دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاله پزشکی 1 2018::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مقاله پزشکی 1 2018

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 اکسی توسین و سرطان: یک پیوند نوظهور
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
هورمون نوروپپتیدی اکسی توسین که از غده ی هیپوفیز خلفی آزاد می شود در برخی فرایندهای فیزیولوژیکی نقش دارد. درک تأثیرات آن به تدریج رو به افزایش است، این به لطف پژوهش های جدید در این حوزه است. اکسی توسین در عین حال که به عنوان یک هورمون دستگاه تولیدمثل شناخته می شود، سایر سیستم های اندامی همچون مغز و سیستم قلبی عروقی را نیز تنظیم می کند. اخیراً پژوهش ها بر بررسی نقش آن در سرطان تمرکز نموده اند و شواهد نوظهور، نقش احتمالی اکسی توسین به عنوان نشانگر زیستی سرطان را نشان می دهند. این مقاله ی مروری، مشاهدات پیونددهنده ی اکسی توسین و سرطان را بیان می کند و تأکید ویژه ای بر سرطان پروستات دارد، در این وضعیت اکسی توسین می تواند تکثیر سلولی را بهبود بخشد. پژوهش ها نشان می دهد اثرات اکسی توسین می توانند به نوع سلول، غلظت هورمون، برهم کنش های آن با سایر هورمون ها در ریزمحیط ها، و موقعیت دقیق گیرنده ی آن در غشای سلول بستگی داشته باشند. بایستی پژوهش های آتی به تبیین هرچه بیشتر نقش اکسی توسین در سرطان بپردازند و مشخص کنند آیا این می تواند یک نشانگر زیستی بالینی برای سرطان یا هدف درمانی باشد یا خیر.
کلیدواژه ها: اکسی توسین | سرطان | پروستات | پانکراس | ورزش
مقاله ترجمه شده
2 موضع گیری تومور پستان تحت هدایت رفلکتور در برابر محل موضع گیری سیم برای لامپکتومی: مقایسه ای از نتایج جراحی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
هدف: مقایسه ی نتایج جراحی موضع گیری رفلکتور SAVI SCOUT (مترجم: یک سیستم هدایت گر در جراحی و یک فن آوری نوین که به جراحان مراکز سرطان پستان پستانداران اجازه می دهد که قبل از جراحی، لیزر را با دقت بیشتری نشانه گیری کنند) (SSL) در برابر موضع گیری سیمی (WL) برای تومورهای پستان
روش ها: بررسی معکوس 42 مورد SSL و 42 مورد WL. بیماران WL به صورت پی در پی برای ویژگی های بالینی-آسیب شناسی همسان سازی شدند. سنجش نتیجه ی نهایی جراحی عبارت بودند از حجم نمونه، وضعیت حاشیه ای، و میزان برش مجدد.
نتایج: هیچ تفاوت معناداری در حجم های نمونه های متوسط (SSL-15.2 cm3 vs. WL-16.3 cm3)، میزان حاشیه ی مثبت (SSL-9.5% vs. WL-7.1%)، میزان حاشیه ی بسته (SSL-7.1% vs. WL-11.9%)) و میزان برش مجدد (SSL-7.1% vs. WL-9.5%) دیده نشد.
نتیجه گیری: SSL یک جایگزین قابل قبول برای WL بدون هیچگونه تفاوت نتایج جراحی معنادار، می باشد.
کلیدواژگان: سرطان پستان | موضع گیری تومور
مقاله ترجمه شده
3 دسترس پذیری سیستم اطلاعات بهداشتی برای تصمیم گیری با رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد - مطالعه موردی: کرمانشاه، ایران
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) ، کاربرد موثر و مناسب، بهترین شواهد در تصمیم گیری بالینی برای مراقبت از بیمار است. اين مطالعه با هدف ارزيابی سيستم اطلاعات بهداشتی جهت تصميم گيری با روش EBM در بيمارستان آموزشی شهر کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی متخصصان و کارشناسان و همچنین پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. اعتبارسنجی محتویات پرسشنامه با هدف تکمیل پرسش های پرسشنامه، توسط متخصصان تایید شد. سپس قابلیت اطمینان پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان دسترسی به منابع اینترنتی در سطح مطلوب است. با توجه به متحصصین دانشگاهی (P = 0.021) اختلاف معنی داری حداقل بین یک گروه قابل دسترس سیستم اطلاعاتی بیمارستان اطلاعاتی EBM در دسترسی به داده های اینترنتی وجود دارد. رضایت از سیستم اطلاعات بیمارستانی در تهیه دارو مبتنی بر شواهد، از نظر دانش لازم اجرای آن بر اساس آموزش عالی، اختلاف آماری معنی داری حداقل در یک گروه نشان داد(001/0 P =). بیمارستان کرمانشاه از لحاظ دسترسی به منابع اینترنتی، دانش EBM و پیاده سازی آن شرایط مطلوبی دارد؛ این نشان می دهد که قابل دسترس بودن، بستر مناسب برای تصمیم گیری با رویکرد EBM است. با این حال، بهتر است دوره های آموزشی منظم برای آموزش پزشکان و پرستاران به منظور پیاده سازی عملی رویکرد EBM به کار گرفته شود.
کلید واژه ها: پزشکی مبتنی بر شواهد | سیستم اطلاعات بیمارستانی | تصمیم بالینی
مقاله ترجمه شده
4 انحراف معماری ژنتیکی در تکرار متوالی کوتاه ترجمه نشده در ژن ZMYM3 ویژه انسان 5 UTR در اسکیزوفرنی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
گسترش افتراقی تعدادی از تکرارهای کوتاه متوالی انسان در هسته پیش برنده اصلی و ناحیه‌ ترجمه نشده 5 ، این فرضیه را تقویت می‌کند که حداقل بعضی از این STRها مزیتی انتخابی را در تکامل انسان فراهم کنند. با بررسی کامل نقشه ژنتیکی رمزنگاری پروتئینی همه UTR های مبتنی بر پایگاه داده Ensembl (www.ensembl.org) ، گزارش کردیم که طولانی‌ترین STR در این بازه 32(GA) می‌باشد، که متعلق به ساختار روی-انگشتی نوع MYM است که شامل 3 ژن(ZMYM3) است.در این پژوهش، ما اثرات تکاملی این ناحیه را در فرآیند تکامل تحلیل کرده و توزیع ژنوتیپ و آلل در STR "استثنائاً طولانی" را با ترتیب‌گذاری مستقیم 486 مرد ایرانی ناخویشاوند شامل 196 مورد اسکیزوفرنی (SCZ) و 290 نفر به عنوان گروه کنترل آزمایش کردیم. دریافتیم که نسخه ZMYM3 شامل STR ، مختص انسان است(ENST00000373998.5). واریانس آلل قابل توجهی بین گروه کنترل و گروه مورد آزمایش مشاهده شد(آزمایش Levence برای برابری واریانس‌ها F=4.00, p<0.03) . علاوه بر این، شش آلل در بیماران اسکیزوفرنی مشاهده شد که در گروه کنترل شناسایی نشد(آلل های "مخصوص بیمار ") (میانه p دقیقاً 0.0003>). این آلل‌ها در دورترین انتهاهای کوتاه و بلند منحنی توزیع آلل‌ها بودند و 4% ژنوتیپ‌های گروه اسکیزوفرنی را تشکیل می‌دادند. در نهایت، انحراف در معماری ژنتیکی در STR ZMYM3 در اسکیزوفرنی را پیدا کردیم.علاوه بر این، توزیع زنگوله شکلی از آلل‌ها و انتخاب علیه آلل‌ها در دورترین نقاط انتهایی این STR پیدا کردیم. STR ZMYM3 نمونه اولیه‌ای است، دوره‌ای تکاملی که محدوده آلل‌ها در هر گونه خاص را مشخص می‌کند. دورترین آلل‌ها و ژنوتیپ‌های "مخصوص بیمار" ممکن است دیدگاه ما درباره تکامل تطبیقی و اختلالات پیچیده را تغییر دهد. ژن ZMYM3 "استثنائاً بلند " STR باید در اسکیزوفرنی و دیگر ویژگی‌ها /فنوتیپ ترتیب گذاری شوند.
کلید‌واژه‌ها : ZMYM3 | تکرار پشت سرهم کوتاه | اسکیزوفرنی | به طور استثنایی بلند | مخصوص بیمار
مقاله ترجمه شده
5 ارزیابی الگوریتم های فیلترینگ دیسپکل برای تقسیم شدن تومورهای سینه با استفاده از تصاویر اولتراسوند
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
در این مقاله، تصاویر اولتراسوند سینه با الگوریتم های مختلف فیلترینگ دیسپکل برای تجزیه و تحلیل اثر دیسپکل کردن بر تقسیم توده های خوشخیم و بدخیم سینه با استفاده از تصاویر اولتراسوند پیش پردازش می شود. الگوریتم های فیلترینگ دیسپکل به طور کلی به هشت دسته تقسیم می شوند، از جمله فیلترهای مبتنی بر آمار موضعی، فیلترهای فازی، فیلترهای فوریه، فیلترهای چند مقیاسی، فیلترهای تکراری غیر خطی، فیلترهای تنوع کلی، فیلترهای متوسط غیر موضعی و فیلترهای هیبریدی. کلُ 100 تصویر اولتراسوند سینه (40 خوش خیم و 60 بدخیم) با استفاده از 42 الگوریتم فیلتر کردن دیسپکل پردازش شدند. یک فیلتر دیسپکل شده، مناسب در نظر گرفته می شود اگر کناره ها و ویژگی ها / ساختارهای تصویر را حفظ کند. قابليت حفظ کناره ها برای يك فيلتر دیسپکل توسط معیار بتا (β) و قابليت حفظ ویژگی / ساختار با استفاده از شاخص كيفيت تصوير (IQI) اندازه گيري می شود. مشاهده شد که از 42 فیلتر، شش فیلتر به نام های لی سیگما، FI، FB، HFB، BayesShrink و DPAD تصاویر بالینی قابل قبول تری از لحاظ حفظ کناره و ویژگی / ساختار تولید کردند. ارزیابی کیفی این تصاویر بر اساس نمرات ارائه شده توسط رادیولوژیست با تجربه شرکت کننده، انجام شده است. سپس تصاویر پیش پردازش شده به یک ماژول تقسیم بندی برای تقسیم شدن تومورهای خوش خیم یا بدخیم با کمک تصاویر اولتراسوند، وارد شدند. ارزیابی عملکرد الگوریتم تقسیم بندی به صورت کمّی با استفاده از شاخص ژاکارت انجام شده است. نتایج هر دو ارزیابی کمّی و کیفی توسط رادیولوژیست نشان می دهد که الگوریتم فیلترینگ دسپیکل DPAD تصاویر بالینی قابل قبول تری را ارائه می دهد و منجر به تقسیم بهتر تومورهای خوش خیم و بدخیمِ حاصل از تصاویر اوتراسوند می شود.
مقاله ترجمه شده
6 الگوریتم های قطعه ایی عروق خونی – مروری بر روش ها ، پایگاه داده ها و معیارهای ارزیابی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 21 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 62
هدف : قطعه بندی عروق خونی یکی از موضوعات مورد علاقه در تحلیل تصویربرداری پزشکی است زیرا تحلیل عروق برای تشخیص ، برنامه ریزی برای درمان و انجام درمان ، ارزیابی پیامدهای کلینیکی در زمینه های مختلف ، مانند لارنگولوژی ، جراحی مغز و اعصاب و چشم پزشکی بسیار مهم و الزامیست . قطعه بندی بصورت خودکار و یا نیمه خودکار میتواند پزشکان را در انجام این وظایف حمایت کند . روشهای مختلف تصویر برداری که هم اکنون مورد استفاده قرار میگیرند و انتخاب مناسب الگوریتم قطعه بندی برای رویارویی با روشهای تصویربرداری مورد پذیرش حایز اهمیت هستند (برای مثال ، رزولوشن ، صدا و تباین عروقی) . هدف : هدف از این مطالعه بررسی الگوریتم های قطعه بندی عروق خونی در حال حاضر است . در میان الگوریتمها و رویکردهایِ مد نظر ، ما عمیقا به بررسی جدیدترین قطعه بندی عروق خونی پرداخته ایم که شامل موارد زیر است : یادگیری ماشین ، مدل فرم پذیر و رویکردهای مبتنی بر ردیابی . روش ها : در این مطالعه به تجزیه و تحلیل بیش از صد مقاله میپردازیم که روی روشهای قطعه بندی عروق خونی تمرکز داشته اند . برای هر کدام از رویکردهای تجزیه و تحلیل، جداولی بصورت خلاصه ذکر شده که گزارشی از تکنیک های تصویر برداری مورد استفاده ، ناحیه اناتومیک و معیارهای اندازه گیری عملکرد را ارایه میدهند. مزایا و معایب هر یک از روش ها بصورت برجسته نشان داده شده است . بحث: علیرغم پیشرفتهای مستمر و تلاش های انجام شده در این زمینه ، مسایل چندی وجود دارند که همچنان نیازمند بررسی هستند . محدودیت های مربوطه شامل قطعه بندی عروق آسیب شناسی میشود . متاسفانه پژوهش های مستمری در زمینه بررسی این موضوع انجام نشده است . تحقیقات تا زمانی مورد نیاز است که فرضیات اصلی برای عروق سالم (مانند سطح مقطع خطی و دایره ایی) بافتهای آسیب شناسی را مورد بررسی قرار نمیدهند ، که از طرف دیگر نیازمند مدل های فرم پذیر جدید برای رگ ها میباشد . علاوه بر این ، افت شدت تصویر ، نویز (صدا) و کنتراست پایین همچنان بعنوان یک مانع مهم برای دستیابی به کیفیت بالا خود را نشان میدهد . این امر بویژه برای تصویربرداری نوری درست است ،جایی که کیفیت تصویر معمولا به دلیل صدا و کنتراست نسبت به تشدید مغناطیسی و انژیوگرافی به روش پرتونگاری مقطعی کامپیوتری پایین تر است . نتیجه گیری : هیچ کدام از روش های قطعه بندی برای انواع مختلف نواحیی آناتومیک و یا کیفیت تصویربرداری مناسب نیست ، بنابراین هدف اصلی این بررسی فراهم کردن منابع جدید و اطلاعات مناسب در مورد وضعیت هنر الگوریتم قطعه بندی است ، بنابراین مناسب ترین روش را میتوان بر اساس نوع کار انتخاب نمود .
مقاله ترجمه شده
7 دیدگاه های جدید در مورد شیگلا: یکی از عوامل کمکی مهم به بار جهانی بیماری اسهالی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
هدف بررسی اسهال، یکی از مشکلات مهم سلامت جهانی است و مطالعات اخیر، شیگلا را به عنوان یکی از عوامل کمکی اصلی برای این بار، تایید کرده اند. اینجا، ما پیشرفت های اخیر در تحقیقات شیگلا را با تمرکز روی اپیدمیولوژی، بیماری زایی، مقاومت ضد میکروبی و نقش میکروبیوم روده در طی عفونت، مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های اخیر افزایش داده های اپیدمیولوژیک، در کنار روش های تشخیصی نسل جدید، بار بیشتری از بیماری شیگلا، نسبت به چیزی که قبلا تخمین زده شده بود را نشان می دهند؛ این بار، محدود به جمعیت های آسیب پذیر در کشورهای با درآمد پایین تا متوسط نیست. از آنجایی که درک ما از مکانیسم های سازگاری (هماهنگی) که شیگلا برای ایجاد عفونت استفاده می کند، بیشتر شده است، می توانیم نقش پیچیده ی میکروبیوم روده در پیشگیری و ایجاد چنین عفونت هایی را نیز درک کنیم. استفاده از ژنومیکس، همراه با داده های اپیدمیولوژیک و بررسی های آزمایشگاهی، باعث کشف تکامل و شیوع گونه های مختلف شده است. چنین اقداماتی، مقاومت در برابر عوامل ضد میکروبی را به عنوان عامل اصلی موفقیت کلون های خاص، شناسایی کرده اند. جمع بندی ما باید یافته های جدید در جهت رویکردهای پایدار برای درمان و پیش گیری از عفونت های شیگلا را اعمال کنیم. واکسن ها و درمان های جایگزین، تحت توسعه هستند و ممکن است فرصتی را برای کاهش بار بیماری شیگلا و محدود کردن تحرک کلون های مقاوم به عوامل ضد میکروبی فراهم کنند.
مقاله ترجمه شده
8 مدل های مقیاس پیوسته برای سیر تکاملی اسکارهای هیپر تروفیک و انقباضات بعد از جراحات سوختگی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
ما چندین مدل ریاضی ساخته شده برای شبیه سازی انقباض و اسکارهای مورفوالاستیک که معمولا با جراحات پوستی عمیق همراه هستند (سوختگی ها) را مورد بررسی قرار می دهیم. این مدل ها براساس معادلات دیفرانسیل جزئی هستند که با استفاده از یک روش المان محدود حل شده اند. این مدل ها حاوی عناصر غیر ایزوتروپی، مورفوالاستیک برای درمان مکانیک پوست هستند. بعلاوه، ما تعادل فیبروبلاست ها، میوفیبروبلاست ها، کلاژن و یک فاکتور رشد عمومی را در نظر گرفته ایم. ما با استفاده از این مدل ها می-توانیم انقباض دائمی را با استفاده از اصول فیزیکی دقیق شبیه سازی کنیم.
مقاله ترجمه شده
9 شبیه سازی ساختار سیال ایمپلنت دریچه ی آئورت به روش ترانس کاتتر: کاربرد بالقوه در بیمارن خاص
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 4
درمان بیماری های دریچه با دریچه های آئورتی ترانس کاتتر، روز به روز در حال بیشتر شدن است. این کار، براساس یک ستاپ آزمایشگاهی و مدل برهمکنش ساختار سیال مربوطه، انجام شده است تا امکان انجام شبیه سازی های دقیق که قادر به تجسم رفتار اصلی یک دریچه ی ترنس کاتتر، هم از نقطه نظر ساختاری و هم از نقطه نظر دینامیک سیالات است را نشان دهد. کاربرد این روش برای بیماران خاص نیز نشان داده شده است.
مقاله ترجمه شده
10 تاثیر تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم روی کارکرد شناختی در بیماران سکته ای
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
پیش زمینه: اختلال شناختی پس از سکته، رایج و معمول است و می تواند باعث ایجاد ناتوانی شده و تاثیرات مهمی روی کیفیت زندگی و استقلال داشته باشد. تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم می تواند بیانگر یک ابزار نویدبخش برای شکل گیری مجدّد کارکردهای شناختی در بیماران سکته ای باشد.
اهداف: هدف این مطالعه بررسی تاثیر تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم روی کارکردهای شناختی در بیماران سکته ای می باشد.
بیماران و روشها: 40 بیمار سکته ای مرد مشمول این مطالعه شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه یکسان (A و B) تقسیم شدند. گروه A تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم را در ترکیب با برنامه آموزشی شناختی انتخاب شده توسط رِهاکام (RehaCom) دریافت کرد. گروه B تحریک ساختگی زیرپوستی با جریان مستقیم را در ترکیب با همان برنامه آموزشی شناختی دریافت کرد. بررسی شناختی و سنجش استقلال کارکردی برای همه بیماران قبل و بعد از عمل تحریک انجام شد.
نتایج: یک بهبود قابل توجهی در نمرات توجه و تمرکز، حافظه ی شکلی، استدلال منطقی، رفتار واکنشی و رفتارهای پس از سنجش استقلال کارکردی در هردو گروه وجود داشت؛ این بهبود در گروه A در مقایسه با گروه B به صورت قابل توجهی بالاتر بود.
نتیجه گیری: تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم یک روش توانبخشی عصبی موثر است که کارکردهای نامناسب شناختی پس از سکته را بهبود می بخشد. به علاوه، تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم دارای یک تاثیر مثبت روی عملکرد فعالیتهای روزمره است.
کلیدواژه ها: سکته | تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم | کارکردهای شناختی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi