لوله با در نظر گرفتن حرکت براونی با استفاده از روش AGM
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
جریان نانو سیال بین دو لوله با مقطع دایره‌ای در حضور میدان مغناطیسی موردمطالعه قرارگرفته است. از مدل KKL برای نانو سیال‌ها استفاده‌شده است. اثر تشعشع گرمایی در معادله‌ی انرژی در نظر گرفته‌شده است. از AGM هم برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی استفاده‌شده است. روش‌های شبه تحلیلی برای پارامترهای مختلفی ازجمله ضریب منظری، عدد هارتمن، عدد اکرت و عدد رینولدز موردبررسی قرارگرفته است. نتایج مشخص می‌کند که گرادیان دما با افزایش عدد هارتمن، اکرت و ضریب منظری افزایش‌یافته ولی با افزایش عدد رینولدز کاهش می‌یابد. سرعت با افزایش نیروهای لورنتس کاهش می‌یابد ولی با بالا رفتن عدد رینولدز افزایش می‌یابد.
مقاله ترجمه شده
3 جریان نانوسیال و انتقال گرما در حفره با میدان مغناطیسی متغیر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
جریان نانوسیال Fe3o4 در یک حفره با شار گرمای ثابت با استفاده از کنترل حجم بر اساس روش المان محدود بررسی و تحقیق می شود. اثرات Rayleigh و Hartmann و کسر حجمی Fe3o4 ( نانومغناطیس و اکسید آهن ) روی ویژگی های جریان و انتقال گرما تحلیل و بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شیب دما یک عملکرد افزایشی از نیروهای شناور و کسر حجمی این ماده است ؛ اما یک عملکرد کاهشی از نیروهای لورنتس است. همچنین نرخ انتقال گرما با افزایش در نیروهای لورنتس تقویت می شود. اگرچه عکس آن در مورد نیروهای نرخ انتقال گرما با نیروهای شناوری است. علاوه براین با افزایش نیروهای لورنتس جریان اصلی به سمت پایین حرکت می کند. همچنین انتظار می رود نتایجی که اینجا ارائه می شود ، نه تنها اطلاعات مفیدی در مورد خنک کردن اجزای الکتریکی فراهم می کند بلکه مرور ادبیات حاضر را تکمیل می کند.
مقاله ترجمه شده
4 جابجایی اجباری نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی ثابت با در نظر گرفتن اثرات شکل نانوذرات
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در یک نیمه حلقه‌ی متخلخل در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت مورد بررسی قرار گرفته است. شکل‌های متنوع نانوذرات در نظر گرفته شده است. اثر حرکت براونی بر روی ویسکوزیته‌ی نانوسیال نیز لحاظ شده است. معادلات حاکم با استفاده از فرمول‌بندی تابع جریان ورتیسیته ارائه شده است. از حجم کنترل براساس روش المان محدود (CVFEM) جهت به‌دست آوردن نتایج استفاده شده است. در ابتدا، بهترین شکل نانوذرات انتخاب شده است و سپس تأثیرات کسر حجمی نانوسیال، اعداد دارسی، رینولدز و هارتمن ارائه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که ویسکوزیته‌ی نانوسیال با افزایش اعداد دارسی و رینولدز بیشتر می‌شود. شکل صفحه‌ی کوچک دارای نرخ بیشتری بر روی انتقال حرارت می‌باشد. عدد ناسلت با افزایش کسر حجمی نانوسیال، عدد دارسی و رینولدز بیشتر می‌‌گردد، در حالی‌که با بیشتر شدن نیروی لورنتس مقدار آن کاهش پیدا می‌کند.
کلمات کلیدی: شکل نانوذره | جابجایی اجباری | نانوسیال | محیط متخلخل | میدان مغناطیسی | CVFEM.
مقاله ترجمه شده
5 طراحی EMAT درجه حرارت بالا برای نظارت یا عملکرد نقطه ثابت در فولاد پوشانده شده با مگنتیت
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
سنجش ضخامت اجسام حجیم در دماهای بالا بر روی لوله ی فولادی کم کربن دارای پوشش مگنتیت (آهن مغناطیسی) و نمونه های آلومینیوم، با استفاده از مبدل آکوستیک الکترومغناطیسی آهنربای دائم (EMAT) انجام شد. طرح پیشنهادشده در اینجا از ماهیت غیرتماسی EMAT ها بهره می گیرد تا امکان عملکرد پیوسته در دماهای بالا بدون تزویج فیزیکی، آماده سازی نمونه (برداشتن لایه ی اکسید) یا خنک سازی فعال EMAT را فراهم می آورد. زمانیکه نمونه پوشیده شده با مگنتیت در کوره حرارت داده شده و در عین حال افزایش ثابتی در دامنه در آلومینیوم مشاهده می شود، تغییر غیرخطی در دامنه ی سیگنال ثبت خواهد شد. برای یک نمونه لوله ی پوشیده شده با مگنتیت، پس از یک سکون 3 ساعته، SNR برابر با 33.4 دسی بل در 450 درجه ی سانتیگراد، اندازه گیری شد، در حالیکه SNR برابر با 33.0 دسی بل در 25 درجه ی سانتیگراد ثبت شد. هیچگونه افت عملکردی قابل ملاحظه ای برای EMAT پس از یک ماه مواجهه ی مستمر با دمای 450 درجه ی سانتیگراد، مشاهده نشد. عملکرد lift-off نمونه ی EMAT در دمای بالا بر روی فولاد دارای پوشش مگنتیت مورد بررسی قرار گرفت؛ یک SNR تک نمای 31 دسی بل برای lift-off 3.0 میلی متری در 450 درجه ی سانتیگراد ثبت شد، و این بر انطباق مان این طراحی و بازرسی نقطه ی ثابت پیوسته در دمای بالا تأکید دارد.
کلمات کلیدی: EMAT | دمای بالا | اندازه گیری ضخامت | مغناطیسی سازی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi